Blog

રાજસ્થાન : રાજાઓના સ્થાનમાં કમળ ખીલ્યું છે

રાજસ્થાન : રાજાઓના સ્થાનમાં કમળ ખીલ્યું છે

“રાજસ્થાનનો અર્થ થાય છે, રાજાઓનું સ્થાન. અહિંયા પહેલાં ગુર્જર, રાજપૂત, મૌર્ય, જાટ જેવા રાજાઓનું રાજ હતું. ભારતના બંધારણીય ઇતિહાસમાં રાજસ્થાનનું નિર્માણ એક મહત્ત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે. અંગ્રેજોએ ભારતને સત્તા સોંપવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે લાગતું હતું કે રાજસ્થાનને ભારતનું રાજ્ય બનાવવાનું ખૂબ કઠિન બનશે, કારણકે રાજપૂતાના દેશી રજવાડાઓ અને રાજાઓમાં તે સમયે પોતાની સત્તા ચાલુ રાખવાની જબરી જીદ હતી, પરંતુ ભારતના મહાન સપૂત સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને તેમના સચિવ વી.પી મેનનની અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા બાદ તા. ૩૦-૦૩-૧૯૪૯ ના રોજ રાજસ્થાન સ્વતંત્ર ભારતનું મહત્ત્વનું રાજ્ય બન્યું.”

rðMíkkhLke árüyu ¼khíkLkwt yk MkkiÚke {kuxwt hkßÞ Au, su ÃkkrfMíkkLkLke MkhnËLku yzeLku ykðu÷wt Au. økwshkíkLkwt íku Ãkzkuþe hkßÞ Au. {æÞ«Ëuþ, Ãktòçk, W¥kh«Ëuþ yLku nrhÞkýkLke Ãký MkhnËku hksMÚkkLkLku MÃkþuo Au. y®nLke ðMkíke 6,86,21,012 Au. 33 rsÕ÷kykuLkk yk hkßÞ{kt ÷kufMk¼kLke 25 çkuXfku íkÚkk rðÄkLkMk¼kLke 200 çkuXfku Au. hksMÚkkLk{kt n{ýkt s rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku ÞkuòE, íku{kt ¼ksÃkLku 162 MkkÚku ßð÷tík MkV¤íkk {¤e yLku Mk¥kk Ãkh hnu÷e fkUøkúuMkLku nhkðe ðMkwtÄhk hksu ®MkrÄÞk hkßÞLkk çkeSðkh {wÏÞ{tºke çkLÞk Au. ¼ksÃkLkk yk {rn÷k Lkuíkk hks{kíkk rðsÞkhksu ®MkrÄÞk fu suyku ¼ksÃkLkk MÚkkÃkLkk fk¤ Ëhr{ÞkLk yx÷SLke xe{Lkk ðrhc Lkuíkk níkk, íkuykuLkk Ãkwºke yLku fkUøkúuMkLkk rËðtøkík Lkuíkk {kÄðhkð ®MkrÄÞkLkk çknuLk Au. ðMkwtÄhk hksu ®MkrÄÞk Mkíkík Ãkkt[ ðkh ÷kufMk¼k [qtxýe Síku÷k Au. Úkkuzku Mk{Þ Ãknu÷kt ¼ksÃk nkEf{kLz MkkÚku MktçktÄku íktøk ÚkÞk çkkË nk÷ Vhe {wÏÞ«ðkn{kt ¼éÞk Au. nsw n{ýkt s hkßÞ{kt ¼ksÃkLke Mkhfkh çkLke nkuðkÚke yk ð¾íku ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt Ãký ¼ksÃk yøkúMkh hnuþu íkuðwt r[ºk sýkÞ Au, Ãkhtíkw íÞkt Ãký {n¥ðLkk Lkuíkkyku ðå[uLkku sqÚkðkË nkEf{kLzLku nt{uþkt xuLþLk{kt hk¾u Au. yøkkW ¼ihku®Mkn þu¾kðík suðwt {sçkqík Lkuík]íð níkwt, fu su{Lkk fkhýu ¼ksÃk yk¾k hkßÞ{kt «Mkhe þõÞku yLku sLkMkk{kLÞ MkkÚku MkeÄku MktÃkfo MÚkkÃke þõÞku. yksu hkßÞ{kt ¼ksÃkLkk sþðtík®Mkn suðk fËkðh Lkuíkk Ãký ÃkûkLke çknkh ÚkE økÞk Au. Mkk{u Ãkûku fkUøkúuMkLkkt yþkuf økun÷kuíkLkwt Mkh¤ ÔÞÂõíkíð nkuðk Aíkkt [qtxýe{kt ÃkhksÞ ÃkAe hknw÷ økktÄeyu nðu íÞkt Mk[eLk ÃkkÞ÷kuxLku MkgfkLk MkkUÃÞwt Au. òu fu, íÞkt Ãký økun÷kuík yLku rfhkuze{÷ {eýk sqÚk Mk[eLkLku fLkzu íkku Au s. hkßÞ{kt çknwsLk Mk{ks ÃkkxeoLkwt Lkk{ fnuðk Ãkqhíkwt Au. yk ð¾íku [qtxýeLkk {uËkLk{kt yk{ ykË{e Ãkkxeo, MkeÃkeyu{, MkeÃkeykEyu{ Mkrník LkkLkk-{kuxk Ãkûkku íkku Au s, Ãkhtíkw íku{Lkwt ftE òuh LkÚke.

