Blog

નરેન્દ્ર મોદીના વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચવાનો અર્થ

નરેન્દ્ર મોદીના વડાપ્રધાનપદ સુધી પહોંચવાનો અર્થ

“…અને આખરે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભારતના વડાપ્રધાનપદે પહોંચી જ ગયા. દેશભરમાં ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ, વાદ-વિવાદો થયા, પ્રેમસંવાદો થયા, અટકળો અને અફવાઓ ફેલાઈ, નિવેદનબાજીઓ અને પેનલ ડીસ્કશન્સમાં આક્ષેપો-પ્રતિઆક્ષેપો થયા. નેતાઓ વચ્ચે વૈચારિક સંઘર્ષ અને વાણી-વિલાસ થયા. આગ્રહો અને દૂરાગ્રહો જોવા મળ્યા, ફેસબુક, ટ્‌વીટર, વોટ્‌સએપ, યુ-ટ્યુબ, બધે જ નમો-નમો જોવા મળ્યું. ચૂંટણી જંગમાં ‘નરેન્દ્ર મોદી વર્સિસ ઓલ’નો ખેલ ખેલાયો. સભાઓ, રેલીઓ, રોડ-શો, ગ્રુપ મીટિંગોની સતત વણઝાર, સૂત્રોચ્ચાર, નારાઓ, સ્લોગનોનો જબરજસ્ત પ્રચાર, યુવાનો, યુવતીઓ, વૃદ્ધો, બાળકો બધા ચૂંટણીમય, માનવ મહેરામણનું સર્વત્ર દર્શન, અખબારો, સામયિકો અને ટીવી. ચેનલો પર એક જ વિષય ચૂંટણી… ચૂંટણી… ચૂંટણી અને પ્રચારના કેન્દ્રમાં મોટાભાગે નરેન્દ્ર મોદી… નરેન્દ્ર મોદી.. નરેન્દ્ર મોદી… “

16{e ÷kufMk¼k {kxuLkk [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku ykðe økÞk Au. sLkkËuþ MÃkü heíku ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLke íkhVuý{kt yLku ¾kMk fheLku íkuLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh yLku økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke yuðk LkhuLÿ {kuËe{kt rðïkMk ÔÞõík fhíkku ònuh ÚkE [qõÞku Au. ËuþLke sLkíkk rLkŠððkËÃkýu LkhuLÿ {kuËeLku ÃkkuíkkLkwt Mk{ÚkoLk ykÃke hne Au, íku ytøku nðu fkuE rððkË fu rðhkuÄ fhe þfðkLke ÂMÚkrík{kt hÌkwt LkÚke. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLku 543{ktÚke 282 yLku fkUøkúuMkLku íkuLke fkhfeŠË{kt fËeÞ Lk {¤e nkuÞ íkux÷e ykuAe 44 çkuXfku s {¤e Au. fuLÿLke ÞwÃkeyu MkhfkhLkk {kuxe-{kuxe ðkíkku fhíkkt {kuxk ¼køkLkk çkÄk s rËøøks {tºkeyku nkhe [qõÞk Au. 12 hkßÞku{kt fkUøkúuMk ¾kíkwt Ãký ¾ku÷kðe þfe LkÚke. A fuLÿþkrMkík «Ëuþku{ktÚke fkUøkúuMk çknkh ÚkE økE Au. çknwsLk Mk{ks Ãkkxeo suðe òríkðkË yLku {nkhk»xÙ LkðrLk{koý MkuLkk suðe «ËuþðkË Ãkh [k÷íke ÃkkxeoLku «òyu MkkV fhe Lkk¾e Au. rðfÕÃk íkhefu ÃkkuíkkLku hsq fhe hnu÷e yÃkrhÃkfð yLku yý½z yuðe yk{ ykË{e Ãkkxeo õÞkt ¾kuðkE økE íkuLke íkuLkk LkuíkkykuLku Ãký ¾çkh Lk Ãkze.

