Blog

રાજકીય સંસ્કૃતિની કાયાપલટના વ્યાયામમાં વ્યસ્ત એવા વર્તમાન વડાપ્રધાન

રાજકીય સંસ્કૃતિની કાયાપલટના વ્યાયામમાં વ્યસ્ત એવા વર્તમાન વડાપ્રધાન

“વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાના મંત્રીમંડળનો કેટલાક ફેરફારો સાથે પ્રથમવાર વિસ્તાર કર્યો છે. મંત્રીમંડળના વિસ્તારની ધારણા તો હતી જ, પરંતુ તેમાં સુખદ્‌ સંદેશ એ હતો કે મંત્રીમંડળના વિસ્તારની જરૂરિયાત રાજકીય સમીકરણો ગોઠવવા માટેની હોવાને બદલે શુદ્ધ રીતે વહીવટી જરૂરિયાત અનુસાર હોવાની પ્રતીતિ લગભગ સૌને થઈ હતી. વળી, ઘણા લાંબા સમય પછી દેશના નાગરિકોએ કોઈ વડાપ્રધાનને તદ્દન સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લઈને પોતાના મંત્રીમંડળનો વિસ્તાર કે ફેરફાર કરતા જોયા. “

økXçktÄLk MkhfkhkuLkk Ëkuh{kt ÃkqtAze fqíkhkLku n÷kðu íkuðku ½kx su òuðk {¤íkku, íkuðk ÷k[khe¼Þko ‘ðzk«ÄkLkLkk rðþu»kkrÄfkh’{ktÚke ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu çktÄkhýu çkûku÷k yrÄfkhLke økhe{k ÃkwLk: MÚkkrÃkík fhðkLkku {sçkqík ÃkkðLk «kht¼ fÞkuo, íku fËk[ MkkiÚke ðÄkhu {níðLkwt hÌkwt.

yk{ òuEyu íkku LkhuLÿ {kuËeLkk «ÄkLk{tz¤Lkwt yk rðMíkhý ½ýe heíku {níðLkwt Au. yux÷wt s Lknª, ðzk«ÄkLkLkk rLkýoÞku{kt  ¼khíkLkk hksfeÞ r[ºkLku çkË÷ðk {kxuLkk íkuykuLkk {¬{ {LkMkqçkkLkk yLkuf MktËuþkyku ðnuíkk ÚkÞk Au. {Lkkunh ÃkrhfhLku økkuðkLkk {wÏÞ«ÄkLk ÃkËuÚke ¾Mkuze nðu fuLÿ{kt Mkthûký «ÄkLk çkLkkÔÞk, íku MkkiÚke {kuxwt Ãkøk÷wt Au. ykðwt s yuf yLÞ {n¥ðLkwt Ãkøk÷wt þeðMkuLkkLkk Mkwhuþ «¼wLku {nkhk»xÙLkk MÚkkrLkf hksfkhýLke [qtøkk÷{ktÚke {wõík fhkðe ËuþLke sYrhÞkík yLkwMkkh ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk MkÇÞ çkLkkðe ËELku hkíkkuhkík furçkLkux {tºke çkLkkðe ËuðkÞkLkwt Au. yk WÃkhktík, «Úk{ðkh MkktMkË çkLku÷k zkì. {nuþ þ{koLku «ðkMkLk yLku MktMf]rík rð¼køkLkk Mðíktºk nðk÷ku Ähkðíkk «ÄkLk çkLkkðe ËuðkÞk Au. yYý sux÷eLkku ¼kh n¤ðku fhkÞku Au, íkku hrðþtfh«MkkË, MkËkLktË økkizk, n»koðÄoLk, «fkþ òðzufh suðk {kuxk Lkuíkkyku ÃkkMkuÚke MkkUÃkkÞu÷k ¾kíkk çkË÷ðk{kt ykÔÞk Au.

