Blog

લાલ કિલ્લા પરનું મોદીનું પ્રવચન આમ જનતાના મતે ‘જરા હટકે’

લાલ કિલ્લા પરનું મોદીનું પ્રવચન આમ જનતાના મતે ‘જરા હટકે’

“છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી દેશમાં ચૂંટણીના કારણે જે વાતાવરણ જોવા મળેલું તેના પરથી એવું કહી શકાય કે, ૬૮મા સ્વાતંત્ર દિને લાલ કિલ્લા પરથી ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીને સાંભળવાનું સ્વપ્નું દેશના કરોડો નાગરિકોનું હતું. આમ પણ નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તમ અને સાહજિક વકતા છે. તેમની પાસેથી મૌલિક વિચારો તથા અવનવી યોજનાઓની વાત સતત સાંભળતાં રહેતા દેશના નાગરિકોની જિજ્ઞાસા આવા ટાણે વધારે હોય તે પણ સ્વાભાવિક છે. “

Mkk{kLÞ heíku ÃktËh{e ykuøküu ÷k÷ rfÕ÷k ÃkhÚke ðzk«ÄkLk îkhk Úkíkwt ¼k»ký Mkhfkhe, [e÷k[k÷w íkÚkk yrÄfkheykuyu íkiÞkh fhu÷wt nkuðkÚke rLkhMk yLku «¼kðneLk nkuðkLke AkÃk Au. ð¤e, Ëh ð»kuo çkw÷ux«qV fk[Lke fuçkeLk{ktÚke Ëu¾kíkk ðzk«ÄkLkLke íkMðehÚke ÷kufku Ãký yuðk s xuðkÞu÷k nkuÞ Au yLku ÃkhtÃkhk rLk¼kððk ¾kíkh Mk½¤w Lke¼kðe ÷uíkk nkuÞ Au.

yk ð»kuo Mkwhûkkf{eoykuLke Mk÷kn Ähknkh yðøkýeLku LkhuLÿ {kuËeyu ÃkkuíkkLke yLku sLkíkkLke ðå[u çkw÷ux«qV fk[Lke rËðk÷Lkku yðhkuÄ su heíku Ëqh fÞkuo íkuLkkÚke ¼khíkeÞkuLkku íkuLkk ðzk«ÄkLk «íÞuLkku ykËh ðæÞku Au. «ð[Lk ytøku ÷kufkuLke yÃkuûkk fuðe níke yLku íku{Lku þwt {éÞwt íkuLkk Ãkh rððu[fkuLke yLku yk÷ku[fkuLke «ríkr¢Þk swËe swËe hne Au. yk{ Ãký LkhuLÿ {kuËe yf¤ ÔÞÂõíkíð Ähkðu Au, yux÷u ÷kufkuLke Äkhýk fhíkkt ftEf sqËwt s ykÃkðkLke íku{Lke þi÷e yk «Mktøku Ãký òuðk {¤e Au.

{kuËeLkk «þtMkfkuyu MðkíktºÞ rËLkLkk íku{Lkk «ð[LkLke ¼hÃkux «þtMkk fhe Au, íkku hksfeÞ rðhkuÄeykuyu íkuLkk «ð[LkLku LkehMk íkÚkk rLk»«¼kðe økýkÔÞwt Au. fux÷kf íku{Lkk fèh xefkfkhkuyu yuðe rxÃÃkýe fhe Au fu, [qtxýe Ãknu÷kt {kuËe ¼khíkLke Mk{økú ËwËoþk {kxu fuLÿ MkhfkhLku Ëku»ke Xhkðíkk níkk, ßÞkhu yk «ð[Lk{kt íku{ýu †e¼úqý níÞk, øktËfe, ½hku{kt òsYLkk y¼kð suðk {wÆu Ëku»kLkku xkuÃk÷ku Mkhfkh Lknª, Ãkhtíkw Mk{ks Ãkh ZkuéÞku Au.

y÷çk¥k, «ð[LkLku {q÷ððkLkku árüfkuý fuðku Au íkuLkk Ãkh íkuLkk Mkkh yLku íkkhýLkku ykÄkh Au. Mk{økúíkÞk òuEyu íkku ykøkk{e Ãkkt[ ð»ko {kxuLkk íku{Lkk rðfkMkÃkÚkLkwt ËþoLk íkuyku ðzk«ÄkLk fkÞko÷ÞLkk rLkýoÞku, {tºke{tz¤Lkk Xhkðku íkÚkk çksux îkhk ÷kufkuLku fhkðíkk hÌkk Au, íÞkhu íku{Lkk «ð[Lk{kt Mkhfkhe ÞkusLkkykuLke ÷ku¼k{ýe ònuhkíkku îkhk ÷kufkuLku ¾wþ fhðkLkku «ÞkMk fÞkuo LkÚke, íku ykðfkÞo çkkçkík Au. ðÄw {n¥ðÃkqýo çkkçkík yu Au fu, íku{ýu íku{Lkk «ð[Lk{kt Mk{ksrLk{koý yLku hk»xÙrLk{koýLke ðkík fhe Au.

