Blog

મોદી-ઓબામાની મિત્રતા: શતરંજની રમતમાં બંને જીતશે?

મોદી-ઓબામાની મિત્રતા: શતરંજની રમતમાં બંને જીતશે?

“રાષ્ટ્રનાં ૬૬માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી હોય, ઠંડી ભીની મોસમનાં અમી છાંટણાં વચ્ચે પાટનગરનાં રાજપથ પર દેશનાં રાષ્ટ્રપતિ, ઉપરાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, સૈન્યની ત્રણેય પાંખોના વડાઓ, અનેક દેશી-વિદેશી મહાનુભાવો અને ભારતનાં મહામૂલા નાગરિકોની વચ્ચે વિશ્વની  સૌથી  શક્તિશાળી મહાસત્તાનાં વડા મુખ્ય મહેમાન તરીકે ઉપસ્થિત હોય અને ભારતના શૌર્ય, સામર્થ્ય, ગૌરવ અને નારીશક્તિનું દર્શન થતું હોય, ત્યારે માનસપટ પર વિચરી રહેલા વિચારોમાં એક વાત સાફ અને સ્પષ્ટ રીતે સમજાય કે, સામાજિક, રાજનૈતિક અને આર્થિક સ્તરે ભલે હજુ અનેક પ્રકારની અસમાનતાઓ હોય, છતાં એક લોકશાહી દેશ તરીકે આપણે છેલ્લા સાડા છ દાયકામાં ઘણી પ્રગતિ કરી છે. આપણી સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ છે કે ભિન્ન-ભિન્ન ધર્મો, જાતિ, પ્રદેશ અને ભાષાઓનાં પ્રવાહો સાથે પણ પ્રજાસત્તાક રાષ્ટ્રના સ્વરૂપમાં એક જ બંધારણ હેઠળ આપણે કાયદાનાં શાસન દ્વારા શાંતિ, સ્થિરતા અને વિકાસની દિશામાં સફળતાપૂર્વક આગળ વધી શક્યા છીએ, જેનું મહત્તમ શ્રેય ભારતનાં નાગરિકોને જાય છે. આથી પ્રજાસત્તાક પર્વની આ પળે સૌ ભારતીયોને સલામ.”

¼khíkLkkt ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkkt yk{tºkýLku {kLk ykÃkeLku ºký rËðMk {kxu ¼khík ÃkÄkhu÷k y{urhfe «{w¾u ÃkkuíkkLke Lkshu yksu ßÞkhu ¼khíkLke MktMf]rík, þkLk, Mðkð÷tçkLk yLku Mðkr¼{kLkLkku Ãk¤u Ãk¤u Ãkrh[Þ fu¤ÔÞku íÞkhu rð[kÞwO nþu fu yk yu s ¼khík Au, suLku ykÍkËe çkkË íkhík çktøkk¤{kt Ëw»fk¤ Ãkzâku íÞkhu y{urhfkÚke Ãkeyu÷-48 Lkk{Lkkt MkMíkk ÷k÷ ½ô {tøkkððk Ãkzíkk níkk yLku íkuLkkt Ãkrh[Þ {kxu rðËuþku{kt ¼khíkLkkt ¼qÏÞk yLku rLkðo† ÷kufkuLke íkMkðehku MkkÚkuLke Ãkrºkfkyku ðu[kíke níke. yksu yk yu s ¼khík Au suLke ðMíke íku Mk{Þ fhíkkt ºký økýe ðÄe økR nkuðk Aíkkt ynªÞkt yLkksLkkt ¼tzkhku ¼hu÷kt Au. nrhík ¢ktríkLkkt ÷eÄu yLkksLke rLkfkMk yLku ïuík ¢ktríkLkk fkhýu ËwrLkÞkLkku MkkiÚke ðÄw WíÃkkËLk fhíkku Ëuþ çkLÞku Au.

