Blog

શું અમિત શાહ ભારતભરમાં ભાજપનો ડંકો વગાડી શકશે ?

શું અમિત શાહ ભારતભરમાં ભાજપનો ડંકો વગાડી શકશે ?

“આજથી ૭૨ વર્ષ પહેલાં ૯મી ઓગષ્ટે બ્રિટીશ સલ્તનતની સામે મહાત્મા ગાંધીના નેતૃત્વ હેઠળ ભારત છોડો આંદોલનની શરૂઆત થઈ હતી. આ ૯મી ઓગષ્ટે ભારતીય જનતા પક્ષની રાષ્ટ્રીય પરિષદની દિલ્હીમાં મળેલી બેઠકમાં અમિત શાહને પાર્ટિના અધ્યક્ષ તરીકેની નિમણૂંકને સર્વાનુમતે બહાલી અપાઈ. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ લોકસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપના કેપ્ટન તરીકે રાજનાથસિંહ અને મેન ઑફ ધ મેચનો ઇલ્કાબ આપ્યો. દેશભરમાંથી આવેલા ભાજપના નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહની જોડી બાબતે વિવિધ રસપ્રદ વાતો સાંભળવા મળતી હતી. “

yr{ík þknu ÃkkuíkkLke yæÞûk íkhefuLke ðhýeLku fkÞofíkkoLkk MkL{kLk íkhefu ðýoðe íÞkhu íkk¤eykuLkk økzøkzkx Mkkt¼¤ðk {éÞk. yzðkýeyu çkuXfLkk ykÞkusLk yLku ÔÞðMÚkkLkk ð¾ký fÞko, íkku yYý sux÷eyu MkhfkhLke ÃkzfkhYÃk fk{økeheLke Aýkðx fhe. hksLkkÚk®Mknu Ãký rðËkÞ ÷E hnu÷k yæÞûk íkhefu «MktøkLku yLkwYÃk ðõíkÔÞ ykÃÞwt yLku hksfeÞ Xhkðku Ãký ÚkÞk. Mxus Ãkh hk»xÙeÞ Lkuíkkyku MkkÚku økwshkíkLkk {rn÷k {wÏÞ{tºke ykLktËeçkuLk Ãkxu÷ Ãký «Úk{ nhku¤{kt Ëu¾kíkk níkk íÞkhu hk»xÙeÞ ÃkûkLkk hk»xÙeÞ Mkt{u÷Lk{kt ºký-ºký økwshkíkeykuLkku ËçkËçkku nkuÞ íkuðwt «Úk{ ð¾ík òuðk {éÞwt. Mk¼køk]n{kt ytËh yLku çknkh íku{s sðknh÷k÷ LknuY MxurzÞ{Úke yk¾k ÷kuÄe hkuz Mkrník su ÃkkuMxhku yLku nku‹zøkku Ëu¾kÞkt íku{kt çku s [nuhk {wÏÞíðu níkk, LkhuLÿ {kuËe yLku yr{ík þkn.

nðu yuðwt fne þfkÞ fu hk»xÙeÞ Míkhu ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke çkkøkzkuh MktÃkqýoÃkýu çku økwshkíkeykuLkk nkÚk{kt Au. hk»xÙeÞ yæÞûk íkhefu yr{ík þkn íku{Lkk Ãkwhkuøkk{e yæÞûkkuLke Mkh¾k{ýeyu ðÄw MkV¤ Úkþu íkuðwt yíÞkhÚke s Ëu¾kE hÌkwt Au. yx÷S yLku yzðkýeLku çkkË fhíkkt {kuxk¼køkLkk hk»xÙeÞ «{w¾kuLke çkeS ykðzík su Ãký nkuÞ, Ãkhtíkw Ëuþ¼h{kt ¼ksÃkLkk «Mkkh {kxu yLku [qtxýeyku SíkðkLke çkkçkík{kt fkuEÃkýLkku xTTuf hufkìzo MkV¤ yLku yMkhfkhf hÌkku nkuÞ íkuðwt fne þfkÞ íku{ LkÚke. zkì. {wh÷e {Lkkunh òu»ke, fwþk¼kW Xkfhu, çkktøkkY ÷û{ý, sLkk f]»ý{qŠík, ðUfiÞk LkkÞzq, hksLkkÚk®Mkn fu LkeríkLk økzfhe yuðk Mkki fkuE{kt ÃkkuíkÃkkuíkkLke ¾qçke yLku ÷kûkrýfíkkyku níke, Ãkhtíkw íku{ktLkk fkuE sLkMkk{kLÞ Ãkh hk»xÙeÞ Míkhu «¼kð Ãkkze þfu íkuðe yk¼k òuðk {¤e LkÚke. yr{ík þknLkk rfMMkk{kt íku{ýu økwshkík{kt íkku Ãkkt[ðkh rðÄkLkMk¼k [qtxýe ÷zeLku Ëhufðkh rðsÞ «kÃík fÞkuo íku Ãknu÷kt 1986{kt ¼ksÃk{kt òuzkELku 1987{kt ¼khíkeÞ sLkíkk Þwðk {kuh[kLkk MkÇÞ çkLÞk çkkË ¾qçk ykuAk Mk{Þ{kt yux÷u fu {kºk [kh s ð»koLkk økk¤k{kt ÷k÷f]»ý yzðkýe {kxu økktÄeLkøkh MktMkËeÞ ûkuºkLke [qtxýeLke sðkçkËkhe íku{ýu Mkt¼k¤u÷e.

[qtxýe Síkðk{kt íku{Lke fwþkøkú çkwØe íkÚkk ÔÞqnkí{f ykÞkusLkLke LkkUÄ ÷ELku Ãkûku íku{Lku ÃkûkLkk MkkiÚke ðrhc Lkuíkk yuðk yx÷ rçknkhe çkksÃkkELku 1996{kt økwshkík{ktÚke SíkkzðkLke sðkçkËkhe MkkUÃku÷e. ¾qçk LkkLke ô{hu s íkuyku hk»xÙeÞ MðÞt Mkuðf Mkt½Lkk htøku htøkkE økÞu÷k. LkhuLÿ {kuËe MkkÚku íku{Lke «Úk{ {w÷kfkík íku{Lkk fkì÷us fk¤ Ëhr{ÞkLk 1982{kt ÚkÞu÷e yLku íÞkhçkkË 1983{kt yr¾÷ ¼khíkeÞ rðãkÚkeo Ãkrh»kË MkkÚku òuzkÞk íÞkhÚke rðãkÚkeo fk¤{kt s hksfeÞ SðLk «íÞuLke Ér[ ðÄw áZ ÚkÞu÷e. økwshkíkLke 2002, 2007 íkÚkk 2012Lke rðÄkLkMk¼k [qtxýeyku{kt Ãký ¼ksÃkLku rðsÞ {¤ðk ÃkkA¤ LkhuLÿ {kuËeLkk [wLktËk yLku Mkûk{ MkkÚkeËkhku{kt yr{ík þkn MkkiÚke ykøk¤ níkk.

yr{ík þknLke fqLkun, [qtxýefeÞ økrýík, rð[khÄkhk «íÞuLke «ríkçkØíkk íkÚkk ÷ûÞ«krÃík {kxuLke ysuÞ hýLkeríkÚke LkhuLÿ {kuËe fËk[ MkkiÚke ðÄw ðkfuV hÌkk Au. ð»ko 2004{kt çkLkkðxe yuLkfkWLxhLkk ykûkuÃkku nuX¤ Mke.çke.ykE.yu íku{Lke 25 sw÷kE, 2010Lkk hkus ÄhÃkfz fhe, Ãkhtíkw Mkðkuoå[ yËk÷íku íku{Lku ò{eLk íkku ykÃÞk, Ãkhtíkw økwshkík{kt íku{Lkku «¼kð MkeçkeykELke íkÃkkMk Ãkh Lk Ãkzu íku {kxu økwshkíkLke çknkh hnuðk ykËuþ fÞkuo, íÞkhu yíÞtík rðfx MktòuøkkuLkku Mkk{Lkku fhe hnu÷k yk s yr{ík þknu rËÕne{kt hneLku W¥kh «Ëuþ{kt LkhuLÿ {kuËe {kxu sLkkÄkh {sçkqík fhðkLkwt fkÞo fÞwO níkwt.

