Blog

મોદી સરકારના છ મહિના : કુછ મીઠા, કુછ ખટ્ટા

મોદી સરકારના છ મહિના : કુછ મીઠા, કુછ ખટ્ટા

“આ વર્ષે ૨૬મી મેના રોજ શપથ લેનારી નવી નરેન્દ્ર મોદી સરકારને આજે ૬ મહિના પૂરા થયા છે. સત્તાના લેખા-જોખા કહો કે સેવાનું સરવૈયું, ૧૨૫ કરોડની વસતી ધરાવતા ભારત દેશની સરકાર તરીકે ખૂબ ટૂંકો સમયગાળો કહેવાય. આમ છતાં, જ્યાં સારું-નરસું જે કંઈ પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે તેની નોંધ લેવી જોઈએ. વળી, સરકારની કાર્યશૈલી તથા દિશાની યોગ્યતા પર પણ વિચાર થઈ શકે. “

LkhuLÿ {kuËeyu ÃkkuíkkLke ¾krMkÞík {wsçk yLku [ku¬Mk fkÞoþi÷eÚke Ëuþ{kt Lkðwt ðkíkkðhý s{kððk {ktzâwt Au. økwshkíkLkku yLkw¼ð {u¤ðeLku su rMkrØyku {u¤ðe íku{ktÚke MkðkÞk þÂõíkþk¤e çkLkeLku ¼khík MkhfkhLkk ðneðxeíktºkLku [uíkLkðtíkw çkLkkððkLkk «ÞíLkku{kt ÷køke økÞk Au. furçkLkux {tºke ðUfiÞk LkkÞzwyu n{ýkt s n¤ðe þi÷e{kt rxÃÃkýe fhu÷e fu ‘ðzk«ÄkLk Ãkkuíku Ãký Mkqíkk LkÚke yLku y{Lku Ãký Mkqðk Ëuíkk LkÚke.’ LkkÞzwLke yk fku{uLx{kt LkhuLÿ {kuËeLke fk{ ÷uðkLke fwþ¤íkk Ëu¾kÞ Au. A {rnLkk sux÷k xqtfk økk¤k{kt s fkuE Lkðk ðzk«ÄkLk {nkMk¥kkyku Mkrník fux÷kÞ ËuþkuLkk LkuíkkykuLku {éÞk nkuÞ, yuf ÃkAe yuf MkV¤ rðËuþ «ðkMk fhe rþ¾h Mkt{u÷Lkku yLku rðrðÄ ËuþkuLke MktMkËkuLku MktçkkuÄLk fhe ËeÄwt nkuÞ íkuðwt {kuËeLkk s rfMMkk{kt òuðk {éÞwt Au. yux÷wt s Lknª, rðËuþ{kt ¼khíkLkk hksfeÞ LkuíkkLku ykx÷wt MkL{kLk {éÞwt íku Ãký A {rnLkkLke árüyu òuEyu íkku yMkk{kLÞ fne þfkÞ.

{n¥ðLkwt yu Au fu, yuðwt LkÚke fu {kuËeLku ÃkkuíkkLke økkze MkzMkzkx Ëkuzkððk {kxu ykøk¤Lke fkuE Mkhfkhu MkwtËh Mkzf çkLkkðe ykÃke nkuÞ yLku íkuLkku íku{Lku ÷k¼ {¤ðk {ktzâku nkuÞ. ð¤e, yuðwt Ãký LkÚke fu A {rnLkk{kt LkhuLÿ {kuËeyu ¼khíkLke Mk{q¤øke fkÞkÃk÷x LkÚke fhe Lkk¾e nkuÞ, yk{ Aíkkt ¼khíkLkwt {n¥ð y[kLkf rðïLku fu{ Mk{òðk ÷køÞwt íkuðku «&™ fkuELkk Ãký {Lk{kt Mkns WËT¼ðu. yk «&™Lkku sðkçk {kºk {erzÞk {uLkus{uLxLke f{k÷ LkÚke, Ãkhtíkw ËuþLkk LkkøkhefkuLku ÃkkuíkkLkk Mkk{ÚÞoLkku Ãkrh[Þ fhkððkLke ðzk«ÄkLkLke Íqtçkuþ, Mkfkhkí{f rð[khMkhýe, ËqhtËuþe, MktøkeLk ykÞkusLk, [wMík y{÷, yÚkkøk Ãkrh©{, ÷kufMktÃkfo, sLk¼køkeËkhe, «ò«&™ku «íÞuLke MktðuËLkþe÷íkk, fkçku÷ ðneðx suðe yLkuf çkkçkíkku WÃkhktík Lkuík]íðLke hksfeÞ RåAkþÂõík suðk fkhýkuLku ÷eÄu A {kMkLkku xqtfku Mk{Þøkk¤ku nkuðk Aíkkt Ëuþ{kt yuf ykþkðkËe ðkíkkðhý MkòoÞwt Au, suLke rðËuþku{kt Ãký LkkUÄ ÷uðkE Au.