íkuLke Mkk{u LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð{kt [qtxýe ÷ze hnu÷e ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkkxeoLkk f{¤Lkku Mkðoºk sÞ sÞfkh ÚkÞku. økwshkík, hksMÚkkLk, rËÕne, økkuðk, W¥khk¾tz, {æÞ«Ëuþ yLku A¥keþøkZ suðk hkßÞku{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkku ¼økðku [khufkuh ÷nuhkÞku. f{¤Lke f{k÷ fk~{ehÚke fLÞkfw{khe yLku ÃkqðoÚke Ãkrù{ MkwÄe òuðk {¤e. hksfeÞ heíku yrík {níðLkk hkßÞku yuðk W¥kh «Ëuþ{kt 80 çkuXfku{ktÚke yÄÄÄ.. 71 yLku rçknkh{kt 40{ktÚke 22 çkuXfku ¼ksÃku fçksu fheLku Mkki fkuELku [kUfkðe ËeÄk. økwshkík{kt íkku 26{ktÚke 26 çkuXfku íkku ¾he s, Ãkhtíkw çku çkuXfku rMkðkÞ ¼ksÃkLkk Ëhuf W{uËðkhku yuf ÷k¾ {íkkuÚke ðÄkhu MkhMkkEÚke SíÞk Au. þnuhkuLke Ãkkxeo økýkíke ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkkxeo ËuþLkk ÷k¾ku økk{zktyku{kt Ãký «Mkhe økE. MkkiÚke ðÄw {níðLke ðkík yu fu {kuËeLkk rðhkuÄeyku su íku{Lku {wÂM÷{ rðhkuÄe r[íkhíkk hnuðk{kt ykfkþ-Ãkkíkk¤ yuf fhíkkt hÌkk Au, íku Mkki {kxu yíÞtík {kXk Mk{k[kh yu ykÔÞk Au fu ¼khík Ëuþ{kt {wÂM÷{ {íkËkhkuLkk «¼kððk¤e 92 çkuXfku Au, íku{ktÚke 35 çkuXfku ¼ksÃkLku Vk¤u økE Au. fuLÿ MkhfkhLke ðkík fheyu íkku 30 ð»ko ÃkAe Ëuþ{kt «Úk{ðkh fkuE yuf hksfeÞ ÃkûkLku MktÃkqýo çknw{íke {¤e Au, íku rðþu»k LkkUÄÃkkºk Au. ¼ksÃkLke yk ík{k{ rMkrØyku {kxu LkhuLÿ {kuËeLku MkkiÚke ðÄkhu {kfoTMk {¤u, íku rðþu hksfeÞ fu «òfeÞ ðíkwo¤ku{kt nðu fkuE þtfk hne LkÚke.

 LkhuLÿ {kuËeLke ÔÞÂõíkøkík ðkík fheyu íkku ðzkuËhk yLku ðkhkýMke çktLku çkuXfku ÃkhÚke SíÞk Au. ðzkuËhk{kt íkku 5,70,128 {íkkuLke rð¢{ MkhMkkEÚke SíÞk Au. yk Ãknu÷kt ÷kufMk¼kLke Mkk{kLÞ [qtxýeyku{kt ykx÷e MkhMkkEÚke fkuE MkktMkË [qtxýe SíÞk LkÚke. òu fu, Ãkkt[ ÷k¾Úke ðÄw {íkkuyu SíkLkkhkyku{kt ¼khíkLkk ¼qíkÃkqðo ðzk«ÄkLk Mð. ©e Ãke. ðe. Lkh®Mknhkð, Ãkrù{ çktøkk¤Lkk yrLk÷ çkkMkw, rçknkhLkk hk{rð÷kMk ÃkkMkðkLk suðk LkuíkkykuLkwt Lkk{ [ku¬Mk Au. 37 ð»ko ÃkAe ¼khíkLkk ðzk«ÄkLkÃkËu yuf økwshkíke rçkhksþu. LkhuLÿ {kuËe yuðk ðzk«ÄkLk nþu fu suyku MktMkË MkÇÞ íkhefu «Úk{ðkh [qtxkELku MkeÄk ðzk«ÄkLk çkLkþu. íkuyku {wÏÞ{tºke Ãký çkLÞk íÞkhu ÄkhkMkÇÞ Ãký ÃkAeÚke çkLku÷k.

¼ksÃkLke yk ík{k{ rMkrØyku {kxu LkhuLÿ {kuËeLku MkkiÚke ðÄkhu {kfoTMk {¤u, íku rðþu hksfeÞ fu «òfeÞ ðíkwo¤ku{kt nðu fkuE þtfk hne LkÚke. {íkËkíkkykuyu LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð{kt «¾h rðïkMk ÔGkõík fheLku ykøkk{e ð»kkuo {kxu hk»xÙLkku fkÞkfÕÃk fhðk {kxuLke yrík{níðLke sðkçkËkhe MkkUÃke Au. yk ½xLkk Mkk[u s yiríknkrMkf, yrðM{hýeÞ yLku yMkk{kLÞ Au. yk LkhuLÿ {kuËeLke yuðe þwt rðþu»kíkkyku Au fu su{Lkk Lkk{u òík-òíkLkk hufkuzoTÍ yLku yMkk{kLÞ rMkrØyku òuzkíke hnu Au. íku{Lkk rð[khku{kt fu fkÞoþi÷e{kt yuðku íku þwt íkVkðík Au fu íkuyku yLÞ hksLkuíkkyku fhíkkt {qXe Ÿ[uhk Mkkrçkík ÚkÞk Au. ykðku, íku{Lke fux÷ef yMkk{kLÞ rMkrØykuLkwt hnMÞ þwt Au íkuLkk Ãkh hku[f rð&÷u»ký fheyu, Ãký shk swËe heíku..