Modi-and-Obama

y÷çkíkT, ykðk íkku yLkuf WËknhýku ykÃke þfkÞ, su{kt ¼khíkLke «økríkLke «þtMkk ÚkR þfu, Ãký yk íkçk¬u MkkiÚke {n¥ðLke rMkrØ yu økýkðe þfkÞ fu yLkuf «fkhLke ®[íkkyku yLku òu¾{ku ðå[u Ãký y{urhfe «{w¾Lku ¼khíku ÃkkuíkkLkkt {nu{kLk çkLkkðe, hkS hkS fhe, nu{-¾u{ hðkLkk fhe ËeÄk yLku õÞktÞ fþe fkuR y{tøk¤ ½xLkk ½xe Lknª.

ykuçkk{kLke {w÷kfkík rLkÄkorhík fkÞo¢{ yLkwMkkh hne, çktLku ËuþkuLke ykþk-yÃkuûkk yLkwMkkh MkV¤ yLku {n¥ðÃkqýo hne. çktLku ËuþkuLkkt Lkuík]¥ð ðå[uLke ytøkík r{ºkíkk yLku ykí{eÞíkk{kt ð]rØ ÚkÞkLkkt «{kýku «kÃík ÚkÞk, yux÷u fne þfkÞ fu ykðLkkhk Mk{Þ{kt ¼khík-y{urhfkLke ËkuMíke çktLku Ëuþku {kxu ½hyktøkýu íkÚkk ðirïf V÷f Ãkh Mkk{krsf, ykŠÚkf yLku fqxLkeríkf Míkhu Lkðk s Mk{efhýku Mksoþu, su {nËT ytþu çktLku ËuþkuLkkt ÷k¼{kt s nukR þfu Au.

Mkk{kLÞ heíku ßÞkhu yk «fkhu swËk swËk ËuþkuLkkt ðzkykuLke {w÷kfkíkku Þkuòíke nkuÞ, rþ¾h {tºkýkyku Úkíke nkuÞ fu Mk{sqrík-fhkhku îkhk Lkðk MktçktÄku rðfMkíkk nkuÞ íÞkhu hksfeÞ  rð&÷u»kfkuLkwt yð÷kufLk yufLku ÷k¼ yLku çkeòLku økuh÷k¼ fu ykuAk ÷k¼Lkkt ºkksðu íkku¤kÞu÷wt òuðk {¤íkwt nkuÞ Au. ðirïf hksfkhýLke yktxe-½qtxeLku Mk{síkk ÄqhtÄhkuLke yk Lksh{kt {nËT ytþu Mkå[kR¼Þko íkÚÞku Ãký nkuÞ Au, fkhý fu yMk{kLk Ãkrhçk¤ku ðå[uLke MktrÄ{kt þku»kýLke þõÞíkkyku ðÄkhu hnuíke nkuÞ Au.

òufu, nðu Mk{Þ çkË÷kÞku Au, yLku ¼khík Ãký ykøk¤ sýkÔÞwt íku{ çkË÷kÞwt Au. Mkk{u Ãkûku y{urhfkLkkt Ãký Mktòuøkku çkË÷kÞk Au yux÷u çktLku ËuþkuLku yufçkeòLkkt ÷k¼Lkku rð[kh fhðku s Ãkzu. yux÷wt s Lknª, yufçkeòLkkt rníkkuLkkt ¼kuøku Ãký ykøk¤ ðÄkþu Lknª, íku MðÞt MÃk»x s nkuÞ. yk{ Aíkkt ÷k¼k-÷k¼Lke økýíkheLkkt ºkksðk fu {kÃkËtzku WÃk÷çÄ LkÚke, yux÷k MkkY {kuËe-ykuçkk{kLkkt r{÷Lk-{w÷kfkík yLku V¤©]rík Ãkh rð[kh fhíke ð¾íku Auðxu íkku çktLku ËuþkuLkkt Mkk{ÚÞo, [íkwhkR fu fqxLkerík Ãkh rð[khðkLku çkË÷u yksu yÃkkÞu÷k ð[LkkuLku ðkMíkrðfíkk{kt ÃkrhðŠíkík fhðk {kxu çktLkuLkkt yhMkÃkhMkLkkt ÔÞðnkh yLku rLkckÃkqðofLkkt y{÷ Ãkh s Lksh hk¾eLku òu íkkhý Ãkh ykðe þfkÞ íkku s fkÕÃkrLkf ¼ÞÚke çk[e þfkÞ. ykÚke ykuçkk{kyu fÌkwt íku{ ¼khík yLku y{urhfkLkkt MktçktÄku rðLk-rðLk rMkåÞwyuþLk{kt ykøk¤ ðÄe hÌkk Au, íku {kLkeLku [k÷ðwt Ãkzu. ykLkk {kxu Ëu¾eíkk fkhýku Ãký Au.

