Blog

પાણીની અછત ભાવિનો વિકટ પ્રશ્ન

Úkkuzk Mk{Þ Ãknu÷ktLke s ðkík Au fu rËÕneLkk îkrhfk fku÷kuLkeLkk hnuðkMkeykuyu ÃkzkuþLke LktËk fku÷kuLke{kt hnuíkkt ÍqtÃkzÃkèeykuðk¤k Mkk{u Ãkkýe [kuheLke VrhÞkË zkçkze Ãkku÷eMk MxuþLk{kt LkkUÄeðe níke. ÃkkýeLku ÷økíke rðrðÄ VrhÞkËku ËuþLkk Ëhuf þnuh{kt Äehu Äehu ðÄíke òÞ Au, yuLkku {ík÷çk yu fu Ãkkýe yu yuf {kuxe Mk{MÞkLkwt YÃk Äkhý fhe hÌkwt Au. ËrûkýLkk fux÷kf hkßÞku ðå[u ÃkkýeLku ÷ELku Ãknu÷uÚke s ½ýkt Mkt½»kkuo [k÷e hÌkk Au.
W¥kh{kt Ãký rçknkhLkku yMktíkku»k rfLkkhe Ãkh ykðeLku Q¼ku Au. rçknkhLku yu ðkíkLke Lkkhksøke Au fu 1996{kt ÚkÞu÷ Vh¬k çkihus fhkh ð¾íku Ãkrù{ çktøkk¤Lku Mkk{u÷ fhðk{kt ykÔÞwt níkwt Ãký rçknkhLku Lknª, yu{ fu{ ? yLku yíÞkhu øktøkk LkËeLkk WÃkhLkk rðMíkkh{kt ykðu÷k W¥kh «Ëuþ{kt ÃkkýeLku ÷økíke rðrðÄ ÃkrhÞkusLkkyku{kt Ãký rçknkhLke sYrhÞkíkkuLku æÞkLk{kt ÷uðk{kt ykðe LkÚke. ½ýk ð»kkuo Ãknu÷kt ÃkkýeLke ðnU[ýeLku y™w÷ûkeLku fkðuheLku øktøkk MkkÚku òuzðk çkkçkíku íkÚkk `økkh÷Uz fuLkk÷’ suðe ÞkusLkkyku ½ýe [[ko{kt níke. yk¾hu çkÄwt {¤eLku ÃkkýeLke Mk{MÞk økt¼eh çkLkíke òÞ Au. Ãkhtíkw yk Mk{MÞk {kºk ykÃkýk ËuþLke s Lknª rðïÔÞkÃke Au. yuðk ¾çkh {éÞk Au fu {uÂõMkfku yLku y{urhfk ðå[u ÃkkýeLke Mk{MÞkLku ÷ELku Mke{kÞwØ suðwt ðkíkkðhý Q¼wt ÚkðkLke þõÞíkkyku Au. yrðfMkeík ËuþkuLku ykŠÚkf MknkÞ yLku rÄhký Ãkqhwt ÃkkzLkkhe MktMÚkkyku íkhVÚke Mkíkík yuðwt Ëçkký ÚkE hÌkwt Au fu MknkÞ ÷uLkkh Ëuþ ÃkkýeLkwt LkeSfhý fhu yLku ÃkkýeLke ÔÞðMÚkkLkwt fk{ rðËuþe ftÃkLkeykuLku MkkUÃke Ëu. ÃkkýeLke ðÄíke Mk{MÞkLku òuELku yuðwt ÷køku Au fu rðïçkUfLkk yuf «{w¾u fhu÷e ¼rð»Þðkýe fËk[ Mkk[e Ãkzþu, su{kt íku{ýu fÌkwt níkwt fu, `ykðLkkhe MkËe{kt (21{e) òu ÞwØ Úkþu íkku ÃkkýeLkk fkhýu Úkþu.’ Ãkkýe «&™Lke økt¼ehíkkLke y™w¼qrík fËk[ yk ½xLkkÚke ÷økkðe þfkÞ fu 1999{kt økwshkíkLkk ò{Lkøkh rsÕ÷k{kt ykðu÷k Vk÷k økk{zk{kt ºký økúk{eýkuuLku Ãkku÷eMku {khe LkkÏÞk níkk. íku{Lkku Ëku»k {kºk yux÷ku s níkku fu íkuyku fkfkðíke çktÄ{ktÚke ò{Lkøkh þnuh{kt síkk ÃkkýeLkku rðhkuÄ fhíkk níkk. fkhý, yk Ãkkýe yu økúk{eýku {kxu SðLk xfkððk ykð~Þf níkwt. yk s «fkhLke ½xLkk Vuçkúwykhe 2000{kt yktÄú«ËuþLkk «fkþ{ rsÕ÷k{kt Ãký çkLke. y®nÞk rðhkuÄ fhðk çkË÷ çku ¾uzqíkkuLku Ãkku÷eMkLke økku¤eykuLkku ¼kuøk çkLkðwt Ãkzâwt. yk ÞkusLkkÚke 14 økk{zktLke s{eLk Lke[uLkwt Ãkkýe «Ëqr»kík ÚkðkLke Mkt¼kðLkk níke. yk «fkhLkkt ½xLkk¢{ku òuíkkt ÷køku Au fu Ëuþ{kt Ãkkýe yAíkLke Mkt¼kðLkk ½ýe ÍzÃkÚke ðÄe hne Au. MkkÚku MkkÚku yk çkkçkíku Mkk{kLÞ «òsLkku Ãký yufsqÚk ÚkE hÌkk Au.

Ãkhtíkw yk yAík, yLkksLke yAíkÚke ½ýe swËe Ãkzu Au. ÃkkýeLke yAíkÚke ÷k¾ku ÷kufkuLkwt {]íÞw Lknª ÚkkÞ su{ yLkksLke yAík{kt ÚkkÞ Au. fkhý fu ÃkkýeLke yAík{kt ÃkkýeLke fËe Ãký yAík Lknª ðíkkoÞ, {kiMk{ rð¼køku yuðe ykøkkne fhe Au fu Ëh ð»koLke su{ yk ð»kuo Ãký Ëuþ{kt Ãkqhíkku ðhMkkË Ãkzþu. yux÷u fu «f]rík íkku yux÷e s {kÞk¤w hnuðkLke sux÷e íku ð»kkuoÚke hnuíke ykðe Au, Ãkhtíkw Ãkeðk÷kÞf ÃkkýeLke yAík sYh hnuþu. òufu, yuðe yAíkLke yuf ¾kMk Mk{MÞk yu hnuþu fu ÃkeðkLkk ÃkkýeLke yAík ykÞkík îkhk Ãký Ãkqhe Ãkkzðe {w~fu÷ çkLkþu. yk yuf swËk s «fkhLke yAík nþu. fkhý fu yíÞkh wMkÄe yuðe {kLÞíkk [k÷e ykðe Au fu Ãkkýe yu fwËhík îkhk {¤u÷e yuðe ðMíkw Au fu su Ähíke ÃkhLkk ík{k{ «kýeSðLk {kxu Ãkqhíke y™u rLk:þwÕf ðMíkw Au. ÃkkýeLke yAíkLkku ôzkýÃkqðof yÇÞkMk fhðk {kxu íkuLku çku heíku rð[khðwt Ãkzu. yk yAík {kºk ÃkeðkLkk ÃkkýeLke s hnuþu. ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk Ãkeðk{kt, MkVkE fk{{kt, ®Mk[kE{kt yLku Wãkuøkku{kt ÚkkÞ Au. yíÞkh MkwÄe ÃkkýeLkku {kuxku rnMMkku ®Mk[kELkk fk{{kt ðÃkhkÞ Au Ãkhtíkw ¼khík Mkhfkhu ËuþLkk WãkuøkefhýLke ÞkusLkk ½ze Au íkuLkk V¤MðYÃk Wãkuøkku{kt Ãký ÃkkýeLke WÃkÞkuøkeíkk ðÄíke sþu. Ãkrhýk{MðYÃk «Ëq»kýLke {kºkk ðÄþu yLku ÃkkýeLkk «Ëqr»kík ÚkðkLke Mkt¼kðLkk Ãký ðÄíke hnuþu. yíÞkhu ¼khíkLke LkËeykuLkwt Ãkkýe ½ýwt s «Ëqr»kík ÚkE [qõÞwt Au, yk Ãkkýe sLk SðLkLkk WÃkÞkuøk {kxu yíÞtík nkrLkfkhf Au, Ãkhtíkw Ëuþ{kt ðMíke ðÄkhku yLku þnuhefhý yíÞtík ÍzÃkÚke ðÄe hÌkwt Au. Ãkrhýk{u