Blog

મોદીની કાર્યશૈલીના આંચકાઓથી સર્વત્ર પરિવર્તનનો પૈગામ

મોદીની કાર્યશૈલીના આંચકાઓથી સર્વત્ર પરિવર્તનનો પૈગામ

“ભારતને સશક્ત, આત્મનિર્ભર અને વિશ્વાસથી ભરપૂર બનાવવા નરેન્દ્ર મોદી જરા પણ સમય ગુમાવવા માંગતા નથી. ભારતના ઇતિહાસમાં મહત્ત્વની બની ગયેલી તારીખ ૨૬-૦૫-૨૦૧૪ના રોજ દેશના પંદરમા વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદીએ શાસનધૂરા સંભાળતાંવેંત ભારતને સશક્ત, આત્મનિર્ભર અને વિશ્વાસથી ભરપૂર બનાવવા માટે પોતાના મક્કમ પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધાં છે.”

ËuþLke sLkíkkLku ykÃku÷k ð[LkkuÚke MktÃkqýo {krníkøkkh yuðk LkhuLÿ {kuËeyu «òLke yÃkuûkkyku Ãkqhe fhðe nkuÞ íkku fuðe fkÞoþi÷e yÃkLkkððe Ãkzu, fÞk ÷ûÞktfkuLke fE «kÚkr{fíkk hk¾ðe Ãkzu íkÚkk ð»kkuoÚke y{qf-ík{qf ykËíkkuÚke ‘hkuøkøkúMík’ çkLke økÞu÷k ðneðxeíktºkLku «kýðkLk çkLkkððk {kxu fuðk ykt[fkyku ykÃkðk, yux÷wt s Lknª, {tºke{tz¤Lkk hksfeÞ MkkÚkeykuLku Ãký Mk¥kk yu ½e-fu¤kt LkÚke yu Mk{òððk {kxu þwt fhðwt yLku þwt Lk fhðwt, íku shkÃký Mk{Þ økw{kÔÞk ðøkh ÃkkuíkkLke ¾kMk þi÷e{kt Mk{òððk {ktzâwt Au.

{kuËe ßÞkhu økwshkík{kt ykÔÞk íÞkhu xefkfkhku Ãknu÷e ðkík yu fhíkk níkk fu íku{Lku ðneðxLkku yLkw¼ð LkÚke, yk{ Aíkkt økwshkík{kt íku{Lkku ðneðx fuðku níkku íku nðu søkònuh Au. nðu rËÕne{kt ðneðx Mkt¼kéÞku Au íÞkhu íku{Lke ÃkkMku ðneðxeíktºk ÃkkMkuÚke fE heíku fk{ ÷uðwt íkuLkku çknku¤ku yLkw¼ð Au, yux÷u íÞktLkk ðneðxeíktºkLkk Wå[ MkLkËe yrÄfkheyku Ãký LkhuLÿ {kuËeLku n¤ðkþÚke ÷E þfu íku{ LkÚke. Mkk{kLÞ heíku ðneðxeíktºk Mkk{uLkku sLkk¢kuþ Ëuþ{kt su òuðk {¤e hÌkku Au, íkuLkk fkhýku{kt yrÄfkheyku{kt sLkMk{MÞkyku «íÞu MktðuËLkþe÷íkkLkku y¼kð, ®Lk¼híkk, Ãk÷kÞLkðkËÚke økúMík, ÷wå[kE, fk{[kuhe, ¼úük[kh yLku ÃkkuíkkLkkÚke WÃkhe yuðk hksfeÞ ðzkykuLku Ãký h{kzíkk hnuðkLke ð]r¥k {wÏÞíðu Au. ð¤e, yk íkku rËÕne Au ! .. Ãký ËuþLke sLkíkkLkwt MkËTLkMkeçk Au fu Mkk{u LkhuLÿ {kuËe Au ! ðneðxeíktºkLke çkËeykuLku fE heíku ytfwþ{kt hk¾ðe fu rLk{qo¤ fhðe íkuLke Ëðk {kuËe òýu Au. ð¤e, íktºk Ãký {kuËeLke yk fwþ¤íkkÚke ðkfuV Au ! yux÷u yuðwt ÷køku íkku Au fu yåAu rËLk ykLku ðk÷u ni..

