Blog

મહારાષ્ટ્ર : પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે

મહારાષ્ટ્ર : પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાઈ રહ્યો છે

“દક્ષિણ-મધ્ય ભારતનું રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર કે જેને દેશની આર્થિક રાજધાની કહેવાય છે, તે ગુજરાતનું પડોશી રાજ્ય અને ૧લી મે, ૧૯૬૦ના રોજ ગુજરાતથી જૂદું પડેલું ભારતનું મહત્ત્વનું રાજ્ય છે. તેનું પાટનગર મુંબઈ દેશનું સૌથી મોટું શહેર છે. અહીંની વસતી (સેન્સસ ૨૦૧૧) ૧૧,૨૩,૭૨,૯૭૨ છે. અહીંયા ૮૨.૪ ટકા જેટલી હિન્દુઓની વસતી છે અને ૧૬.૩ ટકા મુસલમાન આ ઉપરાંત બૌદ્ધ, જૈન, ખ્રિસ્તી, શીખ, પારસી જેવા લગભગ બધા જ ધર્મોના લોકો ૧.૩ ટકા જેટલા વસે છે. અહીંની અધિકૃત ભાષા મરાઠી છે અને ગુજરાતીઓની સંખ્યા પણ ઘણી મોટી હોવાથી ગુજરાતી ભાષા પણ મોટા પ્રમાણમાં બોલાય છે. મરાઠી લોકોના જીવનમાં ગણેશોત્સવનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. અહીંનો સાક્ષરતા દર ૭૭.૨૭ ટકા છે, જેમાં પુરુષોનો સાક્ષરતા દર ૮૬.૨૭ ટકા જેટલો ઊંચો છે અને મહિલાઓનો સાક્ષરતા દર ૬૭.૫૧ ટકા જેટલો છે. ૪૨.૧૧ ટકા વિસ્તારનું શહેરીકરણ થઈ ચૂક્યું છે. “

nk÷{kt {nkhk»xÙ{kt fkUøkúuMkLkwt þkMkLk [k÷e hÌkwt Au. Ãk]Úðehks [Ônký {wÏÞ{tºke Au. 2009Lke {nkhk»xÙ rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt rðÄkLkMk¼kLke fw÷ 288 çkuXfku{ktÚke fkUøkúuMkLku 82, LkuþLkkr÷Mx fkUøkúuMk ÃkkxeoLku 62, ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkkxeoLku 46 yLku rþðMkuLkkLku 45 çkuXfku «kÃík ÚkÞu÷e. yu rMkðkÞ rhÃkÂç÷fLk ÷u^x zu{ku¢urxf £LxLku 14, {nkhk»xÙ LkðrLk{koý MkuLkkLku 13, Mk{ksðkËe ÃkkxeoLku 3, ÃkezçkÕÞwÃkeykELku 4, çknwsLk rðfkMk yøkkzeLku 2, MkeÃkeykEyu{Lku 1 yLku yLÞLku Vk¤u 30 çkuXfku økÞu÷e. swËk-swËk ÃkûkkuLke nksheÚke {nkhk»xÙLkwt hksfkhý økwshkík fhíkkt ftEf ytþu sqËwt Au. y®nÞk fkUøkúuMk yLku þhË ÃkðkhLke yuLkMkeÃke rðYØ ¼ksÃk yLku rþðMkuLkkLkwt òuzký [qtxýe {uËkLk{kt yøkúuMkh hÌkk Au.

