Blog

ભારતીયોની નજર ચીન પછી હવે અમેરિકા તરફ…

ભારતીયોની નજર ચીન પછી હવે અમેરિકા તરફ…

“ચીનના રાષ્ટ્રપતિ શિ જિનપિંગ ભારતની મુલાકાતે આવી ગયા. પ્રથમ અમદાવાદ અને ત્યારબાદ દિલ્હીની તેમની મુલાકાત દરમિયાન બંને દેશો વચ્ચે માળખાગત સુવિધાઓ, સાંસ્કૃતિક તથા આર્થિક ક્ષેત્રમાં ૧૩ જેટલા મહત્ત્વપૂર્ણ કરારો થયા. આ સિવાય અમદાવાદમાં ગુજરાત સાથે અન્ય ત્રણ કરારો પણ થયા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેની તેમની મંત્રણા દરમિયાન સરહદી વિવાદનો પણ ઉલ્લેખ થયો.”

{iºke¼Þko MktçktÄku rðfMkkððk {kxu ÃkhMÃkhLkku rðïkMk ðÄu íku {kxu çktLku Ëuþku îkhk fk¤S ÷uðk Ãkh ¼kh Ãký {qfkÞku. y÷çk¥k, íku rð»kÞ Ãkh çktLku ËuþkuLkwt MktÞwõík rLkðuËLk Lk ykÔÞwt, íkuLke LkkutÄ ÷uðe hne.

ðzk«ÄkLkLkk sL{rËLku økwshkík{kt ÃkÄkheLku [eLke «{w¾u {w÷kfkíkLku y÷øk x[ ykÃkðkLkku «ÞkMk fÞkuo. Mkkçkh{íke yk©{ yLku Mkkçkh{íke heðh£LxLke {w÷kfkík [eLkLke E{usLke Mkh¾k{ýeyu sqËe ¼kík Ãkkze økE. økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke ykLktËeçkuLk Ãkxu÷ ½hyktøkýu ËuþLkk ðzk«ÄkLk yLku rðïLke yuf {nkMk¥kkLkk «{w¾Lke {w÷kfkíkLku rLkŠðÎLku Ãkkh ÃkkzðkLke sðkçkËkhe rLk¼kððk{kt VqÕ÷e ÃkkMk ÚkÞk. çkeò rËðMku Lkðe rËÕne{kt çktLku LkuíkkykuLke MktÞwõík Ãkºkfkh Ãkrh»kË Ãký ÞkuòE.

ÄkŠ{f ûkuºku fi÷kMk {kLkMkhkuðh ÃknkU[ðk Þkºkk¤wyku {kxu rMkr¬{ hkßÞLke LkÚkw-÷k MkhnË ÚkELku sðkLkku {køko [eLku ¾ku÷e ykÃÞku íkuLkkÚke rnLËw Þkºkk¤wyku ¾wþ ÚkÞk Au. ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLke «kÚkr{fíkk{kt Ãký fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke çkkçkík ÷kufkuLku øk{e Au. yk ÞkºkkLkwt rnLËw çkn{íke Ähkðíkk ¼khík Ëuþ{kt yíÞtík {n¥ð Au, fkhý fu  fi÷kMk {kLkMkhkuðhLkwt rnLËw þk†ku{kt yíÞtík {n¥ð Au. ¼økðkLk þeðLkwt Äk{ fi÷kMk Ãkðoík Au yLku yLkuf ÄkŠ{f ËtíkfÚkkyku fi÷kMk {kLkMkhkuðh MkkÚku Mktf¤kÞu÷e Au.

fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke ÞkºkkLkk Lkðk YxLke ònuhkíkLkk Mkfkhkí{f «íÞk½kíkku Mk{økú Ëuþ{kt Ãkzâk Au. ðzk«ÄkLku xTðexh Ãkh yk ònuhkíkLku s {n¥ð ykÃÞwt. rMkr¬{{kt íkku ðzk«ÄkLkLkku yk¼kh {kLkíkk nku‹zøkku Ãký ÷køÞk yLku {wÏÞ«ÄkLk ÃkðLkfw{kh [k{®÷øku rMk¬{Lke sLkíkk ðíke ðzk«ÄkLkLkku yk¼kh Ãký {kLÞku.