MkwþkMkLk yLku rðfkMkLke hksLkeríkLku ÷kufMðef]rík :

ÞkË fhku økwshkíkLkku þYykíkLkku [khuf ËkÞfkLkku yu Mk{Þ,.. ßÞkhu 1980Úke 1990Lkk yuf s ËkÞfk{kt ¼khíkLkkt {kt[uMxh økýkíkk yuf÷k y{ËkðkË{kt s 65 {e÷ku çktÄ Ãkze økÞu÷e. Ãkrhýk{u ÷k¾ku fk{Ëkhku çkufkh, fux÷kÞ ykÃk½kík yLku yLkuf çku½h. ÔÞkÃkkh, Wãkuøk, ÄtÄk {tË yLku çkuhkusøkkheLke Mk{MÞk rðfhk¤. ¼úük[khLkkt ¼kuhªøku ònuhSðLk{kt yuðku íkku ¼hzku ÷eÄu÷ku fu ÷kufkuLke hkuxe, fÃkzk yLku {fkLk suðe Mk{MÞkyku WÃkhktík hMíkk, rðs¤e yLku Ãkkýe suðe Mk{MÞkykuyu sLkSðLk ºkkrn{k{ çkLkkðe {qõÞwt níkwt. fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk ûkuºku òuEyu íkku Akþðkhu fku{e A{f÷kyku, ÄkŠ{f WíMkðku{kt íktøkËe÷e yLku íkkuVkLkku, ÷êkfktzLkkt çkLkkðku, þnuhku{kt ðkhtðkh fh^Þw, «ò Ãkh s xeÞhøkuMkLkkt þu÷ AkuzðkLke Ãkku÷eMkLke fkÞoðkne, fwÏÞkík økUøkkuLkwt òuh, yktËku÷Lkku yLku nzíkk¤ku suðe ½xLkkyku hkßÞ{kt Mkk{kLÞ çkLke økE níke. hkuøk[k¤ku yLku Ëw»fk¤ íkku òýu fwËhíkLke ËuLk nkuÞ íku{ ÷kufkuLku Ãký ÷køkðk {ktzu÷wt…! Ãkkýe {kxu çknuLkkuLke ykþk {kºk xuLfhku, ¾uzqíkku rLkhkÄkh, økheçkku ÷k[kh, ÃkerzÞku rLk:MknkÞ, {æÞ{ ðøko ÃkhuþkLk, ÞwðkÄLk rLkhkþ… yLku Mkhfkhku rËþkrðrnLk… ! !

.. yLku yksu ? økwshkík yu s Au Ãký á~Þku çkË÷kÞu÷k Au. yksu økwshkík{kt Ëuþ-rðËuþku{ktÚke WãkuøkÃkríkyku yLku {k÷uíkwòhku ykðeLku {qzehkufký íkÚkk ÔÞkÃkkh0ÄtÄk {kxu økwshkíkLku ©uc økýu Au. y®nÞk rðfkMkLkwt ðkíkkðhý Au. sLkSðLk Mkw¾-Mk{]rØ-þktrík yLku Mk÷k{ríkLke yLkw¼qrík MkkÚku «íÞuf ûkuºk{kt økrík fhe hÌkwt Au. ¼khíkeÞíkkLkwt ËþoLk Au. MkËT¼kðLkk yLku ¼kE[khkLkku {knku÷ yksu sux÷ku Au, íkux÷ku ðkMíkrðfíkk{kt yøkkW õÞkhuÞ òuðk Lk {éÞku nkuðkLkku sLk{ík rËLk-«ríkrËLk «çk¤ çkLkíkku økÞku Au. õÞktÞ yþktrík Lknª, õÞktÞ hkuøk[k¤ku Lknª, Mkk{krsf ¼u˼kð Lknª..

