Blog

વિખેરાતી કોંગ્રેસ : વાત વફાદારી, વિચારધારા, વિશ્વાસની કે વિકૃતિની

વિખેરાતી કોંગ્રેસ : વાત વફાદારી, વિચારધારા, વિશ્વાસની કે વિકૃતિની

“રાજકીય રમતમાં ચતુરાઇ ગમે તેટલી રાખો, સમય અને સંજોગો બદલાય એટલે વફાદારી, વિચારધારા કે વિશ્વાસનાં બધા સમીકરણો બદલાવા લાગે. તકવાદી રાજરમતનું આ અનિચ્છનીય લક્ષણ લોકશાહીને લાગેલો લૂણો છે. ભારતનાં રાજકારણમાં ‘લેટર બોંબ’નો પ્રહાર એ નવી વાત નથી. સ્વતંત્રતા પ્રાપ્તિ પછી પ્રથમ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નહેરૂથી જ તેની શરૂઆત થઇ ગઇ છે. જયંતિ નટરાજન આવી રાજરમતનું તાજું ઉદાહરણ છે.

જયંતિ નટરાજનની સામાન્ય છાપ સારી રહી છે. તે એવા પરિવારમાંથી આવે છે, જેની પાછલી ત્રણ પેઢી કોંગ્રેસને સેવા આપતી રહી છે. તેણે કોંગ્રેસને અલવિદા કહેતી વખતે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે તેમાં પોતાની અને પરિવારની પ્રતિષ્ઠા બચાવવાનો પ્રયાસ છે કે તે પોતે ખોટું બોલી રહ્યાં છે, તે સમજવું જોઇએ. અલબત્‌, આજે તે જે બોલે છે તે સાચું એટલા માટે લાગી રહ્યું છે કે તેનાં પ્રમાણો મૌજુદ છે, પરંતુ પરેલાં જયંતિ નટરાજને ‘પત્ર-બોંબ’ ફોડ્યાનાં સમય પર પણ વિચારવું જોઇએ.”

Mk{økú Ëuþ{kt ¾¤¼¤kx ¼÷u þw¢ðkhLke íku{Lke Ãkºkfkh Ãkrh»kË ÃkAe ÚkÞku, Ãkhtíkw íku s rËðMku ËrûkýLkkt yuf y¾çkkh{kt íku{ýu LkðuBçkh, 2014{kt MkkurLkÞk økktÄeLku ÷¾u÷ku yk Ãkºk æÞkLk ykf»kuo yu heíku AÃkkÞku níkku. yk{ Ãkºk ‘÷ef’ ÚkðkLku çkË÷u fhkÞku nkuÞ íkuðe þtfk ðÄw «çk¤ çkLku Au. Mkðk÷ yu ÚkkÞ Au fu sÞtrík LkxhksLku íkuLkwt Ëw:¾ «økx fÞko ÃkAe 100 rËðMk MkwÄe fu{ hkn òuR? sÞtrík LkxhksLku hkSð økktÄeLke níÞk ÃkAe ßÞkhu Ãknu÷e ðkh fkUøkúuMk Akuzu÷e íÞkhu Ãký fkUøkúuMk Lkkswf nk÷ík{ktÚke ÃkMkkh ÚkR hne níke. yux÷u yk çkuLk Vhe ÃkkAk fkUøkúuMk{kt Mkkhk-Mkwtðk¤k þçËku yLku fkhýku MkkÚku ‘½hðkÃkMke’ fhu íkku íku{kt yk½kík fu ykùÞo Ãkk{ðk suðwt Lk nkuÞ.

yk yu ‘sÞtríkçkuLk’ Au su{Lkk Ãkh ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu [qtxýe Ãknu÷kt ‘sÞtríkxuõMk’Lke xeÃÃkýe fhíkkt þkuh {[e økÞku níkku. Ãkkuíku fuLÿ{kt ÃkÞkoðhý ¾kíkkLkkt «ÄkLk níkk yLku sw÷kR 2011Úke rzMkuBçkh 2013 MkwÄe fkh¼kh Mkt¼kéÞku, íku{kt øk{u íkuLkkt fkhýu, Ãký rððkËkMÃkË çkLke síkkt íku{Lku MkkurLkÞk økktÄeyu nhkÔÞk níkk. ÃkËko ÃkkA¤ þwt h{ík h{kíke nkuÞ Au, íku ykðe ½xLkkyku ÃkAe ònuh Úkíke nkuÞ Au.

