Blog

વ્યૂહાત્મક વિદેશનીતિ સાથે વડાપ્રધાને દુનિયાભરના  ભારતીયોને જગાવવાનું બીડું પણ ઝડપ્યું છે

વ્યૂહાત્મક વિદેશનીતિ સાથે વડાપ્રધાને દુનિયાભરના ભારતીયોને જગાવવાનું બીડું પણ ઝડપ્યું છે

“વડાપ્રધાન બન્યા પછી ગણાવી શકાય તેવા એક પછી એક પગલાઓ લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્ર સરકારના પોતાના મંત્રીમંડળના સાથીઓ અને અધિકારીઓ સહિત લગભગ તમામ ક્ષેત્રના લોકોને દોડતા કરી દીધા છે. સ્વચ્છતા મિશન, જનધન યોજના, સાંસદ આદર્શ ગ્રામ યોજના જેવી ઘણી યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો એવા છે કે જેમાં સામાન્ય લોકો ખૂબ ઓછા સમયમાં સીધી રીતે જોડાયા છે અને ઓછાવત્તા લાભો મળવાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. “

ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAe økýkðe þfkÞ íkuðk yuf ÃkAe yuf Ãkøk÷kyku ÷ELku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu fuLÿ MkhfkhLkk ÃkkuíkkLkk {tºke{tz¤Lkk MkkÚkeyku yLku yrÄfkheyku Mkrník ÷øk¼øk ík{k{ ûkuºkLkk ÷kufkuLku Ëkuzíkk fhe ËeÄk Au. MðåAíkk r{þLk, sLkÄLk ÞkusLkk, MkktMkË ykËþo økúk{ ÞkusLkk suðe ½ýe ÞkusLkkyku yLku fkÞo¢{ku yuðk Au fu su{kt Mkk{kLÞ ÷kufku ¾qçk ykuAk Mk{Þ{kt MkeÄe heíku òuzkÞk Au yLku ykuAkð¥kk ÷k¼ku {¤ðkLke þYykík ÚkE [qfe Au. rðfkMk«r¢Þk{kt sLk¼køkeËkhe nkuðkLku yrLkðkÞo Mk{síkkt ðzk«ÄkLku ÷øk¼øk íku{Lke LkqíkLk Ãknu÷ku{kt yu ðkíkLkwt ¾kMk æÞkLk hkÏÞwt Au fu ÷kufkuLke Mkk{u÷økehe íku{kt fE heíku fhe þfkÞ. íkuykuLke fkÞoþi÷e{kt MkhfkhLke MkkÚku yufíkhV ÷kufkuLku òuzðkLke ðkík Au, íkku MkkÚkuMkkÚku Mkk{krsf Ëw»kýku{ktÚke ËuþLku {wõík fhðk {kxu íkuyku ÷kuf fu¤ðýeLkwt yr¼ÞkLk Ãký çk¾qçke [÷kðe hÌkk Au. íku{Lkk fkÞkuoLku Ãkrhýk{÷ûke çkLkkððk {kxu íkuykuLke «kÚkr{fíkk sLkòøk]ríkLkk íku{Lkk yr¼ÞkLk{kt òuðk {¤u Au.