yr{ík þknu ÃktËh sux÷kt ð»kkuoÚke W¥kh «Ëuþ{kt {qhÍkÞu÷k f{¤Lku ¾e÷ððk yÚkkøk «ÞkMkku fÞko. {n¥ðLke çkkçkík yu Au fu, yr{ík þknu yk Ãknu÷kt økwshkíkLke çknkh fkuE hkßÞLke ÃkûkeÞ sðkçkËkhe Mkt¼k¤e Lknkuíke. ð¤e, W¥kh «ËuþLkwt hksfkhý íkku MkkiÚke sxe÷ yLku Ãku[eËwt hÌkwt Au. LkuíkkykuLke {kLkrMkfíkk MkkÚku íkk÷{u÷ fhðku íkuLke íkku ðkík s y÷øk, Ãký MktøkXLkMíkhu ðuh-rð¾uh ÃkrhÂMÚkrík{kt øk{u íkuðk LkuíkkLku Ãký fk{ õÞktÚke þY fhðwt íku s Mk{òÞ Lknª, íkuðe ÂMÚkrík{kt yr{ík þknu W¥kh «ËuþLkk çkÄk s 62 rsÕ÷kykuLkku «ðkMk fhe Äehu-Äehu Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoyku MkkÚku ÔÞÂõíkøkík MktÃkfo MÚkkrÃkík fhu÷ku. Ãkkuíku nkux÷ku fu økuMx nkWMk{kt hnuðkLku çkË÷u hkrºkhkufký fkÞofíkkoykuLkk ½hu MkkËøkeÃkqýo heíku fheLku ÷kufkuLkk rË÷ SíkðkLkwt yLku LkhuLÿ {kuËe {kxu ÷kufku{kt rðïkMk ÃkuËk fhðkLkwt fkÞo fhíkk hÌkk.

yk Mk{Þøkk¤ku yuðku níkku fu Mkk{kLÞ ÷kufku íku{Lku rðhkuÄeykuLkk yÃk«[kh {wsçk çkLkkðxe yuLkfkWLxhLkk økwLkuøkkh íkhefu nsw MkwÄe {kLkíkk níkk, Ãkhtíkw 15{e {u, 2014Lkk hkus MkeçkeykELke ¾kMk yËk÷íku yr{ík þkn rðYØ Ãkqhíkk ÃkwhkðkykuLkk y¼kðu íku{Lkk rðYØLke VrhÞkËLku fkZe LkkÏÞk çkkË ÷kufkuLku yr{ík þknLkk ÔÞÂõíkíðLku Mk{sðk{kt ðÄw hMk Ãkzðk ÷køÞku. yk Ãknu÷kt ÷kufMk¼k [qtxýeLkk ÷øk¼øk ËMkuf {rnLkk yøkkW 12{e sqLk, 2013Lkk hkus ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku íku{Lku W¥kh «ËuþLkk «¼khe çkLkkðe ËeÄk. yk Mk{Þu W¥kh «Ëuþ{kt ÷kufMk¼kLke 10 çkuXfku s níke.

LkhuLÿ {kuËe {kxu yk [qtxýe ‘Now or Never’Lkku ¾u÷ níkku. W¥kh «Ëuþ MkkiÚke {n¥ðLkwt hkßÞ níkwt. yu òuíkkt yr{ík þkn Ãkh MkkiÚke {kuxe sðkçkËkhe níke. çkeò yÚko{kt fneyu íkku ÃkkuíkkLkk hksfeÞ Ëkð ¾u÷ðk{kt LkhuLÿ {kuËeyu MkkiÚke fÃkhwt fk{ yr{ík þknLku MkkUÃkeLku þkn{kt s MkkiÚke ðÄw rðïkMk {qõÞku níkku. [qtxýe Ãknu÷ktLkk yk ËMk {rnLkkykuLke yuf-yuf r{Lkex ykÞkusLkÃkqðof ðkÃkheLku yr{ík þknu yuðk Wíf]ü Ãkrhýk{ku «kÃík fÞko fu W¥kh «Ëuþ{kt LkhuLÿ {kuËeLke yuf ÃkAe yuf ÞkuòÞu÷e hu÷eyku{kt ðÄwLku ðÄw MkV¤íkk «kÃík Úkíke økE. ÷kufkuLkku WíMkkn yLku rðïkMk {kuËe íkhVe fhðk{kt yr{ík þknLke ¼qr{fk [kðeYÃk çkLke. Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu W¥kh «ËuþLke 80 çkuXfku{ktÚke 71 çkuXfku Ãkh ¼ksÃkLku ßð÷tík rðsÞ «kÃík ÚkÞku.

