Blog

UPSC ની સી-સેટ પરીક્ષા: વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનની ભીતર મામલો ભાષાના ભેદભાવનો

UPSC ની સી-સેટ પરીક્ષા: વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનની ભીતર મામલો ભાષાના ભેદભાવનો

સંસદનું બજેટ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. નવી સરકારનાં કામકાજ પર સૌની નજર છે. સાંસદોમાં પણ જૂના જોગીઓ ઓછા અને નવા ચહેરા વધારે જોવા મળી રહ્યા છે. આ સપ્તાહ કારગીલના વિજયની યશગાથા તથા શહીદોના બલિદાનના સ્મરણ સાથે છૂટા-છવાયા વરસાદ વચ્ચે ભીંજાયેલું રહ્યું. 

W¥khk¾tzLke rðÄkLkMk¼kLke Ãkuxk [qtxýe{kt ºkýu ºký çkuXfku Ãkh fkUøkúuMkLkku rðsÞ Úkíkkt ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt n{ýkt s [khufkuh suýu rðsÞ Ãkíkkfk ÷nuhkðe íkuðk ¼ksÃkLkk rðsÞhÚkLku çkúuf ðkøkíkk Lkðe Mkhfkhu n¤ðku Íkxfku Ãký yLkw¼ÔÞku.

MkÃíkknLkku AuÕ÷ku rËðMk yux÷u fu þw¢ðkh UPSCLke Mke-Mkux(Mkeðe÷ MkŠðMkeMk yuÃxexâwz xuMx)Lke ÃkheûkkLkku {wÆku MktMkËÚke Mkzf MkwÄe [ku{kMkkLkkt rËðMkku{kt Ãký ËuþLku økh{kðe økÞku. ÷kufMk¼k{kt «&™fk¤ Lk [k÷e þõÞku íkku hkßÞMk¼k çku ðkh {w÷íkðe hk¾ðe Ãkze. Mke-MkuxLkkt rðhkuÄ{kt yktËku÷Lk fhe hnu÷k 300Úke ðÄw rðãkÚkeoykuLke Ãkku÷eMku ÄhÃkfz fhe. Ãkku÷eMkLke çk¤sçkhe yuðe níke fu òýu Ãkku÷eMk økwLkuøkkhku Mkk{u ÷ze hne nkuÞ !

MktMkË{kt nkuçkk¤ku Úkíkkt ©{{tºke SíkuLÿ®Mknu MktMkË{kt ykïkMkLk ykÃkíkkt fÌkwt fu ©{ rð¼køkLkk ¼qíkÃkqðo Mkr[ð yh®ðË ð{koLke yæÞûkíkk nuX¤Lke ºký MkÇÞkuLke Mkr{rík yuf MkÃíkkn{kt heÃkkuxo ykÃkþu fu íkhík fuLÿ íkuLkkt Ãkh ÞkuøÞ Ãkøk÷kt ÷uþu. ykùÞoLke ðkík yu Au fu, MktMkË{kt Mkhfkh Mkrník {kuxk¼køkLkkt Ãkûkkuyu rðãkÚkeoykuLke {ktøkýeLkk Mk{ÚkoLk{kt s ðkík fhe. MkhfkhLkwt fnuðwt Au fu íku rðãkÚkeoykuLke ®[íkkLku æÞkLk{kt ÷uíkkt fkuEÃký ¼k»kk «íÞu Mkhfkh ¼u˼kð Lknª Úkðk Ëu. yk{, Mk¥kk Ãkh hnu÷k çkÄkt ÷kufku rðãkÚkeoykuLke {ktøkýe MkkÚku Mkt{ík Au íkku rðãkÚkeoykuLkk yktËku÷LkLkku yk¾ku {k{÷ku þwt Au ?

rðãkÚkeoykuLkku {q¤ ðktÄku UPSCLke ÃkheûkkLke ðíko{kLk ÃkØrík Mkk{u Au. yk ÃkØrík yuðe Au fu suLkkÚke ytøkúuS {kæÞ{Lkkt rðãkÚkeoykuLku s VkÞËku ÚkkÞ Au. ®nËe yLku yLÞ ¼k»kkyku{kt ¼ýu÷k íkusMðe rðãkÚkeoyku {kºk ¼k»kkLkk fkhýu ÃkkA¤ hne òÞ Au. AuÕ÷k ½ýkt ð»kkuoÚke ykðwt [k÷e hÌkwt Au, suLkk fkhýu UPSCLke Ãkheûkk ÃkkMk fhe þfLkkhkyku{kt ®nËe yLku yLÞ ¼k»kkyku{kt ¼ýu÷k rðãkÚkeoykuLke MktÏÞk ¾qçk ykuAe Úkíke økE Au.