yktfzkLke heíku òuEyu íkku ÃkkuíkkLkk 44 MkkÚkeykuLke MktÏÞk{kt 21Lkku ðÄkhku fheLku 65 MkkÚkeyku MkkÚkuLkwt fw÷ 66Lke furçkLkux çkLkkðe Au, su{kt 4 furçkLkux fûkkLkk yLku 3 Mðíktºk nðk÷ku Ähkðíkk hkßÞ{tºkeyku íkÚkk 14 hkßÞfûkkLkk «ÄkLkku W{uÞko Au. nðu {kuËeLkk {tºke{tz¤{kt fw÷ 27 furçkLkux fûkkLkk {tºkeyku, 13 Mðíktºk nðk÷ku Ähkðíkkt hkßÞ{tºkeyku íkÚkk 26 hkßÞfûkkLkk {tºkeyku Au. hkßÞLke árüyu òuEyu íkku nðu W¥kh«Ëuþ{ktÚke fw÷ 13, rçknkh{ktÚke fw÷ 8 yLku {nkhk»xÙ{ktÚke 7 «ÄkLkku yøkú¢{u Au. «ÄkLk{tz¤{kt {rn÷kykuLke MktÏÞk nðu 8Lke ÚkE Au, su{kt MkkiÚke LkkLke ðÞLkk {rn÷k M{]rík EhkLke 38 ð»koLkk yLku MkkiÚke {kuxe ô{hLkk {rn÷k LkÍ{k nuÃkíkwÕ÷k 74 ð»koLkk «ÄkLk Au. «ÄkLk{tz¤Lke Mkhuhkþ ô{h 59 ð»ko Au, su {kºk ð]Ø ðze÷kuLke fu rçkLkyLkw¼ðe ÞwðkLkkuLke Lk fnuíkkt Mk{íkku÷ ðÞ Ähkðíke ÃkrhÃkfð «kiZ xe{ suðe fne þfkÞ.  rð»kÞLke íks¿kíkkLkk ykÄkhu rð[kheyu íkku {kuËe {tºke{tz¤{kt 54 xfk sux÷kt yux÷u fu su-íku rð»kÞLkk 34 íks¿kku Au, su{kt yYý sux÷e, hrðþtfh «MkkË, su. Ãke. Lkœk, [kiÄhe rçkhuLÿ®Mkn yLku hk{f]Ãkk÷ ÞkËð suðk ÷kìLke rzøkúe Ähkðíkkt fkÞËkLkk rLk»ýktíkku Mkrník fw÷ 15 ðfe÷ku Au. rLk{o÷k Mkeíkkh{ý, hkSð «íkkÃk Yze Mkrník 10 ykŠÚkf ûkuºkLkk ®Lk»ýkíkku Au. {Lkkunh Ãkrhfh, sÞtík ®Mknk yLku {Lkkus ®Mknk suðk 3 ykE.ykE.xe.Lkk íks¿kku Au. n»koðÄoLk, rsíkuLÿ®Mkn, {nuþ þ{ko yLku MktSð çkkÕÞkLk suðk 4 íkçkeçkku Au yLku rÃkÞw»k økkuÞ÷ íkÚkk Mkwhuþ «¼w suðk [kxozo yufkWLxLxTMk Mkk{u÷ Au. yk heíku òuEyu íkku fuLÿLkk yk {tºke{tz¤{kt rþrûkíkkuLku ½ýwt «kÄkLÞ yÃkkÞwt Au.

LkhuLÿ {kuËeLkk Lkðk «ÄkLk{tz¤{kt su heíku fkÞoûk{íkk yLku fkÞoËûkíkk yu{ çktLkuuLkku ÏÞk÷ h¾kÞku Au, íku rMkØ fhu Au fu íkuyku MkwþkMkLkLke çkkçkík{kt fkuE s çkktÄAkuz fhðk LkÚke {køkíkk. íku{Lkk MkkÚkeykuLke ÃkMktËøke{kt ÔÞÂõíkøkík ðVkËkheLke MkkÚku MkkÚku ËuþrníkLkk fkÞkuo MkkÚku Mktf¤kÞu÷k nkuðkLkk xÙuf hìfkuzoLku Ãký æÞkLk{kt h¾kÞku Au. rð[khÄkhkLkwt {n¥ð {nÆytþu fuLÿMÚkkLku h¾kÞwt Au.