ÃkrhðíkoLkLkku ykðku [{ífkh LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð nuX¤ ÚkÞku Au. ykÍkË ¼khíkLkkt Mk{økú RríknkMk{kt økwshkík yuf yòuz WËknhý çkLÞwt Au, su{kt hkßÞLke sLkíkkyu ykðk Mkfkhkí{f ÃkrhðíkoLkLkku Mkkûkkífkh AuÕ÷kt 10-12 ð»kkuo Ëhr{ÞkLk fÞkuo Au. yksu hkßÞ{kt hksfeÞ ÂMÚkhíkk Au, ðrnðxeíktºk «{ký{kt MktðuËLkþe÷ yLku ÷kufkr¼{w¾ sýkÞ Au, rðfkMkLke «r¢Þk{kt sLk¼køkeËkhe Mkk{u÷ Au yLku sLkMkw¾kfkheLkkt {eXk V¤ rLkŠððkËÃkýu Mk{ksLkkt AuðkzkLkkt {kLkðe MkwÄe ÃknkU[e hÌkk Au. økwshkík {kuz÷Lke yk¾e økkÚkk yu yk Lknª íkku çkeswt þwt Au ? MkwþkMkLk yLku rðfkMkLke hksLkerík yu s økwshkík {kuz÷ Au. økwshkíkLkwt yk WËknhý ËuþðkMkeykuLku Ãký nðu Mkt{kurník fhe økÞwt Au. økwshkík {kìz÷Lke [[ko{kt hksfeÞ Míkhu íksT¿kku su ftE fnuíkk nkuÞ íku, Ãkhtíkw rðfkMk yLku «økríkLkwt {kìz÷ ðneðxe heíku øk{u íku nkuÞ, Ãkhtíkw MkiØktríkf heíku yk s çkkçkíkku hkßÞ nkuÞ fu hk»xÙLkk rðfkMk{kt ÷køkw ÃkzðkLke Au.

Lk.{ku.Lke Lkuík]íð ûk{íkk :

yk Mk½¤wt LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð nuX¤ ÚkÞwt Au. yktfzkyku fhíkkt Mk{sðkLkwt yu Au fu ÷kufíktºk{kt «òfeÞ rðïkMk MktÃkkËLk fhðku nkuÞ íkku [qtxýe÷ûke Lkkhkyku Lknª, Ãkhtíkw {qÕÞrLkc hksfeÞ Lkuík]íð yLku ÷kufMkuðk {kxuLke «çk¤ hksfeÞ RåAkþÂõík òuEyu. {wÏÞ{tºke íkhefu LkhuLÿ {kuËeyu AuÕ÷k 13 ð»ko Ëhr{ÞkLk Mkíkík {qÕÞrLkckLku yk[hý{kt Wíkkhe yý{ku÷ WËknhý Ãkqhwt Ãkkzâwt Au. «{krýfíkk, MkkËøke, ykí{rðïkMk, MktðuËLkþe÷íkk íkÚkk hk»xÙ«u{ suðk MkËTøkwýku íku{Lkkt ÔÞÂõíkíðLkkt {nk{q÷k y÷tfkhku Au. íkuykuLke fkÞoþi÷e{kt MktMf]rík «íÞuLkku ykËh, ÷kufrník «íÞuLke «ríkçkØíkk, MÚkkrÃkíkrníkku Mkk{u ®n{íkÃkqðof ÷zðkLke íkíÃkhíkk, Ãkzfkhku Mkk{u ÍÍq{ðkLke {kLkrMkfíkk, økheçke rLk{qo÷Lk {kxuLke áZíkk, ðrnðxeíktºk ÃkkMkuÚke fk{ ÷uðkLke fwþ¤íkk, fkçku÷ MktøkXLk þÂõík, Mk{MÞkyku íkÚkk íkuLkkt Mk[kux Wfu÷ {kxuLke MkqÍ, Mkfkhkí{f yr¼øk{, {kLkðeÞ yr¼øk{ MkkÚkuLkkt MkðkOøke rðfkMkLkwt rðÍLk, rðÍLkLku Ãkrhýk{÷ûke çkLkkððkLke ykðzík, ¼u˼kð{wõík ÔÞðnkh íkÚkk rMkØktíkku MkkÚku õÞkhuÞ çkktÄAkuz Lknª fhðkLkwt ð÷ý «rík®çkrçkík Úkíkwt hÌkwt Au. ykðk MkËTøkwýku íkÚkk [krhºÞðkLk Lkuík]íðLkkt çk¤u s økwshkíkLke rðfkMk«r¢Þk{kt sLk¼køkeËkhe þõÞ çkLke Au. hksfeÞ çkkçkíkku{kt ‘ðrnðx’ Lknª yLku ðrnðx{kt hksfeÞ Ë¾÷økehe Lknª, íkuðe íku{Lke Lkerík fÕÞký fkÞkuo {kxu htøk ÷kðe Au. ykÃkr¥kLku yðMkh{kt çkË÷ðkLkwt íkuykuLkwt fkiþÕÞ yËT¼qík Au. yu s fkhý Au fu yksu Mk{ksLkk MkËTøkwýe ÔÞÂõíkykuLku ònuhSðLk{kt {Lk, ð[Lk íkÚkk f{oÚke MðuåAkyu Mkr¢Þ ÚkðkLkwt {Lk ÚkkÞ íkuðwt ðkíkkðhý MkòoÞwt Au. LkhuLÿ {kuËeLke {qÕÞrLkck yLku MkËk[hý yu s íkuykuLku «kÃík yrðhík sLkMk{ÚkoLk ÃkkA¤Lkwt MkkiÚke {n¥ðLkwt fkhý Au.