¼khík yLku y{urhfk, çktLku Ëuþku ðå[u ½ýe MkkBÞíkkyku Au yLku ÃkkuíkÃkkuíkkLke rðrþüíkkyku Ãký Au. y{urhfk MkkiÚke sqLke íkku ¼khík MkkiÚke {kuxe ÷kufþkne Au. {sçkqík ÷kufþkne, fkÞËkLkwt þkMkLk, LkkøkrhfkuLkkt {kir÷f yrÄfkhku, Mðíktºkíkk yLku LÞkÞ {kxuLke «ríkçkØíkk suðk rMkØktíkkuLku çktLku Ëuþku yLkwMkhe hÌkk Au. ÃkÞkoðhý yLku ykŠÚkf ûkuºku Vwøkkðku yLku {kU½ðkhe suðe ®[íkkyku çktLku Ãkûku Au. ºkkMkðkËeLke Mk{MÞk Ãkh çktLkuLkku {ík yuf s Au. yk WÃkhktík yktíkhhk»xÙeÞ Míkhu ÔÞqnkí{f árüyu íkÃkkMkeyu íkku yk Mk{Þ yuðku Au, su{kt ¼khíkLku y{urhfkLke yLku y{urhfkLku ¼khíkLke sYh Au. ykÚke ¼khík-y{urhfkLkkt rðfrMkík ÚkR hnu÷kt MktçktÄku Mkhðk¤u çktLku ËuþkuLku ½h yktøkýu íkÚkk ðirïf V÷f Ãkh ÷k¼ fhkðþu, íkuðe ykþk yLku rðïkMk sYh hk¾e þfkÞ.

ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu þkMkLkÄqhk Mkt¼k¤e yLku xwtfk Mk{Þ{kt s y{urhfk økÞk, ßÞkt íku{Lkwt W»{k¼uh Mðkøkík ÚkÞwt íku ½xLkk, yLku {kuËeyu ¼khík ykððk yk{tºký ykÃÞwt yLku økýíkheLkkt f÷kfku{kt s íkuLkku y{urhfk îkhk Mðefkh fhe ÷uðkÞku íku çkeS ½xLkk.. yk s Mkq[ðu Au çktLku ËuþkuLke yhMkÃkhMkLke sYrhÞkík yLku íku {kxu MktçktÄku rðfMkkððkLke WíftXk. ð¤e A s {kMk{kt çktLku ËuþkuLkkt ðzk ðå[u çku rþ¾h {tºkýk ÞkuòR økR, íku Ãký MktçktÄku{kt ÃkrhðíkoLkLkku Ãkiøkk{ Mkt¼¤kðu Au.

çktLku ËuþkuLkkt yustzk Ãkh Lksh fheyu íkku ¼khík yLku y{urhfk çku yuðk Ëuþku Au, ßÞktLke «ò{kt yLkufíkk{kt yufíkkLkku {tºk MkkÚkof ÚkÞku Au. yLÞ Ëuþku fu ßÞkt ytËhkuytËh ÞwØku ÚkÞk fhu Au íkuðk Ëuþku {kxu ¼khík yLku y{urhfk {kuz÷ Mk{kLk Au. çktLkuLkwt þkMkLkíktºk f{oþe÷ yLku Wã{e hÌkwt Au. {kLkð MkÇÞíkk yLku rðfkMk{kt {kLkíkk çktLku Ëuþku ðå[u yÃkkh íkfku Ãkzu÷e Au. ¼khíkLke íkkfkík zu{ku¢uMke, zu{kuøkúkVe yLku ze{ktz Au, suLkku y{urhfk ÃkkuíkkLke sYrhÞkík yLkwMkkh yLku Mkk{ÚÞoLke ykÃk-÷u îkhk ÷k¼ ÷R þfu íku{ Au.

y{urhfk Mkthûký, xufLkku÷kuS, MÃkuMk, ÃkÞkoðhý, ÔÞkÃkkh, {k¤¾kfeÞ sYrhÞkíkku suðk ûkuºkku{kt yríkrðfrMkík Au, suLkku ÷k¼ ¼khíkLku ðzk«ÄkLkLkkt MðÃLk Mk{k yr¼ÞkLkku suðkt fu ‘MðåA ¼khík’, ‘{uf RLk RÂLzÞk’ yLku ‘ÂMf÷ RÂLzÞk{kt {¤e þfu íku{ Au.