LkhuLÿ {kuËeyu þÃkÚk ÷uíkk Ãknu÷kt s Mkkfo ËuþkuLkk ðzk«ÄkLkLku yk{tºký ykÃkeLku ÃkkuíkkLke [kýõÞ Lkerík yLku fqLkunLkku Ãkrh[Þ ÃkkuíkkLkk MkkÚkeyku, rðhkuÄeyku íkÚkk Ãkzkuþe ËuþkuLku fhkðe ËeÄku Au. òu fu, {kºk yk{tºký ykÃkeLku çkku÷kððk yu íkuLkwt Ãkqhíkwt «{ký LkÚke, Ãkhtíkw ÃkwºkLkk ÷ûký Ãkkhýk{ktÚke WÂõík {wsçk íku{Lkk r{òs, árü yLku Mkk{ÚÞoLku Mk{sðk Ãkqhíkku yk Mktfuík sYh Au. ÃkkrfMíkkLkLkk ðzk«ÄkLk LkðkÍ þheVLku yk{tºký ykÃkeLku ÷~fhLkku íku{Lkk ÃkhLkk ytfwþ ytøkuLkku õÞkMk Ãký fkZe ÷eÄku. Mkkhwt ÚkÞwt fu íku{kt ¼khíkLke yÃkuûkk {wsçk þheV ykðe þõÞk. Ãkzkuþe Ëuþku MkkÚkuLke r{ºkíkk yLku ¼khíkLke «kÚkr{fíkkLkku MktËuþ Mkkfo ËuþkuLku økÞk ÃkAe y{urhfk yLku [eLk suðk Ëuþku Ãký {kuËeLke rðËuþ LkeríkLku n¤ðkþÚke ÷uþu Lknª.

xqtfwt «ÄkLk{tz¤ h[eLku íkuykuyu {eLke{{ økðLko{uLx yLku {uÂõMk{{ økðLkoLMkLkk ÃkkuíkkLkk yr¼øk{Lku y{÷{kt {qfe çkíkkÔÞku. «Úk{ðkh {tºke{tz¤{kt 25 xfk sux÷e {rn÷kykuLku MÚkkLk ykÃkeLku íku{ýu ðrnðx{kt {rn÷kykuLke Mkk{u÷økeheLke ÃkkuíkkLke «ríkçkØíkk y{÷{kt {qfe Au. «ËuþkuLku Ãký þõÞ íkux÷wt Mk{íkku÷ «kÄkLÞ ykÃkðkLkku «ÞkMk Ëu¾kÞ Au. M{]rík EhkLke, rÃkÞq»k økkuÞu÷ suðk [nuhkyku ÞwðkðøkoLku yÃkkÞu÷k {n¥ð Mk{kLk Au. ÷k÷f]»ý yzðkýe yLku {wh÷e {Lkkunh òu»ke suðk çkwÍwøko LkuíkkykuLku ‘{køkoËþof’Lke ¼qr{fk{kt s hk¾e ½ýku Mkq[f hksfeÞ Mktfuík MÃkü fÞkuo Au. Mkhfkh{kt Lktçkh-2Lke MÃkÄko Ãký Ãknu÷uÚke s nkuÞ Au. nðu {kuËe Mkhfkh{kt Lktçkh-2 fkuý ? íkuLke MÃkü Açke W¼hu íku Ãknu÷kt s ÄqtĤe çkLkkðe ËuðkE Au. þÃkÚkrðrÄ{kt hksLkkÚk®Mknu çkeò Lktçkhu þÃkÚk ÷eÄu÷k yLku íkuykuLku {n¥ðLkwt øk]n ¾kíkwt Ãký MkkUÃkkÞwt Au, Ãkhtíkw yYý sux÷eLku su heíku çkççku yrík{níðLkk {tºkk÷Þku MkkUÃkkÞk Au, íku òuíkkt Lktçkh-2 fkuLku økýðk íkuLku Mk{sËkheÃkqðof «&™kÚko çkLkkðe ËuðkÞku Au !