{kuËeyu ½ýe yuðe Lkðe ðkíkku fhe Au su MkhfkhkuLkk yusLzk{kt ¼køÞu s nkuÞ Au. yuf [k ðu[ðkðk¤ku ÷k÷ rfÕ÷k ÃkhÚke hk»xÙæðs Vhfkðe þfu íku ½xLkkLku ÷kufþkneLke íkkfkík økýkðíkk íku{ýu MðkíktºÞ Mktøkúk{Lkk Lkk{e-yLkk{e þrnËku yLku MkuLkkLkeykuLke MkkÚku çktÄkhýrðËkuLku Ãký ykËhÃkqðof ÞþLkk nfËkh økýkÔÞk Au. Ãkkuíku rËÕneLkk ËwrLkÞkLkk {kýMk LkÚke yuðwt fneLku, ðkMíkrðf r[ºkLkku Ãkkuíku su ELkMkkEzh ÔÞq ÷eÄku íkuLkkÚke íkuyku [kUfe økÞk nkuðkLkku ¾qÕ÷ku yufhkh fhe ÷kufku Mk{ûk rLk¾k÷Mk ¼kðu fÌkwt Au fu, fux÷ef çkkçkíkkuLku hksfeÞ ºkksðk{kt Lk íkku¤ðk{kt ykðu. ðneðxeíktºk{kt ‘[k÷þu’, ‘{khwt þwt ?’ yLku ‘{khu þwt?’, suðk Lkfkhkí{f ð÷ý Mkk{u Ãkezk ÔÞõík fhe fÌkwt fu, Ëuþ yk heíku Lk [k÷e þfu. Mk{ks{kt çk¤kífkhLke ½xLkkyku Mkk{u Lkwõíku[eLke fhe ðuËLkkMk¼h þçËku{kt fÌkwt fu, {k-çkkÃku {kºk rËfhe s Lknª, rËfhku Ãký çknkh òÞ íkku ÃkqAðwt òuEyu fu õÞkt òÞ Au. ¾¼k Ãkh çktËqf {qfe ÄhíkeLku hõíkhtSík fhíkk hnuíkk LkõMk÷ðkËeykuLku MktçkkuÄe fÌkwt fu, ‘õÞkhuf ¾¼k Ãkh n¤ {qfe sqyku íkku ¾çkh Ãkzu fu Ähíke nrhÞk¤e çkLku íÞkhu fuðe ÃÞkhe ÷køku Au.’  Mkhfkhe LkkufheLku MkuðkLke íkf íkhefu ðýoðe, íktºkLkk ðknfku{kt Ãký Ëuþ¼ÂõíkLkku Mkt[kh fhðkLkku «ÞíLk fÞkuo.  LkkLkk-{kuxk Wãkuøk fhLkkhkykuLku ‘Íehku RVuõx, Íehku rzVuõx’Lkwt WíÃkkËLk fhðkLkwt yknTðkLk fheLku sýkÔÞwt fu, ykÃkýe ÃkkMku Mfe÷ Au, xu÷uLx Au, ftEf fhðkLke ík{LLkk Au íÞkhu, nwt rðï¼hLkk ÷kufkuLku ‘f{, {uf RLk RÂLzÞk’, fneLku ¼khík{kt ykððk «kuíMkkrník fhðk {ktøkwt Awt, suÚke fheLku ËwrLkÞk{kt ¼khíkeÞ WíÃkkËLkLke Wíf]üíkk rMkØ ÚkkÞ. ykÄwrLkf Mk{Þ{kt xufLkku÷kkìS su heíku nhýVk¤ ¼he hne Au, íkuLkku {kuxk¼køkLkku Þþ RLV{uoþLk xufLkku÷kìSLku ykÃkeLku {kuËeyu ykE.xe. «kuVuþLkÕMkLku òËwøkhkuLkk Ëuþ íkhefu yku¤¾kíkk ¼khíkLku Lkðe yku¤¾ ykÃkðkLkku ©uÞ ykÃÞku Au.

