Blog

પશ્ચિમ બંગાળ : મમતા દીદી પણ મૂંઝવણમાં છે…

પશ્ચિમ બંગાળ : મમતા દીદી પણ મૂંઝવણમાં છે…

“પશ્ચિમ બંગાળ એ ભારતનું પૂર્વમાં આવેલું એક મોટું રાજ્ય છે, જેની વસતી (સેન્સસ ૨૦૧૧) ૯,૧૩,૪૭,૭૩૬ છે. અહીં ૧૦૦૦ પુરુષોની સંખ્યાએ મહિલાઓની સંખ્યા ૯૧૭ છે. અહીંની મુખ્ય ભાષા બંગાળી છે અને તેના પાડોશીઓમાં સિક્કિમ, આસામ, ઓરિસ્સા, ઝારખંડ અને બિહાર જેવા રાજ્યો છે. તદ્‌ઉપરાંત નેપાળ, ભૂતાન અને બાંગ્લાદેશની સરહદો તેને અડીને આવેલી છે. ૧૩મી સદીમાં બંગાળમાં મોગલ સામ્રાજ્યની શરૂઆત થયેલી અને ૧૫મી સદીના અંત સુધીમાં યુરોપીયન વેપારીઓનું આગમન અહીંયા શરૂ થઈ ગયેલું. “

18{e MkËeLkk ytík MkwÄe{kt yk «Ëuþ rçkúxeþ RMx RÂLzÞkLkk rLkÞtºký nuX¤ ykðe økÞu÷ku yLku yu heíku ¼khík{kt ytøkúuòuLkk þkMkLkLke þYykík ynªÞkÚke s ÚkÞu÷e. 1947{kt ¼khík Mðíktºk ÚkÞwt íÞkhu çktøkk¤{kt su {wM÷e{ çknw{íkeðk¤ku «Ëuþ níkku íku Ãkqðo ÃkkrfMíkkLk çkLÞku, su 1971Lke ¼khík-ÃkkrfMíkkLkLke ÷zkE ÃkAe Mðíktºk çkktø÷kËuþ çkLÞku yLku rnLËw çknw{íkeðk¤ku Ãkrù{ çktøkk¤Lkku rðMíkkh íku yksLkwt Ãkrù{ çktøkk¤ hkßÞ Au. Ãkrù{ çktøkk¤Lkk W¥kh{kt rn{k÷ÞLke Ãkðoík{k¤kykuLkk Ãkqðo ¼køkÚke ÷ELku Ërûký{kt çktøkk¤Lke ¾kze MkwÄeLkku «Ëuþ ¼kiøkkur÷f heíku ¾qçk rðrðÄíkk Ähkðu Au. øktøkkLkku «ðkn Ãký ynªÞk ykðeLku ½ýk ¼køkku{kt ðnU[kE òÞ Au. Lk]íÞ, Mktøkeík yLku [÷r[ºkkuLke ynªÞk MkwÔÞðÂMÚkík ÃkhtÃkhk hne Au. ËwøkkoÃkqòLkku WíMkð ÷kufku nkUþu-nkUþu Qsðu Au. Ãkrù{ çktøkk¤Lke Ähíkeyu Mðk{e rððufkLktË, søkrËþ[tÿ çkkuÍ, MkíÞSík hu, þhË[tÿ [èkuÃkkæÞkÞ, hrðLÿLkkÚk xkøkkuh, hkò hk{{kunLkhkÞ yLku ykÃkýk hk»xÙÃkrík «ýð {w¾So suðkt rðÏÞkík {nkLkw¼kðku ykÃÞk Au.

Ãkrù{ çktøkk¤{kt nk÷ ík]ý{w÷ fkUøkúuMkLkk íkusíkhkoh Lkuíkk Mkw©e {{íkk çkuLkSoLkwt {u, 2011Úke þkMkLk [k÷e hÌkwt Au. Ãkrù{ çktøkk¤Lke rðþu»kíkk yu Au fu íku Ãknu÷kt, yux÷u fu 1977Úke 23 ð»kkuo MkwÄe Mkíkík zkçkuhe {kuh[kLke Mkhfkh Mk¥kk{kt hnu÷e. ynªÞk rðfkMkLke Ãkrh¼k»kk ÷kufkuLku øk¤u Wíkkhðe y½he Au. ËkÞfkykuÚke {sqhMkt½kuLkku «¼kð yLku f{o[kheykuÚke «¼kðeík Úkíkk WãkuøkkuLkk fkhýu Ãkrù{ çktøkk¤Lkku òuEyu íkuðku rðfkMk ÚkE þõÞku LkÚke. økwshkík{kt ykðu÷k xkxkLke LkuLkkuLkwt WËknhý Mkki òýu Au.