LkhuLÿ {kuËeyu ÃkkuíkkLke Mkhfkh{kt ðtþðkËLku ¼khÃkqðof Vøkkðe ËeÄku Au íkuLke Í÷f yk {tºke{tz¤{kt òuðk {¤e Au. ÃkqLk{ {nksLk, ðYý økktÄe, yLkwhkøk Xkfwh fu Þþðtík®MknkLkk ÃkwºkLke {tºke{tz¤{kt çkkËçkkfe yu ykLkku MkkV Mktfuík Au. ð¤e, Ãkkuíku fkuEÃký «fkhLkk hksfeÞ ËçkkýLku ðþ Lknª ÚkkÞ íkuLkku yrík MÃkü MktËuþ Ãký yux÷e s íkeðúíkkÚke ykÃke ËeÄku Au. çknw ykuAk ÷kufkuLku ¾çkh nþu fu þÃkÚkrðrÄLkk ykøk÷u rËðMku hksMÚkkLkLkk {wÏÞ{tºke ðMkwtÄhk hksu ®MkrÄÞkyu ÃkkuíkkLkk ºkeSðkh MkktMkË çkLku÷k Ãkwºk Ëw»Þtík®MknLku furçkLkux{kt Mk{kððk {kxu yíÞtík Ëçkký fÞwO níkwt yLku Lk Mk{kðkÞ íkku hkßÞLkk çkÄk s [qtxkÞu÷k MkktMkËku þÃkÚkrðrÄ Mk{khkun{kt økuhnksh hnuðk MkwÄeLke íkiÞkhe MkkÚkuLkwt ºkkøkwt fÞwO nkuðk Aíkkt LkhuLÿ {kuËe yzøk hÌkk, íÞkhu ¼ksÃkLkk LkuíkkykuLku Ãký MÃkü MktËuþ {¤e økÞku fu nðu LkhuLÿ {kuËe ðzk«ÄkLk Au yLku ðzk«ÄkLkLkk çktÄkhýeÞ rðþu»kkrÄfkhLke hûkk fhðk Ãkkuíku Mkûk{ Au. yux÷wt s Lknª, sLkkËuþ ‘yçkfe çkkh {kuËe Mkhfkh’Lkku Au, íku fkuELku Ãký Lk ¼q÷kÞ íkuLke {kºk fk¤S s Lknª, Ãkhtíkw íku {kxu Mk¼kLkíkkÃkqðofLkk «ÞíLkkuLku {kuËeyu ÃkkuíkkLke fkÞoþi÷e{kt çkhkçkh ðýe ÷eÄk Au.

MkkÚke ÃkûkkuLku fkuELku {n¥ðLkk ¾kíkk Lknª ykÃkeLku MktËuþ ykÃÞku Au fu ík{khwt Mðkøkík Au, Ãkhtíkw {n¥ð Ãký sYh Ãkqhíkwt s {¤þu ! ÃkkrfMíkkLkLku yk{tºký {kxu rþðMkuLkk suðk hksfeÞ MkkÚkeykuLkk ðktÄkLku Vøkkðe ËE Mktfuík ykÃÞku fu Ãkkuíku su rLkýoÞ fhþu íku yVh nþu. ©e÷tfkLkk ðzk«ÄkLkLku yk{tºký çkkçkíku Ãký íkkr{÷LkkzwLkk rðhkuÄLku {n¥ð Lknª ykÃkeLku hksfeÞ RåAkþÂõíkLkku Ãkrh[Þ fhkððk{kt íkuykuyu ðkh ÷økkze LkÚke.

LkhuLÿ {kuËeLkwt ykðwt ð÷ý yLku fkÞoþi÷e yíÞtík sYhe yux÷k {kxu Au fu hksfeÞ Ëçkkýku fuðe ðhðe ÃkrhÂMÚkrík Mksuo Au yLku Ëuþu íkuLkk fuðk {kXk Ãkrhýk{ku ¼kuøkððk Ãkzu Au, íkuLkkÚke íkuyku Ãkkuíku {krníkøkkh Au. hksfeÞ ÂMÚkhíkk {kxu yk¾he yðks yuf s nkuÞ íku yrLkðkÞo Au. yk{, LkhuLÿ {kuËe su heíku {¬{ EhkËkyku MkkÚku ykøk¤ ðÄe hÌkk Au íku òuíkkt ‘well beginning is half done’ Lke ÞwÂõík ÞkË ykðu Au.