÷kufMk¼kLke [qtxýeLkk Ãkrhýk{kuyu yr{ík þknLku hk»xÙeÞ Lkuíkk íkhefu rLkŠððkËÃkýu MÚkkrÃkík fhe ËeÄk. hksfeÞ rðhkuÄeykuLke çkku÷íke çktÄ ÚkE økE. ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk{kt Ãký ËuþLkk ¾qýu-¾qýuÚke Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoykuLke ðkn-ðkn ykððk ÷køke yLku ¼ksÃkLkk hk»xÙeÞ yæÞûk íkhefu Mkns heíku s Ëuþ¼hLkk íku{Lkk ÃkûkLkk Lkuíkkyku-fkÞofíkkoykuyu nðu íku{Lku Mðefkhe ÷eÄk Au.

hk»xÙeÞ yrÄðuþLk{kt Ãký íku{ýu su «ð[Lk ykÃÞwt íku ¾qçk {wÆkMkh yLku ykí{rðïkMk¼ÞwO níkwt. íku{ýu ¼ksÃkLku {¤u÷k rðsÞ {kxu LkhuLÿ {kuËeLkwt Lkuík]íð, Þw.Ãke.yu.Lkk fwþkMkLk «íÞu ÷kufkuLkku yk¢kuþ, ¼ksÃkLke rð[khÄkhk yLku fkÞofíkkoykuLke {nuLkíkLku {wÏÞ fkhýku íkhefu økýkÔÞk níkk. yux÷wt s Lknª, LkuíkkykuLku fkÞofíkkoyku MkkÚku Mkíkík MktÃkfo hk¾ðkLke Mk÷kn Ãký ykÃke. fkÞofíkkoykuLku sLkíkkLke Mk{MÞkyku Mkhfkh MkwÄe ÃknkU[kzðkLke sðkçkËkhe ykÃke.

hk»xÙeÞ yæÞûk íkhefu «Úk{Úke s yr{ík þkn MktøkXLkMíkhu ftEf Lkðwt íkÚkk WÃkÞkuøke fhðk {kxu «ÞíLkþe÷ çkLke økÞk Au. íku {kxuLkwt «Úk{ WËknhý íku{Lke yuf ònuhkík{kt òuðk {¤u Au. {kuxk¼køku [qtxýeyku çkkË Mkhfkh yLku MktøkXLk ðå[u íkk÷{u÷ nkuíkku LkÚke. ykLkk fkhýu «òLke Mk{MÞkykuLkku Wfu÷ ykðíkku LkÚke. ð¤e, fux÷efðkh hksfeÞ fkÞofíkkoyku Ãkh ð[urxÞk fu Ë÷k÷ku íkhefuLkku ykûkuÃk ÚkkÞ Au íÞkhu fkÞofíkkoyku ¾kMMkk níkkþ ÚkkÞ Au. LkhuLÿ {kuËeLke fkÞoþi÷e Mkhfkh{kt fkuELkk nMíkûkuÃk Lknª [÷kðe ÷uðkLke Au. yk Mktòuøkku{kt yr{ík þknu Lkðku [e÷ku ÃkkzeLku Mkki fkÞofíkkoykuLku fÌkwt Au fu ík{khk rðMíkkhLke su fkuE Mk{MÞkyku nkuÞ íku Mkkt¼¤ðk {kxu fuLÿ MkhfkhLkk yuf ÃkAe yuf {tºkeyku ÃkûkLkk ðzk {Úkfu çkuMkþu. Mk{MÞkyku fkuEÃký rð¼køkLke nkuÞ, Ãkhtíkw WÃkÂMÚkík hnu÷k {tºke su-íku rð¼køkLkk {tºkeLku íku{Lke ¼÷k{ý MkkÚku fkÞofíkkoyu hsq fhu÷e Mk{MÞk {kuf÷e ykÃkþu. MkhfkhLkk Míkhu íkuLkku n÷ ÷kððk {kxu ÍzÃke «ÞkMkku Úkþu. yk yr{ík þknLkk ykÞkusLkÃkqðofLkk fkÞoLkwt LkkLkfzwt WËknhý Au.

yr{ík þkn fk{ ÷uðk{kt Ãký [wMík yLku rþMíkçkØ Au. íkksuíkhLke W¥khk¾tz rðÄkLkMk¼k [qtxýeyku{kt ºkýuÞ çkuXfku økw{kðe íÞkhu þknu hkßÞLkk Ãkkt[uÞ MkktMkËku, ríkhÚk®Mkn hkðík yLku rðÃkûkLkk Lkuíkk ysÞ ¼èLku ¾¾zkðu÷k. W¥khk¾tz ¼ksÃk «ËuþLkk yæÞûk ríkhÚk®Mkn hkðíkLku íkku çkuXf{kt yÄqhe {krníke íkÚkk íkiÞkhe ðøkh ykððk çkË÷ ¼khu XÃkfku ykÃku÷ku. yr{ík þknu MkkV-MkkV þçËku{kt W¥khk¾tzLkk LkuíkkykuLku fne ËeÄwt fu, MktøkXLk yk heíku [÷kðe Lk þfkÞ. nðk{kt Wzíkk W¥khk¾tzLkk fux÷kf LkuíkkykuLku íkku íku{ýu su heíku ÍkxõÞk íkuLkkÚke {kºk W¥khk¾tz ¼ksÃk{kt s Lknª, Ãkhtíkw çkeò «Ëuþku{kt Ãký [ku¬Mk MktËuþ økÞku Au.