y®nÞk yLkk{íkLkk hksfkhýLkwt rðþu»k {n¥ð Au. yktfzkLke árüyu òuEyu íkku 2004{kt ¼ksÃku 49 xfk sux÷k {íkku {u¤ðeLku ÷kufMk¼kLke fw÷ 25{ktÚke 21 çkuXfku {u¤ðe níke. yu ð¾íku Mk{økú Ëuþ{kt hksMÚkkLku s ¼ksÃkLke ykçkY Mkk[ðe ÷eÄu÷e. íkuLkwt fkhý yu níkwt fu, ¼ksÃku yu ð¾íku òxLku yLkk{ík{kt Mk{kððkLkwt yLku økwsohLku yLkwMkqr[ík sLksrík{kt  Mk{kððkLkwt ð[Lk ykÃku÷wt. fkUøkúuMku yu [qtxýe{kt  ykðk fkuE ð[Lk Lk ykÃkðkÚke íkuLku 41 xfk {íkku {¤ðk Aíkkt [kh s çkuXfku {¤u÷e.¼ksÃk {kxu rðr[ºk ÃkrhÂMÚkrík yu MkòoE fu, 2004{kt íku Mk¥kk Ãkh Lk ykÔÞku yLku íkuÚke ð[Lk Ãký Lk Ãkk¤e þõÞku, yux÷wt s Lknª, ¼ksÃkLkk yu {wÆk Mkk{u fkUøkúuMku çkeS heíku ykuçkeMke yLkk{íkLke xfkðkhe ðÄkheLku çkÄkLku hkS fhe ËeÄk. Ãkrhýk{u  2009Lke ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt fkUøkúuMkLku 47 xfk sux÷k {íkku {éÞk yLku íkuLke çkuXfkuLkku yktfzku 4 WÃkhÚke 20 ÚkE økÞku, su ÞwÃkeyuLke 2009Lke Mkhfkh h[ðk{kt rLkýkoÞf çkLÞku.

hkßÞ{kt ¿kkríkðkËe Mk{efhýku Ãký yux÷k s Ãku[eËk Au. økwsohkuLke ðMkíke 6 xfk Au, ßÞkhu yLkwMkqr[ík òrík{kt Mk{kðkÞu÷k {eýkLke MktÏÞk 10 xfk sux÷e Au. ykuçkeMke 45 xfk Au yLku çkúkñý-ûkrºkÞ yLku ðrýfLke ðMkíke 22 xfk sux÷e Au. {wÂM÷{ku 9 xfk Au. hksfeÞ Ãkûkku {kxu íkf÷eV yu Au fu  çkÄe ¿kkríkLku yufMkkÚku fu{ hkS hk¾ðe íkuLke {kuxe íkf÷eV Au. y®nÞk Ãký {kuËe Vuõxh yk ð¾íku ¼ksÃkLku {kuxku ÷k¼ yÃkkðþu íkuðwt ÷øk¼øk çkÄk s Mkðuoûkýku Mkq[ðu Au.