furçkLkuxLke ÃkkuíkkLke «Úk{ {exªøk{kt fk¤k LkkýktLku LkkÚkðk {kxu Mkðkuoå[ yËk÷íkLkk rLkð]¥k LÞkÞ{qŠíkLkk ðzÃký nuX¤ nkE-«kuVkE÷ MkexLke h[Lkk fhe «Úk{ rËðMku s fnu÷wt fhe çkíkkððkLke rËþk{kt yuf {¬{ Ãkøk÷wt ¼he ËuþLku Mkw¾Ë ykt[fku Ãký ykÃÞku. Mkøkkt-ðnk÷ktykuLku Mk¥kk{tz¤{kt Lknª Mk{kððkLke MÃkü Mkq[Lkk ykÃkeLku hksfeÞ MkkÚkeykuLku Ãký yuðku ykt[fku ykÃÞku fu ykøk÷e Mkhfkh{kt su ÚkÞwt nkuÞ íku, {kuËe Mkhfkh{kt Lknª [k÷u. {tºkeykuLku 100 rËðMk{kt ÃkkuíkkLkku yusLzk íkiÞkh fhe ËuðkLkwt ÷uMkLk ykÃkeLku {tºkeykuLke ½ýe {kuxe ÃkheûkkLkku Mktfuík ykÃÞku Au. LkhuLÿ {kuËe òýu Au fu 100 rËðMk{kt Ëuþ ¾wþ ÚkE òÞ íkuðk [{ífkhku Lk MkSo þfkÞ, Ãkhtíkw íku{Lke yk [uükÚke «ò{kt yuf ¼hkuMkku [ku¬Mk çkuMku fu Mkhfkh fÕÞký fkÞkuo {kxu økt¼eh Au yLku {tºke{tz¤Lkk MkÇÞku Ãký çkhkçkh fk{ Lknª fhu íkku íku Ãký Lknª [k÷u. «òLkku ykðku ¼hkuMkku ¼rð»Þ{kt LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð {kxu {kuxwt ÃkeXçk¤ Mkkrçkík Úkíkku nkuÞ Au. LkhuLÿ {kuËeyu ykx÷k rËðMkku{kt yu MkkðÄkLke [ku¬Mk hk¾e Au fu Lk Ãkk¤e þfkÞ íkuðk ¾kuxk ðkÞËkyku fÞko LkÚke. ykøk÷e Mkhfkhu MkMíke ÷kufr«Þíkk {u¤ððk fhu÷k ðkÞËkyku yLku íÞkh ÃkAeLke ftøkk¤ y{÷Lke ðkMíkrðfíkkLke sLkMk{wËkÞ Ãkh ½ýe {kuxe Lkfkhkí{f yMkhku òuðk {¤e Au. Mðk¼krðf Au fu LkhuLÿ {kuËe íkuLkwt ÃkwLkhkðíkoLk Lk s fhu.

LkhuLÿ {kuËeyu furçkLkuxLke çkuXf{kt ÃkkuíkkLke su 10 «kÚkr{fíkkyku økýe çkíkkðe íku{kt ðneðxe {k¤¾kLke çkkçkíkku íku{s ÷kufku «íÞuLke MktðuËLkþe÷íkkLku ðÄw {níð yÃkkÞwt Au. íku{Lke yks MkwÄeLke fkÞoþi÷e{kt yuf ðkík MÃkü sýkÞ Au fu Mkhfkhe íktºkLku íkuyku ðÄw Mðíktºkíkk ykÃkeLku ðÄw Mkkhwt fk{ ÷uðkLkwt ÃkMktË fhu Au. íktºk{kt rLkýoÞku ÷uðkLke ûk{íkk yLku ykí{rðïkMk ðÄkhðk íkuyku «kuíMkkrník fhu Au. hksfeÞ Lkuík]íð ßÞkhu þkMkLkíktºk{kt rðïkMk ÔÞõík fhu íÞkhu yk þõÞ çkLkíkwt nkuÞ Au yLku  íkuLkkÚke su-íku ûkuºk, su-fu rð»kÞku yLku su-íku Mk{MÞkyku MkkÚku ÷ktçkk Mk{ÞÚke skuzkÞu÷k yrÄfkheykuLkk yLkw¼ðLku ÞkuøÞ rËþk{kt çk¤ MkktÃkzu Au, suLkku ÷k¼ yk¾hu íkku «òLku {¤u Au. ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËeyu íkku ðneðxeíktºkLkk Wå[ yrÄfkheykuLku íÞkt MkwÄe fÌkwt Au fu ík{khk rð¼køk{kt {tºkeykuLkk fkhýu fkuE ÷uðk òuEíkk rLkýoÞku yxfíkkt nkuÞ íkku {khe ÃkkMku MkeÄk ykððkLke Aqx Au. Lkerík rLkÄkohý {kxu ðzk«ÄkLk fkÞko÷ÞLke Mkt{r¥k sYhe nkuðkLkwt fneLku MkkÚku MkkÚku yu Ãký fÌkwt Au fu ðzk«ÄkLk fkÞko÷Þ Ëhuf {tºkk÷ÞLkk fkuEÃký MíkhLkk yrÄfkhe MkkÚku MkeÄk MktÃkfo{kt hnuLkkh Au. {kuËeLke ykðe fkÞoþi÷eLke fuLÿLkk ðneðxeíktºk Ãkh sçkhËMík yMkh Ãkze hne Au. Ëhuf {tºkk÷Þku{kt ËkuzÄk{ [k÷w ÚkE økE Au. ð»kkuoÚke yufXe ÚkÞu÷e yk¤Mk, rLkhkþk, Lkfkhkí{fíkk fu WËkMkeLkíkk ¾t¾uhe Mkki fkuE{kt Mk¤ð¤kx òuðk {¤u Au. yuf «fkhLke ykþk, WíMkkn, Mkfkhkí{fíkk yLku Mkr¢ÞíkkLkwt ðkíkkðhý çktÄkíkwt òÞ Au. çku MkÃíkkn sux÷k Mk{Þøkk¤k{kt ykx÷wt ÃkrhðíkoLk yu LkkLke-MkqLke ðkík LkÚke.

