Blog

દેશના આમ આદમીની ધીરજ કસોટીની એરણ પર છે

દેશના આમ આદમીની ધીરજ કસોટીની એરણ પર છે

‘અચ્છે દિન આનેવાલે હૈ’ની આશા દેશભરમાં જગાવીને વડાપ્રધાન તરીકે સત્તારૂઢ થયેલા નરેન્દ્ર મોદીએ સારા દિવસોની ‘એપોઈન્ટમેન્ટ’ કેન્સલ કરીને ખરાબ દિવસોને પહેલાં આમંત્રણ આપ્યું હોવાની લાગણી સામાન્ય પ્રજામાં વ્યાપક રીતે ફેલાય તે માટે રેલવે ભાડામાં ૧૪ ટકા જેટલા તોતિંગ વધારાને મુદ્દો “બનાવી રાજકીય વિરોધીઓ મચી પડ્યા છે. “

fux÷kfu Ähýk «ËþoLk fÞwO, fux÷kfu Mkh½Mk fkZe rðhkuÄ LkkUÄkÔÞku íkku fux÷kfu ðzk«ÄkLkLkwt Ãkqík¤wt Ãký Mk¤økkððk MkwÄeLke ‘íkf’ ÍzÃke ÷eÄe.  {kU½ðkheLkku {kh nsw [k÷w Au íÞkt Mkk{kLÞ ðøko suLke MkkÚku Mkíkík òuzkÞu÷ku Au íkuðk hu÷ðu íktºkLkku yk «nkh LkkLkku-MkqLkku íkku LkÚke s, Ãkhtíkw MkhfkhLku ÷uðk Ãkzíkkt ykðk fXkuh Ãkøk÷kt ÃkkA¤ fÞk fkhýku sðkçkËkh nkuÞ Au íku Ãký òýðk hÌkk.

yuf íkhV ðzk«ÄkLk Mk{økú Ëuþ{kt yãíkLk {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkyku Ãkwhe Ãkkzðk {kxu fxeçkØ Au, íÞkhu hu÷ðuLkk íktºk{kt MkwÄkhku fhðk {kxu ¾qçk {kuxe hf{Lke sYhík hnu íku Mðk¼krðf Au. fuLÿLkk Lkkýk«ÄkLk yYý sux÷eyu hu÷ðu {tºkeLke «þtMkk fheLku fÌkwt fu, yk Ãkøk÷wt sYhe níkwt. ð¤e, íku{ýu yu{ Ãký fÌkwt fu Ëuþu Lk¬e fhðkLkwt Au fu íkuLku ¾¾zÄs MkwrðÄkyku òuEyu Au fu rðïMíkhLke yãíkLk MkwrðÄkyku ! y÷çk¥k, þkMkLkLkk «Úk{ {kMk{kt s ¼kð ðÄkhkLkk ykðk rLkýoÞLkku çk[kð fhðku y½hku íkku Au s,  Ãkhtíkw hu÷ðuíktºkLkk Wå[ yrÄfkheykuLkk sýkÔÞkLkwMkkh yk rLkýoÞ [qtxýe Ãknu÷kt s ÷uðkLkkh níkku, Ãkhtíkw ÷kufr«ÞíkkLkk Mkt˼o{kt hu÷ðu {tºkk÷Þ îkhk yrík sYhe yuðku yk rLkýoÞ [qtxýe Ãknu÷kt ÷uðkLkwt {w÷íkðe h¾kÞu÷. Mkðk÷ {kºk hu÷ ¼kzkLkku LkÚke, ¾kã ÃkËkÚkkuoLkk Mkíkík ðÄe hnu÷k ¼kð ðÄkhkLkku Ãký yux÷ku s Au.

ÃkrhÂMÚkrík «ò yLku Mkhfkh yu{ çktLku Ãkûku fMkkuxeYÃk Au. Mk{sðkLke çkkçkík yu Au fu yuf íkhV «ò ºkkrn{k{ Au yLku íðrhík Wfu÷ RåAu Au íkku çkeS íkhV fuLÿ Mkhfkh Lkðe Au yLku Mk{MÞkykuLkku su ðkhMkku {éÞku Au íku{ktÚke Wfu÷ þkuÄðk {Úke hne Au. yuf íkhV {kut½ðkhe suðe çkkçkík{kt yuf {rnLkku Ãký suLku ÷ktçkku ÷køkíkku nkuÞ íkuðk ÷kufku{ktLkk {kuxk¼køkLkkykuyu ‘{kuËe hMíkku fkZþu’Lke ykþkyu s fuLÿ{ktÚke ÞwÃkeyu MkhfkhLku íkøkuze {qfe Au, íkku çkeS íkhV ËuþLkk ðzk«ÄkLk Mk{]Ø yLku rðfrMkík ¼khíkLkk rLk{koý {kxu yks MkwÄe ËuþLku çkhçkkË fhe hnu÷e ËkÞfkykuÚke [k÷e ykðíke hurZÞk¤ Ze÷eZk÷e Lkeríkyku yLku [e÷k[k÷w «Úkkyku{ktÚke ËuþLku {wõík fhðk ÃkkuíkkLke ÷kufr«ÞíkkLku Ãký nkuz{kt {qfe hÌkk Au. ðzk«ÄkLk yuf yuðk ð¤ktf Ãkh Q¼k Au ßÞkt yufíkhV ÃkkuíkkLke ÔÞÂõíkøkík ÷kufr«Þíkk {kxu íkuykuyu ËuþLku çkhçkkË fhðkLkwt ÃkkÃk ðnkuhðwt Ãkzu yLku «òLkwt Ãký LkwfMkkLk fhðk íkiÞkh Úkðwt Ãkzu, ßÞkhu çkeS íkhV fXkuh rLkýoÞku îkhk yr«Þ çkLkeLku Ãký xqtfkøkk¤kLkk yÂMÚkh ÷k¼kuLku çkË÷u ÷ktçkkøkk¤kLkk MÚkkÞe ÷k¼kuLku æÞkLk{kt hk¾e sYhe yuðk fzðk sýkíkk fXkuh rLkýoÞku fheLku Ëuþrník{kt ykøk¤ ðÄðkLkwt Lk¬e fhðwt Ãkzu.