નાના રાજ્યોનું પણ વિશેષ મહત્ત્વ

“લોકસભાની ચૂંટણીનું પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન ૭મી એપ્રિલે અને બીજા તબક્કાનું મતદાન ૯મી એપ્રિલ, ત્રીજા તબક્કાનું મતદાન ૧૦ એપ્રિલ અને ચોથા તબક્કાનું મતદાન ૧૨મી એપ્રિલે છે.” 

yux÷u yk ytf ðk[fLkk nkÚk{kt ykðþu íÞkhu «Úk{ íkçk¬k{kt rºkÃkwhkLke yuf, ykMkk{Lke Ãkkt[, çkeò íkçk¬k{kt yYýk[÷ «ËuþLke çku, {ýeÃkwhLke yuf, {u½k÷ÞLke çku, r{Íkuh{Lke yuf (ßÞkt rðÄkLkMk¼kLke Ãký yuf çkuXfLke [qtxýe Au) ÷kufMk¼k çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkE [qõÞwt nþu. ¼khíkLkk Ãkqðo{kt ykðu÷k yk LkkLkk hkßÞku{kt rºkÃkwhk{kt MkeÃkeykE(yu{), yYýk[÷ «Ëuþ{kt fkUøkúuMk, {ýeÃkwh{kt fkUøkúuMk, {u½k÷Þ{kt fkUøkúuMk yLku yuLkMkeÃke, r{Íkuh{{kt fkUøkúuMk íkÚkk Lkkøkk÷uLzLke yuf ¾k÷e çkuXf Au. yk hkßÞku{kt çkuXfku ykuAe nkuðkÚke {kuxk Ãkûkku ðå[uLke MÃkÄko íkeðú LkÚke, Ãkhtíkw yk ð¾íku ¾kMk fheLku yuLkzeyu {kxu yuf-yuf çkuXfLkwt {n¥ð nkuðkÚke yLku yk hkßÞku{kt ¼ksÃkLke nkshe Lknª nkuðkÚke [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku çkkË yuLkzeyu {kxu yk hkßÞkuLkwt {n¥ð rðþu»k hnuðkLkwt Au. íkkhe¾ 10{e yur«÷u rËÕne Mkrník fux÷kf hkßÞku yLku fuLÿþkrMkík «Ëuþku suðk fu, ytËk{kLk-rLkfkuçkkhLke yuf çkuXf, [tzeøkZLke yuf, ÷ûkîeÃk yuf íkÚkk íkÚkk [kuÚkk íkçk¬k{kt 12{e yur«÷u rMkr¬{ hkßÞLke yuf ÷kufMk¼k çkuXf íkÚkk rðÄkLkMk¼kLke 32 çkuXfku WÃkh {íkËkLk þY ÚkE økÞwt nþu. yk WÃkhktík ykðk s yuf LkkLkk hkßÞ økkuðk{kt Ãký 12{e yur«÷u íkuLke çku ÷kufMk¼k çkuXfku Ãkh [qtxýe Au.
rËÕne yk{ yuf hkßÞ Au, Ãkhtíkw ¼khíkLke hksÄkLke íkhefu ËuþLke Mkk{kLÞ [qtxýeyku{kt íkuLku MkkiÚke {n¥ðLkk fuLÿ íkhefu òuðkÞ Au. íkksuíkh{kt s ÚkÞu÷e rËÕne rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk yLku yk{ ykË{e Ãkkxeo ðå[u su heíku íkeðú hMkkfMke ÚkE yLku [qtxýe çkkË yh®ðË fusheðk÷Lkk Lkuík]íð nuX¤ ‘ykÃk’Lke Mkhfkh ykðeLku økE, íku òuíkkt rËÕneLke Mkkík ÷kufMk¼k çkuXfku Ãkh {kuxu ¼køku ¼ksÃk yLku ‘ykÃk’ ðå[u MÃkÄko hnuþu íkuðwt ÷køku Au. òu fu, yk{ ykË{e ÃkkxeoLke yýykðzík yLku yÃkrhÃkfð fkÞoþi÷eLkk fkhýu rËÕneLke sLkíkk ¾kMMke níkkþ ÚkE Au. ¼ksÃkLkk zku. n»koðÄoLk {wÏÞ{tºke Lk çkLke þõÞk íkuÚke nðu ÷kufMk¼k{kt ykððk íkíÃkh çkLÞk Au. y®nÞkLke Mkkík çkuXfku{kt Ãký Mkðuoûkýku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLku ðÄkhu {kfoMk ykÃku Au.