ÃkeðkLkk ÃkkýeLke yAík ðíkkoþu. yk yAík økúk{eý rðMíkkhku íkÚkk ÍqtÃkzÃkèe rðMíkkhku Ãkh rðÃkheík yMkh sL{kðþu. s{eLkLke ytËhLkwt Ãkkýe ßÞkhu Ëqr»kík ÚkkÞ Au íÞkhu íkuLku MkkV fhðk{kt fhkuzku ð»ko ÷køke òÞ Au. ËuþLke yzÄkÚke ðÄw sLkMktÏÞk økheçkeLke [qtøk÷{kt VMkkÞu÷e Au yu{Lku ÃkeðkLkk ÃkkýeLke yAík hnuþu. rLk»ýkíkkuLkwt {kLkðwt Au fu þnuhku{kt ÍqtÃkzÃkèe rðMíkkhkuLke ðMíke ÷øk¼øk 8 xfkLkk rnMkkçku ðÄe hne Au, fkhý fu økk{zkyku™e ËwËoþkLku fkhýu ÷kufku þnuhkuLkk ÍqtÃkzÃkèe rðMíkkhku{kt þhý ÷E hÌkk Au. yuf ytËks {wsçk {kuxk þnuhku suðk fu fku÷fk¥kk yLku [uLLkE{kt ÷øk¼øk 35 xfk ðMíke ÍqtÃkzÃkèe rðMíkkhku{kt hnu Au. ÃkkýeLke yAík {kuxu¼køku ykðk økheçk rðMíkkhku {kxu hnuþu. yk ÷kufku s ÃkkýeLke yAíkLkku ¼kuøk çkLkþu. ¼rð»Þ yu nþu fu ¼khík{kt E.Mk. 2025 MkwÄe{kt Ëh ð»kuo ÷øk¼øk 700 õÞwrçkf rf÷ku{exh ÃkkýeLkku sÚÚkku {¤þu, ßÞkhu íkuLke {q¤ sYrhÞkík ykþhu 1050 õÞwrçkf rf÷ku{exh ÃkkýeLke Au. 350 õÞwrçkf rf÷ku{exh Ãkkýe ÷kððwt õÞktÚke? yk ÃkkýeLke yAíkLke ¼ÞkLkfíkk Au yLku çkeS çkksw ÃkkýeLkku ÔÞkÃkkh fhe ÷k¼ f{kLkkhkyku {kxu MkkuLkuhe íkf W¼e ÚkðkLke þõÞíkkyku Au. ÃkkýeLke yAíkLke çkeS çkksw rðþu rð[kheyu íkku ¾hkçk y™u «Ëqr»kík Ãkkýe ÃkeðkÚke ½ýk hkuøkku ÚkkÞ Au. suLkkÚke {kuxe MktÏÞk{kt ÷kufkuLkk {hý Ãký ÚkE þfu Au. rLk»ýkíkkuLkk yktfzk {wsçk yk Ëuþ{kt 37 yuðe çke{kheyku Au suLkkÚke {kuxk ¼køkLkk ÷kufku {]íÞw Ãkk{u Au. su{ktÚke 21 çke{kheyku yuðe Au fu su þwØ ÃkeðkLkk ÃkkýeLkk y¼kðu íkÚkk yMðåAíkkLkk fkhýu Úkíke nkuÞ Au. yLkw{kLk Au fu yk Ëuþ{kt ÷øk¼øk 4 fhkuzÚke Ãký ðÄw ÷kufku Ëh ð»kuo ykðe çke{kheLkk rþfkh çkLkíkk nkuÞ Au. yktfzkyku yuðwt Ëþkoðu Au fu 5 ð»koÚke LkkLke ô{hLkk ÷øk¼øk 15 ÷k¾ çkk¤fku Ëh ð»kuo ÃkkýesLÞ hkuøkkuÚke {]íÞw Ãkk{u Au. su{ su{ Ãkkýe «Ëqr»kík Úkíkwt sþu íku{ íku{ yk çke{kheyku ðÄíke sþu yLku ÃkkýeLku «Ëqr»kík fhíkk ík{k{ MkTúkuíkku ÍzÃkÚke yk rËþk íkhVÚke ykøk¤ ðÄe hÌkk Au. fuLÿeÞ «Ëq»ký rLkÞtºký çkkuzoLke {krníke yLkwMkkh ËuþLke 12 {kuxe LkËeyku, su yk¾k Ëuþ{kt rðMíkhu÷e