òu fu, W¥khk¾tzLkk ÷kufkuLku yk økBÞwt LkÚke. fkhý fu LkÚkw-÷kLkku Lkðku Yx þY ÚkðkÚke W¥khk¾tz ÚkELku síkk ÃkhtÃkhkøkík Yx Ãkh ÷kufkuLke yðhsðh ½xe sðkLke þõÞíkkyku Au. yk Yx ðå[u ykðíkk 50 sux÷kt økk{zktykuLkk økúk{sLkku {kxu Þkºkk¤wyku îkhk Úkíke ykðfLkku {n¥ðLkku †kuík Au. yk{ íkku fi÷kMk {kLkMkhkuðh sðk {kxu çkeò ½ýk hMíkkyku Au, Ãkhtíkw W¥khk¾tzLkk y÷{kuzkÚke yMffkux, ¾u÷, økÔÞtøk, r÷Ãkw÷un, ®¾z, íkf÷kfkux ÚkELku sðkLkku {køko «{ký{kt ðÄw Mkh¤ yLku Mk÷k{ík Au. yk {køko 544 rf{e. ÷ktçkku yLku yLkuf Wíkkh-[Zkððk¤ku Au. síke ð¾íku Mkh¤fkux MkwÄe 70 rf{e.Lkwt [Zký Au yLku ÃkAe ykøk¤ 74 rf{e. WíkhðkLkwt ykðu Au. hMíkk Ãkh yLkuf Ä{oþk¤kyku yLku yk©{ku Au, ßÞkt Þkºkk¤wykuLku  hnuðkLke, hkufkðkLke MkwrðÄkyku Au. økÔÞtøk{kt ykøk¤Lke Þkºkk {kxu Þkf, ¾å[h, fw÷e ðøkuhu {¤e hnu Au.

íkf÷kfkux yu ríkçkuxLkwt Ãknu÷wt økk{ Au, ßÞkt Ëh ð»kuo suX {rnLkkÚke fkhíkf {rnLkk MkwÄe{kt {u¤ku ¼hkÞ Au. íkf÷kfkuxÚke íkkh[uLk sðkLkk {køko{kt ðå[u {kLkMkhkuðh ykðu Au. íkf÷kfkuxÚke 40 rf{e. Ëqh {tÄkíkk Ãkðoík Ãkh økw÷o÷k Lke Ãknkze 16200 VqxLke Ÿ[kE Ãkh Au. íku{kt ðå[u Ãknu÷k zkçke çkksw {kLkMkhkuðh yLku s{ýe çkksw hkûkMkíkk÷ ykðu Au. W¥kh íkhV Ëqh fi÷kMk ÃkðoíkLkk çkVeo÷k Äð÷ þe¾hLkwt h{ýeÞ á~Þ Ëu¾kÞ Au. Ãknkzeyku ykøk¤ íkeÚkoÃkqhe Lkk{Lkwt MÚkkLk Au, ßÞkt økh{ ÃkkýeLkk Íhýkyku Au. ynªÞk ¼M{kMkqhu íkÃk fÞwO níkwt yLku íkuLkku ytík Ãký ynªÞk s ykÔÞku níkku. íÞktÚke ykøk¤ zku÷{k¤k yLku Ëuðe¾ªz suðk 18471 Vqx Ÿ[k «Ëuþku Au, suLke LkSf s økkihefwtz Au. hMíkkyku ðå[u MÚk¤u-MÚk¤u ríkçkuxeÞLk ÷k{kykuLkk {X Au. 

1962 Ãknu÷kt Ãký fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke Þkºkk {kxu ÷kufku yk YxLkku s WÃkÞkuøk fhíkk níkk. 1962Lke ÷zkE ÃkAe [eLku ¼khíkeÞkuLkk «ðuþ Ãkh hkuf ÷økkðe ËeÄe, Ãkhtíkw 1981{kt fux÷ef þhíkku MkkÚku yk Yx VheÚke ¾ku÷ðk{kt ykÔÞku. íÞkhÚke ÷ELku yks MkwÄe yk ÃkhtÃkhkøkík Yx ÃkhÚke s Þkºkk¤wyku™e fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke Þkºkk [k÷e hne Au.