rMk¬e{Lke ðkík fheyu íkku, íÞktLkk {wÏÞ{tºke yLku rMkr¬{ zu{ku¢urxf £txLkk ÃkðLk [u{÷ªøk ¼khíkLkk yuf{kºk yuðk {wÏÞ{tºke Au, su Mkíkík [kh x{oÚke {wÏÞ{tºke íkhefu [qtxkíkk hÌkk Au. íku{Lke ÷kufr«Þíkk yLku rðfkMk fkÞkuo rðþu MÚkkrLkf ÷kufku Ÿ[ku yr¼«kÞ Ähkðu Au. òu fu yk ÃkðLk [u{÷ªøk yks MkwÄe fkUøkúuMkLkk MkkÚke hÌkk nkuðk Aíkkt nk÷Lke ÃkrhÂMÚkrík{kt [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku çkkË økwshkíkLkk LkhuLÿ {kuËeLku Mk{ÚkoLk ykÃkðkLkwt {Lk çkLkkðe [qõÞk nkuðkLkk yýMkkh «kÃík ÚkE hÌkk Au. ÃkðLk [u{÷ªøkLku Ãký yk ð¾íku yuLxe RLf{çkLMke VuõxhLkku ¼Þ Mkíkkðe hÌkku Au, Ãkhtíkw MÚkkrLkf Míkhu íkuykuLkk Mkçk¤ nheV Ãký fkuE ¾kMk LkÚke. òu fu ykðk çkÄk LkkLkk hkßÞkuLkk {íkËkhkuLke MktÏÞk Ãký ykÃkýk ÄtÄwfk, ¼kðLkøkh fu ò{Lkøkh sux÷k {ktz-{ktz nkuðkÚke [qtxýeLke íkeðúíkk y®nÞkLkk «{ký{kt ½ýe ykuAe Au.
¼khíkLkwt MkkiÚke LkkLkk hkßÞ yuðk økkuðk{kt 2009Lke ÷kufMk¼k [qtxýe{kt yuf çkuXf fkUøkúuMkLku yLku yuf çkuXf ¼ksÃkLku Vk¤u økE níke. rðÄkLkMk¼k{kt íÞkt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke {Lkkunh ÃkhefhLke Mkhfkh [k÷e hne Au. n{ýkt n{ýkt økkuðkLkk Mk{k[khku íknu÷fkLkk {uLkuStøk íktºke íkYý íkusÃkk÷Lkk fkhýu ¾kMMkk [[ko{kt hÌkk níkk. økkuðk{kt rðÄkLkMk¼kLke [k¤eMk çkuXfku Au.1987{kt hkßÞ íkhefu yÂMíkíð{kt ykðu÷k økkuðk{kt rþrûkík ÷kufkuLke MktÏÞk 87 xfk nkuðkÚke rþûký Ëh{kt ¼khíkLkk ík{k{ hkßÞku{kt ºkeò Lktçkhu nkuðkLkwt økkihð Ähkðu Au. økkuðkLkk {wÏÞ{tºke {Lkkunh ÃkhefhLke E{us sLkMkk{kLÞ{kt ¾qçk Mkkhe nkuðkÚke yk hkßÞ{kt ¼ksÃk rLk®ùík Au, Ãkhtíkw 2012Lke AuÕ÷e rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt fkUøkúuMk yLku ¼ksÃk ðå[uLkku {íkkuLkku íkVkðík 1 xfkÚke Ãký ykuAku níkku. ¼ksÃkLku 35.53 xfk yLku fkUøkúuMkLku 34.87 xfk {íkku {éÞk níkk. yk{ Aíkkt rðÄkLkMk¼kLke 40 çkuXfku{ktÚke ¼ksÃkLku 21 yLku fkUøkúuMkLku {kºk 9 çkuXfku «kÃík ÚkE níke. yk WÃkhktík {nkhk»»xÙðkËe økku{ktíkf ÃkkxeoLku 1 yLku økkuðk rðfkMk ÃkkxeoLku 2yLku yÃkûkkuLku Vk¤u 3 çkuXfku ykðe níke. økkuðk{kt su heíku {Lkkunh ÃkkrhfhLke MkkV-MkwÚkhe Açke íkÚkk ÂMÚkh ðrnðx [k÷e hÌkku Au íku òuíkkt rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeLke yMkh yksu 2 ð»ko ÃkAe Ãký fux÷e hnu Au yLku fux÷e çkË÷kÞ Au, íku òuðwt hÌkwt