{{íkk çkuLkSo ÔÞðMkkÞu ðfe÷ níkk, Ãkhtíkw Mk{ksMkuðe Mð¼kðLkk fkhýu hksfkhý{kt ykðe økÞk yLku 1970Úke 1997 MkwÄe fkUøkúuMkLkk sLk{uËLke yufXe fhe þfíkk ¾qçk ykuAk Lkuíkkyku{ktLkk yuf níkk, Ãkhtíkw fkUøkúuMk MkkÚku ðktÄku Ãkzíkkt íku{ýu ík]ý{w÷ fkUøkúuMkLke h[Lkk fhe yLku Mkt½»ko fhíkkt fhíkkt {wÏÞ{tºke ÃkËu Ãký ÃknkU[e økÞk. MkkËøke{kt Sðe þfíkk yLku nsw MkwÄe yrððkrník hnu÷k {{íkk çkuLkSoLkku Mð¼kð økh{ Au yLku ÃkkuíkkLke ðkík Mkk{uðk¤kLku øk¤u Lk Qíkhu íkku ¢kurÄík ÚkE síkkt ðkh LkÚke ÷køkíke íkuðwt çkÄk òýu Au. yufðkh ÷kufMk¼kLkk MÃkefh Ãke. yu. Mktøk{k Mkk{u íku{ýu økwMMkk{kt ÃkkuíkkLke þk÷ øk¤uÚke fkZeLku VUfe níke. ykðk {{íkk Ãkrù{ çktøkk¤Lkk ÷kufku{kt ËeËe íkhefu ¾qçk r«Þ Au.

Ãkrù{ çktøkk¤Lke rðÄLkMk¼k{kt 294 çkuXfku Au. ÷kufMk¼kLke fw÷ 42 çkuXfku{ktÚke ºký íkçk¬k{kt 19 çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkE [qõÞwt Au yLku nðu çkeò çku íkçk¬k{kt 23 çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkðkLkwt çkkfe Au íÞkhu økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke yLku ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeyu Ãkrù{ çktøkk¤{kt {{íkk ËeËeLku ÷÷fkÞko Au. çkktø÷kËuþeykuLke ½qMký¾kuhe {wÆu {kuËeyu su ð÷ý Ëk¾ÔÞwt íkuLke Mkk{u {{íkkyu yk¢kuþ Xk÷ÔÞku Au. {{íkkyu LkhuLÿ {kuËeLku ÷÷fkhíkkt fÌkwt Au fu {kuËe{kt ®n{ík nkuÞ íkku çkktø÷kËuþe þhýkÚkeoykuLku nkÚk ÷økkðeLku çkíkkðu ! {{íkkLkwt ð÷ý yuðwt Au fu  çkktø÷kËuþe {wMk÷{kLkkuLku Ãkrù{ çktøkk¤{ktÚke fkuE Mktòuøkku{kt nxkððk{kt Lknª ykðu. ykLke Mkk{u LkhuLÿ {kuËeyu Mkk{ku «nkh fÞkuo Au fu ðkuxçkUfLke hksLkeríkyu ËuþLku çkhçkkË fÞkuo Au. çkktø÷kËuþ{ktÚke økuhfkLkqLke heíku ½qMke ykðu÷k ½qMký¾kuhkuLku ÃkkAk sðwt s Ãkzþu yLku íkuLkk MÚkkLku ¼khíkeÞ {q¤Lkk çkktø÷kËuþeLkwt Ëuþ{kt Mðkøkík fhðk{kt ykðþu.

yk {{íkk ËeËe yx÷ rçknkhe ðksÃkuÞeLkk Lkuík]íð nuX¤Lke yuLkzeyu Mkhfkh{kt hu÷ðu {tºke níkk yLku nsw n{ýkt MkwÄe ykøkk{e ÷kufMk¼k [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku çkkË ÞwÃkeyu MkkÚku ËkuMíke fhðe fu yuLkzeyu MkkÚku, íkuLke {Úkk{ý{kt níkkt, Ãkhtíkw Ëuþ¼h{kt LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk su heíku «Mkhe hne Au, íku òuíkkt {{íkkyu Ãkrù{ çktøkk¤{kt ¼ksÃkLkku ÃkøkÃkuMkkhku Lk ÚkkÞ íku {kxu Mkkð[uíke¼ÞwO ð÷ý Ëk¾ððkLkku «ÞkMk fÞkuo yLku ¼ksÃkLku ÃkkuíkkLkkÚke Ëqh hk¾ðkLkwt {wLkkrMkçk Mk{ßÞwt. çkeS íkhV LkhuLÿ {kuËeyu MkkÚke ÃkûkkuLkk Ëçkký MkkÚku þkMkLk fhðkLke {sçkqhe yLku íkuLkk Ãkrhýk{kuÚke ðkfuV nkuðkÚke ‘yÃkLkk nkÚk søkLLkkÚk’Lkku {tºk s çkÄu yÃkLkkÔÞku Au. ¼ksÃk òýu Au fu yuLkzeyuLkk MkkÚkeËkhku ¼÷u nkuÞ Ãkhtíkw yksu Lknª íkku fk÷u ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku ÃkkuíkkLkk çk¤u ÷kufMk¼k{kt 272Lkku yktfzku íkku ðxkððku s ÃkzðkLkku Au, íkku yu hýLkerík yksÚke s þk {kxu Lknª ?