yktËku÷Lk fhe hnu÷k rðãkÚkeoykuLkwt fnuðwt Au fu UPSCLkk ðrhc yrÄfkheyku{kt ßÞkhÚke IIT{ktÚke ykðu÷k nkuÞ íkuðk yrÄfkheyku rLk{ýqtf ÃkkBÞk Au, íÞkhÚke UPSCLkkt Ãkheûkk-Ãkrhýk{ku{kt {kuxk¼køku þnuhe rðãkÚkeoyku yLku IITLkk rðãkÚkeoykuLke çkku÷çkk÷k ðÄe Au. ykLkkt fkhýu økúk{eý rðãkÚkeoykuLke MktÏÞk ½xe Au. rðãkÚkeoykuLkku rðhkuÄ ytøkúuS Mkk{u LkÚke, Ãkhtíkw Mke-MkuxLke Ãkheûkk {kxuLkk su VuhVkhku ykÔÞk íku ytøkúuS rMkðkÞLke yLÞ ¼k»kkyku {kxu ¼u˼kð¼he Lkerík nkuðk ytøku Au. Mkkhe ðkík yu Au fu yktËku÷Lk fhðkðk¤kyku{kt Ãký ytøkúuS {kæÞ{{kt ¼ýu÷k rðãkÚkeoyku Ãký Mkr¢Þ Au.

UPSCLkk çkuføkúkWLz{kt òuEyu íkku 1969{kt Ãknu÷eðkh {kuhkhS ËuMkkELke yæÞûkíkk{kt fkuXkhe Mkr{ríkyu UPSCLkk rLkÞ{ku{kt Úkkuzk VuhVkhku fhu÷k. íÞkhçkkË 2004{kt çkLku÷e ðehÃÃkk {kuE÷eLke yæÞûkíkk nuX¤Lke Mkr{ríkyu 2008{kt yuf heÃkkuxo ykÃÞku yLku Úkkuzk MkwÄkhk fÞko. 2009{kt «ku. yuMk. fu ¾LLkkLke yæÞûkíkk{kt yuf MkÇÞLke Mkr{rík çkLke, suýu MkwÄkhk ÷kððkLke ðkík fhe. íku Mk{Þu UPSCLkk [uh{uLk «ku. ze. Ãke. yøkúðk÷ IITLkkt s níkk. 2009{kt ÃkheûkkLke ÃkØrík{kt MkwÄkhkyku fhðk {kxu ðrhc yrÄfkhe ykh. fu. økwÃíkkLke rLk{ýwtf ÚkE, íku Ãký IIT{kt ¼ýu÷k níkk yLku nk÷{kt íkuyku s yk ÃkheûkkLkkt «¼khe Au.

2011{kt Ãkheûkk ÃkØrík{kt su MkwÄkhk ykÔÞk íÞkh ÃkAe ÃkrhÂMÚkrík ðÄw ðýMke Au. UPSCLke Ãkheûkk{kt Ãknu÷kt çku ÃkuÃkh ÃkqAkíkk níkk, su{kt yuf Mkk{kLÞ ¿kkLkLkwt yLku çkeswt ðifÂÕÃkf rð»kÞLkwt hnuíkwt. 2011{kt ðifÂÕÃkf rð»kÞLkkt MÚkkLku
Mke-MkuxLke Ãkheûkk W{uhkE. Ãknu÷k ÃkuÃkh{kt Mkk{kLÞ ¿kkLkLkk 100 Mkðk÷ku ÃkqAkÞ Au yLku nðu çkeò ÃkuÃkh íkhefu Mke-Mkux{kt fkUr«nuLþLk, MktËuþkÔÞðnkh, Lkeríkyku, økrýík yLku heÍLkªøk suðk Mkðk÷ku nkuÞ Au. yk ÃkuÃkh nðu ytøkúuS ¼k»kk{kt ÷¾ðwt rðãkÚkeoyku {kxu VhrsÞkík fhe ËuðkÞwt Au.