rþðMkuLkk{ktÚke hks XkfhuLke {nkhk»xÙ LkðrLk{koý MkuLkk y÷øk ÚkÞk ÃkAe ¼ksÃkLkk rþðMkuLkk MkkÚkuLkk MktçktÄku{kt Qíkkh-[zkð ykððk ÷køÞk Au. økkuÃkeLkkÚk {wtzu yLku LkeríkLk økzfheLkk ÃkhMÃkh rðhkuÄe sqÚk ¼ksÃkLku òuEyu íkux÷ku Mkþõík çkLkðk Ëuíkk LkÚke.  {LkMkuLkku xufku ÷uðkLkk ¼ksÃkLkk Lkuíkk LkeríkLk økzfheLkk «ÞkMkLku økkuÃkeLkkÚk {wtzuLkk sqÚkLkku rðhkuÄLkku Mkk{Lkku fhðku Ãkze hÌkku Au. {nkhk»xÙ{kt fkUøkúuMk rðhkuÄe skuzký Q¼wt fhðk {kxu {wtzu Mkkhe sn{ík WXkðe hÌkk Au yux÷u {wtzuLkk Mk{Úkof sqÚkLkwt {kLkðwt Au fu økkuÃkeLkkÚk {wtzuLku {w~fu÷e{kt {qfðk {kxu hks Xkfhu MkkÚku LkeríkLk økzfheyu {e®xøk ÞkuS níke. ykÚke WØð Xkfhu Lkkhks ÚkE síkkt ¼ksÃkLkk hk»xÙeÞ yæÞûk hksLkkÚk®Mknu ÃkkuíkkLkk MktËuþðknf íkhefu hkSð «íkkÃk YzeLku íkkçkzíkkuçk rþðMkuLkkLkk Ãkûk «{w¾ WØð XkfhuLku {¤eLku ¼ksÃk-rþðMkuLkk Þwrík y¾tz nkuðkLke ¾kíkhe ykÃkðe Ãkze Au. WØð XkfhuLku hks XkfhuLke {LkMkuLkku zh ðÄw Mkíkkðu Au yLku ÃkkuíkkLkk Ãkûk{kt Q¼e ríkhkz ÃkzðkLke þõÞíkk Ãký òuE hÌkk Au. rþðMkuLkkLkk MÚkkÃkf Mð. çkk¤kMkknuçk Xkfhuyu ÃkMktË fhu÷k fkçku÷ MkirLkfku{ktLkk ykLktË ÃkhktsÃku suðk MkktMkËu þhË ÃkðkhLke yuLkMkeÃke{kt Ãkûkktíkh fÞko ÃkAe þehzeLkk rþðMkuLkkLkk ÄkhkMkÇÞ ¼kðMkknuçk ðkf[kihu fkUøkúuMk{kt òuzkÞk níkk. nðu Ãkh¼ýeLkk rþðMkuLkkLkk MkktMkË økýuþ ËqÄøkktðfh Ãký yuLkMkeÃke{kt òuzkÞ íkuðe þõÞíkk Au. yk{, rþðMkuLkk yLku ¼ksÃk çktLku yktíkrhf økz{Úk÷Lkku Mkk{Lkku fhe hÌkk Au. ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLke rLkfx hnuðk {køkíkk hks XkfhuLku ¼ksÃkÚke Ëqh hk¾ðk rþðMkuLkk ík{k{ «ÞkMkku fhe hne Au, Ãkhtíkw ¼ksÃkLku çku{ktÚke fkuE yufLke s ÃkMktËøke fhðkLke Lkerík nk÷ Ãkqhíke ÃkkuMkkÞ íku{ LkÚke, yu Ãký yux÷wt s MÃkü Au.

