Blog

દેશ બદલાઈ રહ્યો છે…

દેશ બદલાઈ રહ્યો છે…

“અંધારું જ્યારે ગાઢ બને છે, ત્યારે માનવું કે પ્રભાત થવાની તૈયારી છે. આપણા શાસ્ત્રમાં પણ સંભવામિ યુગે યુગેની વાત કહેવાઈ છે. કોઈપણ પ્રકારના તત્ત્વ, સત્ત્વ કે વ્યક્તિત્વની સરખામણીમાં ઉતર્યા વગર આપણા ઇતિહાસ પર નજર કરીએ તો ભૂતકાળમાં ચોક્કસ સમયગાળા દરમિયાન હતાશ અને પતન પામેલા સમગ્ર સમાજજીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવામાં કોઈને કોઈ નિમિત્ત બન્યું છે. આપણી જાણમાં છે તેટલા માનવઇતિહાસ પર દૃષ્ટિ કરીએ તો પુરાતન કાળમાં ઋષિમુનિઓ દ્વારા વેદોના પ્રચાર થકી મનુષ્યજીવનમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ફેલાયેલો.”

çkwØ, {nkðeh, þtfhk[kÞo suðe rð¼qríkykuLkk ËþoLk yLku rËøËþoLk Úkfe Mk{ksSðLk{kt su Lkðòøkhý ÚkÞu÷wt íkuLkku RríknkMk yLkLÞ Au. {æÞfk¤{kt ¼ÂõíkyktËku÷Lk Ãký yuf [ku¬Mk «fkhLkk {kLkð WíÚkkLk {kxuLkwt Lkðòøkhý fne þfkÞ. rðËuþe MkÇÞíkk yLku Mk¥kk îkhk ÷qtxLke rðYØ ËÞkLktË MkhMðíke yLku Mðk{e rððufkLktËLkk MkktMf]ríkf yr¼ÞkLk yLku íÞkhçkkË ðtËu {kíkh{TLke [uíkLkkÚke ¼hÃkqh MðíktºkíkkLkk yktËku÷Lku Mk{økú hk»xÙLku yLkku¾e QòoÚke [uíkLkkMk¼h fhe ËeÄu÷ku.

ftEf yk «fkhu òuEyu íkku ykÃkýku Ëuþ AuÕ÷k fux÷kf Mk{ÞÚke Lkfkhkí{f ðkíkkðhý{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkku nkuÞ íkuðwt sýkíkwt níkwt. sLk{kLkMk ¼úük[kh, çkuhkusøkkhe, {kU½ðkhe, økheçke, fku{ðkË, òríkðkË, hkuøk[k¤k suðe yLkuf «fkhLke Mk{MÞkyku ðå[u rLkhkþ yLku rLkYíMkkn sýkíkwt níkwt.  AuÕ÷k A {rnLkkLkk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk yk s heíku ¼khíkLkk hksLkiríkf, Mkk{krsf, ykŠÚkf, MkktMf]ríkf fu Lkiríkf Míkh Ãkh Lksh Lkk¾eLku yuf s ÷exe{kt fkuE rLkŠððkË çkkçkík fnuðe nkuÞ íkku íku yu Au fu, Ëuþ çkË÷kE hÌkku Au.. fkhýku yLkuf nþu, Ãkhtíkw Ëuþ{kt ykþk, WíMkkn yLku ykí{rðïkMk¼ÞwO ðkíkkðhý çkLkkððk{kt fkhý¼qík yLku rLkr{¥k ËuþLkwt nk÷Lkwt hksfeÞ Lkuík]íð LkhuLÿ {kuËe çkLke hÌkk Au. çkeS heíku fneyu íkku, nk÷ Ëuþ LkðòøkhýLke «r¢Þk{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkku Au. ¼khíkLkk ¾qýu ¾qýu ðMkíkku Lkkøkhef yuf Lkðk s  «fkhLkk økkihð MkkÚku ËuþLku «u{ fhðk ÷køÞku nkuÞ íkuðk yýMkkhku «kÃík ÚkE hÌkk Au.