 ઓરિસ્સા : એકચક્રી શાસન કરી રહેલા નવીન પટનાયકને નવીન નથી જોઈતું !

“ભારતની પૂર્વમાં બંગાળના ઉપસાગરને અડીને આવેલું આજનું ઓરિસ્સા એ જ રાજ્ય છે, જેના પર ઇ.સ.પૂર્વે ૨૬૧માં મૌર્ય સમ્રાટ અશોકે ત્યારના કલિંગ રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખાતા દેશ પર આક્રમણ કર્યું હતું અને પોતાના દ્વારા થયેલા ભયંકર નરસંહારને જોઈને અતિવ્યથિત થઈ ગયા પછી બૌદ્ધ ધર્મનો સ્વીકાર કર્યો હતો.”

¼khíkLke Ãkqðo{kt çktøkk¤Lkk WÃkMkkøkhLku yzeLku ykðu÷wt yksLkwt ykurhMMkk yu s hkßÞ Au, suLkk Ãkh R.Mk.Ãkqðuo 261{kt {kiÞo Mk{úkx yþkufu íÞkhLkk f®÷øk hk»xÙ íkhefu yku¤¾kíkk Ëuþ Ãkh yk¢{ý fÞwO níkwt yLku ÃkkuíkkLkk îkhk ÚkÞu÷k ¼Þtfh LkhMktnkhLku òuELku yríkÔÞrÚkík ÚkE økÞk ÃkAe çkkiØ Ä{oLkku Mðefkh fÞkuo níkku. ykurhMMkk yu rðMíkkhLke árüyu ¼khíkLkwt 9{wt yLku ðMkíkeLke árüyu 11{k Lktçkhu ykðíkwt MkkiÚke {kuxwt hkßÞ Au. y®nÞkLke 93.33% sux÷e ðMkíke ykurzÞk ¼k»kk çkku÷u Au. Mkk{kLÞ ¼khíkðkMke ðkhtðkh ykðíkk ðkðkÍkuzk yLku fwËhíke ykVíkkuLkk Mk{k[kh îkhk ykurhMMkkLku ðÄw yku¤¾u Au. yk WÃkhktík ÄkŠ{f ÃkÞoxLk MÚk¤ku{kt Ãkwhe, fkuýkfo yLku ¼wðLkuïh {n¥ðLkk Au. ÃkwheLkk søkLLkkÚk {trËhLke hÚkÞkºkk rðï «rMkØ Au. ynªLke ðMkíke 4,19,47,358 Au, su{kt Ãkwhw»kku 2,12,01,678 yLku {rn÷k 2,07,45,680 Au.  rþûký Ëh 73.45% sux÷ku Au. y®nÞk 94.35% rnLËw, 2.44% r¾úMíke, 2.07% {wÂM÷{ yLku 1.14% ðMkíke yLÞLke Au.

