Blog

૨૦૧૪ – આશાના બીજ રોપાયા છે…

૨૦૧૪ – આશાના બીજ રોપાયા છે…

“વર્ષ ૨૦૧૪ના આરંભ અને અંત વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે, લોકમનમાં અનેક કારણોસર વ્યાપેલી નિરાશામાંથી આશાનો સંચાર થયો છે. રાષ્ટ્રજીવનમાં લગભગ એક દાયકાથી નિરાશા વ્યાપેલી હતી. બંધારણીય સંસ્થાઓ પણ જાણે ખાનગી પેઢીના સકંજા હેઠળ હતી. વડાપ્રધાનનું પદ પ્રભાવહીન અને સાવ નબળું હતું. સંસદીય કાર્યવાહી પણ મોટાભાગે નિષ્પ્રાણ જોવા મળતી હતી. ભ્રષ્ટાચારની બોલબાલા અને સ્વાભિમાનનું દેવાળું, એ બે બાબતોએ જન-મનને એ હદે હતાશ કરી મૂકેલા કે, કોઈના વિચાર-વાણી કે વર્તનમાં રાષ્ટ્રપ્રેમ છલકતો જોવો તે  સુખદ્‌ આશ્ચર્ય સમાન હતું, પરંતુ ૨૦૧૪ના વર્ષે ભારતના જન-ગણ-મનની નિરાશાને આશામાં ફેરવી નાખી છે. હવે મોંઘવારી નિયંત્રણમાં છે. પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ ઘટી રહ્યા છે. ચીનની આડોડાઈ પર કડક વલણ અને પાકિસ્તાનને એની જ ભાષામાં જવાબ, એ ભારતની બદલાયેલી વિદેશનીતિ છે. ભારતની અખંડિતતા સામે મહાસત્તાઓ પણ મનફાવે તેમ વલણ બદલી ન શકે, તેવું વાતાવરણ સર્જાયું છે. ભારતે આશા અને ઉમંગની પાંખો લગાવીને વિકાસના આકાશમાં વિહરવાની શરૂઆત કરી છે. કંઈ કેટલાયે સકારાત્મક સંદેશાઓ સાથે વિદાય લેતું વર્ષ ૨૦૧૪ છેલ્લે છેલ્લે જમ્મુ અને કાશ્મીરની શાંતિપૂર્ણ ચૂંટણીની ભેટ પણ આપતું ગયું છે, જેણે કમસે કમ ‘કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધી ભારત એક છે’ નો સંદેશ જગતને પાઠવી જ દીધો છે. વર્ષ ૨૦૧૪ની આ સમૂળી સકારાત્મક ક્રાંતિ અને પરિવર્તનના જનનાયક ફરી પાછા એક ગુજરાતી એવા નરેન્દ્ર મોદી છે.

ð»koLke þYykík{kt fuLÿLke ÞwÃkeyu MkhfkhLkk þYykíkLkk A {rnLkk rLkhkþk yLku ytÄfkh¼Þko níkk. yÚkoþk†e ðzk«ÄkLku rLkr»¢ÞíkkLkku hufkìzo Mksuo÷ku. ykðLkkhe ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt ¼ksÃkLkk Lkuíkkyku ðå[u Lkuík]íðLkk Mkt˼o{kt swËk-swËk Lkk{ku Ãkh [[ko-rð[khýk níke, Ãkhtíkw ÷kufkuyu ÃkkuíkkLke heíku s LkhuLÿ {kuËeLku ykøk¤ Ähe ËeÄkt. yk{, ÷kufkuLke MðÞt¼q Mkr¢Þíkkyu ¼khíkLkk hksfkhýLke rËþk çkË÷e Lkk¾e. sLk{kLkMk{kt LkhuLÿ {kuËe rnhku íkhefu õÞkhu yLku fE heíku ytrfík ÚkE økÞk íku LkuíkkykuLke Mk{sLke çknkh hÌkwt. Mk{ÞLkku MkkÚk {éÞku yLku Ãkwhw»kkÚko{kt LkhuLÿ {kuËeyu fþwt çkkfe Lk hkÏÞw. ¼khíkLkku ¾qýu-¾qýku Vhe ð¤e íkuykuyu hk»»xÙðkËLke [uíkLkk søkkðe. ykzk yð¤k {wÆkykuLku fkuhkýu {qfe rðfkMkLke yknT÷uf søkkðe. ÷kufkuyu {kuËeLku ðÄkðe ÷eÄk. {kuËeLkk þçËu þçË{kt rðïkMk {qfe niÞkMkhMkku [ktÃÞk yLku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku «ríkçkØ sýkíkk yk ÷kufMkuðfLku ÃkkuíkkLkk MðÃLkLkk ¼khíkrLk{koý {kxu Mk{ÚkoLkLke {nkuh {khe.

