Blog

નિર્ભય મતદાન માટે કાશ્મીરની પ્રજા અભિનંદનની અધિકારી

નિર્ભય મતદાન માટે કાશ્મીરની પ્રજા અભિનંદનની અધિકારી

“કાશ્મીરમાં ચૂંટણી એટલે કાશ્મીરની પ્રજા, રાજકીય પક્ષો, ચૂંટણીપંચ અને કેન્દ્ર સરકાર એમ સૌની અગ્નિ પરીક્ષા. આમ છતાં, આ વખતનો સીન કંઈક ઉત્સાહવર્ધક છે.  ભારતવિરોધી તત્ત્વો નબળા અને પ્રજાકીય તત્ત્વો સબળ બન્યા છે. પાકિસ્તાનના પડછાયામાંથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ ભારતની લોકશાહીનો જયજયકાર કરી દેવા કાશ્મીરનો થનગનાટ એ ભારતીય લોકતંત્રનો વિજય છે.”

¼khíkLkk MkkiÚke rðrþü hkßÞ sB{w yLku fk~{eh{kt rðÄkLkMk¼kLke Mkk{kLÞ [qtxýeyku ÞkuòE hne Au. Ãkkt[ íkçk¬k{kt hkßÞLke ík{k{ 87 rðÄkLkMk¼k çkuXfku{ktÚke 15 çkuXfku Ãkh «Úk{ íkçk¬kLkwt {íkËkLk ÚkE [qõÞwt Au. «f]ríkLke «ríkfq¤ ðkíkkðhý yLku y÷økkððkrËykuLkk çkrn»fkhLkk yknTðkLk ðå[u Ãký 71 xfk sux÷wt þktríkÃkqýo {íkËkLk yu ¼khík{kt Ãkktøkhe [qfu÷e {sçkqík ÷kufþkneLkwt {n¥ðLkwt «{ký Au. Mkk{kLÞ heíku ¼khíkeÞ MkiLÞ yLku ºkkMkðkËeyku ðå[u yÚkzk{ýLke ½xLkkyku ynªÞk yðkhLkðkh çkLku Au yLku íku{kt ½ýeðkh rLkËkuo»k Lkkøkhefku Ãký {hu Au. ÃkkrfMíkkLk«urhík ºkkMkðkËLkk ¼ÞLkk ykuAkÞk nuX¤ Lkkøkhefku ¾qÕ÷uyk{ fíkkhku{kt Q¼k hne {íkËkLk îkhk [qtxýe«r¢ÞkLku {kLk-MkL{kLk ykÃku, {íkËkLkLkku yrÄfkh ¼kuøkðu yLku Lkkøkhef Vhs Ãký rLk¼kðu íku {kxu sB{w yLku fk~{ehLke «ò Mkk[u s yr¼LktËLkLke yrÄfkhe Au. 25{e LkðuBçkhu ÚkÞu÷k {íkËkLk çkkË nðu 2S rzMkuBçkhu 18, 9{e rzMkuBçkhu 16, 14{e rzMkuBçkhu 18 yLku 20{e rzMkuBçkhu 20 çkuXfku Ãkh {íkËkLk ÞkuòLkkh Au. nk÷Lke ÃkrhÂMÚkrík òuíkkt çkkfeLkk íkçk¬kykuLke [qtxýe{kt Ãký yk rMk÷rMk÷ku ykøk¤ ðÄu íkku 23{e rzMkuBçkhu {íkøkýíkhe çkkË fk~{eh{kt Lkðe ykþkLkwt «¼kík fk~{ehLkk rðfkMk yLku ¼khíkeÞ ÷kufþkne {kxu Lkðwt çk¤ Ãkqhwt Ãkkzþu.