çkkçkík rðËuþe {nkLkw¼kðku MkkÚku {kuËeLke {w÷kfkíkLke nkuÞ, MkhnËLke MkwhûkkLke nkuÞ, MkËT¼kð yLku ¼kE[khkLkk ðkíkkðhýLke nkuÞ fu ÔÞkÃkkh-WãkuøkLke «økríkLke nkuÞ, ¼khíkðkMke ÃkkuíkkLkk {LkLke ðkík fnuíkku ÚkÞku Au, ÃkkuíkkLkk rð[khku ÔÞõík fhíkku ÚkÞku Au. yux÷wt s Lknª, MkkurþÞ÷ {erzÞk suðk nkÚkðøkk {kæÞ{ Ãkh ÃkkuíkkLkku {ík çkw÷tËÃkýu ÔÞõík fhðk ÷køÞku Au. {Lku ÷køku Au fu yk s sLk¼køkeËkhe  Au. su{ {nkí{k økktÄeyu MðíktºkíkkLku yktËku÷Lk çkLkkððk {kxu ÷kufkuLke Mkk{u÷økehe MkV¤íkkÃkqðof fhe çkíkkðu÷e, íku s heíku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe hk»xÙrLk{koý {kxu rðfkMkLku yuf yktËku÷Lk çkLkkððk ÷kufkuLke Mkk{u÷økehe {kxuLkk su «ÞkMkku fhe hÌkk Au, íkuLkk Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ku Äehu Äehu çknkh ykðe hÌkk Au. LkhuLÿ {kuËe {kºk Mkhfkhe fk{fks fhðk {kxu çkLku÷k ðzk«ÄkLk Lk hnuíkkt íku{ýu hk»xÙLke rðfhk¤ Mk{MÞkykuLku sz{qz{ktÚke fkZðk {kxu sYhe yuðe ÷kufòøk]ríkLkwt fk{ sçkËoMík WÃkkzâwt Au. hk»xÙrLk{koýLkwt yk fkÞo íku{Lkk fkÞofk¤Lkwt fËk[ MkkiÚke {n¥ðLkwt fkÞo çkLke hnuðkLkwt Au.

Mk{]Ø ¼khík, rLk{o¤ øktøkk, «ÄkLktºke sLkÄLk ÞkusLkk, {uRf ELk RÂLzÞk yLku MðåA ¼khík suðk yr¼ÞkLkku ÃkkA¤Lkk íkuykuLkk ÃkwY»kkÚko{kt ÷kuf{kLkMkLku [ku¬Mk rËþk{kt ½zðkLke íkuykuLke «kÚkr{fíkk MÃkü Ëu¾kÞ Au. íku{Lku ¼khíkLke sLkþÂõík Ãkh yMke{ rðïkMk Au yLku økktÄeS, MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷, sÞ«fkþ LkkhkÞý suðk {nkÃkwY»kkuLkk SðLkf{o{ktÚke íkuyku «uhýk ÷E hÌkk Au. {kºk [kh {kMkLkk xqtfk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk s íku{ýu òýu ËuþLke fur{MxÙe çkË÷e Lkkt¾e Au. LkkufhþkneLke szíkk økríkþe÷íkk{kt çkË÷kE økE Au. ¾qçk ykuAk Mk{Þ{kt þkMkLkMíkhu ÃkkuíkkLkk r{òsLkku ík{k{ Míkhu Ãkrh[Þ fhkððku, yu yíÞtík fÃkhe çkkçkík Au. yks MkwÄe Ëuþ{kt ykÃkýe Lkkufhþkne ÃkkuíkkLku s ÂMÚkh Mk¥kk {kLkíke hne Au yLku ÷kufku îkhk [qtxkÞu÷e Mkhfkhku yLku íkuLkk «ríkrLkrÄykuLku Ãkkt[ ð»koLke ntøkk{e Mk¥kk økýeLku [k÷íke hne Au. Mk¥kk ÃkrhðíkoLk çkkË þkMkfkuLkk [nuhkyku çkË÷kÞ Au, Ãkhtíkw {kuxk¼køku Mk¥kkíktºkLke Lkerík, rLkÞík yLku [k÷-[÷økík{kt ÍkÍku Vuh Ãkzíkku nkuíkku LkÚke. ¼khík{kt ykðwt «Úk{ðkh çkLke hÌkwt Au, su{kt Mk¥kkÃk÷xk çkkË ¾qçk ykuAk Mk{Þ{kt s hksfeÞ Lkuík]íð ÍzÃk¼uh ÃkkuíkkLke {kir÷f fuze ftzkheLku ËuþLku íku hkn Ãkh Ëkuhðk{kt MkV¤ çkLke hÌkwt Au.