Au, íku «Ëqr»kík Au, su{kt Ãkeðk÷kÞf Ãkkýe LkÚke. yk s «fkhu {kuxk-{kuxk fkh¾kLkkyku Ãký ÃkkýeLku «Ëqr»kík fhðk ÷køÞk Au. 1997{kt «Ëq»ký {tºkk÷ÞLkwt yuðwt {kLkðwt níkwt fu Ëuþ{kt 2901 yuðk {kuxk ykiãkurøkf {kºk 841 s yuðkt ÞwrLkxku Au suLke ÃkkMku Ãkkýe MkkV fhðkLkk ykÄwrLkf ÞtºkkuLke Mkøkðz Au. yk ¼khík MkhfkhLke çkuËhfkheLkwt WËknhý Au fkhý fu {kuxk¼køkLkk ykiãkurøkf ÞwrLkxku MkkðosrLkf ûkuºkkuLkk s Au.

Mkt¼rðík ÃkkýeLke yAíkLke Mk{MÞkLkwt MkkiÚke {kuxwt fkhý yu Au fu rðï Míkhu ÃkkýeLku yuf ykŠÚkf ðMíkw çkLkkðeLku MkwrLkÞkuSík ÞkusLkk ½zðk{kt ykðe hne Au. su{ktÚke MkkiÚke MkV¤ Lkeðzu÷ ÞkusLkk ÃkkýeLkwt ¾kLkøkefhý fhðk ÃkkA¤ Au. ¼khík{kt ÃkkýeLke çkkux÷ {khVíku yk fk{ ½ýwt s ÍzÃkÚke ykøk¤ ðÄe hÌkwt Au. yk rðïMíkhu ½ýk Mk{Þ Ãknu÷ktLke s ÷kufr«Þ ÚkE [qõÞwt Au. yuf ytËks {wsçk rðï{kt ÷øk¼øk 20 çke÷eÞLk zku÷hLkwt Ãkkýe çkkux÷{kt ðu[kÞ Au. ¼khík{kt çkkux÷{kt ðu[kíkk ÃkkýeLkku ÔÞkÃkkh Ëh ð»kuo ÷øk¼øk 1000 fhkuz YrÃkÞkLkku ÚkkÞ Au. su{kt «rík ð»ko ÷øk¼øk 55 xfkLkku ðÄkhku Úkíkku hÌkku Au. yksu Ëuþ{kt swËk swËk 200 «fkhLkk ÃkýeLke çkkux÷kuLkwt ðu[ký ÚkkÞ Au. Võík rËÕne þnuh{kt Ëh {rnLku ÷øk¼øk 6 fhkuz YrÃkÞkLkwt r{Lkh÷ ðkuxh ðu[kÞ Au. rËÕne{kt ÷øk¼øk 2 ÷k¾ çkkux÷kuLkwt Ãkkýe «íÞuf rËðMku ðu[kÞ Au. yux÷u fu hkusLkku fkhkuçkkh 20 ÷k¾ YrÃkÞkLkku ÚkÞku fnuðkÞ. ÃkuÃMke, fkufkfku÷k y™u LkuM÷u suðe ftÃkLke yk{kt MkkiÚke ykøk¤ Au. ÃkkýeLke çkkux÷kuLkk ðÄw Ãkzíkk ðu[ký ÃkkA¤ «[kh {kæÞ{kuLkku {kuxku nkÚk Au, su Mkíkík yuðe ½ku»kýk fhe hÌkk Au fu MkkÄkhý Ãkkýe Ëqr»kík nkuÞ Au, yLku r{Lkh÷ ðkuxh MðkMÚÞ {kxu yíÞtík ÷k¼ËkÞe nkuÞ Au. Ãkhtíkw MkíÞ nfefík íkku yu Au fu çkkux÷Lkwt Ãkkýe Ãký yMðåA nkuÞ Au, su ykÃkýLku økuh{køkuo Ëkuhu Au. yLkuf ÃkrhûkýkuLku ytíku yu çkkçkík Mkkrçkík ÚkE [qfe Au fu çkkux÷Lkwt Ãkkýe Ãký Ãkeðk ÷kÞf nkuíkwt LkÚke. nk÷ rçkMk÷uhe ftÃkLkeLkwt ÷kÞMkLMk hË fhe Ëuðk{kt ykÔÞwt Au. Mkk{kLÞ «òLku Ëøkku ËuðkLke MkkÚku MkkÚku ÃkkýeLke çkkux÷Lkk «[khu MkkËk ÃkeðkLkk ÃkkýeLku Ãký çkòh{kt