rðãkÚkeoykuLkku rðhkuÄ yMÚkkLku LkÚke. n{ýkt s ònuh ÚkÞu÷k Mkeðe÷ Mkuðk ÃkheûkkykuLkkt Ãkrhýk{ku Ãkh Lksh fheyu íkku MkV¤ ÚkÞu÷k 25 rðãkÚkeoyku{ktÚke 24 ytøkúuS {kæÞ{Lkkt yLku yuf fLLkz ¼k»kkLkku Au. ßÞkhÚke «khtr¼f ÃkheûkkLkkt çkeò ÃkuÃkh{kt ðifÂÕÃkf ÃkuÃkhLkk MÚkkLku Mke-MkuxLku ÷kððk{kt ykðe Au, íÞkhÚke rnLËe yLku yLÞ ¼khíkeÞ ¼k»kkykuLkku íkku òýu rðËkÞ fkÞo¢{ þY ÚkE økÞku Au. yk{ òuðk òuEyu íkku rnLËe y™u ytøkúuSLke ÃkheûkkLkkt ÃkuÃkhku Ãknu÷kLke su{ s ykðu Au y™u çkeS ¼k»kkykuLkkt ÃkuÃkh Ãký ykðu Au, Ãkhtíkw Mke-Mkux{kt ytøkúuS ¼k»kk òýðkðk¤kLkku ËçkËçkku hnu íkuðwt [k÷kfeÃkqðof økkuXðe ËuðkÞwt Au.

yktfzkyku WÃkh Lksh fheyu íkku Ãknu÷kt UPSCLke Ãkheûkk{kt çkeS ¼k»kkykuðk¤k MkV¤ rðãkÚkeoykuLke MktÏÞk 35Úke 40 xfk hnuíke níke, su nðu {kºk çku Úke ºký xfk s hne økE Au. ykLkwt yuf{kºk fkhý Mke-Mkux{kt ytøkúuSLku VhrsÞkík çkLkkðe ËuðkÞwt Au íku Au. UPSCLkkt s yktfzkyku òuEyu íkku ytøkúuS {kæÞ{ðk¤k rðãkÚkeoykuLke MktÏÞk 2008{kt 50.57 xfk níke, su 2009{kt 54.50 xfk, 2010{kt 62.23 xfk yLku 2011{kt 82.93 xfk ÚkE økE Au. MktÏÞkLke árüyu òuEyu íkku 2009{kt fw÷ 11,504 rðãkÚkeoykuyu Ãkheûkk ykÃke, su{ktÚke 6,270 rðãkÚkeoyku ytøkúuS {kæÞ{{kt Ãkheûkk ykÃkðkðk¤k níkk, 2010{kt 11,859 rðãkÚkeoyku{ktÚke 7,371 rðãkÚkeoyku, 2011{kt 11,230 rðãkÚkeoyku{ktÚke 9,319, yLku 2012{kt 12,176 rðãkÚkeoyku{ktÚke 9,961 rðãkÚkeoyku ytøkúuS ¼k»kkðk¤k níkk.

rnLËe ¼k»kk{kt Ãkheûkk ykÃkðkðk¤kykuLke MktÏÞk 2008{kt su 5,082 níke íku ½xeLku 2011{kt 1,682 ÚkE økE. íku÷wøkw{kt Ãkheûkk ykÃkLkkhkykuLke MktÏÞk su 2008{kt 117 níke, íku 2011{kt {kºk 29 ÚkE økE, yLku íkr{÷ ¼k»kk{kt Ãkheûkk ykÃkðkðk¤kLke MktÏÞk su 2008{kt 98 níke íku ½xeLku 2011{kt {kºk Ãkkt[ Ãkh ykðe økE. yk{ òuEyu íkku, ykzfíkhe heíku ytøkúuS òýðkðk¤kLkwt «¼wíð ðÄíkwt òÞ íkuðe UPSCLke LkeríkLku fkhýu rnLËe íkÚkk yLÞ ¼khíkeÞ ¼k»kkyku{kt Ãkheûkk ykÃkðk EåAwf íkusMðe rðãkÚkeoyku ÃkkuíkkLku ÚkE hnu÷k yLÞkÞ çkkçkíku Lkkhks Au. íkuykuLkku ÞkuøÞ yk¢kuþ nðu MktMkËÚke ÷ELku Mkzf MkwÄe ykðe økÞku Au.