ð[Lk yu s ðkMíkrðfíkk :

LkhuLÿ {kuËeLke rðïMkrLkÞíkk «MÚkkrÃkík ÚkðkLkwt yuf {níðLkwt fkhý yu Au fu íkuyku su fnu Au íku fhu Au. økwshkík{kt þkMkLkÄqhk Mkt¼kéÞk ÃkAe «Úk{ «uMkLkkux{kt yLku «Úk{ furçkLkuxLke çkuXf{kt su fnu÷wt yLku íÞkh ÃkAe su-su fÌkwt íku{kLkwt Mk½¤wt fhe çkíkkÔÞwt Au. ‘fÌkwt íku fÞwO’ íku íku{Lkku xÙuf hufkuzo hÌkku Au. ÷kufMkuðkLkk MkhðiÞkLku MktrûkÃík{kt yu heíku Ãký {q÷ðe þfkÞ fu, MkrnÞkhku ÃkwY»kkÚko, {qÕÞrLkc ònuhSðLk, fÌkwt íku fÞwO, Mk¥kk Lknª, MkuðkLkku yr¼øk{, yrÄfkh Lknª fíkoÔÞLke ¼kðLkk, MkV¤íkk Lknª, Mktíkku»kLkku ykLktË, y{khe Lknª, ykÃkýe rMkrØ, Mk{]rØ MkkÚku MktMfkhLke MkwðkMk, rðfkMk «r¢Þk{kt sLk¼køkeËkheLkku {køko,  yLku hk»xÙrLk{koý{kt «Úk{ økwshkíkLke ¼kðLkk. íku{Lke ykðe y¾tz {qÕÞrLkck yLku áZ MktfÕÃk MkkÚku rLkÄkorhík ÷ûÞ «ríkLke Mkíkík økrík yu s hkßÞ {kxuLke «økrík yLku yrðhík sLkMk{ÚkoLkLke yiríknkrMkf økkÚkk çkLke hne Au, su nðu hk»xÙeÞMíkhu Ãký ÷køkw ÚkE Au.

y®nÞk {níðLkwt yu Au fu yks MkwÄe rðfkMkLkk {wÆu [qtxýe Síke Lk þfkÞ íkuðe ¼úk{f {kLÞíkk Ëhuf hksfeÞ ÃkûkkuLkk {Lk{kt ½h fhe økÞu÷e. 1996{kt fkUøkúuMku Lkh®MknhkðLkk ykøkúnÚke rðfkMkLkk {wÆu [qtxýe ÷zðkLkwt MkknMk fhu÷wt, Ãkhtíkw fkutøkúuMk hkðLkk rðfkMkfkÞkuoLke {krníkeLku ÷kufku MkwÄe ÃknkU[kzðk{kt rLk»V¤ hne níke. ykLkwt fkhý Ãký fkUøkúuMkLke hkð «íÞuLke WËkrMkLkíkk s níke yLku LkhuLÿ {kuËeLkk rËþkËþoLk {wsçk ¼ksÃku su heíku rðfkMkLkk {wÆu sçkhËMík «[kh fÞkuo, íkuLkkÚke Mk{økú Ëuþ{kt rðfkMkLkwt {n¥ð yk [qtxýe{kt Mk{òÞwt. MkËTLkMkeçku «Úk{ðkh ËuþLku rðfkMk ykÄkrhík hksLkeríkLkk {køkuo ð¤ktf yÃkkÞku yLku íkuLke økwY[kðe MkwþkMkLk{kt Au íku «òLku Mk{òðe þfkÞwt.