çktLku hk»xÙkuLke r{ºkíkk ðÄkhðk yLku rîÃkûkeÞ MktçktÄkuLku {sçkqík çkLkkððk nk÷ MktÞwõík ònuhkík{kt çktLku Ëuþkuyu ÷kufþkne {qÕÞku, MkwþkMkLk, Lkkøkrhf Mðíktºkíkk yLku {wõík íkÚkk rðï¼h{kt LÞkÞe ÔÞðMÚkk ytøkuLkkt rMkØktíkku «íÞuLkku ykËh ÔÞõík fÞkuo Au, su ¼krð rðïLke þktrík yLku Mk{]rØ {kxu yrík {n¥ðLke çkkçkík Au. õ÷kR{ux [uLsLkkt Ëw»«¼kðLku ¾k¤ðk {kxu, Mkðo Mk{kðuþe rðfkMk {kxu yLku hkusøkkhe rLk{koý, økheçke rLk{qo÷Lk yLku rþûký íkÚkk ykhkuøÞ ûkuºku rLk®ùík çkLke þfðk MkwÄeLke MkVh {kxu ÃkhMÃkhLkkt MknÞkuøkLkku MktfÕÃk fÞkuo Au, suLkkt Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku Úkkuzk ð»kkuo Ëhr{ÞkLk òuðk {¤þu íkuðe yÃkuûkk hk¾e þfkÞ. fqxLkiríkf {n¥ð Ähkðíke ÃkrhÞkusLkkyku Ãkh çktLku Ëuþku ykøk¤ ðÄþu íÞkhu Ãký ¼khíkLku ½ýku ÷k¼ Úkþu.

LkhuLÿ {kuËeLke MktfÕÃkLkk yLkwMkkh ¼khíkLke M{kxo rMkxe ÞkusLkk {kxu y{urhfe ftÃkLkeykuyu Mk{sqrík Ãký fhðk {ktze Au, su{kt ys{uh, yÕnkçkkË yLku rðþk¾kÃkèLk{Úke þYykík ÚkR Au. ðuMx {uLkus{uLx{kt y{urhfkLkku MknÞkuøk MðåA ¼khík r{þLkLku ðuøkðtíkw çkLkkðþu yu ½ýe {n¥ðLke «kÚkr{fíkk{kt nkuðkÚke ËuþLku ÷ktçkk økk¤u ykhkuøÞ ûkuºku ÷k¼ fhkðþu. ‘{uf RLk RÂLzÞk’ Lku økrík ykÃkðk {kxu WãkuøksøkíkLku íkk÷e{çkØ f{oþe÷kuLke sYrhÞkík Au. yk ÃkzfkhLku ÃknkU[e ð¤ðk {kxu fkiþÕÞrðfkMk ûkuºku y{urhfkLkwt {qzehkufký yrík {n¥ðLkwt çkLke hnuðkLkwt Au.

֯õ÷eLk RÂLzÞk’ fuBÃkuRLkLkwt ÷ûÞ ð»ko 2019 h¾kÞwt Au. ykÚke ¼khíkLku MðåA çkLkkððk {kxu ykÄwrLkf xufLkku÷kuSLkkt WÃkÞkuøkLkkt ¼khíkLkkt ykøkúnLku y{urhfe ftÃkLkeykuyu Mðefkhe ÷eÄku Au. ¼khíkLkkt MðåAíkk yr¼ÞkLk{kt ¼khíkLkkt Lkkøkrhfku Ãký òuzkLkkh nkuR íku rËþk{kt Ãkrhýk{ku òuðk {kxu çknw ÷ktçkku Mk{Þ hkn òuðe Lknª Ãkzu.

y{urhfkLkkt [kh yçks zku÷hLkkt {qzehkufkýLke Mkk{u LkhuLÿ {kuËeyu y{urhfkLke Mkhfkh yLku íÞktLkk WãkuøkÃkríkykuLku ¼rð»Þ{kt ÃkMíkkðkLkwt Lk ykðu íku {kxu ½ýe çkÄe ¾kºkeyku ykÃke Au. ¼khíkLkkt ðrnðxeíktºk{kt ÃkkhËþofíkk, Lkerík ykÄkrhík rLkýoÞkuLkwt {efurLkÍ{ íkÚkk ÔÞkÃkkh WãkuøkLku W¥kusLk ykÃku íkuðe LkeríkykuLke çkktnuÄhe ykÃke Au. fkuRÃký «fkhLke yz[ýku ykðu íkku MkeÄk ðzk«ÄkLk fkÞko÷ÞLkkt nMíkûkuÃkLke Ãký ¾kíkhe ykÃke nkuðkÚke y{urhfk{kt Ãký ¼khík{kt {qzehkufký íkÚkk ÔÞkÃkkh {kxu sçkËoMík WíMkknLkwt ðkíkkðhý MkòoÞwt Au.