ðu[kíkwt çkLkkðe ËeÄwt Au. ÃkkýeLku çkòh{kt ðMíkw íkhefu ðu[kíke fhðk{kt ¼khík MkhfkhLkku {kuxku nkÚk Au. Mkhfkhu çku «fkhu yk ÞkusLkkLku nfefíkLkwt YÃk ykÃku÷ Au. Ãknu÷wt, Mkhfkhu ËuþLkk ík{k{ «kf]ríkf MkkÄLkku su{kt ÃkkýeLkku Ãký Mk{kðuþ ÚkkÞ Au íku ík{k{ Ãkh Mðk¼krðf heíku ÃkkuíkkLkku yrÄfkh s{kðe ËeÄku Au. yuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu {kuxk {kuxk çktÄku yLku Ãkkýe ÞkusLkkyku y{÷{kt ykðe. òufu, ÃkkýeLkwt ðu[ký {kºk ¾uíke yLku Wãkuøkku {kxu s fhðk{kt ykðíkwt. Ãký Ãkkýe nðu ðu[kíke ðMíkwLke ©uýe{kt ykðíkwt òÞ Au. çkeswt, Mkhfkhu rðïçkUf ÃkkMkuÚke Ãkkýe ÞkusLkkyku {kxu ½ýe {kuxe hf{Lkwt rÄhký «kÃík fhu÷ Au. yuf rhÃkkuxo y™wMkkh Mkhfkhu 1992-97 Ëhr{ÞkLk ÷øk¼øk 1.2 rçk÷eÞLk zkì÷h ÃkkýeLke rðrðÄ ÞkusLkkyku ÃkkA¤ ¾[o fhu÷ Au. su{ktÚke ÷øk¼øk 0.9 çke÷eÞLk zkì÷h ðÕzo çkUfu Ãkqhk Ãkkzâk níkk. rðïçkìtf Mkt[kr÷ík ykurhMMkkLke `Ãkkýe Ãkt[kÞík’ yLku W¥kh«ËuþLke `Mðs÷’ yk çku yuðk áüktíkku Au fu su{ýu Ëuþ{kt ÃkkýeLku yuf ykŠÚkf ðMíkwLkwt YÃk ykÃkðk{kt ÃkkuíkkLkku {kuxku Vk¤ku ykÃÞku Au. yk ÞkusLkkykuLke {wÏÞ çku rðþu»kíkkyku Au, Ãknu÷e ¾kLkøke fÃkLkeykuLku Ãkkýe ðu[ký çkòh{kt ½qMkðk Ëuðk yLku çkeS, Ãkkýe ÃkeLkkhkykuLkku yk¾ku ðøko W¼ku fhðku su Ãkkýe ¾heËeLku ÃkeðkÚke xuðkÞu÷ku nkuÞ. yk Mkt˼uo rðïçkUf íkhVÚke {¤íke Mkh¤íkkÃkqðofLke rÄhký ÔÞðMÚkkykuyu ÃkkýeLkk çkòhLku MktøkrXík fhðkLke ÞwÂõík ½ze fkZe Au. ¼khík{kt ÃkkýeLku ykŠÚkf ðMíkw çkLkkððk ÃkkA¤ ÃkkýeLkk ÔÞkÃkkh{kt ÷køku÷e çknwhk»xÙeÞ ftÃkLkeykuLkwt {kuxwt ÞkuøkËkLk Au. ¾çkh yuðe Au fu suLkwt ð[oMð ðÄw Au yuðe ftÃkLkeyku ¼khík{kt «ðuþðk {kxu ÚkLkøkLke hne Au, su{kt íku{Lkk ½ýk VkÞËkyku Au. Ãknu÷kt íkku yu fu ÃkkýeLkwt Lkðwt {kfuox ðÄw Mkwhrûkík yLku ÷k¼ËkÞe Au. òuzu òuzu yk çknwhk»xÙeÞ ftÃkLkeykuLku «ðuþ {kxu rðïçkUf yLku rðï ÔÞkÃkkh MktøkXLkkuLkku Ãkqhku MkkÚk yLku Mknfkh {¤íkku nkuÞ Au. òufu, ¼khík Mkhfkh yLku íku{Lkk Mkftò{kt MkÃkzkÞu÷ Au, íkuÚke þõÞ Au fËk[ ÃkkýeLkwt yuf MkkiÚke {kuxwt çkòh yk Ëuþ{kt Ãký Q¼wt ÚkkÞ.