ykÃkýk Ëuþ{kt AuÕ÷k fux÷kÞ ð»kkuoÚke Mkûk{ hksfeÞ Lkuík]íðLkwt Mktfx níkwt. ÷kufkuLkku ¼hkuMkku Mkhfkh{ktÚke íkqxe økÞu÷ku. yðkhLkðkh [qtxýeyku yLku Mk¥kkÃkrhðíkoLk Aíkkt Ãkrhýk{ þqLÞ! zkì. {Lk{kunLk®Mkn Ãký Lkkufhþkne{ktÚke s ykðu÷k nkuðkÚke ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAe Ãký çÞqhkufuxLke {kVf s ðíÞko, suLkk fkhýu ÷kufku rLkhkþ Úkíkk hÌkk. LkhuLÿ {kuËe ÷kufLkkÞf Au. ÷kufkuLke ykfktûkkyku þe Au íku çkhkçkh òýu Au. yÃkuûkkykuLku V¤e¼qík fhðk {kxu sYhe rðÍLk Au yLku ÃkwY»kkÚko {kxuLke íkíÃkhíkk Au. íku{Lkku «íÞuf rËðMk Ëuþ {kxu Lkðe ykþkyku sL{kðíkku hÌkku Au. Lkuík]íðLkk íku{Lkk økwýku ¼qíkfk¤{kt õÞkhuÞ ¾eÕÞk Lk níkk íkuðk yksfk÷ ¾e÷e hÌkk Au. Ãkrhýk{u Mkhfkh yLku ÷kufku ðå[uLke ¾kE ½xe økE Au. Mkhfkh yLku «ò Mkk{u Mkk{u Lknª, Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku òuðk {¤u Au. yk yuf {kuxe WÃk÷ÂçÄ Au. ðneðxeíktºkLke fkÞoMktMf]rík çkË÷kE sðkÚke ÷kufkuLkku rðïkMk ðæÞku Au. ykÚke ÷kufkuLke rð[khÄkhk{kt Ãký Mkfkhkí{f ÃkrhðíkoLk ykðe hÌkwt Au. ÃkkuíkkLkk {kxu, ÃkkuíkkLkk Ëuþ {kxu, ÃkkuíkkLke Mkhfkh yLku ÃkkuíkkLkk Lkuíkk {kxu ykËhLke ÷køkýe «çk¤ çkLkíke síke nkuðkÚke Ãknkz suðk fÃkhk fkÞkuo {kxu Ãký sLkMk{ÚkoLk ÃkuËk Úkðk ÷køÞwt Au. ykLkk fkhýu Mkhfkh {kxu Ãký Mkh¤íkk ðÄe hne Au.

LkhuLÿ {kuËeLkwt Lkuík]íð ÷kufkuLku ÃkMktË Ãkze økÞkLkwt yuf fkhý yu Au fu Ãkkuíku ßÞkt òÞ íÞkt ¼khíkeÞíkkLku ðheLku hnu Au. ¼khíkeÞ MktMf]rík, ÃkhtÃkhk yLku hk»xÙeÞ yÂM{íkkLkwt økkihð íkuykuLku ÓËÞMÚk nkuðkLkwt ÷kufku yLkw¼ðu Au. rðËuþ «ðkMkLke ðkík fheyu íkku íku{ýu òÃkkLkLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ¼khíkeÞ ËþoLkLke yr¼ÔÞÂõík fhe. y{urhfkLke {w÷kfkík íkku yuðe hne fu ËwrLkÞkLkk ½ýkt hk»xÙ«{w¾ku MíkçÄ ÚkE økÞk. íkuyku ßÞkt òÞ Au íÞkt ¼khíkLku MkkÚku hk¾u Au. ¼khík s Lkuík]íð fhíkwt nkuÞ Au yLku íkuyku ËuþLkk «Úk{ Mkuðf íkhefu íkuLkwt «ríkrLkrÄíð fhíkk nkuÞ Au. y{urhfkLkk «ðkMk Ëhr{ÞkLk Lkðhkrºk {nkuíMkð yLku WÃkðkMkLkk ðúíkLku ð¤øke hÌkk íÞkhu MknsÃkýu s ËwrLkÞkLku ¼khíkeÞ MktMf]ríkLke {nufLkku yLkw¼ð ÚkÞku. økktÄeS Ãký $ø÷uLz økÞk íÞkhu ÃkkuíkkLkk ÄkuíkeLkk Ãkrhðuþ{kt s økÞu÷k, íÞkhu íÞktLkk ðzk«ÄkLk [Š[÷u økktÄeS Ãkh rxÃÃkýe fhu÷e, Ãkhtíkw økktÄeSyu MðËuþe Mðkr¼{kLkLku ÞkuøÞ Xhkðu÷wt. LkhuLÿ {kuËeyu Ãký y{urhfk{kt ¼khíkeÞ SðLkþi÷eLkku ßÞkhu ztfku ðøkkzâku íÞkhu íÞktLkk ¼khíkeÞku ÃkkuíkkLkk Ëuþ Ãkh ðkhe økÞu÷k. Ëuþ«u{ søkkzðkLkwt yk çkezwt {kuËeyu su ÍzÃÞwt Au íku çkur{Mkk÷ Au.