520

Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu, {kuËe sLkSðLk{kt ykþkLkku Mkt[kh fhðk{kt MkV¤ Lkeðzâk. fkUøkúuMkLkwt ÃkíkLk ÚkÞwt. «kËurþf ÃkûkkuLkk Ãkøk Lke[uLke Ähíke ¾Mke økE. hk»xÙyu òuz-íkkuzLke hksLkerík, òrík ykÄkrhík hksfkhý, ðneðxeíktºk{kt ÷kÃkhðkne, MÚkkrÃkík rníkkuLke çkku÷çkk÷k suðk ºkkMk{ktÚke AqxfkhkLke hkníkLke ÷køkýe yLkw¼ðe. fuLÿ{kt Lkðe Mkhfkh yLku çkkfkÞËk ËuþLku Lkðwt Lkuík]íð MkktÃkzâwt. yu heíku rðËkÞ ÷uíkk ð»koLkwt MðYÃk ykht¼Lkk íkçk¬kÚke íkÆLk rðÃkheík yuðk ykþk-rðïkMk yLku Ãkwhw»kkÚkoLke íkMðeh Mk{kLk hÌkwt.

ð»ko 2014{kt ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku ykÃk çk¤u ÷kufMk¼k{kt çknw{rík «kÃík fhe. nrhÞkýk, Íkh¾tz, {nkhk»xÙ{kt ¼ksÃkLku çknw{rík {¤e yLku yktÄú{kt ¼ksÃkLke økXçktÄLk Mkhfkh. yk heíku òuEyu íkku ¼khíkLkk 11 hkßÞku{kt nðu hk»xÙðkËe rð[khÄkhkLke çkku÷çkk÷k Au.

MkktMf]ríkf hk»xÙðkË yu íkuLkk Mkk[k yÚko{kt òuEyu íkku nòhku ð»kkuo sqLke ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku yLkwYÃk SðLkþi÷e Sððk {kxuLkku Ãkku»kf rð[kh Au, su{kt {qÕÞykÄkrhík SðLkþi÷e yLku Mk{ÞLku yLkYÃk «økríkþe÷ ÔÞðnkhLkwt yLkuhwt {n¥ð Au. ykÃkýk Mðíktºkíkk yktËku÷LkLke «uhýk Ãký ykðku hk»xÙðkË s níkku. hk»xÙ¼kðLkkLkk fkhýu s ¼khíkLkk ÷k¾ku ÷kufkuyu ËuþLke ykÍkËe {kxu «kýLke yknqrík ykÃke, ðtËu {kíkh{T økkÞwt yLku þwt þwt Lk fÞwO ? Ãkhtíkw Mðíktºk ¼khíkLkwt hksfkhý íÞkhçkkË Mkuðk¼kðLkkLku çkË÷u Mk¥kk÷k÷Mkk íkhV Z¤íkwt økÞwt. ¼khíkLke yÂM{íkkLkku QòMk ykAku Úkíkku økÞku. rðrðÄíkk{kt yufíkkLke ¼kðLkk ÷wÃík ÚkELku swËe swËe yku¤¾{kt yku¤¾kðkLkku Mktfwr[ík {kun ðÄíkku økÞku. Mk{ks Mkðýo, ÃkAkík yLku ÷½w{rík suðk rð¼køkku{kt ðnU[kÞku. òríkðkË yLku Mkkt«ËkrÞfíkkLkwt Íuh Vu÷kðkíkwt hÌkwt. fw÷ {¤eLku ËuþLkk hksfkhýLkk yusLzk{ktÚke yÚkoLkerík, rðfkMk, økheçkerLk{qo÷Lk yLku hk»xÙeÞ økkihð suðk {n¥ðLkk {wÆkyku økkÞçk ÚkE økÞk. ònuhSðLk{kt ÔÞkÃkfÃkýu rLkhkþk Vhe ð¤e. {íkÃkºkf{kt LkkuxkLke {ktøkýe Ãký ykLkk fkhýu s òuðk {¤e.