ðkuxçkuLfLke hksLkeríkLku òfkhku :

yks MkwÄe Ëuþ{kt {kuxk ¼køku fkUøkúuMku hks fÞwO. ÃkkuíkkLke Mk¥kk xfkððk {kxu ytøkúuòuLke ¼køk÷k Ãkkzku yLku hks fhkuLke Lkerík ykÃkýk Ëuþ{kt Ãký [k÷w hne. Ä{oLkk Lkk{u, òríkLkk Lkk{u, «ËuþLkk Lkk{u fu ¼k»kkykuLkk Lkk{u ykÃkýku Ëuþ hksfeÞ Ãkûkku yLku LkuíkkykuLke {u÷e {ÚkhkðxeLkk fkhýu Mkk[k yÚko{kt fËe yuf çkLke þõÞku LkÚke. ¾kMk fheLku {wÂM÷{ Mk{ksLku ÷½w{ríkLkk yLku yLkk{íkLkk hksfkhý{kt r÷Ãík hk¾eLku {¤e þfu íkux÷ku hksfeÞ hkux÷ku þufe ÷uðkLke Lkerík-heríkyu rnLËw yLku {wMk÷{kLk MkrníkLkk swËk-swËk Ä{o yLku Mkt«ËkÞLkk Mk{kòu ðå[uLke ¾kE ðÄkÞuo hk¾e. {wMk÷{kLk {íkËkhkuLke MktÏÞk yLku íkuykuLkk {íkËkLkLke ÃkuxLkoLku æÞkLku hk¾e {íkku ytfu fhðk {kxu fkUøkúuMk yLku íkuLkk suðk MkkÚke Ãkûkkuyu ËuþLku LkwfMkkLk ÚkðkLke õÞkhuÞ ®[íkk fhe Lknª. yk [qtxýe{kt ykðk ÃkûkkuLkk ykðk {íkçkuLfLkk hksfkhý Ãkh «fkþ ÃkkzðkLkwt fk{ LkhuLÿ {kuËeyu su heíku fÞwO íku {kxu íkuykuLku sux÷k ÄLÞðkË ykÃkeyu íkux÷k ykuAk Au.

ÞwÃkeyuLke fkUøkúuMkþkrMkík fuLÿ Mkhfkhu {wÂM÷{ku ytøku fÞk hkßÞ{kt fux÷ku ¼u˼kð ÚkkÞ Au, íku Mk{sðk {kxu yLku ¾kMk íkku Ãkkuíku {wÂM÷{kuLkk yuf{kºk íkkhýnkh Au íkuðwt Ëu¾kzðk {kxu Lke{u÷e Mkå[h fr{xeLkk íkkhýku{kt ßÞkhu yuðk íkkhýku çknkh ykÔÞk fu, økwshkíkLkk {wÂM÷{ku yLÞ hkßÞku fhíkkt ðÄkhu Mkw¾e Au, íÞkhu LkhuLÿ {kuËeyu Ëuþ¼h{kt {wÂM÷{kuLku Mk{òÔÞwt fu yks MkwÄe W¥kh «Ëuþ, rçknkh, Ãkrù{ çktøkk¤ yLku yktÄú «Ëuþ suðk {wÂM÷{ çknw{ríkðk¤k hkßÞku{kt {wÂM÷{ku {kuxk ¼køku nsw MkwÄe þiûkrýf, ykŠÚkf yLku Mkk{krsf heíku yLÞ hkßÞkuLkk «{ký{kt ðÄw ÃkAkík hÌkk Au. yk rMkðkÞ Ãký yk ð¾íku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku ¼khÃkqðof «[kh fÞkuo fu íku{Lkku Ãkûk {wÂM÷{ rðhkuÄe LkÚke. hk»xÙeÞ MðÞtMkuðf Mkt½u Ãký ònuh{kt ¼ksÃkLkk ykðk ÃkrhðíkoLkLkku rðhkuÄ fÞkoLkwt LkkUÄkÞwt Lknª. ykÚke {wMk÷{kLkkuLke Ãký ¼ksÃk «íÞuLke Mkqøk{kt ½xkzku ÚkÞku yLku {kuËe rðYØ yíÞtík fw«[kh Úkíkku nkuðk Aíkkt Mkkhk yuðk «{ký{kt {wÂM÷{kuyu rð[khÃkqðofLkwt ð÷ý Ëk¾ÔÞwt. yk rMkðkÞ Ä{oLkk ykÄkhu yLkk{íkLkk rLkýoÞku Mkðkuoå[ yËk÷ík{kt Ãký xefkÃkkºk çkLÞk. «[kh {kæÞ{kuyu Ãký ð»kkuoÚke [k÷íkk ykðk {íkçkUfLkk hksfkhýLkk {wÆk Ãkh sYhe æÞkLk ykÃÞwt, suLkk fkhýu «ò{kt òøk]rík ykðe yLku {wÂM÷{kuLku Ãký {kuËeLkk ‘¼u˼kð Lknª, Mk{¼kð’ Lkk rMkØktík{kt rðïkMk çkuXku. ykLkwt Ãkrhýk{ yu ykÔÞwt fu ðkuxçkuLfLkk hksfkhýLku òfkhku ykÃkðk {kxu ðÄw sLkMk{ÚkoLk «kÃík ÚkÞwt.