Mk{]Ø ¼khíkLke «íÞufLke RåAk Au, Ãkhtíkw íkuLkk {kxu {qzehkufký òuEyu. çkuhkusøkkheLke Mk{MÞk Ëqh fhðk {uLÞwVìõ[hªøk MkuõxhLkku rðfkMk fhðk ‘{uf RLk EÂLzÞk’Lke yknT÷uf Mk{ÞMkhLke íku{s rðËuþeykuLkku rðïkMk ðÄkhðk {kxu WÃkÞkuøke Au. ÔÞkÃkkh fhðk ÷kÞf ËuþkuLke rðïçkUfLke ÞkËe{kt 134{k ¢{ ÃkhÚke «Úk{ Ãkkt[{kt ¼khíkLku ÷kðe {qfðk {kxuLke yk fðkÞík Au. nk÷Lkk ðkíkkðhý{kt òuE þfkÞ Au fu {kuËe Mkhfkh{kt Lkðku ykþkðkË Vu÷kíkk rðËuþe {qzehkufkýfkhku ¼khík «íÞu ðÄw ykf»kkoE hÌkk Au. ð»kkuoÚke ÃkuÄe Ãkzu÷e LkkufhþkneLke Lkfkhkí{f {Lkkuð]r¥k íkÚkk fkÞoMktMf]ríkLku íkkuzðk{kt {kuËe MkV¤ hÌkk Au. ykLkwt ßð÷tík WËknhý «ÄkLk{tºke sLkÄLk ÞkusLkk Au. yíÞtík xqtfk Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk çkUfkuyu su fkÞo fÞwO íku ykùÞo WÃkòðLkkhwt Au. [kh fhkuz Lkðk çkuLf ¾kíkk ¾qÕÞk yLku Mkkð Mkk{kLÞ ðøkoLkk ÷kufkuyu ÃkkuíkkLkk íkhVÚke Y. 1500 fhkuz çkUf{kt s{k fhe ËeÄk! hksfeÞ rðhkuÄeyku {kuËeLke xefk fhðk{ktÚke Ÿ[k LkÚke ykðíkk, íÞkhu Mkk{u Ãkûku Mkk{kLÞ sLk {kuËeLke yuf yÃke÷ Ãkh ÃkkuíkkLku {kxu y½hwt sýkíkwt nkuÞ Aíkkt Ãký ÃkkuíkkLkwt ÞkuøkËkLk ykÃkðk íkiÞkh ÚkE òÞ Au. Lkuík]íð «íÞuLkku ykðku ¼hkuMkku ½ýkt ð»kkuo ÃkAe Ëuþ{kt òuðk {¤e hÌkku Au. Mkhfkh Ãkkuíku yuf÷e hk»xÙrLk{koý fu MkðoMk{kðuþe rðfkMk Lk fhe þfu, íku Mktòuøkku{kt yk «fkhLke sLk¼køkeËkhe Mkfkhkí{f ÃkrhðíkoLk {kxu ÃkkÞkLke þhík Au.