yuðwt ÷køku Au fu ykÍkËeLkkt A ËkÞfk ÃkAe Ãký ¼khíkLkku yuf ðøko ytøkúuSLkk {kun{ktÚke {wõík ÚkÞku LkÚke. ytøkúuS òýðe ¾qçk sYhe Au, Ãkhtíkw ytøkúuS {kºkLkkt «¼kððk¤e ÔÞðMÚkk nhøkeÍ Lk nkuðe òuEyu. yksu [eLk, £ktMk, hrþÞk yLku òÃkkLk suðk Ëuþku{kt Ãký {wÏÞ rþûký íÞktLke ¼k»kkyku{kt s yÃkkÞ Au. Mkhfkhe fk{fks Ãký {kík]¼k»kk{kt s ÚkkÞ Au, ßÞkhu ¼khíkLke ÂMÚkrík yuðe Au fu {kík]¼k»kkLke ½kuh WÃkuûkk s fhðk{kt ykðu Au. ðirïffhýLkkt ðíko{kLk Mk{Þ{kt ytøkúuSLkwt ¿kkLk sYhe Au, Ãkhtíkw ytøkúuSLkwt s ¿kkLk ÞkuøÞíkkLke yuf{kºk økuhtxe Lk fne þfkÞ. ð¤e, ytøkúuSLkk ¿kkLkLku «rík¼kLkk {kÃkËtz íkhefu økýðk{kt ykðu, íku ¼khík suðk rðrðļk»ke hk»xÙ{kt fkuE Ãký heíku Wr[ík økýe Lk þfkÞ.

UPSC MkkÚku ¼khíkLkk ÷k¾ku íkusMðe Þwðf-ÞwðíkeykuLkwt sux÷wt ¼rð»Þ òuzkÞu÷wt Au, íkux÷wt s ¼khíkLkk ðneðxeíktºkLkwt ¼rð»Þ Ãký yuf yÚko{kt òuzkÞu÷wt fne þfkÞ. Lkerík-rLkÄkohý Mk{Þu fkuEÃký MkwÄkhkyku Ëk¾÷ fhíke ð¾íku ÔÞkÃkf Míkhu rð[khýk, rð{þo yLku {Lkku{tÚkLk Úkðk òuEyu, su Mke-MkuxLkk rfMMkk{kt ÚkÞwt LkÚke. fuLÿLke Lkðe Mkhfkh nðu ßÞkhu VuhVkhku fhðkLke niÞkÄkhý ykÃku Au, íku Ãký yuf heíku òuEyu íkku UPSCLke MðkÞ¥kíkk {kxu Mkkhk Mktfuík LkÚke, Ãkhtíkw Mke-MkuxLkk {k{÷u íkku ykðe ÃkrhÂMÚkrík UPSC îkhk s ÃkuËk ÚkE nkuðkÚke íku sYhe Ãký Au. ykþk hk¾eyu fu MkhfkhLkk nMíkûkuÃk ÃkAe ytøkúuS rMkðkÞLke yLÞ ¼khíkeÞ ¼k»kkykuLkk rðãkÚkeoykuLku Úkíkk yLÞkÞLku hkufe þfkþu.

MktMkË [÷kððk Mkhfkh fk{ þkuÄu Au !

MktMkËLkk Mkºk{kt Lkðe MkhfkhLku ¼ªMk{kt ÷uðk ¾qçk ykuAk nkuðk Aíkkt rðhkuÄ ÃkûkLkk MkktMkËku fkuE íkf Akuzðk {ktøkíkk LkÚke. rðhkuÄÃkûkLkk MkktMkËkuLkk fnuðkLkwMkkh MktMkËLkwt Mkºk 14{e ykuøkü MkwÄe Au, Ãkhtíkw Lkðe Mkhfkh ÃkkMku {kºk 6 ykuøkü MkwÄeLkwt s fk{ Au. ÷kufMk¼k {kxu Mkhfkh ÃkkMku ðe{k yLku rËÕneLkk çksux Ãkh [[ko rMkðkÞ çkeswt fkuE fk{ çkåÞwt LkÚke, ßÞkhu hkßÞMk¼k{kt íkuýu ËuþLkk Mkk{kLÞ çksuxLku ÃkMkkh fhkððkLkwt Au, su 30{e sw÷kEyu s ÃkMkkh ÚkE sðkLke ÃkqhuÃkqhe þõÞíkkyku Au. ßÞkt MkwÄe Qòo {tºkk÷Þ yLku Mkthûký {tºkk÷ÞLku ÷økíke çksux MktçktrÄík su [[koyku Au, íkuLku {kxu ÷øk¼øk ºký rËðMk òuEyu. MkhfkhLkk yuf ðrhc {tºkeLkk fnuðk yLkwMkkh 6 ykuøkü ÃkAe MktMkËLkwt fk{fks ykøk¤ [÷kððk {kxu nk÷ çkeòu fkuE rð»kÞ nkÚk Ãkh LkÚke.