{kºk Mkhfkh s Lknª, suLkk Úkfe Mkhfkh çkLke Au íku MktøkXLkLku ËhrfLkkh fhðkLke ¼q÷ Ãký íkuykuyu fhe LkÚke. ¼qíkfk¤Lkku yLkw¼ð yuLkzeyu MkhfkhLkku yuðku níkku fu ÃkûkLke ÞkusLkkykuÚke Mkhfkh Ëqh Mkkrçkík ÚkE níke. yk ð¾íku ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAeLkk «Úk{ MkÃíkkn{kt s LkhuLÿ {kuËe ÃkûkLkk {wÏÞ fkÞko÷Þ Ãkh økÞu÷k yLku Mkq[f ðkík fhe níke fu fkÞofíkko þçË ðzk«ÄkLkÚke {kuxku Au. y÷çk¥k, ykðwt ðkõÞ Mkk[k yÚko{kt su þkMkf Lknª, Ãký Mkuðf nkuÞ íku s fne þfu. ÃkûkLkk fkÞofíkkoyku íkÚkk Lkuíkkyku Ãkh ykLke Äkhe yMkh ÚkE níke.

MktMkË{kt hk»xÙÃkrík «ýð {w¾hSyu su MktçkkuÄLk fÞwO íku ðkMíkrðfíkk{kt ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkku ykøkk{e 60 {rnLkkLkku yusLzk Au. «ýð {w¾hSyu íku{Lkk «ð[Lk{kt su Ãk[kMk {wÆk Ãkh òuh ykÃÞwt íku {kuËe MkhfkhLke rËþk Mkq[ðu Au. yuf ¼khík-©uc ¼khík, MkkiLkku MkkÚk – MkkiLkku rðfkMk, MkwþkMkLk Úkfe rðfkMk, økheçkku «íÞuLke MktðuËLkk, {rn÷k Wíf»ko, hkusøkkh rLk{koý, yLkwMkqr[ík òrík-sLkòríkyku {kxu ðLkçktÄw fÕÞký ÞkusLkk, yÕÃk MktÏÞfkuLku Mk{kLk yðMkh, E-økðLkoLMk, rþûký Lkerík, Ëhuf hkßÞ{kt ykE.ykE.yu{. íkÚkk ykE.ykE.xe. suðe rþûký MktMÚkkyku, f]r»k Ãkh òuh, {qzehkufkýLku ykf»koðkLkk «ÞkMkku suðe «kÚkr{fíkkyku Ãkh MkhfkhLkku yMkhfkhf y{÷ ykðLkkhk rËðMkku{kt ËuþLke sLkíkk {kxu Mkkhk Mk{k[kh çkLke hnuþu íkuðe ykþk yk íkçk¬u [ku¬Mk hk¾e þfkÞ.

Leave a reply

Scroll Up