{Lkkunh ÃkrhfhLkk rfMMkk{kt òuEyu íkku økwshkíkLkk 2002Lkk h{¾kýku ð¾íku hksfeÞMíkhu LkhuLÿ {kuËe rðYØ íku{Lkk ÃkkuíkkLkk Ãkûk{kt Ãký ¾kMMkku WnkÃkkun níkku. íku Mk{Þu Ãkûk{kt yx÷S yLku yzðkýeLke çkku÷çkk÷k níke. íku Mk{Þu økkuðkLke hk»xÙeÞ fkhkuçkkhe{kt ¼ksÃkLkk {kuxk¼køkLkk {níðLkk Lkuíkkyku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke íkhefu íku{Lkwt hkSLkk{wt ÷E ÷uðkLke íkhVuý{kt níkk íÞkhu, {Lkkunh Ãkrhfh ®n{íkÃkqðof LkhuLÿ {kuËe MkkÚku Q¼k hÌkk níkk. økÞk ð»kuo økkuðk{kt s ¼ksÃkLke hk»xÙeÞ fkhkuçkkhe{kt {kuËeLkk ðzk«ÄkLk ÃkËLkku {køko {kuf¤ku ÚkÞu÷ku. yux÷wt s Lknª, ÷k÷f]»ý yzðkýeyu ßÞkhu ðzk«ÄkLk ÃkË {kxu LkhuLÿ {kuËeLkku rðhkuÄ fhu÷ku íÞkhu {Lkkunh Ãkkrhfhu yzðkýeLke Mk¾ík xefk fhe níke. {Lkkunh ÃkrhfhLke Açke íkuykuLke MkkËøke {kxu rðrþüYÃku ÷kuf{Lk{kt «MÚkkrÃkík ÚkÞu÷e Au. íkuyku yuf E{kLkËkh yLku Ãkrh©{e Lkuíkk Au. r{òsLke çkkçkík{kt ÃkûkLkk ÷kufku íku{Lku {kuËe MkkÚku Mkh¾kðu Au. yk  s fkhý Au fu {kuËeLkk íkuyku {kLkeíkk Au. ËkÞfkykuÚke økkuðkLkk hksfkhý MkkÚku Mktf¤kÞu÷k {Lkkunh Ãkkrhfh {kxu ÃkkuíkkLkk hkßÞLke «òÚke Ëqh sðwt ðuËLkk¼ÞwO Ãký hÌkwt Au. yk{ Aíkkt íku{Lkwt rËÕne ÂMÚkík «{kuþLk ðzk«ÄkLkLke furçkLkux{kt «Úk{ Ãkkt[{kt ykðe økÞwt nkuðkLke ½xLkku íkuyku íkÚkk økkuðkðkMkeyku {kxu Mkw¾Ë ykùÞoMðYÃk Ãký Au.

Mkwhuþ «¼wLkku rfMMkku rðþü «fkhLkku Au. íku{Lke Açke MðåA yLku «{krýf hne Au. íkuyku yx÷ rçknkhe ðksÃkuÞeLkk {tºke{tz¤{kt Ãký hne [qõÞk Au. íkuykuLke íkf÷eV yu níke fu íkuykuLkwt ÔÞÂõíkíð rþðMkuLkkLkk fÕ[hLku yLkwYÃk Lk nkuðk Aíkkt íkuyku rþðMkuLkkLkk «ríkrLkrÄ hÌkk Au. ðzk«ÄkLk íkhefu ðksÃkuÞeLke Mkwhuþ «¼wLku ÃkkuíkkLkk {tºke{tz¤{kt hk¾ðkLke ¾qçk RåAk nkuðk Aíkkt íku Mk{Þu økXçktÄLk MkhfkhLke {sçkqheyku yLku MkkuËkçkkSLkk hksfkhý{kt hksfeÞ {ík¼uËku Mkòoíkkt çkk÷ Xkfhuyu Mkwhuþ «¼wLku {tºke{tz¤{ktíke nxe sðk Vhs Ãkkze níke. yk ð¾íku Ãký rþðMkuLkkyu yuLkzeyuLkk MkkÚkeÃkûk íkhefu ÃkkuíkkLkk õðkuxk{ktÚke yr™÷ ËuMkkELku {tºke çkLkkððk LkhuLÿ {kuËe Ãkh Ëçkký ÷kððk Ä{ÃkAkzk fÞko níkk, Ãkhtíkw yk ð¾íku ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËe ykðe MkkuËkçkkS Mkk{u ÍqõÞk LkÚke yLku íku{ýu Mkwhuþ «¼wLku yux÷e nËu Mkthûký ykÃÞwt fu rþðMkuLkkLkk ÷uçk÷ ðøkh Ãký íkuykuyu ÃkkuíkkLke RåAk yLkwMkkh fkÞoËûk yLku f{oX yuðk Mkwhuþ «¼wLku ÃkkuíkkLkk {tºke{tz¤{kt Mk{kðe s ÷eÄk.