yíÞkh MkwÄeLke ÂMÚkrík yuðe hne Au fu, fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke Þkºkk Ãkwhe fhðk {kxu 22 rËðMk sux÷ku Mk{Þ ÷køku Au. ð¤e, økkze LkkhkÞý yk©{ MkwÄe s sE þfu Au. íkuLkkÚke ykøk¤ ÷øk¼øk 150 rf{e.Lke Þkºkk ÃkøkÃkk¤k fhðe Ãkzu Au. LkÚkw-÷kLkk {køkuo nðu ÃkøkÃkk¤k sðkLke sYh s Lknª hnu. ðzk«ÄkLkLke [eLk MkkÚku ÚkÞu÷e Mk{swíke ÃkAe LkÚkw-÷kLkku yk Lkðku {køko ¾ku÷kÞku Au, íku ÃkhtÃkhkøkík Yx fhíkkt çkunË MkwrðÄksLkf Au yLku {kuxh{køko îkhk Auf fi÷kMk MkwÄe ÃknkU[e þfkÞ Au. ð¤e, ðhMkkË{kt Ãký yk hMíkku Mk÷k{ík Au. {n¥ðLke ðkík yu Ãký Au fu, {kuxe ô{hLkk ÷kufku Ãký nðu fi÷kMk {kLkMkhkuðhLke ÞkºkkLkku ÷k¼ ÷E þfþu. ykLkk fkhýu [eLkLkk «{w¾Lke ¼khík {w÷kfkík{kt MkkiÚke ðÄw {n¥ðLke ònuhkík yk s hne Au.

¼khík yLku [eLk ðå[u ÚkÞu÷k {n¥ðLkk fhkhku{kt yk WÃkhktík {wÏÞíðu su fhkhku Au, íku{kt hu÷ðu ûkuºku nkEMÃkez xÙuLk [÷kðkÚke ÷ELku hu÷ðu MxuþLkkuLkk rðfkMk{kt [eLk {ËË fhLkkh Au. Ãkkt[ ð»ko{kt 20 yçks zku÷hLkwt {qzehkufký Ãký [eLk fhþu. [eLkLkk çkòh{kt ¼khíkeÞ ftÃkLkeykuLke ¼køkeËkhe «kÃík Úkþu. «Úk{ ð¾ík rVÕ{ Wãkuøk ûkuºku ¼khík yLku [eLk MkkÚku {¤eLku fk{ fhþu. MkhnË ÃkkhLke ykŠÚkf økwLkk¾kuheLku zk{ðk{kt çktLku Ëuþku yufçkeòLku {ËË fhþu. ytíkheûk rð¿kkLk{kt þktríkÃkqýo fkÞkuo {kxu ÃkhMÃkhLkku MknÞkuøk ðÄkhþu. çktLku ËuþkuLkk MkktMf]ríkf MktøkXLkku ðå[u ykËkLk-«ËkLk ðÄþu. ð»ko 2016{kt Lkðe rËÕne ¾kíku ÚkLkkhk rðï ÃkwMíkf{u¤k{kt [eLk ¼køkeËkh çkLkþu. {wtçkELku þkt½kE suðwt þnuh çkLkkððk{kt [eLk {ËË fhþu. {nkhk»xÙLkk ÃkqLkk{kt [eLk ykiãkurøkf Ãkkfo çkLkkðþu suLkkÚke hkusøkkheLke íkfku Q¼e Úkþu. Vk{koMÞqxef÷ ûkuºku çktLku Ëuþku ÃkhtÃkhkøkík yLku rçkLkÃkhtÃkhkøkík ËðkykuLkk WíÃkkËLk{kt MktçktÄku ðÄw {sçkqík fhþu. yk fhkhkuÚke ¼khík yLku [eLk ðå[uLkk ÔÞkÃkkhe ûkuºku MktçktÄku yksu Au íkuLkk fhíkkt ðÄkhu {sçkqík ÚkðkLke þõÞíkkyku Au.