{t[ hk»xÙeÞ nkuÞ fu yktíkhhk»xÙeÞ, LkhuLÿ {kuËe Ãkkuíku fE ðkík õÞkhu fnuðk {ktøku Au yLku fE heíku fne Ëu Au, íku nðu ÷øk¼øk fhkuzku ËuþðkMkeyku WÃkhktík rðËuþe Lkuíkkyku {kxu Ãký S¿kkMkkLkku rð»kÞ çkLkíkku òÞ Au. yøkkW y{urhfk Mkrník fux÷kf ËuþkuLke {w÷kfkík çkkË nk÷ íkuyku BÞkt{kh, ykuMxÙur÷Þk yLku VeSLkk rðËuþ «ðkMku ¼khíkLkku ztfku rðï{kt ðøkkzðk{kt {þøkq÷ Au. íkuykuLkk yk «ðkMk{kt BÞkt{khLkk ÃkkxLkøkh ÃkE íkkð{kt ykrþÞkLk rþ¾h Mkt{u÷Lk yLku Ãkqðo yurþÞk rþ¾h Mkt{u÷Lk íkÚkk ykuMxÙur÷ÞkLkk rçkúMkçkuLk{kt S-20 rþ¾h Mkt{u÷Lk{kt nksh hneLku íku{ýu ËwrLkÞkLkk Lkuíkkyku íkÚkk WãkuøksøkíkLkk ÄqhtÄhku ðå[u ÃkkuíkkLkk r{òs «{kýu yusLzkÚke shk nxfu ÃkkuíkkLkk {LkLke fux÷ef ðkíkku fne ËeÄe Au. fk¤k LkkýktLkku {wÆku yusLzk{kt nkuÞ fu Lk nkuÞ, íku{Lku sYhe ÷køku÷ku yux÷u {q¤ rð»kÞ MkkÚku òuzeLku Ãký yÚkoíktºku ÷økíke yk ðirïf Mk{MÞkLkk Wfu÷ {kxu søkíkLkk fkLk Mkhðk fhðkLke íkf Akuze LkÚke. íkuykuLkk 10 rËðMk sux÷k ÷ktçkk rðËuþ «ðkMk Ëhr{ÞkLk íkuyku rþ¾h Mkt{u÷Lkku yLku rîÃkûkeÞ ðkíkko÷kÃk Ëhr{ÞkLk yurþÞk, ykr£fk, ÞwhkuÃk, W¥kh y{urhfk, ÷urxLk y{urhfk yLku «þktík ûkuuºkkuLkwt «ríkrLkrÄíð fhe hnu÷k ËuþkuLkk fw÷ 40Úke Ãký ðÄw {n¥ðLkk LkuíkkykuLku {¤ðkLkk Au. yk{ktÚke ½ýkLku {¤e [qõÞk Au yLku çkkfeLkkLku VeS{kt {¤ðkLkk Au.
{kuxk¼køku ðzk«ÄkLkkuLkk rðËuþ «ðkMkkuLku ÷økíkk ynuðk÷ku su «[kh-«Mkkh {kæÞ{ku{kt «økx Úkíkk nkuÞ Au íku{kt LkuíkkykuLke ÷kufr«ÞíkkLkku yktf Ëþkoððk Ãkh rðþu»k {n¥ð yÃkkÞ Au, Ãkhtíkw Mkk{kLÞ sLkLku rðËuþ«ðkMkLke yLÞ çkkrhfeyku íkhV Ãký æÞkLk Ëkuhkíkwt hnu íku ½ýwt sYhe nkuÞ Au. Mk{kht¼kuLkku ði¼ð, nksh yøkúýeyku, yøkúýe rðËuþe LkuíkkykuLke nkshe, ÷kufkuLkwt ykf»koý fux÷wt Au, íkuLke hsuhsLke {krníke ÷kufku MkwÄe ¼÷u ÃknkU[u, íku {kxu xe.ðe. [uLk÷ku{kt Ãký ¾kMMke MÃkÄko [k÷íke nkuÞ Au, Ãkhtíkw MkkÚkuMkkÚku rðËuþku MkkÚkuLkk MktçktÄ MkkÚku Mktf¤kÞu÷e çkkçkíkku fËk[ íkuLkkÚke Ãký ðÄkhu {n¥ðLke nkuÞ Au.
yu ðkík [ku¬Mk Au fu LkhuLÿ {kuËe Ãknu÷kt yuðk ðzk«ÄkLk Au fu su{Lkk {kxu {kºk Ëuþ Lknª, Ãkhtíkw rðËuþLke Ähíke Ãkh Ãký ÷kufkuLkwt ykf»koý yfÕÃkLkeÞ Au. y{urhfkLkwt {urzMkLk Mõðuh nkuÞ fu ykuMxÙur÷ÞkLkk rMkzLke þnuh{kt yku÷VkuLMk yuhuLkk nkuÞ, yuf hkuf MxkhLku {¤u íkuLkk fhíkkt Ãký ðÄw ykðfkh LkhuLÿ {kuËeLku {¤u Au, íku hksfeÞ søkík {kxu ykùÞoLkku rð»kÞ Au. hksfeÞ LkuíkkykuLku ykðwt MkL{kLk yøkkW õÞkhuÞ fkuELku {éÞwt nkuðkLkwt LkkUÄkÞwt LkÚke. ¼khíkeÞ Lkuíkkyku{kt sðknh÷k÷ LknuÁLku ¾kMMkwt MkL{kLk «kÃík níkwt, Ãkhtíkw ykÄwrLkf Mk{Þ{kt WÃk÷çÄ fux÷kf ÷k¼ku MkkÚku LkhuLÿ {kuËe íku{LkkÚke ½ýkt ykøk¤ ðÄe økÞk Au. xefkfkhku yk çkkçkíkLku ¼÷u EðuLx {uLkus{uLxLkwt Ãkrhýk{, {kuËeLke çkku÷ðkLke f¤k fu {kfuo®xøk {kºkLke yËT¼qík ûk{íkk{kt ¾Ãkkðíkk nkuÞ, Ãkhtíkw ykðk WÃkhAÕ÷k yð÷kufLk{kt yÄoMkíÞ WÃkhktík níkkþk yLku E»ÞkoLkk htøk MkkÚku ðkMíkrðfíkkLku Mðefkhðk{kt xefkfkhkuLke þkn{]øke ð]r¥k Mk{S þfkÞ íkuðe Au. S-20 rþ¾h Mkt{u÷Lk{kt LkhuLÿ {kuËe, çkhkf ykuçkk{k yLku ykuMxÙur÷ÞLk ðzk«ÄkLk xkuLke yuçkkuxLke ðå[u nMke-{òf¼he n¤ðe þi÷e{kt ÚkÞu÷e ðkíkku yLÞ Lkuíkkyku{kt ykf»koý çkLku÷e. rðïLke MkðkorÄf «kf]ríkf MkwtËhíkk Ähkðíke ykuMxÙur÷ÞkLke hksÄkLke fuLkçkuhkLke ðkík Lkef¤e íÞkhu LkhuLÿ {kuËeyu fuLkçkuhk þnuhLke rzÍkELk íkiÞkh fhðkðk¤k ðkMíkwfkh rðþu fÌkwt fu, yk þnuhLku ykx÷wt ¾qçkMkwhík çkLkkððk¤k ykŠfxuõx ðkuÕxh çk÷eo røkú®VLkLkku sL{ y{urhfkLkk rþfkøkku{kt ÚkÞku níkku yLku ytrík{ ïkMk ¼khíkLkk ÷¾LkW þnuh{kt ÷eÄk níkk. {kuËeLke ykðe {krníkeLke MkßsíkkÚke ykuçkk{k yLku yuçkkux çktLku «¼krðík ÚkÞk níkk. fnuðkLkwt íkkíÃkÞo yu Au fu LkuíkkLku {¤íkku ykðfkh fu MkL{kLk fkuE yuf-çku rðrþüíkk Ãkh rLk¼oh LkÚke nkuíkku.
y÷çk¥k, LkhuLÿ {kuËeyu rMkzLke ¾kíkuLkk «ð[LkLke þYykík{kt s fÌkwt fu, nwt y®nÞk su ík{khku «u{, WíMkkn-W{tøk òuE hÌkku Awt yLku ík{u {khwt ykx÷wt MkL{kLk¼ÞwO Mðkøkík fhe hÌkk Aku íkuLkku nfËkh {kuËe LkÚke. yk MkL{kLk yLku «u{Lkk Mkk[k nfËkh 125 fhkuz ¼khíkeÞku Au. LkhuLÿ {kuËeLkk rMkzLke «ð[LkLke ¾qçkeykuLke ÷ktçke [[ko ÚkE þfu íku{ Au yLku su heíku íku{ýu rðËuþLke Ähíke Ãkh ðMke hnu÷k ¼khíkeÞkuLkk rË÷{kt ¼khík «íÞuLkku «u{ søkkððkLke yknT÷uf fhe, íkuLkkÚke {kºk ykuMxÙur÷Þk ðkMkeyku s Lknª, Ãkhtíkw ÷øk¼øk ík{k{ Ëuþ¼õík ËuþðkMkeyku ¼khíkeÞ ¼kðLkkÚke yktËkur÷ík ÚkÞk Au. ðzk«ÄkLkLkk yuf-yuf þçË{kt ÷kuffÕÞkýLke ¼kðLkk yLku Ëuþ«u{ A÷fkíkk níkk. LkhuLÿ {kuËeLke Ëuþ¼Âõík yLku ÷kuffÕÞkýLke ¼kðLkk Mkns¼kðu íkuykuLke yM¾r÷ík ðkýe{kt ÷kufku{kt ÓËÞ MkwÄe MkeÄe ÃknkU[e òÞ Au. yk s fkhý Au fu ÷kufku íku{Lkk Mk{ÚkoLk{kt ÷exh÷e ½u÷k ÚkkÞ Au. LkhuLÿ {kuËe òýu Au fu Ëuþ{kt hnuíkku nkuÞ fu rðËuþ{kt, ¼khíkLkk «íÞuf Lkkøkhef{kt Ëuþ¼kðLkk hnu÷e Au. yk Ëuþ¼kðLkk òu òøke òÞ íkku yLkuf Mk{MÞkyku{ktÚke {wõík ÚkðkLkku {køko ½ýku Mkh¤ çkLke òÞ. ykÚke s LkhuLÿ {kuËe ykðk ykËþo nuíkw {kxu ÷øk¼øk ík{k{ {t[Lkku WÃkÞkuøk fhe ÷uðkLke íkf Akuzíkk LkÚke.