{n¥ðLkwt yu Au fu yk yøkkW rðïLkkÚk «íkkÃk®Mkn, Ëuðøkkizk, RLÿfw{kh økwshk÷, yx÷ rçknkhe ðksÃkuÞe, [tÿþu¾h yLku zkì. {Lk{kunLk®MknLke Mkhfkhku{kt fux÷kÞ «kËurþf Ãkûkku MkkÚkuLkw Mkhfkh{kt òuzký yLkuf «fkhLkk rLk÷oßs MkkuËkyku Ãkh rLk¼oh hnuíkwt. yk{kt ðzk«ÄkLkLke rLkçko¤íkk fnku, hksfeÞ ÃkûkkuLke ÷k¼k÷k¼Lke økýíkhe fu hksLkuíkkykuLke Mk¥kkfktûkk, yk Mk½¤wt ¾wÕ÷uyk{ ËuþLke «ò òuÞk fhíke. yux÷wt s Lknª, MkkuËkyku yLku þhíkkuLke [[koyku Ãký òuhþkuhÚke Úkíke. LkhuLÿ {kuËeyu ykðk [e÷k[k÷w hksfkhýLku rík÷kts÷e ykÃkðkLkwt Ãkrðºk fkÞo ®n{íkÃkqðof y{÷{kt {qfeLku ËuþLkwt çknw {kuxwt ¼÷w fÞwO Au. yk {kxu ðzk«ÄkLkLku sux÷e þkçkkþe ykÃkeyu íkux÷e ykuAe Au.

zkì, {nuþ þ{ko LkkuÞzkÚke «Úk{ðkh [qtxkÞu÷k MkktMkË yLku rðÏÞkík íkçkeçk Au. hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½ MkkÚkuLkku íku{Lkku Lkkíkku ½ýk ÷ktçkk Mk{ÞLkku Au. 2012{kt rËÕne rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt Ãký íkuyku ÄkhkMkÇÞ íkhefu [qtxkE ykðu÷k. ykhkuøÞ ûkuºk{kt íkuykuLke íks¿kíkk {kxu íku{Lku 200Úke ðÄkhu yuðkìzo {éÞk Au. y÷çk¥k, MkktMf]ríkf hk»xÙðkËLke rð[khÄkhkyu htøkkÞu÷k zkì. {nuþ þ{koLku LkhuLÿ {kuËeyu ÃkÞoxLk yLku MkktMf]ríkf rð¼køkLkku nðk÷ku MkkUÃkeLku hk»xÙLke MkktMf]ríkf fkÞkÃk÷x fhðk {kxuLke ½ýe {n¥ðLke sðkçkËkhe MkkUÃke Au.