yr{ík þkn MktøkXLkLkk {kýMk Au. rð[khÄkhkLku ð¤øke hneLku fkÞofíkkoykuLkku WíMkkn fu{ ðÄkhðku íku hk»xÙeÞ yæÞûk íkhefu yr{ík þkn çkhkçkh òýu Au. ËuþLkk ¾qýu-¾qýuÚke ykðu÷k fkÞofíkkoykuLku íku{ýu ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt rn{k[÷, W¥khk¾tz, hksMÚkkLk, økwshkík, rËÕne yLku økkuðk suðk hkßÞku WÃkhktík ËkËhk Lkøkh nðu÷e, Ë{ý-Ëeð, ytËk{kLk rLkfkuçkkh yLku [tËeøkZ suðk fuLÿþkrMkík «Ëuþku Ãkh ¼ksÃkLke rðsÞ Ãkíkkfk ÷nuhkððk çkË÷ yr¼LktËLk ykÃkðkLke MkkÚku MkkÚku Ãkrù{ çktøkk¤, ykurhMMkk yLku íkkr{÷Lkkzw suðk hkßÞku{kt ðÄw {nuLkík fhðk {kxuLke Mkq[Lkk ykÃkðkLkwt [qõÞk LkÚke. yr{ík þknu [kh hkßÞku, sB{w-fk~{eh, nrhÞkýk, Íkh¾tz yLku {nkhk»xÙLke rðÄkLkMk¼kLke ykøkk{e [qtxýeyku {kxu íkiÞkhe fhðkLke ðkík  fheLku fkÞofíkkoykuLku íku{ýu ðÄw yuf {n¥ðLke Mk÷kn yu ykÃke fu nðu ykÃkýu Mkhfkh{kt ykðe økÞk Aeyu yux÷u {kLkrMkfíkk çkË÷ðkLke sYhík Au. fkÞofíkkoykuLku Mkhfkh yLku sLkíkk ðå[uLkku Mkuíkq çkLkðkLke íku{Lke Mk÷kn íku{Lke hksfeÞ ÃkrhÃkfðíkk Ëþkoðu Au.

yr{ík þknu ÷kuf{kLÞ rík÷fLkk Mðhks {khku sL{rMkØ n¬ Au yu LkkhkLku ÞkË fheLku fÌkwt fu, ykÃkýu ËuþLkk Lkkøkrhfku Mkk{u MktfÕÃk fhðkLkku Au fu, MkwhkßÞ ykÃkðwt yu y{khwt Ãkh{ fíkoÔÞ Au. yk ðkík MkkÚku íku{ýu Ãkqðo þhík íkhefu ¼ksÃkLkk Lkuíkkyku yLku fkÞofíkkoykuLku fÌkwt fu, yk íÞkhu s þõÞ çkLku ßÞkhu fk~{ehÚke fLÞk fw{khe yLku fåAÚke fkurn{k MkwÄe Ëhuf hkßÞ{kt ¼ksÃkLkk Lkuík]íððk¤e Mkhfkhku þkMkLk{kt nkuÞ. íku{Lkku Eþkhku [kh hkßÞkuLke [qtxýe ÃkAe çkkfe hnuíkkt rËÕne, rn{k[÷ «Ëuþ, W¥khk¾tz, W¥kh «Ëuþ, rçknkh, ykurhMMkk, yYýk[÷ «Ëuþ yLku {u½k÷ÞLke rðÄkLkMk¼k [qtxýeyku Síkðk íkhV níkku.

Ãkt[kÞíkÚke ÷ELku Ãkk÷ko{uLx MkwÄe ¼ksÃk yLku {kºk ¼ksÃkLkku ¼økðku Ítzku ÷nuhkðk ÷køku íku {kxu ¼ksÃkLkk hk»xÙeÞ yæÞûk íkhefu yr{ík þknu su heíku ykht¼ fhe ËeÄku Au íku Mkq[ðu Au fu ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk hksfeÞ RríknkMk{kt íkuyku ÞþMðe Lkuík]íð «ËkLk fhðk{kt MkV¤ hnuþu. 

Leave a reply

Scroll Up