¼ksÃkLkku ykûkuÃk níkku fu swËk swËk «kusuõxLke VkR÷ku õ÷eÞh fhkðíkkt Ãknu÷kt ftÃkLkeykuyu sÞtrík LkxhksLkLku ‘xuõMk’ [qfððku Ãkzu Au. nðu LkxhksLk fnu Au fu VkR÷ku nwt hknw÷ økktÄeLkkt {kir¾f ykËuþLku fkhýu õ÷eÞh fhíke Lknkuíke!

sÞtrík LkxhksLku MkkurLkÞk økktÄeLku ÷¾u÷k Ãkºk{kt ÃkkuíkkLke «{krýfíkkLke Mkkrçkíke ykÃkðk «ÞíLk fÞkuo Au, Ãký Mk{k[kh yuðk Au fu StË÷ sqÚkLkkt çku «kusuõxLku {tsqhe ykÃkðkLke VkR÷kuLke MkeçkeykR íkÃkkMk fhe þfu Au. MkeçkeykR yk Mkt˼o{kt sÞtrík LkxhksLkLke ÃkqAÃkhA fhe þfu Au.

MkkurLkÞkLku ÷¾kÞu÷k Ãkºk{kt LkxhksLkLkkt þçËku ðkt[eyu íkku [kuϾwt Mk{òÞ Au fu íkuýu hknw÷ økktÄe yLku MkkurLkÞk økktÄeLku s økwLkuøkkhLkk ®Ãkshk{kt ¾zk fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo Au. yuf Vfhk{kt íkuýu MkkurLkÞk økktÄeLku ÷ÏÞwt Au fu, ‘nfefík{kt ¾wË ykÃku s {Lku ÷¾u÷k Ãkºkku{kt yk çkkçkíku ®[íkkyku ÔÞõík fhe níke. yuðe ½ýe çkkçkíkku Au, suðe fu rn{k[÷ «ËuþLkkt ÄkheËuðe {trËhLkku yxðkÞu÷ku Sðefu Ãkkðh «kusuõx, {nkhk»xÙLkku ÷ðkMkk «kusuõx, økwshkíkLkku Lkeh{k Mke{uLx Ã÷kLx Mkrník fux÷eÞu çkkçkíkku{kt {Lku {khku rLkýoÞ ÷uíkkt Ãknu÷kt ‘¾kMk Mkq[Lkk’yku yÃkkR níke. yk WÃkhktík ðzk«ÄkLk (zkp.{Lk{kunLk®Mkn)Lkkt {wÏÞ Mkr[ð ©e Ãkw÷kuf [uxSo Mkrník ðzk«ÄkLk fkÞko÷ÞLkkt yrÄfkheyku Ãký {khk {tºkk÷Þ îkhk ÷uðk{kt ykðLkkhk rLkýoÞ {kxu {køkoËþoLk fhðk {kxu {khe MkkÚku Mkíkík MktÃkfo{kt hnuíkk níkk.’

yk VfhkLkku yÚko Mk{Syu yLku yksLkk Mkt˼o{kt rð[kheyu íkku Ãký sÞtrík LkxhksLkLke RåAk rðYØ Ãký ¼÷u rLkýoÞku ÷uðkÞk nkuÞ, Ãkhtíkw íku fkÞËkLkkt ËkÞhk{kt ÷uðkÞk nkuÞ íkku ¾kMk fþku «&™ WÃkÂMÚkík Úkíkku LkÚke, rMkðkÞ fu fkUøkúuMk ÃkûkLku Úkíkk LkwfMkkLk rMkðkÞ, Ãkhtíkw fkÞËkÚke WÃkhðx sRLku òu rLkýoÞku ÷uðkÞk nþu íkku ½ýkt çkÄkt ÷kufkuLku fkÞËkLkkt WÕ÷t½Lk çkË÷ su íku MkòLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkze þfu Au. økwshkíkLkkt yËkýeLkku Ãký WÕ÷u¾ LkxhksLku ÃkkuíkkLkk Ãkºk{kt fÞkuo Au. íkuýu ÷ÏÞwt Au fu ‘ðuËktíkk yLku yËkýeLkk «kusuõx{kt Ãký íkuLku hknw÷ økktÄeLke ‘Mkq[Lkk’ «kó Úkíke hnuíke níke. ykLkk fkhýu íkuLku furçkLkuxLkkt MkkÚkeykuLkku Ãký fkuÃk ðnkuhðku Ãkzu÷ku. su{kt LkxhksLku {tsqhe Lknkuíke ykÃke yLku fkUøkúuMke MkkÚkeykuLkku rðhkuÄ MknLk fhu÷ku, íku çkkçkíku LkxhksLkLkkt rLkýoÞLku yËk÷íku ÞkuøÞ XuhÔÞku níkku. ykLkku WÕ÷u¾ Ãký íkuLkkt Ãkºk{kt Au s.