y÷çk¥k [qtxýeÃkt[Lke fk{økehe nk÷{kt su heíku òuðk {¤e hne Au, íku òuíkkt ÷køku Au fu [qtxýeÃkt[u «òLke Mk÷k{íke yLku {íkËkLk «r¢Þk {kxu sYhe fk¤S ÷eÄe Au. yk{ Aíkkt, Ãkku÷eMk, fuLÿeÞ yÄoMkirLkf ˤku yLku MkiLÞLkk sðkLkku WÃkhktík økwÃík[híkíktthLkk ynuðk÷ku Ãkh Lksh fheyu íkku hkßÞ{kt ykí{½kíke nq{÷kykuLke þõÞíkk Mkkð Lkfkhe þfkÞ íku{ LkÚke, Ãkhtíkw, ¼qíkfk¤{kt su heíku [qtxýe Ëhr{ÞkLk ÃkkrfMíkkLk «uheík ºkkMkðkËeykuLke ¾wÕ÷uyk{ Äkf òuðk {¤íke níke, íku yk ð¾íku {nËTytþu økkÞçk Au.

sB{w yLku fk~{eh 26{e ykuõxkuçkh, 1947Lkk hkus ¼khíkLkk rðrþü Ëhßò MkkÚkuLkk hkßÞ íkhefu ònuh ÚkÞu÷wt. fwËhíkLkk yMke{ MkkIËÞoLkwt Mkkûke yuðwt fk~{eh Ähíke ÃkhLkwt Mðøko økýkÞ Au. ynªÞk zk÷ Mkhkuhðh, þk÷e{kh çkkøk, Ãknu÷økk{, økw÷{øko, ði»ýkuËuðe yLku ÷zk¾ suðk ÃkÞoxLk MÚk¤ku yíÞtík h{ýeÞ Au. fwËT, zkuøkhe, Ãknkze Mktøkeík, nkrVfMkk, çk[k Lkøk{k-Lk]íÞku ynªLke MkktMf]ríkf rðrþüíkkyku Au. hkßÞ{kt {wÏÞíðu QËwo, rnLËe, Ãktòçke, zkuøkhe, fk~{ehe, çkk÷xe, ÷zk¾e, Ãkwheøk, økwhS yLku ËkËhe suðe ¼k»kkyku çkku÷kÞ Au. ÷kufkuLke ykðf ÃkÞoxLk íkÚkk nkÚkðýkx yLku fk~{ehe f÷kyku MkkÚku rðþu»k Mktf¤kÞu÷e Au. Mkðk fhkuz sux÷e ðMkíke Ähkðíkk sB{w yLku fk~{ehLke rþLkkçk, su÷{, RLzwMk, ÍtMfkh, Mkwhw, Lkwçkúk yLku ~Þkuf LkËeyku swËk swËk fkhýkuMkh rðÏÞkík Au. ynªÞk ðkEÕz ÷kEV MkuLåÞwhe Ãký Au, íku{s ¾eý yLku ÃkðoíkeÞ çktLku «fkhLkk «Ëuþku Ãký yk hkßÞ{kt ykðu÷k Au. hkßÞLkwt Mk¥kkðkh ð]ûk r[Lkkh, Mk¥kkðkh «kýe nUøkw÷, Mk¥kkðkh Ãkûke fk¤e zkufðk¤wt ¢uLk yLku Mk¥kkðkh Vq÷ ¼ksÃkLku {ò Ãkze òÞ íku heíku f{¤ Au ! (y÷çk¥k ¼ksÃkLkk «[kh{kt yk çkkçkíkLku ¾kMk {n¥ð yÃkkÞwt nkuÞ íkuðwt Ëu¾kíkwt LkÚke.)