yk{, Ãkrù{ çktøkk¤{kt ík]ý{w÷ fkUøkúuMk yLku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk ðå[u nheVkE ò{e økE Au. yks MkwÄe {{íkk {kxu Ãkrù{ çktøkk¤ {kuf¤wt {uËkLk økýkíkwt níkwt. fkuBÞwrLkMx Ãkkxeo, {kfoMkðkËe fkuBÞwrLkMx Ãkkxeo yLku çkeò fux÷ktf LkkLkk ÃkûkkuLkwt òuh ¾qçk ykuAwt Au íÞkhu {kuËeLke nksheÚke ðkíkkðhý økh{kE økÞwt Au. ÷kufkuLku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkku Ãký rð[kh fhðku Ãkzu íkuðe ÂMÚkrík íkku Mkòoýe Au. yk{ Aíkkt, yk hkßÞ{kt ¼ksÃk {kxu çknw {kuxe ykþk hk¾ðe íku ðÄw Ãkzíke økýkþu.

Ãkrù{ çktøkk¤ – [qtxýe fkÞo¢{

íkk. 04-04-2014

íkk. 17-04-2014

íkk. 30-04-2014

íkk. 07-05-2014

íkk. 12-05-2014

yktÄú«Ëuþ : [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku Mk{òðþu fu hkßÞLkwt rð¼ksLk fÞwO íku ÞkuøÞ fu yÞkuøÞ ?

yktÄú«Ëuþ yu ¼khíkLkk Ërûký-ÃkqðeoÞ íkx Ãkh ykðu÷wt ¼khíkLkwt {n¥ðLkwt hkßÞ Au. rðMíkkhLke árüyu òuEyu íkku ¼khíkLkwt [kuÚkk LktçkhLkwt MkkiÚke {kuxwt hkßÞ níkwt Ãkhtíkw íku÷tøkkýkLkk y÷øk hkßÞLke h[Lkk ÃkAe íkuLkku íku Ëhßòu Lke[ku síkku hnuþu. ¼khíkLkk çkÄk hkßÞku{kt MkkiÚke ÷ktçkku ËrhÞkrfLkkhku økwshkíkLkku Au (1600 rf{e.), yLku íÞkhÃkAe çkeò Lktçkhu yktÄú«ËuþLkku ËrhÞkrfLkkhku (972 rf{e.) ykðu Au. Vuçkúwykhe, 2014{kt ¼khíkeÞ MktMkËu yktÄú«ËuþLkk 10 rsÕ÷kykuLku íku÷tøkkýk hkßÞ{kt yLku çkkfeLkk 13 rsÕ÷kykuLku Mke{ktÄú Lkk{Lkk Lkðk hkßÞ{kt hkÏÞk Au. hkßÞLkwt ÃkkxLkøkh niÿkçkkË 10 ð»ko MkwÄe çktLku hkßÞLke hksÄkLke hnuþu. Lkðwt hkßÞ Mke{ktÄú çku-ºký {rnLkk{kt yÂMík¥ð{kt ykðe sþu. nk÷ yktÄú«Ëuþ{kt hk»xÙÃkríkþkMkLk ÷køkw Au su Lkðk hkßÞkuLke h[Lkk MkwÄe y{÷{kt hnuþu.