ykMkk{Lkk íkYý økkuøkkuE fhíkkt Ãký ðÄkhu yuðwt ykurhMMkk{kt AuÕ÷k 14 ð»ko (íkk. 05-03-2000)Úke çkesw sLkíkk ˤLkk LkðeLk ÃkxLkkÞfLkwt yuf[¢e þkMkLk [k÷e hÌkwt Au. y®nÞk rðÄkLkMk¼kLke 147 yLku ÷kufMk¼kLke 21 çkuXfku Ãkh MkkÚku s Mkk{kLÞ [qtxýe ÞkuòE hne Au. y®nÞk AuÕ÷k ½ýkt ð»kkuoÚke fkUøkúuMk rMkðkÞLkk Ãkûkku ykøk¤ Ãkzíkk hÌkk Au. 1977{kt sLkíkk ÃkûkLku 110 çkuXfku {¤u÷e, Ãkhtíkw su{ fuLÿ{kt sLkíkk ÃkûkLke Mkhfkh yÄðå[u íkqxe Ãkzu÷e íku s heíku ykurhMMkk{kt Ãký rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku 1980{kt ykðe síkk fkUøkúuMkLku 147{ktÚke 117 çkuXfkuÚke støke rðsÞ «kÃík ÚkÞku níkku, suLku 1985{kt Ãký fkUøkúuMku Vhe 117 çkuXfku {u¤ðe Mk¥kk ÃkhLkku fçkòu ò¤ðe hkÏÞku níkku. yk ð¾íku ¼ksÃku yuf çkuXfkuÚke ykurhMMkk{kt ÃkkuíkkLkwt ¾kíkwt ¾kuÕÞwt níkwt. Ãkkt[ ð»ko ÃkAe 1990{kt sLkíkk ˤu fkUøkúuMkLkk MkqÃkzk MkkV fÞko níkk yLku 123 çkuXfku MkkÚku rðsÞ {u¤ðu÷ku. 1995{kt Vhe 80 çkuXfku SíkðkÚke fkUøkúuMkLkwt þkMkLk ykÔÞwt íÞkhu sLkíkk ˤLku 46 yLku ¼ksÃkLku 9 çkuXfku {¤u÷e. y÷çk¥k, yk Mk{Þøkk¤k çkkË sLkíkk ˤ{ktÚke çkLku÷k çkesw sLkíkk ˤ yLku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke «økrík MkkíkíÞÃkqýo heíku hkßÞ{kt «ðíkeo hne nkuðkLkwt fne þfkÞ. ð»ko 2000Úke LkðeLk ÃkxLkkÞf {wÏÞ{tºke íkhefu ykurhMMkk{kt rçkLkrððkËkMÃkË ÔÞÂõík íkhefu ÂMÚkh þkMkLk ykÃke hÌkk Au. ÷kufMk¼kLke 2009Lke [qtxýe{kt çkesw sLkíkk ˤLkk 14, fkUøkúuMkLkk 6 yLku MkeÃkeykELkk 1 MkktMkËku Au. ¼ksÃkLku Vk¤u yufÃký çkuXf ykðe Lknkuíke. nk÷ [qtxýe «[kh{kt ¼ksÃk íkhVÚke LkhuLÿ {kuËeLke çku hu÷eyku íÞkt ÚkE Au.

n{ýkt Lkðe rËÕne{kt Ëh ð¾íku ÷kufMk¼kLke [qtxýe ð¾íku s Vqxe Lkef¤íkk yLku [qtxýe ÃkAe yá~Þ ÚkE síkk ºkeò {kuh[kLkk yuLkk yu s Lkuíkkyku {éÞk níkk, íku{kt LkðeLk ÃkxLkkÞf  yLku ykMkk{Lkk «Vw÷fw{kh {ntíkku nksh hÌkk Lk níkk. LkðeLk ÃkxLkkÞfu íkuLke MÃküíkk fhíkkt yuðwt fÌkwt níkwt fu íkuyku hkßÞ{kt rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe Ãkh ðÄkhu æÞkLk furLÿík fhe hÌkk Au. yux÷wt s Lknª, LkhuLÿ {kuËeyu Ãký íku{Lke «Úk{ hu÷e{kt su heíku ykurhMMkkLkk {wÏÞ{tºkeLku Lkkhks fÞko níkk, íku{ýu ÃkkuíkkLke çkeS hu÷e{kt fkUøkúuMkLkk Mk÷{kLk ¾whþeË Ãkh «nkhku fheLku sLkíkk ˤ «íÞu Úkkuzwt Lkh{ ð÷ý Ëk¾ÔÞwt níkwt, su fËk[ çkLLku Ãkûku ¼rð»Þ{kt ykðe ÃkzLkkhe LkkuçkíkLku yíÞkhÚke ykVík Lknª çkLkkðe ËuðkLkk ð÷ýLkku Mktfuík Au.

Leave a reply

Scroll Up