{nkhk»xÙ fkUøkúuMk{kt Mkwþe÷fw{kh ®þËu sqÚk, yþkuf [Ônký sqÚk, Ãk]Úðehks [Ônký sqÚk suðk sqÚkku yufçkeò ðå[u xktxeÞk¾U[Lke h{ík h{e hÌkk Au. Mkwhuþ f÷{kzeLkku rðhkuÄ çkku÷fku Úkíkku òÞ Au. y®nÞk ÃkrhðíkoLkLkku ÃkðLk VqtfkE hÌkku nkuðkLkwt òuE þfkÞ Au. íÞktLkk økwshkíkeyku yuf økwshkíke ðzk«ÄkLk çkLku íkuLku ykðfkhe hÌkk Au. {nkhk»xÙLkk [íkwh hksfkhýe þhË Ãkðkhu ÃkkuíkkLke þYykíkLkk ð»kkuo{kt {hkXk ðkux çkuLf Ãkh fçkòu s{kðeLku rð˼o, fkUfý yLku {æÞLke Mkwøkh ÷kuçke íku{s Mknfkhe ûkuºk Ãkh «¼wíð {u¤ðe ÷eÄk ÃkAe {nkhk»xÙ{kt yks MkwÄe ÃkkuíkkLkwt hksfeÞ fË Mkíkík ðÄkhíkk hÌkk Au. Mkíkík Mk¥kkLkk fuLÿLke LkSf hnuðkLke ÃkkuíkkLke ykðzíkLkk fkhýu fkUøkúuMk{kt çku ð¾ík òuzkÞk yLku çku ð¾ík Aqxk Ãkzâk ÃkAe 1999{kt MkkuLkeÞk økktÄeLku Lkuíkk íkhefu MðefkhðkLkku MÃkü LkLLkku ¼ÛÞk ÃkAe Ãký  yuLkMkeÃkeLkk «{w¾ çkLkeLku fuLÿ{kt ÞwÃkeyu Mkhfkh{kt MknÞkuøke çkLke {tºke íkhefu [k÷w hnuðkLke fkçkur÷Þík Ëk¾ðe Au. AuÕ÷k fux÷ktf Mk{ÞÚke MðkMÚÞLkk fkhýu Ze÷k Ãkzu÷k Ãkðkh íku{Lke Ëefhe Mkwr«Þk Mkw÷uLku ykøk¤ fhe hÌkk Au, íkku çkeS íkhV íku{Lkk ¼ºkeò ySík Ãkðkh Ãký MÃkÄko{kt Au. y®nÞk økwshkíke «VwÕ÷ Ãkxu÷ Ãký yuLkMkeÃkeLkk fËkðh Lkuíkk íkhefu MÚkkÃkeík ÚkE [qõÞk Au. yk çkÄk Lkuíkkyku ðå[u yxðkíkwt yuLkMkeÃkeLkwt yktíkrhf hksfkhý ykøkk{e ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt yuf÷u nkÚku {kuxku [{ífkh MkSo þfðkLke ÂMÚkrík{kt LkÚke.

yh®ðË fusheðk÷ Vuõxh ynªÞk Úkkuze yMkh fhu íkuðe þõÞíkkyku Au. íkksuíkhLke yh®ðË fusheðk÷Lke {wtçkELke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ÷kufkuyu íkuLku òuðkLke-{¤ðkLke su WíMkwfíkk Ëk¾ðu÷e, íku òuíkkt yuf ðøko yk{ ykË{e Ãkkxeo íkhV ykf»kkoÞku nkuðkLkwt [ku¬Mk sýkÞ Au. y÷çk¥k yk{ ykË{e ÃkkxeoLkku {nkhk»xT{kt {sçkqík ÃkøkÃkuMkkhku ÚkÞku nkuðkLkk ¾kMk Mktfuíkku MkktÃkzíkk LkÚke.

{nkhk»xÙ{kt hksfeÞ LkuíkkykuLkk ðkhMkËkhku{ktÚke þhË ÃkðkhLkk Ëefhe Mkwr«Þk WÃkhktík {wh÷e ËuðhkLkk rËfhk r{r÷LË Ëuðhk, yr¼Lkuíkk-hksLkuíkk MkwrLk÷ Ë¥kLkk Ãkwºke r«Þk Ë¥k, «{kuË {nksLkLkk Ãkwºke ÃkqLk{ {nksLk suðk hksfeÞ ðkhMkËkhkuLkku [qtxýe {uËkLk{kt ËçkËçkku Au. fw÷ {¤eLku ÷kufMk¼kLke 48 çkuXfku{kt yk ð¾íku íkksuíkh{kt ÚkÞu÷k MkðuoûkýkuLku æÞkLk{kt ÷Eyu íkku, ¼ksÃk-rþðMkuLkk ÞwríkLku 23-29 çkuXfku {¤u íkuðwt ÷køku Au, ßÞkhu fkUøkúuMk nk÷Lke 17{ktÚke Lke[u WíkheLku 7Úke 10 çkuXfku ò¤ðe hk¾e þfu íkuðk yutÄkýku ðíkkoÞ Au. 