[eLkLkk hk»xÙÃkríkLke ¼khík {w÷kfkík çkkË nðu, yk MkÃíkknu s ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe y{urhfkLkk íkuykuLkk çknw[Š[ík «ðkMku QÃkze sþu. y{urhfkLkk «{w¾ çkhkf ykuçkk{k yLku íku{Lkwt ðneðxeíktºk ¼khíkLkk ðzk«ÄkLkLke ykøkíkkMðkøkíkk fuðe fhu Au, yLku çktLku Ëuþku ðå[u þe {tºkýkyku yLku V¤©wrík nþu íkuLkk Ãkh MkkiLke Lksh Au. AuÕ÷k Mk{k[khku «kÃík ÚkÞk yLkwMkkh y{urhfkyu íkuLkk íkhVu {kuËeLkk «ðkMkLkku fkÞo¢{ ònuh fhe ËeÄku Au. LkhuLÿ {kuËe ÔnkEx nkWMk ¾kíku íkk. 29 yLku 30 MkÃxuBçkhLkk hkus y{urhfe «{w¾ çkhkf ykuçkk{kLku {¤ðkLkk Au. y{urhfe «{w¾Lkk «uMk Mku¢uxhe òuþ yLkuoMxu ÔnkEx nkWMk ¾kíku sýkÔÞwt Au fu y{urhfe «{w¾ ¼khíkeÞ ðzk«ÄkLkLku {¤ðk ykíkwh Au. çktLku Lkuíkkyku ykŠÚkf «økrík, Mkwhûkk ûkuºku MknÞkuøk íkÚkk çktLku hk»xÙkuLkk ÃkhMÃkhLkk ÷ktçkk økk¤kLkk rníkku {kxu MknÞkuøk ðÄkhðk Ãkh ¾kMk ¼kh {qfLkkh Au.

yk {w÷kfkík su Mk{Þu ÞkuòE hne Au íku òuíkkt yuðwt Ãký ÷køku Au fu {kuËe yLku ykuçkk{k ðå[u yV½krLkMíkkLk, rMkrhÞk yLku EhkfLkk íkksuíkhLkk çkLkkðkuLke [[ko [ku¬Mk Úkþu. çktLku Ëuþku ðå[u Úkkuzk Mk{Þ Ãknu÷kt MktçktÄku{kt ¾xkþ ykððkLkwt yuf fkhý ¼khíkeÞ hksËqík ËurðÞkLke ¾kuçkhkøkzuLke LÞqÞkìfo Ãkku÷eMk îkhk ÄhÃkfzLke ½xLkk níke. ¼khíku íkuLkku rðhkuÄ fhu÷ku.

LkhuLÿ {kuËeLke y{urhfe {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk y{urhfkLkk ËMk yøkúýe MkeEyku MkkÚku ¾kMk çkuXf ÞkuòLkkh Au yLku Ãkkt[ ykŠÚkf ûkuºkLkk ÄqhtÄhku MkkÚku ðLk-xw-ðLk çkuXf ÞkuòðkLke Au. yk{kt ykE.çke.yu{.Lkk S{e hku{uxe, ÷kufnezLkk {kxeoLk yLku SELkk suV E{uÕx Mkk{u÷ Au. y{urhfe yÚkoíktºkLkk yk ºký ÄqhtÄhku ¼khík{kt ¾qçk støke {qzehkufký fhðk ykíkwh Au. 27{e MkÃxuBçkhu ðzk«ÄkLk ÞwLkkExuz LkuþLMkLke sLkh÷ yuMkuBçk÷eLku MktçkkuÄðkLkk Au, su ¼khíkeÞ ðzk«ÄkLkLku {¤u÷wt {kuxwt økkihð Au.

ðku®þøxLk{kt LkhuLÿ {kuËe y{urhfe hksLkuíkkykuLku {¤þu íku{kt ykuçkk{k ðneðxeíktºkLkk [f nuøk÷, ßnkuLk fuhe yLku Mkwþktøk hkÞMk {n¥ðLkk Au. 29{e MkÃxuBçkhu ÔnkEx nkWMk ¾kíku {kuËe ykuçkk{kLku {¤þu ßÞkt ykuçkk{kyu ¼khíkeÞ ðzk«ÄkLkk {kLk{kt ¾kMk zeLkhLkwt ykÞkusLk fÞwO Au. òufu, yk ¼kusLk Mk{kht¼Lku Mk¥kkðkh Mk{kht¼ íkhefu LkÚke økýðk{kt ykÔÞku. ðku®þøxLk{kt s LkhuLÿ {kuËe Þw.yuMk.-EÂLzÞk rçkÍLkuMk fkWÂLMk÷ îkhk ykÞkursík çkuXf{kt ¼køk ÷uþu yLku çktLku ËuþkuLkk ÔÞkÃkkh yøkúýeykuLku {¤þu.