LkhuLÿ {kuËeyu ßÞkhÚke ðzk«ÄkLkÃkË Mkt¼kéÞwt Au íÞkhÚke þnuh s Lknª, Ãkhtíkw økk{zkyku{kt Ãký ½hu ½hu òsY nkuðkLke çkkçkík Ãkh ¾qçk ¼kh {qõÞku Au. íku{ýu íku{Lkk «ð[Lk{kt íÞkt MkwÄe fÌkwt fu, ykÃkýLku yu çkkçkíku õÞkhuÞ Ãkezk ÚkE Au fu ykÃkýe {kíkkyku íkÚkk çknuLkkuLku òsY {kxu yksu Ãký ¾wÕ÷k{kt sðwt Ãkzu Au. yux÷wt s Lknª, økk{zkykuLke ykÃkýe {kíkkyku yLku çknuLkkuyu íkku òsY sðk {kxu ytÄkY ÚkkÞ íkuÚke hkºke MkwÄeLkku ôíkòh fhðku Ãkzu Au ! þwt ykÃkýu ykÃkýe {kíkkyku íkÚkk   çknuLkkuLke Eßsík {kxu f{Mku f{ yuf òsY LkÚke çkLkkðe þfíkk ?

Mk{ksLku Mkk[e rËþk{kt ËkuhðkLkwt MkknMk yuf Mkk[ku Lkuíkk s fhe þfu. yu yÚko{kt {kuËeyu yk heíku Mk{ks Ãkh Ëku»kkhkuÃký Lknª, Ãkhtíkw Mk{ks{kt «Mkhe [qfu÷e çkËeyku, ÷kÃkhðkne fu MktðuËLkrnLk ðíkoýqtf íkhV ytøkq÷erLkËuoþ fheLku ykí{®[íkLk {kxu ÷kufkuLku «uhf yknTðkLk fÞwO Au. MkËLkMkeçku LkhuLÿ {kuËeLkk xkuÞ÷ux r{þLkLku fkuÃkkuohux søkíkLkku Mkkhku yuðku Mknfkh {¤ðk ÷køÞku Au. xkxk fLMk÷xLMke MkŠðMkLkk {uLku®søk rzhuõxh yuLk. [tÿþu¾hLku ËMk nòh þk¤kyku{kt rðãkÚkeoLkeyku {kxu y÷øk þki[k÷ÞLkwt rLk{koý fhðk {kxu YrÃkÞk Mkku fhkuzLkwt çksux Vk¤ðe ËeÄwt Au.  ðzk«ÄkLkLkk yknTðkLkLku fkUøkúuMkLkk sÞhk{ h{uþu MkktMf]ríkf ¢ktrík íkhefu ðýoðeLku ðÄkðe ÷eÄwt Au. sÞhk{ h{uþu íku{Lkk {tºke íkhefuLkk fkÞofk¤ Ëhr{ÞkLk MðåAíkk yLku xkuÞ÷uxLkku {wÆku QXkðu÷ku, Ãkhtíkw íku{Lkk f{LkMkeçku íÞkhu ðzk«ËkLk {kuËe Lknkuíkk.

Mkðk Mkku fhkuz ËuþðkMkeykuLku íku{ýu øktËfe Lknª Vu÷kððk {kxu MktfÕÃkçkØ çkLkðk fÌkwt fu íku íku{Lke Mk{ksrLk{koýLke «kÚkr{fíkk Mkq[ðu Au. hk»xÙrÃkíkk {nkí{k økktÄeLke 150{e ßÞtrík 2019Lkk ð»ko{kt ykðu íÞkhu ykÃkýku Ëuþ, ykÃkýk økk{zktt, ykÃkýe þk¤kyku, ykÃkýk {nuÕ÷kyku, ykÃkýe nkuÂMÃkx÷ku, ykÃkýk {trËhku yu{ çkÄwt s MðåA nkuðwt òuEyu íkuðku ykøkún ÔÞõík fheLku íku{ýu fÌkwt fu yk ¼økehÚk fkÞo yuf÷e Mkhfkh Lk fhe þfu, Ãkhtíkw sLk¼køkeËkheÚke sYh yu þõÞ çkLku.