22 LkkLkk-{kuxk rsÕ÷kyku Ähkðíkk yk hkßÞLkwt ÃkkxLkøkh WLkk¤kLkk A {rnLkk ©eLkøkh yLku rþÞk¤kLkk A {rnLkk sB{w nkuÞ Au. nk÷ ynªÞk sB{w yLku fk~{eh LkuþLk÷ fkuLVhLkMkLkwt þkMkLk [k÷e hÌkwt Au yLku {wÏÞ«ÄkLk W{h yçËwÕ÷k Au. yk W{h yçËwÕ÷k yøkkWLkk {wÏÞ«ÄkLk yLku ¼khíkLkk ¼qíkÃkqðo fuLÿeÞ «ÄkLk hne [qfu÷k VkYf yçËwÕ÷kLkk MkwÃkwºk  Au. fk~{ehLke hksMk¥kk{kt ðtþ-ÃkrhðkhðkËLkk «íkef íkhefu nsw íkuykuLkku Mkqhs íkÃke hÌkku Au, Ãkhtíkw nðu rËðMkku ¼hkE økÞk nkuÞ íku{ ÷køku Au. AuÕ÷u fk~{eh{kt ßÞkhu yríkð]rü yLku Ãkqh suðe fwËhíke nkuLkkhík MkòoE íÞkhu yk W{hMkknuçk Ÿ½íkk ÍzÃkkÞu÷k. íku Mk{Þu íku{Lke ÷k[khe, {sçkqhe yLku rLkr»¢Þíkk {kxu íkuykuyu hkßÞ Mkhfkh ÃkkMku xkt[k yLku yÃkqhíkk MkkÄLkku nkuðkLkwt fkhý Ëþkoðu÷wt. ykfÂM{f ykðe Ãkzu÷e yk íkfLkku ÷k¼ ÷E ðzk«ÄkLku íkkçkzíkkuçk ík{k{ Mkuðkyku WÃk÷çÄ fhkðe fk~{eheykuLku {w~fu÷e{ktÚke çknkh ÷kðe yuf íkhV þkMkf íkhefuLkwt fíkoÔÞ yLku fqLkun yËk fÞko, yLku çkeS íkhV fk~{ehe «òLke MknkLkw¼qrík Ãký {u¤ðe ÷eÄe. yux÷wt s Lknª, ¼ksÃkLkk yLkuf fkÞofhku íkÚkk ykh.yuMk.yuMk.Lkk MðÞtMkuðfku «òLke ðnkhu Ëkuze síkkt fk~{ehLkk y÷økkððkËeykuLkk MkZ{ktÚke nðk Lkef¤e økÞu÷e. LkuþLk÷ fkuLVhLMkLke MkkÚke yuðe fkUøkúuMk íÞkt nk÷ òuðk {¤íke LkÚke. økw÷k{Lkçke ykÍkË suðk Lkuíkkyku ¼÷u øk{u íku fnu, Ãkhtíkw ÷kufkËh økw{kðe [wfu÷e fkUøkúuMk{kt íÞkt nðu ÷kufkuLku hMk LkÚke. yk{, Mk¥kkÃkrhðíkoLkLkk Mktòuøkku íÞkt Ws¤k Au.