{nkhk»xÙ ÷kufMk¼k [qtxýe fkÞo¢{ (3 íkçk¬k{kt)

10-04-2014

17-04-2014

24-04-2014

{æÞ «Ëuþ : Mkw»{k MðhksLke ðuËLkk nsw þ{e LkÚke

¼khíkeÞ MktMf]rík{kt ͤn¤íkk ËeÃkf Mk{kLk hnu÷wt yuf Mk{ÞLkwt {æÞ«Ëuþ íku Mk{Þ{kt íkuLkk yLkufíkk{kt yufíkkLkk MktËuþ {kxu rðÏÞkík hÌkwt Au. 1÷e LkðuBçkh, 2000Lkk hkus A¥keMkøkZ hkßÞLke MÚkkÃkLkk ÚkE íku Ãknu÷kt ¼khík ËuþLkwt íku MkkiÚke {kuxwt hkßÞ níkwt. y®nÞk Ãkkt[ ÷kufMktMf]ríkykuLkku Mk{kðuþ ÚkÞu÷ku Au. rLk{kz, {k÷ðk, çkwtËu÷¾tz, çkÄu÷¾tz yLku øðkr÷Þh. {æÞ«Ëuþ íkuLkk «kf]ríkf MkkIËÞo íkÚkk f÷k-MkkrníÞ yLku MktøkeíkÚke MkwÃkrhr[ík hÌkwt Au. y®nÞk ÷kufMk¼kLke 3 íkçk¬k{kt 29 çkuXfku Ãkh [qtxýeyku MkkÚku rðrËþkLke 1 rðÄkLkMk¼kLke çkuXf Ãkh Ãký [qtxýe ÞkuòLkkh Au. yk hkßÞLke ðMkíke 7,25,97,565 (MkuLMkMk 2011) Au. ynªLke hksÄkLke ¼kuÃkk÷ Au yLku yrÄf]ík ¼k»kk rnLËe Au.