÷kufMk¼kLke [qtxýeLku ÷køku-ð¤øku Au íÞkt MkwÄe hkßÞLke 42 çkuXfku Ãkh çku íkçk¬k{kt {íkËkLk ÚkðkLkwt Au. Ãknu÷k íkçk¬kLke 17 çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÚkE [qõÞwt Au yLku çkkfeLke 25 çkuXfku ÃkhLkwt {íkËkLk íkk. 7{e {uLkk hkus Úkþu. yktÄú«Ëuþ{kt rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku Ãký MkkÚku s ÞkuòE hne Au. yk ð¾íku hkßÞLke [qtxýe{kt hksfeÞ Mk{efhýku ¾qçk Ãku[eËk hnuðkLkk Au. yuf çkksw y÷øk íku÷tøkkýk hkßÞLke h[Lkk ÚkE íkuLkku rðhkuÄ Au yLku çkeS íkhV íku÷tøkkýkLkk ÷kufkuLkku nh¾ Au. íku÷tøkkýk hkßÞLke h[LkkLke ònuhkík fhíkkt fkUøkúuMkLku ÃkkuíkkLku fux÷ku VkÞËku Úkþu fu LkwfþkLk íkuLkwt [ku¬Mk økrýík økýíkkt Lkkfu Ë{ ykðe økÞku Au. hkßÞ{kt nk÷ {wÏÞ¥ðu su Ãkrhçk¤ku Au íku{kt íku÷wøkwËuþ{T ÃkkxeoLkk [tÿkçkkçkw LkkÞzw, ðkÞyuMkykh fkUøkúuMkLkk søkLk huœe yLku íku÷tøkkýk hk»xÙeÞ Mkr{ríkLkk [tÿþu¾h hkð {wÏÞ¥ðu Au. [tÿuþu¾h hkð Ãkkuíku Ãký fkUøkúuMk MkkÚku òuzký fheLku nk÷Lkk Mktòuøkku{kt fkuE òu¾{ ÷uðk {ktøkíkk LkÚke. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkwt yktÄú«Ëuþ{kt ¾kMk òuh Lk nkuðkÚke íku{Lku yuLkzeyuLkk sqLkk MkkÚke yLku íku÷wøkwËuþ{T ÃkkxeoLkk [tÿkçkkçkw LkkÞzw MkkÚku ËkuMíke{kt hMk Au. y÷çk¥k, fux÷ktf ð»kkuo Mk¥kkLke çknkh hÌkk ÃkAe [tÿkçkkçkw LkkÞzwLkwt òuh hkßÞ{kt fux÷wt Au íkuLkwt Ãkkfwt økrýík Ãký ¼ksÃk ÃkkMku LkÚke yu yux÷wt s MÃkü Au, Aíkkt ¼ksÃk ÃkkMku çkeòu fkuE rðfÕÃk Ãký LkÚke. [tÿkçkkçkw LkkÞzw Ãkkuíku Ãký su-íku Mk{Þu ÃkkuíkkLkk MkMkhk yLku yr¼Lkuíkk{ktÚke hksfkhýe çkLku÷k yuLk. xe. hk{khkðLke ÷kufr«ÞíkkLkk Mknkhu {wÏÞ{tºke ÃkË MkwÄe ÃknkU[e økÞu÷k. [tÿkçkkçkw LkkÞzwyu 1995Úke 2004 MkwÄe{kt ÃkkuíkkLk {wÏÞ{tºke fkÞofk¤ Ëhr{ÞkLk yktÄúLku ¾kMk fheLku RLVku{uoþLk xufLkku÷kuSLkk ûkuºk{kt ¾qçk ykøk¤ ðÄkÞwO níkwt yLku Ãkrhýk{u yuf íkçk¬u fuLÿ{kt ºkeò {kuh[kLke Mkhfkh h[kðkLke níke íÞkhu yk s [tÿkçkkçkw LkkÞzwLkwt Lkk{ ðzk«ÄkLk íkhefu Ãký [[koÞwt níkwt. [tÿkçkkçkw LkkÞzw {kxu Ãký ¼ksÃkLkku MkkÚk LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«ÞíkkLku æÞkLk{kt hk¾eLku Mk{ÞLke {ktøk çkLÞku Au.

¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk yLku [tÿkçkkçkw LkkÞzwLkk íku÷wøkw Ëuþ{T Ãkkxeo ðå[u ÚkÞu÷e [qtxýe Mk{sqíke «{kýu ¼ksÃku Mke{ktÄú rðMíkkh{kt ÷kufMk¼kLke 5 yLku rðÄkMkLk¼kLke 15 çkuXf Ãkh [qtxýe ÷zþu. ßÞkhu íku÷tøkkýkLkk ûkuºk{kt ÷kufMk¼kLke 8 yLku rðÄkLkMk¼kLke 47 çkuXfku Ãkh [qtxýe ÷zþu. ynªÞk ¾kMk LkkUÄ ÷uðkLke fu su [tÿkçkkçkw LkkÞzwyu 2002{kt {kuËeLke xefkyku fhe níke íku yksu fnu Au fu {kuËe rðfkMk ÃkwÁ»k Au. Ä{o, «Ëuþ yLku Mk{wËkÞÚke Ãkh hneLku íku{Lku Ëuþ¼h{ktÚke Mk{ÚkoLk {¤e hÌkwt Au. òu fu LkkÞzwLkk yk ð÷ýLkku Ãký íkuLkk Ãkûk{kt rðhkuÄ ÚkÞku níkku. ¼ksÃk{kt Ãký fux÷ktf MÚkkrLkf Lkuíkkykuyu xezeÃke Mkk{u rðhkuÄ LkkUÄkÔÞku níkku. y÷çk¥k, [qtxýeLku æÞkLk{kt hk¾eLku nk÷ Ãkqhíkwt çkÄwt Úkk¤u Ãkze økÞwt nkuÞ íkuðwt sýkÞ Au.