sÞtrík LkxhksLkLkkt Ãkºk{kt yuf ðkõÞLkku yÚko ¾qçk økt¼eh heíku Mk{sðk suðku Au. Ãkkuíku ykðk økt¼eh {wÆkykuLkwt hnMÞkuËT½kxLk fhíkk nkuÞ íku heíku ÷¾eLku ykøk¤ ÷¾u Au fu,‘yux÷k {kxu {U {khe xefkyku Aíkkt {khk rLkýoÞku{kt Ãkkxeo÷kRLkLkwt Ãkk÷Lk fÞwO yLku yu s fkhý níkwt fu {khk yLkuf rLkýoÞkuLku ðzk«ÄkLk îkhk W÷xkðe ËuðkÞk níkk.’… !

yk ðkõÞ fkUøkúuMkLkkt hksfkhýLku Mkkð ¾wÕ÷wt fhe {qfu Au. LkxhksLkLkkt ðkõÞLkku yÚko fheyu íkku yuðwt Ãký Mk{òÞ fu ‘Mkhfkh yLku fkUøkúuMk MÃkü heíku çku ¼køk{kt ðnU[kÞu÷e níke. çktLku ðå[u MktðkrËíkk Lknkuíke. ð¤e MkkurLkÞk yLku hknw÷ yuf MkkÄkhý {tºke ÃkkMku ÃkkuíkkLkwt ÄkÞwO fk{ fhkððk RåAíkk níkk yLku íku Ãký ÃkkAwt Lkçk¤k økýkíkk ðzk«ÄkLk Úkðk Ëuíkk Lknkuíkk… ! yk fuðe rðr[ºk çkkçkík Au? !

yk{kt íkku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe yLku ¼ksÃk su fkUøkúuMk Mkk{u ykûkuÃkku fhu Au, íku MkeÄk MkeÄk Mkkrçkík ÚkkÞ Au. fkUøkúuMkLke s ÃkrhÃkõð økýkíke {rn÷k Lkuíkk ÃkkuíkkLke ©ØuÞ yLku Mkðkuoå[ {rn÷k Lkuíkk ykøk¤ ¾wÕ÷k rË÷u yufhkh fheLku yk ðkík Ëuþ Mk{ûk hsw fhu íÞkhu ykðe Mk{òíke çkkçkíkku Ãký rn{þe÷kLke xku[ s nkuÞ, íku MðÞtMÃkü Au.

sÞtrík LkxhksLku íkku ½ýwt ÷ÏÞwt Au yLku Ãkºkfkh Ãkrh»kË{kt ½ýwt fÌkwt Ãký Au, Ãkhtíkw çku çkkçkík Ãkh MÃküíkkÃkqðof Mk{sðwt sYhe Au. nðu ßÞkhu fuLÿ{kt Mkhfkh çkË÷kR Au yLku ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËe suðk Mk¥kk Ãkh rçkhks{kLk Au, íÞkhu sÞtrík LkxhksLk suðk ¾kLkËkLke [íkwh yLku ÃkrhÃkõð hksfkhýe íkuLkkt ykðk yíÞtík MVkuxf rLkýoÞ ÃkkA¤ þwt fhðk Äkhu Au? yuf íkku yu fu, fkUøkúuMk{wõík ¼khík çkLkkððkLkkt sçkËoMík heíku ykøk¤ ðÄe hnu÷k yLku «¼kðþk¤e ÔÞqnh[Lkkfkh íkhefu MkV¤ ÚkR hnu÷k LkhuLÿ {kuËe MkkÚku rLkfxíkk ðÄkheLku zqçke hnu÷k fkUøkúuMke snks{ktÚke fqËfku {khe Ëuðku yLku Ãkkuíku çk[e sðwt. yLku çkeswt yu fu ð»kkuoÚke íkuyku hksfkhý{kt Au, íÞkhu ¾kLkËkLke «{krýfíkkLke AkÃk ÷kufLksh{kt Ãký çkhfhkh hnu yLku fkUøkúuMkLku Ãký LkwfMkkLk Lk fhðwt.