òufu, ¼khík MkkÚku ÔÞkÃkkh-Wãkuøk ðÄkhðkLke çkkçkík{kt y{urhfkLke MkkiÚke {kuxe ®[íkk yu Au fu çkkirØf MktÃkËkLkkt yrÄfkh ò¤ððk {kxu ¼khík{kt fkuR ¾kMk ÔÞðMÚkk LkÚke. y{urhfkLke rðfMkíke yÚko ÔÞðMÚkk{kt ¿kkLk ykÄkrhík yÚko ÔÞðMÚkkLkwt yLkku¾wt «ËkLk Au. y{urhfkLkwt {tíkÔÞ Au fu çkkirØf MktÃkËkLkkt yrÄfkhLke òýðýe Lk ÚkkÞ íkku ÔÞkÃkkh yLku yÚkoíktºk Ãkh íkuLke Lkfkhkí{f yMkh ÚkkÞ Au. y{urhfkLkku ykøkún yuðku Au fu ¼khík MkkÚku Ãký íku ©ucíkk ytøkuLkkt ðurïf Äkuhýku Ãkh s fkÞo fhu. ¼khíku òufu, yk rËþk{kt ½ýe ÷ktçke {s÷ fkÃkðkLke çkkfe Au.

y{urhfkLkku ¼khík{kt hMk ðæÞku Au íkuLkkt yktíkhhk»xÙeÞ fkhýku Ãký Au. AuÕ÷k 15-20 ð»kkuoÚke y{urhfk ¼khíkLku {kºk yuf çkòhLkk YÃk{kt òuíkwt níkwt. Ãkhtíkw AuÕ÷k ËMkfk{kt yktíkhhk»xÙeÞ ûkuºku su heíku [eLk ÃkkuíkkLkku «¼kð ðÄkhe hÌkwt Au íkuLkkÚke y{urhfk {kxu yurþÞkLke yuf yuðe s Mkûk{ Mk¥kk ¼khíkLkku MkkÚku ÷uðkLkwt ðÄw sYhe çkLÞwt Au. yurþÞkÃkkhLkkt Ëuþku{kt [eLkLkku ÔÞkÃkkh ðÄíkku yxfkððk {kxu ¼khíkLku «kuíMkkrník fhðkLkku y{urhfkLkku yr¼øk{ Au.

LkhuLÿ {kuËeLke Mkhfkhu Ãký þYykíkÚke s Ërûký-Ãkqðo yurþÞkLkkt Ëuþku{kt ÃkkuíkkLke Yr[ Ëu¾kze Au. ¼khíku ‘÷qf-RMx’Úke ykøk¤ ðÄeLku ‘yuõx RMx’Lke Lkerík Ãkh fk{ fhðkLkwt [k÷w fhe ËeÄwt Au. yux÷u y{urhfkyu yurþÞk, «þktík {nkMkkøkh yLku ®nË {nkMkkøkhLkkt rðMíkkhku{kt ¼khík MkkÚku ‘MktÞwõík hýLkerík’Lkku Mktfuík yk ð¾íku ykÃke ËeÄku Au.

ykLkku yÚko yu ÚkÞku fu økwxrLkhÃkuûkLkerík{kt ¾kMk fkuR ÃkrhðíkoLk ðøkh ¼khíkLku {n¥ðLkkt fuLÿ®çkËw MkwÄe ÷R ykððkLkku y{urhfkLkku ykþÞ Au. f{ Mku f{ Ërûký yurþÞk{kt ¼khíkLku {wÏÞ ¼qr{fk{kt ÷kðe Ëuðk {kxu y{urhfk ÔÞqnkí{f fkhýkuMkh rðrþü hMk Ëk¾ðe hÌkwt Au. ¼khík-y{urhfkLke MktÞwõík ònuhkík{kt ykLkku WÕ÷u¾ Ãký Au. [eLkLke ®[íkk yu Au fu y{urhfk ykuMxÙur÷Þk yLku òÃkkLk MkkÚku nðu ¼khíkLku Ãký {n¥ð ykÃkeLku íkuLke ½uhkçktËe fhe hÌkwt Au. òufu, [eLku {wíMkÆeøkehe Ëk¾ðeLku ¼khík-y{urhfkLke yk ðÄíke {iºkeLku f-{Lku Ãký ykðfkhe Au.