yk A {rnLkkLkk Mk{Þøkk¤k{kt LkhuLÿ {kuËeyu MkkiÚke {kuxwt fk{ yk heíku ËuþLku rLkhkþk{ktÚke çknkh fkZðkLkwt fÞwO Au. çkeswt {n¥ðLkwt fkÞo ÷kufr{òsLku [ku¬Mk rËþk{kt fu¤ððkLkwt yr¼ÞkLk þY fheLku fÞwO Au. ºkeswt, MkhfkhLkk ÃkhtÃkhkøkík ðneðxLkk yusLzk{kt yøkkW òuðk Lk {éÞk nkuÞ íkuðk Mkk{kSf {wÆkyku «íÞu ÷kufkuLkwt æÞkLk ËkuhðkLkwt ÷kufòøk]ríkLkwt yr¼ÞkLk Ãký yux÷wt s {n¥ðLkwt Au. su ykMkLk Ãkh íkuyku ykYZ ÚkÞk Au, íku Mkhfkh yLku suLkk Úkfe Mkhfkh çkLke Au íkuðk íku{Lkk MktøkXLk, çktLkuLku yuf Mkqh{kt çkku÷íkk fÞko Au, íku Ãký íku{Lke rMkrØyku{kt òuE þfkÞ Au.

ði[krhf Míkhu òuEyu íkku 60 ð»koÚke yk Ëuþ yuf hk»xÙ nkuðk Aíkkt «ËuþðkËÚke {wõík ÚkE þõÞku LkÚke. yksu Ãký ½ýk hkßÞku{kt «ËuþðkË yu hk»xÙðkË WÃkh nkðe ÚkÞu÷ku òuðk {¤u Au. yks MkwÄe «ËuþðkËLkk fkhýu rðfkMkLku ¾qçk rðÃkheík yMkh Úkíke hne Au. LkhuLÿ {kuËeyu ¾qçk ykuAk Mk{Þ{kt yíÞtík fqLkunÃkqðof ÷øk¼øk ík{k{ Míkhu hk»kxTÙðkËLku çk¤ð¥kh çkLkkððkLkk «ÞkMkku ykhtÇÞk Au. ð¤e, çktÄkhýLkwt yÚko½xLk ¾kuxe heíku fhe ÄkŠ{f ¼u˼kðLkwt su ðkíkkðhý çkLke [qõÞwt Au, íkuLku Mkk[k yÚko{kt ðk¤ðkLkk «ÞkMkku Ãký LkkUÄÃkkºk Au.

ðneðxeMíkhu ðzk«ÄkLk yLku íkuLke MkhfkhLkk rLkýoÞku{kt Ãkrù{e MktMf]ríkLkk çkË÷u nðu ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke Í÷f òuðk {¤íke ÚkE Au. Úkkuzk Mk{Þ Ãknu÷kt LkhuLÿ {kuËeyu fÌkwt níkwt fu ykÄwrLkf rð¿kkLk yLku ¼khíkLkk ÃkwLk:òøkhý Ãknu÷kt «k[eLk ¼khík{kt rsLkuxef yuLSrLkÞ®høk yLku Ã÷kÂMxf MksoheLkwt [÷ý níkwt. hksLkkÚk®Mknu Ãký n{ýkt ðkìLkoh nuÍLkçkøkoLkku yrLkùíkíkkLkku rMkØktík ðuËku Ãkh ykÄkheík níkku íkuðwt fnu÷wt. rðËuþe LkuíkkLku ðzk«ÄkLk îkhk økeíkkøkútÚk suðe ¼ux ykÃkðk suðk yLkuf LkkLkk-{kuxk «Mktøkku{kt Ëu¾kÞ Au fu Lkðe Mkhfkhu «k[eLk ¼khíkLke ðirËf MktMf]rík «íÞuLkk økkihðLke ÃkwLk:MÚkkÃkLkk fhðkLkku yusLzk Ãký nkÚk ÄÞkuo Au.

¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk MkktMf]ríkf hk»xÙðkËLku ðhu÷ku Au íku çkkçkík fkøk¤ WÃkh ÃkûkLke MÚkkÃkLkkÚke s yk÷u¾kÞu÷e Au, Ãkhtíkw yk ð¾íku Vfo yux÷ku Au fu hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½ fu ¼ksÃkLke økríkrðrÄyku{kt ¾wÕ÷uyk{ ‘{wÂM÷{rðhkuÄ’ òuðk {¤íkku LkÚke. ¼qíkfk¤{kt økktÄe «íÞuLkku su yr¼øk{ níkku, íku{kt Mkfkhkí{f çkË÷kð òuðk {¤u Au. LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð nuX¤ rnLËw yLku {wMk÷{kLk Mkk{Mkk{u ÷zðkLku çkË÷u MkkÚku {¤eLku økheçke Mkk{u ÷zðkLkku yr¼øk{ fu¤ðkE hÌkku Au íku {LkLku hkník ykÃku íkuðwt ÃkrhðíkoLk Au. fk~{eh{kt çkË÷kE hnu÷wt ðkíkkðhý Ãký ði[krhf Míkhu ÚkE hnu÷k ÃkrhðíkoLkLkwt «íÞûk WËknhý Au.