ÃkkýeLku çkòhw ðMíkw çkLkkððkLke yk¾e ÞkusLkkyku ÃkkýeLke yAík Q¼e fhðkLke þõÞíkkyku ðÄkhe Ëu Au. ykLkkÚke ËuþLkk MÚkkrLkf Mk{qËkÞLkk {kir÷f yrÄfkhkuLku ¼khu Ĭku ÷køkþu fkhý fu Ãkkýe WÃkh íkuykuLkku sL{rMkØ yrÄfkh Au íkuðwt íku yks MkwÄe Mk{síkk níkk. ßÞkhu yrÄfkh çkòhLkk nkÚk{kt MkkUÃkðk{kt ykðþu íÞkhu Lke[÷k ðøkkuoLke nk÷ík ¾qçk s fVkuze çkLke sþu. Ëw¼koøÞLke ðkík íkku yu Au fu Mkhfkhu çku Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkkyku çkLkkðe Au, Ãknu÷e 1987{kt yLku çkeS 2002{kt.

hk{Mðk{e yiÞh ÷¾u Au fu 1987Lke Ãkkýe ÃkwhðXk ÞkusLkkLke þYykík Mkkhe ÚkE níke yLku íku{kt Ãkeðk ÷kÞf ÃkkýeLke «kÄkLÞíkkLkku Mðefkh fÞkuo níkku. Ãkhtíkw yk yuf Mkkhe yLku MkkheÚke rðþu»k ftE s Lkne yuðe ÞkusLkk Ãkqhðkh ÚkE. fux÷kfLkwt yuðwt {kLkðwt Au fu 2002Lke Ãkkýe ÞkusLkk Ãký yuf Mk{økú ÞkusLkk LkÚke. yk yÄqhe LkeríkLkk fkhýu Ëuþu yuf Mkkhku yðMkh økw{kÔÞku Au. Ãkkýe yu Mðk¼krðf heíku «f]rík íkhVÚke rðLkk {qÕÞu {¤íke yuðe ðMíkw Au suLkk Ãkh Ëhuf {Lkw»Þ y™u SðstíkwykuLkku ÃkkuíkkLkku {q¤¼qík yrÄfkh Au íku{ {kLku Au. yk MkkÚku ®Mk[kE íkÚkk ykiãkurøkf ûkuºkku {kxu Ãký Ãkkýe yuf ykŠÚkf ðMíkw Au. suLkk {kxu çkòhLke sYh Au. ¼khík Mkhfkhu ÃkkýeLkk rðrðÄ WÃkÞkuøkkuLku ÷ELku íkuLkwt ÞkuøÞ ðøkeofhý fhe yLku íkuLke fkÞo ðnU[ýe fhðk ytøku fkLkqLke rLkÞ{ku ½zðk òuEyu. Ëuþ{kt LkËeyku™k Ãkkýe yLku s{eLkLke Lke[uLkk ÃkkýeLku yLkw÷ûkeLku sux÷k Ãký fkÞo¢{ku Au íku ík{k{ Ãkeðk÷kÞf ÃkkýeLku çkòh{kt hkufðk ÞkuøÞ ðMíkw çkLkkððk ÃkkA¤Lke Mk½Lk ÞkusLkkyku Au. ßÞkhu yk yr¼ÞkLk Ãkqhe heíku MkV¤ Lkeðzþu íÞkhu íku rðïMíkhu Mkt[kr÷ík Úkíke çkòh ÔÞðMÚkkLkwt rðsÞe Míkt¼ çkLke hnuþu. yk{kt {kºk f{òuh