MðåA ¼khíkLkwt yr¼ÞkLk suðwt þY ÚkÞwt fu rðhkuÄeykuLku íku{kt Ãký {kuËeyu økktÄeLku Mke{eík fhe LkkÏÞkLkwt Ëu¾kÞwt. rð[khðkLkwt yu Au fu MðåA ¼khík yu Lkkhku Lknª, Ãkhtíkw ¼khíkLke yrLkðkÞoíkk Au. fhkuzku økheçkkuLkk ykhkuøÞ MkkÚku Mktf¤kÞu÷e çkkçkík Au. MðåAíkk {kxu Ãkkuíku Íkzw ÷ELku ßÞkhu yuf ðzk«ÄkLk ykøk¤ ykðu íÞkhu MðåAíkkLkk {n¥ðLkku yuf MktËuþ Vu÷kíkku nkuÞ Au. MðåAíkk «íÞu sLkòøk]rík ykýðkLkwt fkÞo Lkuík]íðLkwt Au yLku íkuLku ykøk¤ ÄÃkkððkLkwt fkÞo Mk{økú Mk{ksLkwt Au. MðåAíkk hk¾ðe íku {kºk ÔÞÂõíkøkík fkÞo Lknª, Ãkhtíkw hk»xÙeÞ fíkoÔÞ Ãký Au. ðk{Lk sýkíkwt yk Ãkøk÷wt yMk÷{kt yíÞtík rðhkx Au. {kuËeLke þYykík MkkÚku s yk¾e Mkhfkh fk{u ÷køke økE Au. yk rMk÷rMk÷ku ykøk¤ ðÄíkku hnu íkku ËuþLkk fkÞkfÕÃk {kxu yíÞtík {n¥ðÃkqýo çkLke hnuþu.

LkhuLÿ {kuËeLke Ëhuf Ãknu÷ LkqíkLk yr¼øk{ Ähkðíke yLku Ãkrhýk{÷ûke nkuÞ Au. ÃkkuíkkLke Ãknu÷{kt MkhfkhLke MkkÚku sLkíkkLku òuzðkLke íku{Lke ykðzík yrîíkeÞ Au. Mkk{kLÞ heíku sLkíkk Mkhfkhe fkÞo¢{kuÚke Ëqh hnuíke nkuÞ Au. Mkhfkhe fkÞo¢{ku Ãký {kuxk¼køku ÷kufr«Þíkk yLku [qtxýeykuLku æÞkLk{kt hk¾eLku fhkíkk nkuÞ Au. LkhuLÿ {kuËeyu þY fhu÷k fux÷kÞ fkÞo¢{ku íkku yuðk Au fu suLkk Ãkrhýk{ Ëu¾kðkLke þYykík Ãký 10-15 ð»ko ÃkAe ÚkLkkhe nkuÞ Au. yk{ Aíkkt, {kuËeLke Ãknu÷ hk»xÙrník{kt nkuðkLkku ynuMkkMk Úkíkkt s sLkíkk íku{Lke MkkÚku òuzkÞ Au.ÞkuøÞ Lkuík]íðLkwt yk ÷ûký Au.

LkkUÄÃkkºk çkkçkík yu Au fu hksfeÞ ÃkrhðíkoLk ÃkAe Ãký {kuxk¼køku Mkk{kSf, MkktMf]ríkf fu ykŠÚkf ÃkrhðíkoLk Úkíkwt nkuíkwt LkÚke. LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]]íð nuX¤ AuÕ÷k fux÷kf {rnLkkyku ÃkAe yuðwt ÷køke hÌkwt Au fu Mkk{kSf MkËT¼kðLkk ðÄe hne Au. ykŠÚkf «økrík ÚkE hne Au. rLkhtfwþ {kU½ðkhe rLkÞtºký nuX¤ ykðe Au. MkktMf]ríkf Wíf»ko ÚkE hÌkku Au. sLkíkk yLku Mkhfkh ðå[uLke r{ºkíkk ðÄe Au. ÷kufku{kt ykþk-WíMkknLkku ðÄkhku ÚkÞku Au. MkkiÚke ðÄw {n¥ðLkwt yu Au fu ÷kufkuLkku ¼khík «íÞuLkku «u{ òøke hÌkku Au yLku yux÷u s Mkw¾Ë ykùÞo MkkÚku fne þfkÞ fu Ëuþ çkË÷kE hÌkku Au.

Leave a reply

Scroll Up