søkík«fkþ Lkœk Ãký ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe íkÚkk ¼ksÃkLkk «{w¾ yr{ík þknLkk rðïkMkw MkkÚke Au. {tºke íkhefuLke íkuyku™e ÞkuøÞíkk {kxu òuEyu íkku íkuyku™e fwþ¤ ðneðxe ûk{íkk íkÚkk ÃkzËk ÃkkA¤ hneLku rð[khÄkhkLku Mk{ŠÃkík MkuðkfkÞkuo fhíkk hnuðkLke ÷ktçke fkhrfËeo Au. ÃkkuíkkLkk fkì÷usfk¤ Ëhr{ÞkLk [[koyku{kt ykðu÷k Lkœk xÙçk÷þqxh íkhefu fkçku÷ Au. yr{ík þknLku Ãkûk «{w¾ çkLkkðkÞk íÞkhu çkeswt Lkk{ yk s su. Ãke. LkœkLkwt [[koíkwt níkwt. zkì. n»koðÄoLk ÃkkMku hnu÷wt ykhkuøÞ ¾kíkwt nðu su. Ãke. LkœkLku Vk¤ðkÞwt Au.

VuhVkhku{kt òuEyu íkku zkì. n»koðÄoLk WÃkhktík hrðþtfh «MkkË ÃkkMkuÚke fkÞËk{tºkk÷Þ, MkËkLktË økkizk ÃkkMkuÚke hu÷ðu {tºkk÷Þ, yYý sux÷e ÃkkMkuÚke Mkthûký {tºkk÷Þ íkÚkk «fkþ òðzufh ÃkkMkuíke {krníke yLku «Mkkhý {tºkk÷Þ ÷E ÷uðkÞk Au. yYý sux÷k ÃkkMku ½ýku ðÄkhu fkÞoçkkus nkuðkÚke íkÚkk Mkthûký suðwt ¾kíkwt Ãký [kso{kt MkkUÃkkÞu÷wt nkuðkÚke yk VuhVkh yÃkurûkík níkku. {w¾íkkh yççkkMk Lkfðe ¼ksÃkLkk hkßÞMk¼kLkk MkktMkË yLku ÃkûkLkk WÃk«{w¾ íkÚkk «ðõíkk Ãký Au. íkuykuLkuu «Úk{ furçkLkux{kt MÚkkLk Lknkuíkwt {éÞwt, su nðu yÕÃkMktÏÞfku yLku MktMkËeÞ çkkçkíkkuLkk hkßÞfûkkLkk «ÄkLk íkhefuLke sðkçkËkhe MkkÚku {éÞwt Au. hkSð «íkkÃk ÁzeLku fkiþÕÞ rðfkMk, ©{ yLku MktMkËeÞ çkkçkíkkuLkk hkßÞ {tºke íkhefu rLk{ýqtf yÃkkE Au. Ázeyu ÷kufMk¼k [qtxýe{kt ÷k÷w«MkkË ÞkËðLke ÃkíLke hkçkzeËuðeLku nhkÔÞk níkk yLku yx÷SLke Mkhfkh{kt WœÞLk ¾kíkkLkk {tºke íkhefu Ãký hnu÷k.

{kuËeLkk «ÄkLk{tz¤{kt fkÞoûk{íkk, fkÞoËûkíkk, rð»kÞLke íks¿kíkk, ÔÞÂõíkøkík ðVkËkhe, rð[khÄkhk íkÚkk MðåA xÙuf hufkìzoLku ¾kMk {n¥ð yÃkkÞwt Au, Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku hksfeÞ økrýíkLku æÞkLk{kt hk¾eLku rðhkuÄ ÃkûkkuLke íkkfkík ½xkzðk íkÚkk swËk swËk hkßÞku{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkku ÔÞkÃk ðÄkhðk {kxuLkk Mk{efhýku Ãkh Ãký [ku¬Mk æÞkLk yÃkkÞwt Au. rçknkhLkk hk{f]Ãkk÷ ÞkËð íkÚkk røkrhhks®Mkn ykðk s WËknhýku Au. hk{f]Ãkk÷ ÞkËð rçknkhLkk ykuçkeMke ðøkoLkk þÂõíkþk¤e Lkuíkk Au. ÷kufMk¼k [qtxýe{kt íku{ýu íku{Lkk s økwÁ hnu÷k ÷k÷w«MkkË ÞkËðLke Ëefhe {eMkk ¼khíkeLku nhkÔÞk níkk. rçknkh{kt Ãkkx÷eÃkwºk çkuXf {kxu íkuykuLku ÷k÷w«MkkË MkkÚku {ík¼uËku Mkòoíkkt [qtxýe yøkkW s hk»xÙeÞ sLkíkk ˤ AkuzeLku ¼ksÃk{kt òuzkE økÞk níkk.