yk ÃkrhÂMÚkrík{kt LkhuLÿ {kuËe Mkk{u MkkiÚke {kuxku Ãkzfkh òu fkuE nkuÞ íkku íku ‘yuf ¼khík-©uc ¼khík’Lkk íku{Lkk MðÃLk {kxu Mkki«Úk{ ËuþLku {kLkrMkf heíku Mkßs fhðkLkku Au. ËuþLke «ò{ktÚke nýkE [qfu÷k ¾{ehLku søkkððkLkku Au. {kºk MðkÚkoLkwt rð[khðkLku çkË÷u ËuþLkwt Ãký rð[khðk {kxu íkiÞkh fhðkLkku Au. yk{kt fkuE {kuxk çkr÷ËkLkLke ðkík LkÚke. Mk{MÞkykuLku ÔÞkÃkf Ãkrh«uûÞ{kt rð[khðk íkÚkk Mkk{qrnf sðkçkËkheyku Mðefkhðk {kxu Mk{ksLku MðÞt rð[kh fhíkku fhðkLkku Au.

hu÷¼kzkLkku ðÄkhku íkku yuf Aqxf rLkýoÞ Au, Ãkhtíkw yÚkoÔÞðMÚkkLke çkkçkík{kt LkhuLÿ {kuËe yLku rð[ûký çkwrØ«rík¼k Ähkðíkk íku{Lkk MkkÚke yLku ËuþLkk Lkkýk{tºke yuðk yYý sux÷eLke fMkkuxe ykðLkkhk çksux{kt Úkþu. çksux hsq fhíke ð¾íku ËuþLke ykŠÚkf ÂMÚkrík þwt Au íkuLkku MÃkü ÏÞk÷ ykðu Au yLku ykŠÚkf Mk{MÞkyku{ktÚke ËuþLku çknkh ÷kððkLkwt MkhfkhLkwt rðÍLk fuðwt Au íkuLkku ytËks {¤u Au. ËuþLkk yÚkoíktºkLke økkze su heíku [qtxýe{kt Mk{òE íkuðe ¾hkçk nkuÞ yLku íkuLku nðu ÞkuøÞ heíku Ãkkxu [zkððkLke nkuÞ íkku ykøkk{e çksux{kt þk {kxu fXkuh rLkýoÞku ÷uðk{kt ykðLkkh Au, íkuLke {krníke yíÞkhÚke Ëuþ Mk{ûk ykðe sðe sYhe Au, suÚke fheLku ËuþLke sLkíkk {kLkrMkf heíku íkiÞkh Úkðk {ktzu.