ðøkkuoLkwt ðÄíkwt síkwt þku»ký s Lknª Ãký Ãkqhe ¼khíkeÞ MktMf]ríkLku LkuMíkLkkçkqË fhðkLke ûk{íkk Au. ¼khíkLkk sLkSðLk{kt Ãkkýe, ÃkÞkoðhý yLku MktMf]rík íkkýkðkýkLke su{ yuf çkeò òuzu òuzkÞu÷kt Au. Ãkkýe yu ík{k{ MkSðkuLkk SðLkLkku ykÄkh íkku Au s MkkÚku MkkÚku yk ËuþLke MkÇÞíkk yLku MktMf]ríkLkk WØkh y™u ÃkíkLk {kxu Ãký sðkçkËkh Au. Ãkkýe yÚkðk LkËeLkku rfLkkhku yk þçËÚke s íkeÚkoMÚk¤Lke WíÃkr¥k ÚkkÞ Au. ¼rð»ÞLke Mkt¼rðík Ãkkýe yAík Ëqh fhðk {kxuLkku yuf s rðfÕÃk Au fu ÃkeðkLkk ÃkkýeLku ðkÃkhðkLkku {Lkw»Þ íkÚkk yLÞ «kýe Sðku {kxu VheÚke {kir÷f yLku {q¤¼qík yrÄfkh çkLkkðe Ëuðk òuEyu. Mkw«e{ fkuxuo rzMkuBçkh, 2000{kt yuðku VUMk÷ku ykÃÞku níkku fu þwØ ÃkeðkLkk ÃkkýeLkku WÃkÞkuøk fhðku yu ík{k{ LkkøkrhfLkku sL{rMkØ yrÄfkh Au, su MktrðÄkLkLkk Ãkuxk¢{ktf 21{kt ykÃku÷ Au. Ãkhtíkw ÃkeðkLkk Ãkkýe{kt ðÄíkwt síkwt çkkòhefhý Mkk{kLÞ {kLkðeLkk yk yrÄfkhLkku ¼tøk fhu Au. yk {kxu yuf Mk½Lk Ãkkýe çk[kðku yktËku÷LkLke sYrhÞkík Au. su nk÷{kt çkku÷eðeÞk{kt MktÃkqýo ÚkÞwt. çkku÷eðeÞk{kt ÃkkýeLke Ãkqhe ÔÞðMÚkkLku çkufxu÷ fkuÃkkuohuþLk Lkk{Lke ftÃkLkeLku MkkUÃke Ëuðk{kt ykðe níke. yk {kxu çkku÷eðeÞk Mkhfkhu ÃkkuíkkLke hk»xÙeÞ fkLkqLke ÔÞðMÚkk{kt ÃkrhðíkoLk ÷kððwt Ãkzâwt yLku ftÃkLkeLku íku{Lku 16 xfk ÷k¼Lke økuhtxe ykÃkðe Ãkze níke. Ãkrhýk{MðYÃk Ëuþ{kt ÃkkýeLke ®f{ík yux÷e çkÄe ðÄe økE fu ytþík: Ãkrhðkhkuyu ÃkkuíkkLke f{kýeLkku Ãkkt[{ku rnMMkku Ãkeðk ÷kÞf Ãkkýe {kxu VhSÞkík ¾[o fÞkuo yLku íkuLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu yksu rðËuþe ftÃkLkeyku íku Ëuþ AkuzeLku ¼køke økE y™u yksu íÞktLkk ÷kufku fnu Au fu “Ãkkýe nðu ðÄkhu {eXwt ÷køkðk ÷køÞwt Au.”

Leave a reply

Scroll Up