28{e MkÃxuBçkhu íku{Lkku yuf {n¥ðLkku fkÞo¢{ LÞqÞkìfoLkk {urzMkLMk Mõðuh økkzoLk ¾kíku Au, ßÞkt ¾qçk {kuxe MktÏÞk{kt y{urhfLkku Ãký WÃkÂMÚkík nþu yLku íÞkt ðMkíkk ¼khíkeÞku Ãký WÃkÂMÚkík nþu. yk EðuLx {kxu fnuðkÞ Au fu ykðku EðuLx yøkkW õÞkhuÞ ÞkuòÞku LkÚke. LkhuLÿ {kuËeLku òuðk yLku íku{Lke LkSf çkuMkðk {kxuLke rxrfxku õÞkhLke ðu[kE økE Au.

òufu, yuðwt LkÚke fu, LkhuLÿ {kuËeLke y{urhfkLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ðkn-ðkne y™u huþ{e òs{Lkku ykðfkh s nþu. ¼khíkLku Lk øk{íke fux÷ef çkkçkíkku Ãký y{urhfk WXkðþu. Su{kt ¾kMk fheLku zçkÕÞwxeyku{kt ¼khíkLkwt ð÷ý yLku LÞwÂõ÷Þh xÙexe{kt y{urhfkLkwt ð÷ý LkhuLÿ {kuËe {kxu {kÚkkLkk Ëw:¾kðk Mk{kLk Au. yk WÃkhktík y{urhfkLkk Lkkøkrhfku {kxu ¼khíkLke {w÷kfkík {kxu rðÍk suðk {wÆkyku Ãký [[koþu. yttíkrhûk ûkuºku ¼khíkLke «ríkrcík MktMÚkk EMkhku yLku y{urhfkLke «ríkrcík MktMÚkk LkkMkk ðå[u ÃkhMÃkhLkk MknÞkuøk ytøku Mk{sqíke ÚkðkLke þõÞíkkyku Au. hksfeÞ Ãktrzíkku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLke y{urhfkLke yk {w÷kfkíkLku rðïLke çku MkkiÚke {kuxe ÷kufþkne ðå[uLkk MktçktËku ðÄw økkZ çkLkðk {kxuLke W{Ëk íkf íkhefu swyu Au.

..yLku AuÕ÷u, {kuËeLke y{urhfe {w÷kfkíkLke ÄktÄ÷-Ä{k÷, hksfeÞ WÚk÷ÃkkÚk÷ yLku ÔÞkÃkkhLkk ðirïf ð{¤ku ðå[u Ãký {n¥ðLkk yLku øk{e òÞ íkuðk Mk{k[kh yu Au fu AuÕ÷k Mkíkík 40 ð»kkuoÚke LkhuLÿ {kuËe su heíku Lkðhkºke{kt WÃkðkMk fhu Au yLku {k þÂõíkLke ykhkÄLkk fhu Au, íku y{urhfkLkk íku{Lkk «ðkMk Ëhr{ÞkLk Ãký y¾trzík hnuLkkh Au. ðzk«ÄkLk fkÞko÷ÞLkk Wå[ yrÄfkheykuyu ßÞkhu íku{Lku ÃkqAâwt, fu «ðkMk Ëhr{ÞkLk ykÃkLke yíÞtík ÔÞMíkíkkyku òuíkkt ykÃk f{Mku f{ ÷ªçkw þhçkík fu ø÷wfkuÍLkwt Ãkkýe íkku ÷uþkuLku? íÞkhu íkuykuyu nk fu Lkk fþwt s fÌkwt Lknkuíkwt! ykþk hk¾eyu íku{Lke {w÷kfkík ¼khík {kxu V¤ËkÞe Lkeðzu.

Leave a reply

Scroll Up