økwshkík, W¥kh«Ëuþ, A¥keMkøkZ, hksMÚkkLk yLku {nkhk»xÙLke MkhnËkuLku yzeLku ykðu÷k ¼khíkLkk yuðk s yuf {kuxk hkßÞ {æÞ«Ëuþ{kt [qtxýeyku Mk{Þu fu [qtxýeyku rMkðkÞLkk Mk{Þ{kt hksfkhý nt{uþkt økh{ hnuíkwt nkuÞ Au. {æÞ «Ëuþu hk»xÙeÞ Míkhu Ãký Mkíkík Lkuíkkyku ykÃÞk fÞko Au. nk÷ {æÞ«Ëuþ{kt ¼÷u ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk rþðhks®Mkn [kinkýLkwt þkMkLk [k÷e hÌkwt nkuÞ, {æÞ«ËuþLkk fkUøkúuMkLkk fux÷kf Lkuíkkyku fuLÿLke ÞwÃkeyu Mkhfkh{kt nkuðkÚke hksfeÞ Míkhu çk¤kçk¤Lke fMkkuxe yufíkhVe íkku LkÚke s. yk hkßÞ{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke ÂMÚkrík rðr[ºk Au. hk»xÙeÞ Míkhu ÷k÷f]»ý yzðkýeLkk Mk{Úkof økýkíkk íÞktLkk {wÏÞ{tºke rþðhks®Mkn n{ýktLke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt ¼ksÃkLku rðsÞ íkku yÃkkðe þõÞk, Ãkhtíkw ykøkk{e ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLkk íkuyku MÃkÄof økýkÞ Au. ÔÞÂõíkøkík Mkh¤íkk Ëk¾ððk Aíkkt ¼ksÃk nkEf{kLzLkk sqÚkðkËLkk hksfkhýLku ÷eÄu íkuykuLke E{us ÷k÷f]»ý yzðkýeLkk Mk{Úkof yLku íku sqÚkLkk Lkuíkk íkhefu WÃkMke Au.  ¼ksÃkLkk xku[Lkk Lkuíkkyku{kt ytËhku-ytËhLkku su yMktíkku»k Au íku [qtxýeLkk «ð[Lkku{kt Ãký òuðk {¤u Au. Mkw»{k Mðhks suðk Lkuíkkyku {æÞ«ËuþLke {w÷kfkík ÷u íÞkhu fkuEÃký Mk¼kyku{kt LkhuLÿ {kuËeLkku WÕ÷u¾ fhðkLkwt xk¤íkk òuðk {éÞk Au. Mkw»{k Mðhks Ãkkuíku rðrËþk{ktÚke s [qtxýe ÷zu Au, íku{ Aíkkt ¼ksÃkLkk fkÞo¢{ku{kt fu fkÞofíkkoyku ðå[u õÞkhuÞ Ãký íkuyku LkhuLÿ {kuËeLkku WÕ÷u¾ fhíkkt LkÚke. Mkw»{k MðhksLkk ¼k»kýku Ãkh Lksh fheyu íkku íkuyku rþðhks®MknLke fkÞorMkrØykuLkk ð¾ký fhíkkt nkuÞ Au, su ¼ksÃkLkk hk»xÙeÞMíkhLkk Lkuíkkyku ðå[uLkk {ík¼uËku íkhV Eþkhku fhu Au. çkeS íkhV ¼ksÃkLkk [qtxýe «[kh{kt Ãký ‘yçkfe çkkh {kuËe Mkhfkh’ ÷¾u÷k ÃkkuMxhku{kt yzðkýe fu yx÷SLkk Vkuxk Lk nkuðkÚke MÚkkrLkf Lkuíkkyku Lkkhks Au, Ãkhtíkw nkEf{kLzLke Lkerík Mkk{u yðks fhe þfíkk LkÚke.

¼ksÃkLkk WÃk«{w¾ W{k ¼khíke {æÞ«ËuþLkk Au. n{ýkt-n{ýkt íkuyku þkherhf heíku MðMÚk Lk nkuðkÚke çke{kh Ãký Ãkzu Au yLku AuÕ÷e ½zeyu [qtxýe «ðkMkku hË fhðk Ãkzíkk nkuðkÚke ÃkkuíkkLke VkÞh çkúkLz R{usLkk «{ký{kt [qtxýe{kt yMkhfkhf ÞkuøkËkLk ykÃke þfu íkuðwt ÷køkíkwt LkÚke. Ãkkuíku ÍktMkeÚke ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÷ze hÌkk Au.