yktÄú«Ëuþ – [qtxýe fkÞo¢{

íkk. 30-04-2014

íkk. 07-05-2014

yktÄúLkk Ãkrhýk{ku fËk[ MkkiÚke ðÄw hMk«Ë çkLke hnuþu fkhý fu nkh-SíkLkk yktfzkyku ÃkhÚke yu Ãký Lk¬e Úkþu fu yktÄú«ËuþLkk rð¼ksLkLkku rLkýoÞ ÞkuøÞ níkku fu Lknª.

yLku AuÕ÷u… MkkiÚke {kuxku Mkðk÷ ÃkwLkhkðíkoLk fu ÃkrhðíkoLk ?

¼khíkLke ÷kufMk¼kLke Mkk{kLÞ [qtxýeyku nðu íkuLkk AuÕ÷k íkçk¬k{kt Au. ík{k{ hkßÞkuLke çkuXfku Ãkh Mk{økúíkÞk Lksh fheyu íkku 272Lkku òËqE yktfzku {u¤ððk {kxu Ëhuf Ãkûkkuyu yuze[kuxeLkwt òuh ÷økkÔÞwt Au. fkUøkúuMkþkrMkík ÞwÃkeyuLke Mkhfkh VheÚke Mk¥kk Ãkh ykðþu fu fu{ íku yuf {kuxku «&™ Au. hksfeÞ LkuíkkykuLkk rLkðuËLk ÃkhÚke Ãký fkUøkúuMkLke níkkþk çknkh  Ëu¾kÞ Au. zku. {Lk{kunLk®Mkn øk{u íkuðk Mkkhk {kýMk nkuÞ Aíkkt Ãký þkMkf íkhefu Lkçk¤k hÌkk nkuðkLkku Mkqh hk»xÙÔÞkÃke Au. ð¤e, hknw÷ økktÄe ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh íkhefu yMkhfkhf Mkkrçkík ÚkÞk LkÚke. fkUøkúuMk ÃkûkLke ytËh yuf {kuxku ðøko yuðwt {kLkíkku ykÔÞku Au fu hknw÷ økktÄe fhíkkt r«Þtfk økktÄe ðÄw Mkûk{ W{uËðkh Mkkrçkík Úkkík, Ãkhtíkw nðu íkku {kuzwt ÚkE økÞwt Au. Mkk{u Ãkûku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk MkðkorÄf Au. {kuËeLkku ÄqtykÄkh «[kh fkUøkúuMkLke ðkuxçkUfLke hksLkerík ÃkhLkk íku{Lkk «nkhku yLku rðfkMkLkk {wÆkLku ÷kufkuLkwt «[tz Mk{ÚkoLk {¤e hÌkwt Au íku òuíkkt ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk WíMkkn{kt Au yLku hksfeÞ ðkíkkðhýLku æÞkLku hk¾e 25 sux÷k swËk-swËk Ãkûkkuyu Ãký ¼ksÃk MkkÚku ËkuMíkeLkku nkÚk ÷tçkkðe ËeÄku Au. nðu, 16{e {uyu òuðkLkwt hÌkwt fu fuLÿ{kt Mk¥kkLkwt ÃkqLkhkðíkoLk Úkþu fu ÃkrhðíkoLk. yLku ÷k¾ xfkLkku yuf Mkðk÷ fu ¼khíkLkk Lkðk ðzk«ÄkLk fkuý çkLkþu íku òýðkLkku ËuþLke sLkíkkLku MkkiÚke ðÄw WíMkwfíkk Au yLku yu{kt Ãký 6 fhkuz økwshíkeykuLku ¾kMk. çkuMx ykuV ÷f xw yku÷ ÃkkxeoÍ yuLz yku÷ fuÂLzzuxTMk. (Mkçsuõx xw {urhx).

yMíkw…

Leave a reply

Scroll Up