2014 {kxu fne þfkÞ fu, ÷kufku{kt hk»xÙ¼kðLkk òøke Au. rðfkMkLkk {wÆu ÷kufku frxçkØ çkLÞk Au. AuÕ÷e ÷kufMk¼kLke [qtxýeyku{kt òuEyu íkku íku{kt òrík, Mk{wËkÞ fu Ä{oLkwt hksfkhý ÃkhkSík ÚkÞwt Au. ÃkrhðkhðkË yLku ðtþðkËLke ÂMÚkrík nkMÞkMÃkË çkLke Au. çkusðkçkËkh hksfeÞ ÃkûkkuLku ÷kufkuyu òfkhku ykÃÞku Au. çknwsLk Mk{ks Ãkkxeo suðk ÃkûkLke hk»xÙeÞ ÃkûkLke {kLÞíkk Ãký ¾ík{ ÚkE Au. ðk{ÃktÚke ˤkuLkwt ðsqË ¼qtMkkÞwt Au. Lkfkhkí{f hksLkerík fhðkðk¤k LkuíkkykuLku sLkíkkyu ¼khu Mkçkf þe¾ðkzâku Au. økXçktÄLk MkhfkhkuLkwt hks yLku hksfkhý nk÷ ¼qíkfk¤Lke ½xLkk {kºk çkLkeLku hne økE uAu. rçknkhLkk çku fèh rðhkuÄe {nkhÚkeyku ÷k÷w ÞkËð yLku Lkeíkeþfw{khLku yuf {t[ Ãkh ykððwt Ãkzâwt, íku Mkq[ðu Au fu «kËurþf ÃkûkkuLku yÂMíkíð xfkððkLkku Mkt½»ko fhðku Ãkze hÌkku Au. {{íkk çkuLkSo yLku {kõMkoðkËeyku níkkþ Au. íkkr{÷Lkkzw{kt sÞ÷r÷íkkyu su÷Lke nðk ¾kÄe Au. W¥kh«Ëuþ{kt Mk{ksðkËe ÃkkxeoLke MÃkü çknw{íkeðk¤e Mkhfkh nkuðk Aíkkt íkuLke Lkçk¤e fk{økehe Aíke ÚkE Au. rð¾hkE økÞu÷k ykðk «kËurþf Ãkûkkuyu LkhuLÿ {kuËeLkku {wfkçk÷ku fhðk {kxu yuf çkLkðk fu nkuðkLkku rLk»V¤ «ÞkMk Ãký fhe òuÞku Au. AuÕ÷k fux÷ktÞ ð»kkuoÚke òuzíkkuz, MkkuËkçkkS, òríkykÄkrhík yLku {qÕÞrðneLk hksfkhý h{e hnu÷k hksfeÞ ÃkûkkuLke ÂMÚkrík 2014{kt hk»xÙ «íÞuLkku Mkk[ku «u{ Lk nkuðkÚke s fVkuze çkLke Au. yk{ fw÷ {¤eLku òuEyu íkku 2014Lkku MktËuþ hk»xÙLku «ríkçkØ yuðe hksLkeríkLku s ÷kufMðef]ríkLkku hÌkku Au.

ÃkzkuþeLkk «¼kðLku yðøkýe þfkÞ Lknª. ÃkkrfMíkkLk ¼÷u øk{u íkuðwt hk»xÙ nkuÞ, ykÃkýwt Ãkzkuþe Au. íÞkt Úkíkk ½xLkk¢{Lke yMkh ¼khík Ãkh ÃkzðkLke s Au. ykíktfðkËeyku ÃkkuíkkLku Ãkku»kíkk hnu÷k ÃkkrfMíkkLk Ãkh Ãký yk¢{ý fhe þfu Au, íku 125 sux÷k rLkËkuo»k çkk¤fkuLke níÞk fhkE íku ÃkuþkðhLke ½xLkkÚke Mkkrçkík ÚkÞwt Au. ÃkkrfMíkkLk ykíktfðkËeLke ÔÞkÏÞk ÃkkuíkkLku Vkðu íku{ fhu Au. ÃkkrfMíkkLk Ãkh nw{÷ku fhLkkhk ykíktfðkËe ¾hkçk, Ãkhtíkw ¼khík Ãkh nw{÷ku fhLkkhk ykíktfðkËe Mkkhk ! yksu Ãký ykuMkk{k rçkLk ÷kËuLk ÃkkrfMíkkLkLku {Lk rnhku Au. yV½krLkMíkkLk Ãký ytøkkhkykuLkk ¾zf Ãkh çkuXwt Au. çkktø÷kËuþLke MktMkËLke [qtxýe{kt 100Úke ðÄkhu ÷kufku {kÞko økÞk. MkhnË ÃkhLkk hkßÞkuLke ½xLkkyku yLku økríkrðrÄykuLke yMkhÚke ¼khík Ãký økúMík çkLÞwt. LkõMk÷e ®nMkkÚke ¼khíkLke ðuËLkk ðÄe Au. òu fu, LkõMk÷e ®nMkk rðYØ ¼khíkLkwt sLk-{Lk yuf Au, ßÞkhu ykíktfðkËe «íÞuLkk ð÷ý{kt ÃkkrfMíkkLk{kt çktÄkhýeÞ MktMÚkkyku Ãký swËku swËku {ík Ähkðu Au.