y®nÞk rxfex rðíkhý{kt Ãký ¼ksÃkLkk rËøøks Lkuíkkyku ðå[u ÔÞkÃkf yMktíkku»k ÚkÞu÷ku Au. fkUøkúuMku ykûkuÃk fÞkuo Au fu ¼kuÃkk÷Lkk MkktMkË fi÷kMk òu»ke ÃkkuíkkLke çkuXf ðu[e hÌkk Au yLku íkuLkk ÃkwhkðkYÃku fkUøkúuMku Mkeze Ãký hsq fhe Au.òufu fi÷kMk òu»keyu ykLku çkLkkðxe Mkeze fne Au. fkUøkúuMkLkk yk fnuðkíkk Mxªøk ykuÃkhuþLk {kxu ¼ksÃkLkku sqÚkðkË fkhý¼qík nkuðkLkwt ðíkwo¤ku fnu Au. yk Mxªøk ykuÃkhuþLk{kt fi÷kMk òu»ke MÚkkrLkf ¼ksÃkLkk yLÞ Lkuíkkyku þi÷uLÿ «ÄkLk, SíkuLÿ zkøkk yLku rð»ýw ¾ºke MkkÚku fux÷kf Ãkºkfkhku çkuXu÷k sýkÞ Au. Mxªøk ykuÃkhuþLkLke MkLkMkLkkxe yuðe Au fu Ãkºkfkhku ßÞkhu òu»keLku Mkðk÷ku ÃkqAu Au fu ¼kuÃkk÷ çkuXfLkk W{uËðkh ònuh fhðk{kt rð÷tçk fu{ ÚkE hÌkku Au íÞkhu òu»kef nu Au fu yk çkuXf ¾qçk {kU½e Au. íku ÃkAe òu»ke yuf VkuLk heMkeð fhu Au, su{kt íku Mkk{uÚke VkuLk fhe hnu÷e ÔÞÂõíkLku fnu Au fu ¼kuÃkk÷ çkuXf ytøku Mkktsu rLk{oÞ ÷uðkþu. íÞkh  ÃkAe òu»ke yu{ çkku÷íkk Mkt¼¤kÞ Au fu yuf fhkuz YrÃkÞk ÷kðku ÃkAe y{u ík{Lku yk çkuXfLkk W{uËðkh çkLkkðeþwt ! yk fi÷kþ òu»ke ÷k÷f]»ý yzðkýeLkk Mk{Úkof Au yLku Ãkkuíku ¼ksÃkLkk yktíkrhf sqÚkðkËLkk ¼kuøk çkLÞk nkuðkLke ÷køkýe Ähkðu Au.  

fkUøkúuMkLke ðkík fheyu íkku, fkUøkúuMkLkk fËkðh Lkuíkk rËÂøðsÞ®Mkn yLku f{÷LkkÚk suðk hk»xÙeÞMíkhLkk LkuíkkykuLkk fkhýu {æÞ«Ëuþ fuLÿeÞ hksLkerík{kt Mkíkík [[ko{kt hnuíkwt nkuÞ Au. Ëuþ ykÍkË ÚkÞku ÃkAe hsðkzk rð÷eLk ÚkE økÞk níkk. hksÃkkx [kÕÞk økÞk ÃkAe yLkuf hksðe Ãkrhðkhku hksfkhý{kt ykÔÞk níkk, Ãkhtíkw ðÄw xfe þfu÷k hksfkhýeyku{kt øðkr÷ÞhLkku ®MkrÄÞk Ãkrhðkh Au. Mð. hks{kíkk rðsÞkhksu ®MkrÄÞk ¼ksÃkLkk WÃk«{w¾ níkk. íku{Lkk Ãkwºk {kÄðhkð ®MkrÄÞk fkUøkúuMk{ktÚke [qtxýe ÷zíkk níkk. ð»ko 2001{kt ®MkrÄÞk Ãkrhðkhu yk {kíkk-Ãkwºk çktLkuLku økw{kÔÞk çkkË ¾qçk LkkLke ðÞu {kÄðhkðLkk Ãkwºk ßÞkuríkhkrËíÞu hksfeÞ ðkhMkku Mkt¼kéÞku, su{Lkk SðLkMkkÚke ðzkuËhkLkk hksðe Mktøkúk{®Mkn økkÞfðkzLkk Ãkwºke r«ÞËþoLke hksu Au. yk ßÞkuríkhkrËíÞ økwLkk çkuXf ÃkhÚke [qtxýe ÷ze hÌkk Au.