Røkrhhks®Mkn Ãký rçknkhLkk {sçkqík Lkuíkkyku{kt økýkÞ Au. rçknkh{kt rLkíkeþfw{khLke Mkhfkh{kt ßÞkhu ¼ksÃk MkkÚke Ãkûk níkku, íÞkhu çktLku Ãkûkku ðå[uLke ¾kE ðÄíke síke nkuðkLkk Mk{Þu røkrhhks®Mkn {kuËeLkk fèh Mk{Úkof hnu÷k. hkßÞ{kt rLkíkeþfw{khLku Mkthûkýkí{f ÂMÚkrík{kt ÷kðe Ëuðk{kt hksfeÞ heíku òuEyu íkku røkrhhks®MknLkku {kuxku Vk¤ku Au.

LkhuLÿ {kuËeLkk Lkðk «ÄkLk{tz¤{kt «ËuþLkk Mk{íkku÷LkLku Ãký LkshytËks LkÚke fhkÞwt. ykÚke fuLÿ yLku hkßÞku ðå[uLkk MktçktÄ{kt ¼÷u swËk swËk ÃkûkLke Mkhfkhku nkuÞ, íkku Ãký rðfkMkfkÞkuoLku «kÚkr{fíkk {¤e hnu íkuLke þõÞ íkux÷e Mkkð[uíke h¾kE Au. Lkðk {tºke{tz¤Lku òuíkkt fux÷ktf ykùÞkuo Ãký Mkk{u ykðu Au. WËknhý íkhefu òuEyu íkku, çkkçkw÷ Mkw«eÞku,  hkßÞðÄoLk hkXkuh yLku sÞtík ®Mknk suðk {tºkeyku yuðk Au fu su{Lkk {kxu fne þfkÞ fu hksfkhý{kt íkuyku Lkðk rLkþk¤eÞk Au. 6-7 {rnLkk Ãknu÷kt yk fkuE hksfeÞ ûkuºku Mk¢eÞ Lknkuíkk. fux÷kf {tºkeyku «Úk{ðkh MkktMkË çkLku÷k Au. yu heíku òuEyu íkku rMkrLkÞkurhxeLku LkhuLÿ {kuËeyu ÍkÍw {níð ykÃÞwt LkÚke.

ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu su heíku «ÄkLk{tz¤Lkwt rðMíkhý fheLku ÃkkuíkkLke RåAkLkwMkkh VuhVkhku fhe su-íku {tºkeykuLku su-íku sðkçkËkhe MkkUÃke Au íku òuíkkt ÷køku Au fu, LkhuLÿ {kuËe Ëuþ{kt «ðíkeo hnu÷k hksfkhýLku çkË÷eLku hksLkerík{kt ÃkrhðŠíkík fhðk {ktøku Au. íku{Lkwt rðÍLk MÃkü Au. MkwþkMkLkLke MÚkkÃkLkk {kxu íkuyku ËuþLke ËuþLke hksfeÞ MktMf]ríkLke fkÞkÃk÷x fhðk frxçkØíkkÃkqðof ykøk¤ ðÄe hÌkk Au. ðzk«ÄkLk íkhefuLke íkuykuLke ykøkufq[{kt íkuyku ÃkkuíkkLku «kÃík ÷kufr«Þíkk íkÚkk MktøkXLkLkk Mk{ÚkoLkLkku ¼hÃkqh WÃkÞkuøk fheLku ÷kuffÕÞkýLke Lku{Lku rMkØ fhðk sux÷k «ÞíLkku fhþu íku{kt íkuykuLku ykðk {køkuo MkV¤íkk {¤þu, íku rLkrùík Au.

 

Leave a reply

Scroll Up