Lkfkhkí{f çkkçkíkku Ãkh «nkh :

LkhuLÿ {kuËeyu òuÞwt fu ykÃkýk Ëuþ{kt ËkÞfkykuÚke fkUøkúuMkLkwt þkMkLk su heíku [k÷e hÌkwt Au íku{kt yLkuf Míkhu yuðku Mkzku ÃkuMke økÞku Au fu íkuLku rLk{qo¤ fhðk {kxu ¾qçk þÂõík ÷økkððe Ãkzu íku{ Au. {kíku÷k MkktZ suðk çkLke økÞu÷k MÚkkrÃkík rníkkuLku íkkuzðk {kxu ÷kunk ÷kunu fku fkxíkk niLke Lkerík y¾íÞkh fhðe Ãkzu íku{ nkuE, [qtxýe støk{kt yLku rðþu»k fheLku AuÕ÷k fux÷ktf {rnLkkykuÚke íku{ýu fkutøkúuMkLke Lkerík-herík íkÚkk ËuþLke ËqËoþk {kxu sðkçkËkh Ãkrhçk¤ku Ãkh yíÞtík yk¢{f «nkhku fÞko Au. {kU½ðkhe, ¼úük[kh, çkuhkusøkkhe, fk¤wt ÄLk, ºkkMkðkË, rðËuþLkerík{kt Ze÷kÃkýwt, sLkMkk{kLÞ yLku ËuþLke Mkwhûkk Mkk{u ¾íkhkYÃk íkíðku, ÃkrhðkhðkË, çktÄkhýLke WÃkhðx sELku he{kux ftxÙku÷Úke [k÷íke þkMkLk ÃkØrík, MkhfkhLke ríkòuhe{ktÚke ÷ku¼-÷k÷[Lku W¥kusLk ykÃkíke ¾uhkíkkuLke «Úkk, økXçktÄLk MkhfkhkuLkk íkkÞVkyku, MfuLz÷ku, ðzk«ÄkLkÃkËLke rLk{koÕÞ ÂMÚkrík suðkt yLkuf «fkhLkkt ‘hkuøk[k¤k’Lkk fkhýu Ëuþ{kt su heíku rLkhkþkLkwt ðkíkkðhý ÃkuËk ÚkÞwt Au íkuLke Mkk{u fXkuhík{ çkLke sðkçkËkh ík{k{ Ãkûkku, Lkuíkkyku fu Ãkrhçk¤kuLku íku{Lkk yk¢{f «nkhkuÚke çk[ðk ËeÄk LkÚke. {kuËeLkk ykðk yk¢{ýÚke ËuþLke sLkíkk ¾wþeÚke Íq{e QXe yLku {kuËeLke íkkfkík ðÄkhðk {kxu MðÞt {kuËeLkk Mk{ÚkoLk{kt çkuXe ÚkE Au.  

Mkfkhkí{f yr¼øk{Úke ykþk-WíMkkn :

LkhuLÿ {kuËeyu {kºk Lkfkhkí{fíkk Mkk{u «nkhku fhðkLkwt s fkÞo fÞwO yuðwt LkÚke. íku{ýu ÃkkuíkkLkk {q¤ Mð¼kð {wsçk ÞwðkþÂõíkLku hk»xÙrLk{koý{kt òuzðk {kxu Mk½Lk «ÞkMkku ykËÞko. {rn÷kykuLku Mkþõík çkLkkððk {kxu XkuMk fkÞo¢{ku fhe Lkðe ykþk Q¼e fhe. økheçke, {kU½ðkhe, çkuhkusøkkhe suðe Mk{MÞkykuLkk Mk{kÄkLk {kxu ÃkkuíkkLkwt rðÍLk hsq fÞwO. íku{Lke «ku rçkÍLkuMk Ãkku÷eMke, Mkwhûkk {kxu rÍhku xku÷hLMk Lkerík íkÚkk rþûký, ykhkuøÞ suðe Mkuðkyku {kxuLke MktðuËLkþe÷íkk Ëk¾ðe. [urhrxLkk çkË÷u yuBÃkkðhªøk fhðkLke MkknMkÃkqýo ðkík fhe. MkMíke ÷kufr«Þíkk {u¤ððk ¾kíkh ËuþrníkLku Ëkð Ãkh Lk ÷økkzâwt. MktøkXLk{kt «kýLkku Mkt[kh fÞkuo. íku{Lkk rð[khku yLku ÔÞðnkh{kt MkktMf]ríkf hk»xÙðkËLke Mkk[e Í÷f ÷kufkuLku Ëu¾kE. ÷kufkuLku «rþrûkík fhðk {kxu íku{Lke QòoðkLk ðkýe fhkuzkuLkk {Lk Ãkh Äkhe yMkh fhíke økE. ÄqtykÄkh «[kh Ëhr{ÞkLk íkuykuLkk ykðk MðYÃk yLku Mkk{ÚÞoLkku ÷kufkuLku MkeÄku Mkkûkkífkh ÚkÞku, Ãkrhýk{u Ëuþ{kt LkhuLÿ {kuËeLke ÷kufr«Þíkk ÷nuh suðe Lknª Ãkhtíkw MkwLkk{e Mk{kLk Mkkrçkík ÚkE.