÷køku Au fu 2014{kt rLkhkþkLkk ðkˤku rð¾uhkE økÞk Au. hk»xÙSðLk{kt ykþk, WíMkkn yLku W{tøkLkwt ðkíkkðhý Au. W{tøkLkku ÔÞkÃk ytíkrhûk MkwÄe Au. y{tøk¤Lke yÃkuûkk Lknª, Ãkhtíkw ¼khík {tøk¤ MkwÄe ÃknkU[e økÞwt Au. MktMkËeÞ fk{fks ðæÞwt Au. fkÞoMktMf]rík{kt MkwÄkhku ÚkE hÌkku Au. hkßÞMk¼k{kt òu fu nS økzçkz [k÷w Au, Ãkthíkw ðneðxeíktºk MVqŠík÷wt çkLÞwt Au. fuLÿ Mkhfkh Ãkh sLkMkk{kLÞLkku ¼hkuMkku ðæÞku Au. Lkuík]íðLke çkkøkzkuh Mkt¼k¤e hnu÷k ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLke rðïMkrLkÞíkk yLku ÷kufr«Þíkk xku[u Au. ykÚke ðzk«ÄkLkÃkËLke økrh{k Ãký ÃkwLk:MÚkkrÃkík ÚkE Au. hk»xÙeÞ yLku yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu rðrðÄ ËuþkuLkku ¼khík ÃkhLkku rðïkMk ðæÞku Au. ¼khíkLke «ríkck ðÄe hne Au. òÃkkLku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkwt W»{k¼ÞwO Mðkøkík fÞwO Au, íkku [eLke hk»xÙÃkrík rsLk®Ãkøk Ãký ¼khík ÃkÄkheLku ðzk«ÄkLk MkkÚku ÔÞkÃkkh Wãkuøk ðÄkhðkLke RåAk ÔÞõík fhe økÞk Au. y{urhfk{kt ¼khíkeÞ ðzk«ÄkLkLku yøkkW Lk {éÞku nkuÞ íkuðku {eXku ykðfkhku «kÃík ÚkÞku Au yLku y{urhfe hk»xÙÃkrík çkhkf ykuçkk{k Lkðk ð»ko{kt «òMk¥kkf rËLku ¼khík ÃkÄkhe hÌkk Au.

yk{ òuEyu íkku LkhuLÿ {kuËe ðzk«ÄkLk nkuðkÚke {kºk MkhfkhLkk ðzk íkhefu s ðíkeo hÌkk LkÚke, Ãkhtíkw Mkk{krsf ÃkrhðíkoLk {kxu Ãký íku{ýu ¼økehÚk «ÞkMkku ykËÞko Au. swËk swËk {kæÞ{ku Úkfe ¼khíkLkk fhkuzku ËuþðkMkeyku MkkÚku íku{ýu MkeÄku MktÃkfo MÚkkrÃkík fÞkuo Au. MðåAíkk fu Lkþk{wÂõík suðk yr¼ÞkLkku þY fheLku ËuþLke rËþk yLku Ëþk çkË÷ðk{kt ÃkkÞkLke Ãknu÷ku Ãký fhe Au. ‘{LkLke ðkík’ fhíkk hneLku Mkhfkhe Ëhßò suðk ðzk«ÄkLk ÃkËLku çkË÷u {qXe Ÿ[uhk {kLkðe íkhefu ËuþðkMkeykuLku íku{ýu Ëuþ íkÚkk ËuþLke «ò «íÞuLkk ÃkkuíkkLkk «u{Lke yLkw¼qrík fhkðe Au.

yk{ fne þfkÞ fu, ð»ko 2014{kt ykþkLkk çkes hkuÃkkÞk Au, íÞkhu 2015Lkwt Lkðwt ð»ko Ãký WíMkkn yLku W{tøkÚke ¼hu÷wt hnu íku {kxu Mkki ¼khíkeÞkuLku þw¼uåAk.

 

Leave a reply

Scroll Up