yYý ÞkËð íÞktLkk fkUøkúuMkLkk ¾qçk LkkLke ðÞ Ähkðíkk «Ëuþ «{w¾ Au. ykrËðkMke Lkuíkk fktrík÷k÷ ¼qrhÞkLkk MÚkkLku økkuXðkÞu÷k ÞkËð fkUøkúuMk{kt Lkðe ykþk søkkððk hknw÷ økktÄeLkk Mk{ÚkoLkÚke ykøk¤ ðÄe hÌkk Au. 2009Lke ÷kufMk¼k{kt 29{ktÚke 11 çkuXfku fkUøkúuMk ÃkkMku Au. nk÷ hkßÞ{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkkxeoLkwt þkMkLk yLku n{ýkt s ÚkÞu÷e rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt Ãký ¼økðk ÍtzkLku ÷kufMk{ÚkoLk {éÞk ÃkAe fkUøkúuMk hûkýkí{f ÂMÚkrík{kt s sýkÞ Au. sqÚkðkË nkuðk Aíkkt ¼ksÃkLkku WíMkkn f{¤ {kxu ykþkLkwt rfhý Au.

{æÞ«Ëuþ ÷kufMk¼k [qtxýe fkÞo¢{ (3 íkçk¬k{kt)

10-04-2014

17-04-2014

24-04-2014

÷kufMk¼kLke [qtxýeLkk Aêk íkçk¬kLkk {íkËkLk{kt rçknkhLke 7, A¥keMkøkZLke 3, sB{w yLku fk~{ehLke 1, Íkh¾tzLke 6, fýkoxfLke 28, {æÞ«ËuþLke 10, {nkhk»xÙLke 19, {rýÃkwhLke 1, ykurhMMkkLke 11, hksMÚkkLkLke 20, W¥kh «ËuþLke 11 yLku Ãkrù{ çktøkk¤Lke 4 çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkðkLkwt Au. ÷kufMk¼kLke yk fw÷ 121 çkuXfku MkkÚku ykurhMMkkrLk 77 íkÚkk Ãkrù{ çktøkk¤Lke 2 rðÄkLkMk¼kLke çkuXfku Ãkh Ãký {íkËkLk ÚkðkLkwt Au.

Mkkík{k íkçk¬kLkwt {íkËkLk 24{e yur«÷u Au. yk rËðMku ykMkk{Lke 6, rçknkhLke 7, A¥keMkøkZLke 7, sB{w yLku fk~{ehLke 1, Íkh¾tzLke 4, {æÞ«ËuþLke 10, {nkhk»xÙLke 19, ÃkkUrz[uheLke 1, hksMÚkkLkLke 5, íkkr{÷LkkzwLke 39, W¥kh «ËuþLke 12 yLku Ãkrù{ çktøkk¤Lke 6 çkuXfku {¤eLku fw÷ 117 ÷kufMk¼kLke çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkðkLkwt Au. yk WÃkhktík rçknkhLke 2, {æÞ «ËuþLke 1 yLku íkkr{÷LkkzwLke 1 yu{ fw÷ {¤eLku 4 rðÄkLkMk¼kLke çkuXfku WÃkh Ãký {íkËkLk ÚkðkLkwt Au. 9 íkçk¬k{ktÚke 6 íkçk¬kLke [qtxýe Ãkqýo ÚkÞk çkkË 30{e yur«÷u økwshkík{kt {íkËkLk ÚkðkLkwt Au.

¼khíkLkk [qtxýefeÞ RríknkMk{kt {kuxk¼køku þktríkÃkqýo {íkËkLk Úkíkwt nkuÞ Au. rðïLkk MkkiÚke {kuxk ÷kufíktºk{kt [qtxýeykuLkwt MkV¤íkkÃkqðof Mkt[k÷Lk fhðwt íku yuf {kuxku Ãkzfkh Au íÞkhu yíÞkh MkwÄe{kt ÞkuòE økÞu÷e 6 íkçk¬kLke þktríkÃkqýo [qtxýeyku {kxu ¼khíkLkwt [qtxýeÃkt[ Mkk[u s yr¼LktËLkLku Ãkkºk Au. 

Leave a reply

Scroll Up