MktfÕÃkçk¤Lke ykf»koý þÂõík :

Mðk{e rððufkLktËLke çku ðkík çkhkçkh ÞkË hk¾e ÷køku Au. (1) QXku, òøkku yLku æÞuÞ«krÃík MkwÄe {tzâk hnku. (2) Lkr[fuíkk suðk 100 ÞwðkLkku òu {Lku {¤u íkku nwt ËuþLke fkÞkÃk÷x fhe Lkk¾wt. Ëuþrník{kt LkhuLÿ {kuËeyu fkUøkúuMk{wõík ¼khíkLkwt MðÃLk òuÞwt yLku Ãkkuíku ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh ònuh ÚkÞk íÞkhÚke yrík íkeðúíkkÃkqðof ÷ûÞ«krÃík {kxu {tze Ãkzâk yLku ËuþLke fkÞkÃk÷x fhðk {kxu 100 Lknª Ãký nòhku  Lkr[fuíkkyku ÃkkuíkkLke Vkus{kt íkiÞkh fhe LkkÏÞk yLku Ãkkuíku Ãký fXkuh Ãkrh©{ fÞkuo, su Ëuþ yLku ËwrLkÞkyu òuÞku.

Tyk{ Aíkkt, ¼khíkLke 125 fhkuzLke sLkíkkLkk ÓËÞ{kt MÚkkrÃkík Úkðwt, íkuLke ðkn-ðkn {u¤ððe yLku rðïMkrLkÞíkk «kÃík fheLku ykËhÃkqðof {íkYÃke Mk{ÚkoLk {u¤ððwt íku Mkk[u s yf÷ÃÞ Au. {kuËeLke MkV¤íkkLkwt hnMÞ ¼÷u yLkuf fkhýku{kt ÷¾kÞwt fu [[koÞwt nkuÞ, Ãkhtíkw yuf fkhý fu su {Lku MkkiÚke ðÄw {níðLkwt ÷køku Au íku íku{Lkwt MktfÕÃkçk¤ yLku ykí{rðïkMk Au.

 íkuykuLke MktfÕÃkþÂõík yux÷e «çk¤ Au fu íkuyku Äkhu íku heíku ÷kufkuLkk rË÷ku-rË{køk Ãkh AðkE sðkLke þÂõík Ähkðu Au. ÃkkuíkkLke ðkík ÷kufkuLku øk¤u Qíkkhe þfu Au. íku{Lkwt MkËk[hý yLku [krhºÞ íku{kt WÆeÃkfLke ¼qr{fk ¼sðu Au. ykí{rðïkMk íku{Lkku yíkqx Au. íkuykuLke ykðe yMkkÄkhý þÂõíkykuyu Mkwû{YÃku sLk{kLkMk Ãkh yMkkÄkhý yMkhku QÃkòðe Au. ÷kufku{kt ykþk yLku WíMkknLkku Mkt[kh ÚkÞku Au yLku Ãkrhýk{u LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íð nuX¤ ËuþLkk Wíf»ko {kxuLke ©Øk ÃkuËk ÚkE Au. yk [qtxýe{kt íkuykuLku {¤u÷wt ykx÷wt «[tz sLkMk{ÚkoLk ykðk fkhýkuLku ÷eÄu s ÚkÞwt Au íku{kt fkuE þtfk LkÚke. yuf Mkk{kLÞ ½h{kt sL{u÷k yLku yLkuf «fkhLkk yðhkuÄkuLku Ãkkh fheLku ðzk«ÄkLkÃkË MkwÄe ÃknkU[u÷k LkhuLÿ {kuËeLke hksfeÞ MkVhLkku ykx÷ku yÚko Ãký ½ýku ykuAku, yÄqhku yLku ykAku s Au. 

Leave a reply

Scroll Up