ynªÞk {wVíke {nt{Ë MkEËLke Ëefhe {nuçkqçkk {wVíkeLkku Ãkûk ÃkeÃkÕMk zu{ku¢urxf ÃkkxeoLke çkku÷çkk÷k ðÄe hne Au. fk~{eh ¾eýLke 46 çkuXfku Ãkh íkuLkku íkuLku MkkiÚke ðÄkhu ÷k¼ {¤u íku{ Au. fk~{eh ¾eý{kt yuf ¼Þ Vu÷kðkÞ hÌkku Au fu, ¼ksÃk Mk¥kk Ãkh ykðþu íkku rnLËw {wÏÞ{tºke çkLkþu yLku fk~{ehLkwt ¼krð òu¾{kþu. Ëu¾eíke heíku rðfkMkLkku {wÆku «òLku MÃkþeo þõÞku Au, Ãkhtíkw ytËh¾kLku ykðk ¼ÞLke yMkhLku Mkkð  LkshytËks fhe þfkÞ íku{ LkÚke. ÃkezeÃkeLku ykLkku ÷k¼ [ku¬Mk {¤þu. yk ð¾íku nwŠhÞík fkuLVhLMk suðe Ãkkxeoyku «íÞu ÷kufkuLkku WíMkkn ykuAku Ëu¾kÞ Au, íku Mkkhk Mktfuík Au. hkník ykÃku íkuðe MkkiÚke {kuxe çkkçkík yu Au fu yk [qtxýe{kt ¾eý «Ëuþ{kt Ãký ¾wÕ÷uyk{ ¼khíkrðhkuÄe ík¥ðku Mkr¢Þ çkLke þõÞk LkÚke. ykLktËLke ðkík yu Au fu yk rðMíkkhku{kt ¼ksÃkLkk W{uËðkhku {wÂM÷{ çknw{íke rðMíkkhku{kt AqxÚke yLku WíMkknÃkqðof ¼ksÃkLkk f{¤ {kxu {íkËkLk fhðk yÃke÷ fhu Au yLku íkuLkku «rík¼kð Ãký íkuykuLku Mkkhku {¤e hÌkku Au. hk»xÙðkËe {wÂM÷{ku Mkk{u  fèhðkËeykuLke nkh [qtxýe Ãknu÷kt s Mkkrçkík ÚkE hne Au.

Mkk{kLÞ heíku fk~{eh ¾eý{kt ¼khíkrðhkuÄe ík¥ðkuyu «{k{{kt ðÄkhu Mkr¢Þíkk Ëk¾ðe nkuðkLkk fkhýu ynªÞk ÷½w{íke rnLËwyku hûkýkí{f ÂMÚkrík{kt hÌkk Au. íku òuíkkt, {wÂM÷{ fèhÃktÚkeykuLke Mkr¢Þíkk ðå[u yk{ ¼÷u ÃkezeÃke ¾qçk þÂõíkþk¤e çkLkeLku çknkh ykðu íkuðe Mkt¼kðLkkyku nkuÞ Aíkkt, yk «Ëuþ{kt Ãký ¼ksÃku Mkkhk yuðk Ãkøk s{kÔÞk Au. ¾eý«Ëuþ{kt Ãký ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe «íÞu ÷kufkuLkku ykËh ðæÞku Au. ðzk«ÄkLkLke rðïMkLkeÞíkkLkk fkhýu íkuLkku ÷k¼ ¼ksÃkLku {¤e hÌkku Au.

sB{w{kt ¼ksÃkLkku ¼økðku Ítzku ¾kMMkku ÷nuhkíkku òuðk {¤u Au. ynªÞk íkuLke «økrík LkuþLk÷ fkuLVhLMk yLku fkUøkúuMkLkk ÄkuðkýLkk fkhýu Ãký ÚkE hne Au. sB{w WÃkhktík ÷zk¾ rðMíkkhLke ÷øk¼øk çkÄe s çkuXfku Ãkh ¼ksÃkLkku sçkhsMík «¼kð òuðk {¤u Au. ynªÞk rnLËw yLku {wMk÷{kLk suðk ¼køk÷kðkËe «[khLkku «¼kð ¾kMMkku ytfwþ nuX¤ Au. yuðku ytËks ÷økkðe þfkÞ fu fk~{eh ¾eýLke 46 çkuXfku{kt Ãký 6 sux÷e çkuXfku ¼ksÃkLku {¤e þfu íku{ Au. yk Mk{efhý òuíkkt {eþLk 44 Ã÷MkLkku ÷ûÞktf ¼ksÃk yuf÷u nkÚku «kÃík fhe ÷u íkku LkðkE Lknª.