«Úk{ ðkík ðÄw Mkk[e sýkÞ Au. òu Ãkkuíku «{krýf s hnuðk {ktøkíkkt nkuík íkku ‘Ãkkxeo ÷kRLk’Lku çkË÷u ‘fkÞËkLke ÷kRLk’Lku Lksh{kt hk¾e nkuík. su íku Mk{Þu ËçkkýLku ðþ ÚkÞk Lk nkuík yLku sYh Ãkzâu VkR÷ku õ÷eÞh fhðkLke fu Lk fhðkLke ðu¤kyu s Mkhfkh fu Ãkûk Akuze þõÞk nkuík. Ãkhtíkw sÞtrík LkxhksLku ykðwt LkÚke fÞwO. nðu íkuyku Mk{su Au fu fhu÷k fhíkqíkkuLkkt Ãkrhýk{ku Ãký ¼kuøkððk Ãkzþu yLku yux÷u s Mðk¼krðf hksfkhýeLke su{ s íkuyku ðíÞko Au. íku{Lkwt fkUøkúuMk{ktÚke hkSLkk{w yu fkuR ÓËÞÃkrhðíkoLk, ÔÞÚkk fu yk¢kuþLkwt MðYÃk LkÚke, Ãkhtíkw LkkMkeÃkkMk, ÃkhkSík ÚkRLku {sçkqhe{kt sðkçkËkhe{ktÚke AxfðkLkku {hýeÞku «ÞíLk Au.

yk{ Ãký AuÕ÷k fux÷kÞ {rnLkkykuÚke fkUøkúuMkLke Ëþk çkuXe Au. ÷kufMk¼kLke [qtxýeLkkt Ãkrhýk{kuyu íkuLku ð@½kx ykÃÞku Au. 10 ð»ko MkwÄe ÃkkuíkkLkku s nwf{ [÷kðíke Ãkkxeo MktMkË{kt rðÃkûkLke ¾whþe Ãký økw{kðe [qfe Au, íÞkhu ykðk ‘÷uxhçkkUçk’Úke yk©Þo Lk s ÚkkÞ. ¼qíkfk¤{kt Ãký fkUøkúuMk ßÞkhu ßÞkhu nkhe íÞkhu ÃkûkLku Akuze sLkkhkyku{kt fux÷kÞ rËøøkòu níkk. yu s rËøøkòu ÃkwLk: Ãkûk{kt Ãký õÞkhu «ðuþe òÞ íkuLke sLkíkkLku òý Ãký ½ýeðkh íkku Úkíke LkÚke nkuíke.

LkkhkÞý Ë¥k ríkðkhe, rðïLkkÚk «íkkÃk ®Mkn, {kÄððkð ®MkÄeÞk, ysqoLk®Mkn suðk ½ýkt LkuíkkykuLke ÞkËe ½ýe ÷ktçke ÚkkÞ íku{ Au. yíÞkhu Ãký fux÷kf fkUøkúuMke LkuíkkykuLkkt su rLkðuËLkku çknkh ykðu Au íku{kt þþe ÚkYh, r{®÷Ë Ëuðhk, f]»ýk íkehÚk suðk fuLÿeÞ «ÄkLkkuLke fûkk{kt hnu÷k fkUøkúuMkeyku Au. 1966{kt ÷k÷ çknkËwh þk†eLkwt yðMkkLk ÚkÞwt íÞkhu $rËhk økktÄeLku ðzk«ÄkLk çkLkkÔÞk íku Mk{Þu «Úk{ rËðMkÚke s {kuhkhS ËuMkkR yLku fux÷kf MkkÚkeykuyu Mkíkík ºký ð»ko LkkhkS MkkÚku fk{ fÞwO, Auðxu 1969{kt fkUøkúuMkLkk ¼køk÷k ÚkÞk. fk{hks, Lkes®÷økÃÃkk, yíkwÕÞ ½ku»k, yuMk fu Ãkkxe÷, MkíÞuLÿ LkkhkÞý ®Mkn, [tÿ¼kLkw økwó, rºk¼wðLk LkkhkÞý ®Mkn suðk {kuhkhS MkkÚku økÞk, Ãkhtíkw $rËhkSyu MkkiLku Bnkík fhu÷k. hkSð økktÄe ð¾íku «ýð {w¾SoLku Lkkhks fhkÞk níkk, Ãkhtíkw «ýðËkyu Ãkkxeo Akuze Lknkuíke, Ãkhtíkw ðe.Ãke. ®Mkn, yYý LknuÁ, ykheV {kunt{Ë ¾kLk, rðãk[hý þwõ÷ suðk Lkuíkkyku fkUøkúuMkLke ÂMÚkrík Lkçk¤e ÃkzðkLkkt fkhýu s Ãkûk Akuze økÞk níkk.

yk{ rð¾hkíke fkUøkúuMkLke ÂMÚkrík Ãkh Lksh fheyu íkku Mðk¼krðf íkku sýkÞ Au, Ãký íkuLkk {q¤{kt íkuLkwt fkhý íkuLke ytËh s ÔÞkÃke økÞu÷e rðf]rík sðkçkËkh Au, íkuðwt [ku¬Mk {kLke þfkÞ.

Leave a reply

Scroll Up