yuf {n¥ðLke çkkçkík yu çkLke fu ¼khíkLke hrþÞk MkkÚkuLke {iºkeLku ykzfíkhe heíku [uíkðýe ykÃkíkk nkuÞ íku heíku çkhkf ykuçkk{kyu ¼khíkLke Ähíke ÃkhÚke s yuf rðËuþe ÃkºkfkhLkkt «&™kt sðkçk{kt Þw¢uLk rððkËLkkt {k{÷u fÌkwt níkwt fu ‘Ãkqðeo Þw¢uLk{kt n{ýkt s ÚkÞu÷k ÞwØrðhk{Lkkt WÕ÷t½LkÚke íkuyku ®[íkeík  Au yLku rðÿkuneykuLku hrþÞk íkk÷e{ ykÃke hÌkwt Au.’

y{urhfkyu Þw¢uLkLkkt rððkË çkkçkíku hrþÞk Ãkh ykŠÚkf «ríkçktÄku ÷kãk Au, Ãkhtíkw hrþÞkLkk ðzk«ÄkLk Ô÷kËe{eh ÃkwxeLk ÍqõÞk LkÚke. yk{ y{urhfk íÞkt MkV¤ Lk ÚkÞwt nkuðkÚke çkhkf ykuçkk{kyu «{ký{kt ¢kurÄík Mðhu ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLke nkshe{kt s fÌkwt níkwt fu ‘nwt hrþÞk Ãkh Ëçkký ÷kððkLkkt «ÞíLkku fhíkku hneþ.  yLku sYh Ãkzu íku{kt ‘r{ºk’ ËuþkuLkku Mknfkh Ãký ÷Rþ. ’ yk r{ºk Ëuþku{kt íkuýu ‘Lkðk r{ºk’ íkhefu ¼khík íkhV Ãký Rþkhku fhe ËeÄku Au. òufu, ð»ko 2008Úke su {wÆu ¼khík Mkt{ík Lknkuíkwt íku {wÆu y{urhfkyu ¼khík Ãkh íkuLkk yrÄfkheykuLke Lksh hk¾ðkLkku ykøkún Akuze Ëuíkkt fqxLkerík ûkuºku ¼khíkLke yu {kuxe MkV¤íkk økýkÞ.

ÃkkrfMíkkLkLkkt rð»kÞ{kt çkhkf ykuçkk{k fzf çkLÞk Au, íku ¼khíkLkku ÷k¼ Au. LkhuLÿ {kuËeyu xwtfk Mk{Þ{kt s rðïLkkt Ëuþku MkkÚku MktÃkfo ðÄkheLku – MktçktÄku MkwÄkheLku ÃkkrfMíkkLkLku ¾kMMkwt yuf÷wt-yxw÷wt Ãkkze ËeÄwt Au. {n¥ðLke çkkçkík yu Ãký Au fu ðirïf Míkhu yks MkwÄe ¼khíkLke Mkh¾k{ýe ÃkkrfMíkkLk MkkÚku Úkíke níke, suLkkt çkË÷u fuLÿLke Lkðe Mkhfkh ykÔÞk çkkË yLÞ Ëuþku nðu ¼khíkLke þÂõíkLku Mk{S hÌkk Au. ykÚke nðu ¼khík yLku [eLk ðå[u Mkh¾k{ýe ÚkkÞ Au, su ÞkuøÞ Au.

fw÷ {¤eLku ykuçkk{kLkkt ykøk{Lk Ãknu÷tÚke s çktLku Ëuþku ðå[uLkkt ðneðxeíktºk – Mkwhûkk íktºk íkÚkk hksîkheyku ðå[u LkkLkk-{kuxk sux÷k rLkýoÞku ÷uðkÞk, fkÞoðkne MktÃkLLk ÚkR yLku Ãkrhýk{ku «kÃík ÚkÞk, íku{kt rLkhkþ Úkðwt Ãkzu íkuðwt ðkíkkðhý Lk MkòoÞkLkku ykLktË çktLku Ëuþku ÷R þfu íku{ Au.

¼khíkLkkt Mkwhûkk ˤkuLkkt ykí{rðïkMk{kt ðÄkhku ÚkÞku Au. ËwrLkÞk{kt ¼khíkLke ûk{íkkLke LkkUÄ ÷uðkR Au yLku ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËeLkeku Þþf÷øke{kt yuf ðÄw {kuhÃkªA W{uhkÞwt Au.

Leave a reply

Scroll Up