Lkeríkrð»kÞf rLkýoÞku{kt Ãký {kuxk¼køku ËuþLkku fkÞkfÕÃk fhðk {kxuLke snu{íkLkk ËþoLk ÚkkÞ Au. fk¤wt Lkkýwt çknkh ÷kððk {kxuLke «r¢Þk, «ÄkLk{tºke sLkÄLk ÞkusLkk, MkktMkË ykËþo økúk{ ÞkusLkk, øktøkk þwrØ yr¼ÞkLk, MðåA ¼khík yr¼ÞkLk, {uf RLk RÂLzÞk, rzrÍx÷ RÂLzÞk, M{kxo rMkxeÍ suðk rLkýoÞku yLku fkÞo¢{kuLkwt Ãkrhýk{ ykðíkk ðkh ÷køkþu, íkuÚke nk÷ ykLke þYykík ÚkE Au íkux÷k s ð¾ký fhe þfkÞ. yktíkhhk»xÙeÞ yÚkoíktºkLku fkhýu ÃkuxÙku÷-rzÍ÷Lkk ¼kð ytfwþ{kt LkÚke hnuíkk íkuðe ÞwÃkeyu MkhfkhLke Ë÷e÷ Mkk{u yksu {kuËe Mkhfkh ykÔÞk çkkË ÃkuxÙku÷-rzÍ÷Lkk ¼kð{kt ¼÷u ykuAku Ãkhtíkw, Mkíkík ½xkzku ÚkÞku Au. Lkðe MkhfkhLkk {n¥ðLkk rLkýoÞku{kt rzÍ÷ ÃkhLke MkçkMkeze Ëqh fhðe yLku fku÷MkkLke ¾kýkuLke Vk¤ðýe hË fhe LkðuMkhÚke fkÞoðkne nkÚk ÄhðkLkku rLkýoÞ Ãký yíÞtík {n¥ðLkku Au. MÃkuõxÙ{Lke nhkSLkk {wÆu yøkkW xur÷fku{ {tºkk÷Þ yLku Mkthûký {tºkk÷Þ ðå[u {ík¼uË níkku, suLkku ytík ykðíkkt nðu MÃkuõxÙT{Lke yAíkLke ÂMÚkrík Ãký Mkòoþu Lknª íkuðe ykþk çktÄkE Au. yk{, ‘yåAu rËLk ykLku ðk÷u ni’Lke ykþk Ãkh nsw íkku ¼khíkLke «ò rÄhsÃkqðof fkÞ{ Au.

y÷çk¥k, fux÷ef Lk øk{u íkuðe çkkçkíkku Ãký [ku¬Mk Au. íkkÂ¥ðf heíku òuEyu íkku, fkUøkúuMkLkku WËT¼ð rð[kh ykÄkrhík hksLkerík{ktÚke ÚkÞu÷ku, suLkku «¼kð hksfeÞ Ãkûk çkLÞk ÃkAe Ãký fkUøkúuMk Ãkûk Ãkh ð¥ku-ykuAu ytþu s¤ðkíkku hnu÷ku. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk rfMMkk{kt rð[kh ík¥ðLke ðkík ¾he, Ãkhtíkw «[khLkwt {n¥ð ykht¼Úke s yøkúuMkh hÌkwt Au. ykðe «[kh ykÄkrhík hksLkerík{kt ¼ksÃk ¼÷u ½ýku ykøk¤ Lkef¤e økÞku Au, Ãkhtíkw íkuLkkÚke þkMkLk{kt yLkuf ¾kuxe «Úkkyku íkÚkk ÃkØríkyku MÚkkrÃkík ÚkðkÚke sLkfÕÞkýLkk þwØ æÞuÞLku rðÃkheík yMkh ÚkE hne Au.