þw¢ðkhu ÷kufMk¼kLke MktMkËeÞ fk{fks Mkr{ríkLke çkuXf{kt [[ko ÚkE níke fu ðe{k rðÄuÞf Ãkh ºký f÷kf [[ko Úkþu yLku rËÕneLkk Lkkýkt çke÷ Ãkh 6 ykuøkü Ãknu÷kt [[ko ÚkE sþu. hkßÞMk¼k{kt Ãký Mkhfkh ÃkkMku ðiÄkrLkf fk{fks Lknª nkuðkÚke fkUøkúuMkLkk {wÏÞ Ëtzf MkíÞðúík [íkwðuoËe Lkkhksøke MkkÚku yuðwt fne hÌkk níkk fu, ykðwt Ãknu÷eðkh çkLÞwt Au fu fkuE MkhfkhLke ÃkkMku Lkðk fkÞËkyku çkLkkððk {kxu MktMkË{kt fk{ LkÚke ! yuf fkUøkúuMke MkktMkËLkk fnuðkLkwMkkh MkhfkhLku çku {rnLkk Ãknu÷kt ¾çkh níke fu çksux Mkºk ykðe hÌkwt nkuðkÚke íkuýu Lkðk rðÄuÞfku Ãkh ftEf Lkðwt fk{ fhðwt òuEíkqwt níkqwt. òu Mkhfkh íku{ fhe þfu íku{ Lknkuíke íkku MktMkËLkk MkºkLku 7Úke 25 sw÷kE MkwÄe s [÷kððwt òuEíkwt níkwt. sLkíkk (ÞwLkkExuz)Lkk MkktMkË fu. Mke. íÞkøkeyu Ãký Mkqh Ãkqhkðíkkt fÌkwqt níkwt fu yu{ýu Ãký ykðe Ãknu÷e Mkhfkh òuE Au fu suLke ÃkkMku MktMkËLkk Mkºk {kxuLkwt Ãkwhíkwt fk{ Lk nkuÞ. MkhfkhLkk rðhkuÄe ÃkûkLkk MkktMkËkuLkwt fnuðwt yuðwt Au fu MkhfkhLkk {tºkeyku ðå[u íkk÷{u÷Lkku y¼kð Au. økkò ®nMkk yLku EhkfLke [[koLkwt WËknhý ykÃkíkkt íku{ýu W{uÞwO níkwt fu fk{fks Mkr{rík{kt MkhfkhLkk ykïkMkLk ÃkAe Ãký MktMkË{kt {n¥ðÃkqýo rð»kÞku Ãkh rLkÄkorhík rËðMkku «{kýu Mkhfkh [[ko fhkðe hne LkÚke. íÞkøkeLkku hku»k yu Ãký níkku fu Mkhfkhu Ehkf ytøkuLke [[ko {kxu þw¢ðkh Vk¤ðu÷ku, Ãkhtíkw rðËuþ{tºke íÞkhu s LkuÃkk¤ síkk hÌkk. òu rðËuþ{tºkeLkku fkÞo¢{ Lk¬e níkku íkku Mkhfkhu ykðku Mk{Þ ykÃkðku òuEíkku Lknkuíkku.

fux÷kf MkktMkËkuLkwt fnuðwt yuðwt Au fu ÞwÃkeyu MkhfkhLkk fkÞofk¤ Ëhr{ÞkLk hkßÞMk¼k{kt ÃkMkkh ÚkÞu÷k 60Úke ðÄw rðÄuÞfku{ktÚke fux÷kf rðÄuÞfku ÷kufMk¼k{kt ÃkMkkh fhkððk {kxu ÷kððk Ãkzu íku{ Au. MktMkËeÞ çkkçkíkkuLkk {tºke ðUfiÞk LkkÞzqLkk fnuðkLkwMkkh Mkhfkh LÞkrÞf sðkçkËkhe, s{eLk MktÃkkËLk (MkwÄkhk MkkÚku) íkÚkk ¼úük[kh hkufðk {kxuLkk rðÄuÞfku ÷kððk {ktøku Au, Ãkhtíkw íku {kxu MkhfkhLku Úkkuzku Mk{Þ ÷køku íku{ Au. LkkÞzqLkk fnuðk «{kýu ÞwÃkeyu Mkhfkhu çkLkkðu÷k rðÄuÞfku{kt ½ýe ¾k{e Au, íkuLku MkwÄkhðe Ãkzu íku{ Au.

yk{, MktMkË{kt rðhkuÄÃkûkLkk MkÇÞkuLke MktÏÞk Mkkð Ãkkík¤e nkuðk Aíkkt MktMkËøk]n{kt íku{Lke nksheLke «ríkíke fhkðíkk hnuðk {kxuLke íkuykuLke {Úkk{ý Lkðe MkhfkhLku Ãký íkuLke LkkUÄ ÷uðk {sçkqh fhu Au, íku nfefík Au.

Leave a reply

Scroll Up