{n¥ðLke ðkík yu Au fu sB{w yLku fk~{eh{kt ¼khíkeÞ MkiLÞLke rðYØ ¼zfkððkLke «ð]r¥kyku su [k÷e hnu÷e, íku{kt Ãký ¾kMMke ykux ykðe Au. ykLkwt fkhý yu Au fu fuLÿ{kt Lkðe Mkhfkh ykÔÞk çkkË ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu fk~{ehLke sLkíkkLku Ãký rðfkMkLkk {køkuo ðk¤ðkLkk su MkÓËÞ «ÞíLkku fÞko Au, íkuLkk Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku {¤ðk ÷køÞk Au. fku{ðkËe hksfkhý íkÚkk ÃkrhðkhðkËLkk fkhýu fk~{ehLkku rðfkMk ÚkE þõÞku LkÚke, yuðe ðzk«ÄkLkLke ðkík ÷kufkuLku øk¤u Qíkhe hne nkuÞ íkuðwt sýkÞ Au. ¼khík yLku ÃkkrfMíkkLkLke Mkh¾k{ýe{kt ¼khík MkkÚku hnuðk{kt s ¼÷wt Au, íkuLke «íkerík ¼khíkrðhkuÄe {kLkrMkfíkk Ähkðíkk ÷kufku{kt Ãký ÚkE Au. ºkkMkðkËLku ytfwþ{kt ÷kððk {kxu ¼khíkeÞ MkiLÞLke fk{økeheLku su Lkshu skuðkíke níke, íkuLku ÃkqhLke ykVík Ëhr{ÞkLk yk s MkiLÞLke fk{økeheLku fkhýu ÷kufkuLkku ¼khíkeÞ MkiLÞ «íÞuLkku ykËh Ãký ðæÞku  Au.

ð¤e, ðzk«ÄkLkLke fqLkun Úkfe MkiLÞLkwt {kuh÷ Ãký Ÿ[wt ykÔÞwt Au. òLkLkk òu¾{u «òLke Mk÷k{íke {kxu ÍÍq{íkk sðkLkku «òLkku Ãký rĬkh Ãkk{íkk níkk, íkuðe ÂMÚkrík{kt LkhuLÿ {kuËeyu ¾qçk MkqÍ-çkqÍ yLku Ãkrh©{Ãkqðof «òLku Ãký økuh{køkuo Ëkuhkíke yxfkðe  yLku rËðk¤e suðk rËðMkku{kt MkiLÞLkk sðkLkku MkkÚku hneLku MkiLÞ{kt Ãký Mkk[ku MktËuþ òÞ íkuðe [uük fheLku Mk{økú fk~{eh «Ëuþ{kt yuf Lkðwt s ykþkðkËe ðkíkkðhý MÚkkÃkðkLkk MkV¤ «ÞíLkku fÞko Au. yk íkçk¬u yu ðkíkLke Ãký LkkUÄ ÷uðe òuEyu fu Lkðe MkhfkhLke yíÞtík MkV¤ rðËuþLkeríkLkk fkhýu ÃkkrfMíkkLk Ãký ¼khíkrðhkuÄe nhfíkku{kt yuf÷wt-yxw÷wt Ãkze økÞwt Au. ykLkk fkhýu hksfeÞMíkhu su {knku÷ Au, íku{kt ÃkkrfMíkkLk Ãký fk~{ehLke [qtxýeku{kt ¾qÕ÷uyk{ ˾÷ fhe þfðkLke ÂMÚkrík{kt LkÚke.

ykðk ykþkðtík ðkíkkðhý ðå[u [qtxýeyku ÞkuòE hne Au, íÞkhu [qtxýeÃkt[Lkku Ãký WíMkkn ðæÞku Au, Ãkku÷eMk, yÄo ÷~fhe ˤku íkÚkk ¼khíkeÞ MkiLÞLkku Ãký WíMkkn ðæÞku Au. Mk{ksLkk MÚkkrLkf yøkúýeyku, fkÞofíkkoyku yLku hksLkuíkkykuLkku Ãký WíMkkn ðæÞku Au, sB{w yLku fk~{ehLke sLkíkkLkku Ãký WíMkkn ðæÞku Au… yLku yux÷u s Mk{økú ¼khíkLke sLkíkkLkku Ãký WíMkkn çkuðzkÞku Au.

Leave a reply

Scroll Up