LkhuLÿ {kuËeLkk rðËuþ«ðkMkku yuf ÃkAe yuf [rzÞkíkk hÌkk Au. ¼khíkLkku yðks çkq÷tË Úkíkku økÞku Au. swËe swËe Mk{MÞkyku fu rð»kÞku Ãkh ðirïfMíkhu ¼khík ÃkkuíkkLkku árüfkuý Mk{òððk{kt MkV¤ Úkíkwt økÞwt Au. nsw MkwÄe yuf Ãký fkuLxÙkuðMkeo ÃkuËk ÚkE LkÚke. fk¤k LkkýktLke suðe Mk{MÞk fu su rðïLkk yÚkoíkttºk Ãkh rðÃkheík yMkh fhe hne Au, íkuLkk íkhV S-20 suðk {t[ Ãkh ¼khíkLke Ãknu÷Lkk fkhýu æÞkLk ËkuhkÞwt Au íkuðe yLkuf {n¥ðLke çkkçkíkku {kuËeLkk rðËuþ«ðkMk{kt òuzkíke hnu Au. ËwrLkÞkLkk Mkf¤ ½hu÷wt WíÃkkËLk{kt (SzeÃke){kt 85 xfk rnMMkku yk S-20 ËuþkuLkku Au. LkhuLÿ {kuËeyu fh[kuhe fhLkkhk çkÄk Ãkh ytfwþ ykðu íku heíku Ëuþku-Ëuþku ðå[uLke MktrÄ{kt íkfuËkhe yLku ÃkkhËŠþíkk h¾kÞ, íku {kxu òuhËkh hsqykík fhe níke. y÷çk¥k yu ðkík y÷øk Au fu, ÂMðxTÍh÷uLz suðku Ëuþ, fu ßÞkt MkkiÚke ðÄw fk¤w Lkkýwt Mktíkkzðk{kt ykðu Au, íku Ëuþ S-20Lkku MkÇÞ LkÚke. yk{ Aíkkt rðïLkk ËuþkuÚke sqËe rËþk{kt [k÷ðkLkwt ¼rð»Þ{kt ÂMðxTÍh÷uLz {kxu Ãký þõÞ Lk çkLku íku {n¥ðLke çkkçkík Au.
ðzk«ÄkLk 19{eÚke Ërûký «þktík ûkuºkLkk xkÃkw yuðk VeSLke {w÷kfkíku sLkkh Au. VeS{kt Ãký {kuËeLku ykðfkhðk {kxu WíMkð suðku {knku÷ òuðk {¤e hÌkku Au. yk WíMkkn VeS WÃkhktík ykswçkkswLkk 14 xkÃkw Ëuþku MkwÄe Vu÷kÞu÷ku Au. VeSLke hksÄkLke Mkwðk{kt 14 xkÃkw ËuþkuLkk hk»xÙ«{w¾ku {kuËeLku {¤ðkLkk Au. yks MkwÄe ykuçkk{k fu ÃkwxeLkLku {¤ðk {kxu Ãký yLÞ ËuþkuLkk ðzkyku fkuE çkeò ËuþLke hksÄkLke{kt {¤ðk økÞk nkuÞ íkuðwt Mkkt¼éÞwt LkÚke. yk LkkLkk Ëuþku yuðk Au, fu suLkk ykuAk-ð¥kk MktçktÄku ¼khík MkkÚku ð»kkuoÚke hÌkk Au. yk Ëuþku ¾qçk LkkLkk nkuðkÚke ¼khík íkuLke LkkLke-{kuxe {ËË fhíkwt ykÔÞwt Au. VeSLke ðkík fheyu íkku ¼khíkLkk swËk swËk rðï rðãk÷Þku yLku fuLÿeÞ rnLËe MktMÚkkLkku MkkÚku ¼khíkLkk rnLËe «rþûký {kxu fhkhku ÚkÞu÷k Au. íÞkt ¼khíkeÞ MkktMf]ríkf fuLÿ Ãký Au yLku íÞktLkk hk»xÙeÞ rðï rðãk÷Þ yLku yktíkhhk»xÙeÞ rVÕ{ {nkuíMkðLke «ð]r¥kyku{kt ¼khíkeÞkuLku ¾kMMkk «{ký{kt RLkk{ku {¤u Au. VeS{kt 42 xfk ðMíke ¼khíkeÞ {q¤Lke Au yLku ¼kusÃkwhe {wÏÞ ¼k»kk Au. yk{, VeS ¼khíkLke ðÄw LkSf Au, ßÞkhu yLÞ Ëuþku suðk fu, fqf ykÞ÷uoLz, rfheçkkxe, LkkWhw, LkeW, Mkku÷ku{Lk ykÞ÷uoLz, xkUøkk, xkufu÷kW, xwðk÷w, ðkLkwykxw, Mk{kuyk, {kþo÷ ykÞ÷uoLz, ÃkkÃkwyk LÞwøkeLke yLku LÞw fu÷uzkoLkeÞk suðk Ëuþku rðMíkkh fu ðMíkeLke árüyu ¼÷u ½ýkt LkkLkk nkuÞ, Ãkhtíkw Mk{økú «þktík {nkMkkøkh Mk{wÿe rðMíkkh{kt íku{Lkwt Mkk{wrnf {n¥ð ½ýwt ðÄkhu Au. yk{ktÚke {kuxk¼køkLkk xkÃkw Ëuþku ÃkkuíkkLkk Mkthûký yLku rðËuþ Lkerík {kxu LÞwÍe÷uLz yLku ykuMxÙur÷Þk Ãkh rLk¼oh Au, Ãkhtíkw AuÕ÷k ÷øk¼øk yuf ËkÞfk Ëhr{ÞkLk yk ËuþkuLku {ËËYÃk Úkðk{kt [eLk çkeò {kuxk Ëuþku fhíkkt ykøk¤ Lkef¤e økÞwt Au. «þktík {nkMkkøkh{kt [eLkLkk snkòuLke yðh-sðh yux÷e ðÄe økE Au fu 2011{kt íkífk÷eLk y{urhfe rðËuþ{tºke rn÷uhe Âõ÷LxLku MkuLkuxLke rðËuþ Lkerík çkkçkíku fÌkwt níkwt fu, «þktík rðMíkkh{kt y{urhfkLkku {wfkçk÷ku [eLk MkkÚku Au. ÃkkÃkwyk LÞwøkeLke{kt [eLku ¾Lkes íku÷Lkku rðþk¤ ¼tzkh þkuÄe fkZâku Au yLku íku VeSLkk yufíktºkðkËe þkMkLkLkwt Mk{ÚkoLk fhe hÌkwt Au. [eLkLke Lksh yk ËrhÞkE rðMíkkh{kt ¾Lkes íku÷Lkk ¼tzkh Ãkh nkuðkÚke íku yk LkkLkk xkÃkw ËuþkuLku hkS hk¾ðk {kxu nhMkt¼ð «ÞíLk fhu Au. yk rðMíkkhLkk fkhýu AuÕ÷k ËMkfk{kt [eLkLkku xkÃkw Ëuþku MkkÚkuLkku ÔÞkÃkkh 7 økýku ðæÞku Au.
yk Mktòuøkku{kt yks MkwÄe ¼khíku xkÃkw ËuþkuLke su yðøkýLkk fhe Au íkuLkkÚke rðÃkheík LkhuLÿ {kuËeLke rðËuþ Lkerík{kt ÞkuøÞ heíku s íkuLkwt {n¥ð ðÄkhu yktfðk{kt ykÔÞw Au. xkÃkw Ëuþku MkkÚkuLkku MktçktÄ ðÄw {sçkqík fhðk{kt çktLku Ãkûku ÷k¼ku Au. «þktík rðMíkkh{kt ¼khíkLke {sçkqík nkshe ykðLkkhk rËðMkku{kt Mkkhk Ãkrhýk{ku ÷kðþu íkuðe økýíkhe Au.
yk{, LkhuLÿ {kuËeLkk «ðkMkLku {kºk ÷kufr«ÞíkkLkk ºkksðu íkku¤ðkLku çkË÷u ÔÞqnkí{f rðËuþLkeríkLkk ¼køkYÃku rLknk¤ðk{kt ykðu íkku íkuLkwt rðþu»k {n¥ð ðÄw Mkkhe heíku Mk{S þfkÞ Au.

Leave a reply

Scroll Up