LkhuLÿ {kuËeyu íku{Lkk «ð[Lk{kt ðÄw yuf «uhf ðkík yu fhe fu Ãkkuíku {tºke{tz¤Lkk íku{Lkk MkkÚkeykuLku fnu Au fu, ík{u òu çkkh f÷kf fk{ fhþku íkku nwt íkuh f÷kf fk{ fheþ. òu ík{u 14 f÷kf fk{ fhþku íkku nwt 15 f÷kf fk{ fheþ. fkhý fu, nwt {wÏÞ þkMkf Lknª, Ãkhtíkw {wÏÞ Mkuðf çkLkeLku ykÃkLke ðå[u ykÔÞku Au.yk{, ðrnðxeíktºk{kt Ãkxkðk¤kÚke {ktzeLku furçkLkux Mku¢uxhe MkwÄeLkk Mknw fkuE Mkk{ÚÞoðkLk yLku yLkw¼ðe Au íkuðwt fneLku íku{ýu W{uÞwO fu, Ãkkuíku yk Mknw f{oÞkuøkeykuLku þÂõíkLku çknkh ÷kððk {ktøku Au. òríkðkË, «ktíkðkË yLku ô[-Lke[Lkk ¼u˼kðLkwt Íuh ËuþLku fux÷ku Lkçk¤ku Ãkkzu Au íku ytøku ÞwðkðøkoLku [uíkeLku [k÷ðk Mk{òÔÞwt níkwt.  ËuþLkk sðkLk sux÷e s Mkuðk ËuþLkk ¾uzqíkku fhu Au, íkuðwt fneLku ðzk«ÄkLku ÷k÷çknkËwh þk†eyu ykÃku÷k ‘sÞ sðkLk, sÞ rfþkLk’Lkk LkkhkLku ÞÚkkÚko XuhÔÞku níkku.

{kuËeLkk «ð[Lk{kt yufíkhV ËuþLke «økrík {kxu ‘WXku, òøkku yLku æÞuÞ«kÃík Lk ÚkkÞ íÞkt MkwÄe {tze Ãkzku.’Lkku Mðk{e rððufkLktËLkuku {tºk økwtsíkku níkku, íkku çkeS íkhV hkòhk{{kunLk hkÞ yLku ËÞkLktË MkhMðíke suðk Mk{ksMkwÄkhfkuLke ðuËLkk Í÷fíke níke.

{kuËeyu yuf rð[kh yuðku hsq fÞkuo fu, Ëuþ{kt fhkuzku Ãkrhðkhku yuðk Au fu suLke ÃkkuMk {kuçkkE÷ VkuLk íkku Au Ãký çkUfLkwt yufkWLx LkÚke! sLk-ÄLk ÞkusLkk îkhk økheçkkuLku çkUf yufkWLxLke MkwrðÄk yu MðkíktºÞ rËLku Mkhfkhe ònuhkík íkhefu yk{ ¼÷u LkkLke ÷køkíke nkuÞ, Ãkhtíkw økheçk ÷kufku {kxu íku ¾qçk {kuxe hkníkLke ðkík Au.  MkktMkË ykËþo økúk{ ÞkusLkk nuX¤ Ëhuf MkktMkËkuLku rLkÄkorhík økk{zkyku ykËþo çkLkkððk {kxuLkwt ÷ûÞ ykÃkeLku íku{ýu Ëuþ{kt yk{q÷[q÷ ÃkrhðíkoLk fE heíku ykðe þfu íku {kxuLkwt WËknhý Ãkqhwt Ãkkzâwt níkwt.

yk{, ðzk«ÄkLkLke sðkçkËkhe {kºk Mkhfkhe Míkhu s fkÞo fhðkLke LkÚke nkuíke, Ãkhtíkw hk»xÙrLk{koý {kxu Mk{ks MkwÄkhýk íkÚkk fu¤ðýeLkk fkÞoLku Ãký yux÷wt s {n¥ð ykÃkðwt Ãkzu, íku LkhuLÿ {kuËeyu MðkíktºÞ rËLkLkk yÃkqðo yðMkhu ykðwt «ð[Lk fheLku ËuþLkk RríknkMk{kt ÞkuøÞ WËknhý Ãkqhwt Ãkkzâwt Au. ÃkkuíkkLkk rð[kh, ðkýe yLku ðíkoLk Úkfe Ëuþ{kt Mkfkhkí{f ÃkrhðíkoLk ÷kððk {kxu {Úke hnu÷k ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe {kxu  xefkfkhkuLke xefk ¼÷u øk{u íku nkuÞ, Ãkhtíkw yk{ sLkíkkLkk {íku LkhuLÿ {kuËeLkwt ¼k»ký ‘shk nxfu’ hÌkwt Au.

Leave a reply

Scroll Up