þkMkLk {kºk Mkqºkku, ÃkkuMxhku, nku‹zøkku, y¾çkkhku yLku xe.ðe. [uLk÷ku{ktLke ònuhkíkku fu hurzÞku Âõðfeyku ÃkhÚke MkV¤ ÚkE síkwt LkÚke. sLk{kLkMkLku [ku¬Mk rËþk{kt ðk¤ðk {kxu, fu¤ðýe {kxu, {krníkøkkh fhðk {kxu fu òøk]rík {kxu yu yíÞtík Mkçk¤ {kæÞ{ku Au yLku íkuLkku MkËwÃkÞkuøk Ãký yux÷ku s sYhe Au, Ãkhtíkw yuLku s {kºk ykÄkh økýeLku þYykík{kt MktfÕÃk yLku Úkkuzk s Mk{Þ{kt rMkrØyku{kt ÃkrhðŠíkík fhe ËuðkLke fqLkun yu MkwþkMkLk nhøkeÍ LkÚke. MðåA  ¼khík r{þLkLkku nuíkw W{Ëk, Ãkhtíkw {kuxk {kuxk Lkuíkkyku yLku Mkur÷rçkúrxyku fwtzk¤k{kt Q¼k hneLku yuf s søÞkyu Mkkðhýku Vuhðu yLku Vkuxkyku Ëuþ yLku ËwrLkÞk Mk{ûk hsq fhu íÞkhu ykx÷wt Ãkrðºk yr¼ÞkLk nkMÞkMÃkË yLku [ku¬MkÃkýu rLk»V¤ çkLku Au. MkktMkË ykËþo økúk{ ÞkusLkk{kt yrík ÃkAkík økk{zkykuLku Ë¥kf ÷uðkLku  çkË÷u rðfMkeík økk{zkyku Ë¥kf ÷E rðfkMk fÞkoLkku ÷ûÞktf Ÿ[ku çkíkkðe Ëuðku íku ykí{ðt[Lkk WÃkhktík ËuþLke sLkíkk MkkÚkuLke AuíkhÃkªze suðwt økýkðe þfkÞ. MkwMkkþLk yu þku-rçkÍLkuMk LkÚke íkuLke íkfuËkhe hk¾ðe Ãkzu.

Mk¥kk{kt yk¾he yðks yufLkku s nkuE þfu íku MkiØktríkf heíku Ãký {n¥ðLkwt Au, Ãkhtíkw LkkLkk-{kuxk ík{k{ rLkýoÞku yuf s fuLÿ ®çkËw Ãkh ÂMÚkh ÚkkÞ íku ðneðxeíktºk {kxu Ãkuhkr÷rMkMkLke yðMÚkk Au. Lkuíkkyku fu yrÄfkheykuLkk fkiþÕÞLku ¾e÷ððkLke Lkerík òu y{÷{kt nkuÞ íkku zh yLku ¾kuVLkwt ðkíkkðhý fE heíku «Mkhe þfu íku yuf ykùÞoLkku rð»kÞ Au. «[kh-«Mkkh {kæÞ{ku Ãký íkxMÚk nkuÞ íkuðwt Ëhuf søÞkyu òuðk {¤íkwt LkÚke. íku{Lkk Ãkh Ãký þkMkLkLkku «¼kð òuðk {¤u Au su yrLkåALkeÞ Au. MkkurþÞ÷ {erzÞkLkk MkËwÃkÞkuøkLke MkkÚku ËwhwÃkÞkuøk Ãký su heíku òuðk {¤u Au íku{kt ËuþLkk ðkíkkðhýLku çkøkkzðk {ktøkíkk fux÷kf Mktfeýo rð[khÄkhkLkk ÷kufku Ãký LkÚÚkwhk{ økkuzMku suðkLku ‘nehku’ Mkkrçkík fhðkLkk «ÞíLkku{kt Mkr¢Þ çkLke økÞk Au, íkuLke Ãký økt¼eh LkkUÄ ÷uðe hne. «kËurþf ÃkûkkuLkku hksfeÞ RríknkMk òu fu çknw ð¾kýðk÷kÞf hÌkku LkÚke, íku{ Aíkkt fuLÿ yLku hkßÞku ðå[uLkk MktçktÄkuLke árüyu òuEyu íkku çknwÃkûkeÞ «Úkk fkuELku fkuE heíku ÷kufþkneLku xfkððk{kt {n¥ðLkku Vk¤ku ykÃkíke nkuÞ Au. yk Mktòuøkku{kt AuÕ÷k A {rnLkk{kt «kËurþf ÃkûkkuLkku Mkðoºk få[h½ký Ãký fkUøkúuMkLke yLkwÃkÂMÚkrík{kt RåAðk ÞkuøÞ LkÚke sýkíkku.

yk{, LkhuLÿ {kuËe MkhfkhLkk A {kMkLkk xqtfk Mk{Þøkk¤kLkwt MkhðiÞwt yktfzkykuLku çkË÷u ði[krhf Míkhu fhíkkt fw÷ {¤eLku su á~Þ «kÃík ÚkkÞ Au íku rLkhkþksLkf Au íkuðwt fne þfkÞ íku{ LkÚke.

Leave a reply

Scroll Up