yksfk÷ Lkkýk{tºke yYý sux÷e Lkðwt çksux íkiÞkh fhðk {kxu swËk-swËk ûkuºkLkk «ríkrLkrÄyku yLku yøkúýeyku MkkÚku rð[kh-rð{þo fhe hÌkk Au, fkhý fu yk «Úk{ çksux s Lkðe MkhfkhLke ykŠÚkf LkeríkLkku {sçkqík ËMíkkðus nkuðkÚke íku{kt s íku{ýu fux÷kf Lkeríkrð»kÞf ÃkrhðíkoLkLkku MktËuþ ykÃkðku Ãkzþu. [qtxýe{kt ykÃku÷k ð[Lkku{kt hkusøkkheLke Lkðe íkfku yLku {kU½ðkhe ½xkzðkLkk «ÞíLkkuLke MkkÚkuMkkÚku ÔÞkÃkf MðYÃku ykŠÚkf Lkerík Ëþkoðíkwt yk çksux LkhuLÿ {kuËe yLku íkuLke Mkhfkh {kxu {kuxe fMkkuxe çkLke hnuðkLkwt Au. ð»ko 2008-09Úke ð»ko 2013-14 MkwÄeLkk çksux{kt LkkýktfeÞ rþMíkLkku y¼kð òuðk {éÞku Au. rhÍðo çkuLf MkkÚku íkk÷{u÷ ðøkh WXkðkÞu÷k Ãkøk÷ktÚke {kU½ðkhe ÃkhLkku ytfwþ síkku hÌkku Au. rðËuþe {qzehkufký ½xe økÞwt Au. ÔÞkÃkkhe yk÷{{kt rðïkMkLkku y¼kð Au. AuÕ÷k 25 ð»kkuo Ëhr{ÞkLk «Úk{ðkh Mkíkík 2 ð»ko rðfkMkËh 5 xfkÚke Ãký ykuAku hÌkku Au. çkuLfªøk ûkuºk{kt {qze ykf»koðk {kxuLke ®[íkk Ãký yux÷e s ½uhe Au. çktÄ Ãkze økÞu÷k yÚkðk Äe{e økríkÚke [k÷íkk yLkuf {kuxk «kusuõxku {kxuLkwt ¼tzku¤ ÷kððwt yu Ãký yuf ®[íkk Au. ykðLkkhk ð»kkuo{kt MkçkrMkze{kt ½xkzku fhðkLkku Au. fh {k¤¾kLke Lkðe íkMðeh Ëuþ Mk{ûk hsq fhðk {kxu Lkkýk{tºke fÞku E÷ks þkuÄe ÷kðu Au, íku òuðkLkwt hnu Au.

yíÞkh MkwÄe fkUøkúuMke Mkhfkhkuyu çksuxLku ÷ku¼k{ýk ðkÞËkykuÚke ¼hÃkqh hk¾ðkLke «Úkk [÷kðe nkuðkÚke ËuþLke sLkíkk Ãký çksux hsq ÚkðkLkk xkýu ykþk hk¾eLku çkuMkíke nkuðkLkku RríknkMk Au. nðu ßÞkhu ¾uhkík fheLku Ëuþ çkhçkkË fhðkLke LkeríkLku rík÷kts÷e ykÃkðkLkku hkn ÃkfzkÞku Au, íÞkhu Lkðe Mkhfkh ÃkkMku «òyu Ãký {Vík ÷nkýeLke ykþk Lk hk¾ðe òuEyu. yu s heíku Lkðe Mkhfkh Ãký ßÞkhu yuf Lkku¾k «fkhLkku hkuz{uÃk hsq fheLku ¼khíkLku rðfkMkLke rËþk{kt Ëkuzíkwt fhðk Äkhu Au, íÞkhu íkuýu yu ¾kMk æÞkLk hk¾ðwt Ãkzþu fu «ò ÃkkMkuÚke W½hkðkÞuÞk÷ LkkýktLkku WÃkÞkuøk Mkk[e rËþk{kt ÚkE hÌkku Au fu Lknª ?

yks MkwÄe Mkhfkh [÷kððk {kxu þkMkLk fhíkk nkuÞ íkuðk ðzk«ÄkLkku s òuðk {éÞk Au, ßÞkhu LkhuLÿ {kuËe ðzk«ÄkLk íkhefu ËuþLkwt Mkt[k÷Lk yuf yr¼ÞkLkLkk MðYÃk{kt fhe hÌkk Au. LkhuLÿ {kuËeLkk Lkuík]íððk¤e fuLÿ MkhfkhLke yíÞkh MkwÄeLke fkÞoþi÷eÚke yuf çkkçkík MÃkü Au fu íku {kuxk¼køkLkk ûkuºk{kt Äh{q¤Úke MkwÄkhýkyku ÷kððk «ÞíLkhík Au. yÚkoíktºk WÃkhktík {k¤¾kfeÞ MkwrðÄkykuLkku rðfkMk, yktíkrhf Mkwhûkk, økheçkerLkðkhý, økúkr{ý rðfkMk, þnuhefhýLkk Ãkzfkhku yLku hkusøkkh suðk {n¥ðÃkqýo rð»kÞku Ãkh {kuËe MkhfkhLke Lkeríkyku ¾qçk MkkðÄkLkeÃkqðofLke Aíkkt ËqhtËuþeÃkqýo hnuðkLke Äkhýk Au. yk Lkeríkyku ykøk÷e Mkhfkh fhíkkt íkÆLk sqËe nþu, íkuðwt Mk{òÞ Au.

ËuþLke sLkíkkyu Mk{sðwt hÌkwt fu MktMkË{kt hk»xÙÃkrík «ýð {w¾hSyu su MktçkkuÄLk fÞwO íku ðkMíkrðfíkk{kt ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLkku ykøkk{e 60 {rnLkkLkku yusLzk Au. «ýð {w¾hSyu íku{Lkk «ð[Lk{kt su Ãk[kMk {wÆk Ãkh òuh ykÃÞwt íku {kuËe MkhfkhLke rËþk Mkq[ðu Au. yuf ¼khík-©uc ¼khík, MkkiLkku MkkÚk – MkkiLkku rðfkMk, MkwþkMkLk Úkfe rðfkMk, økheçkku «íÞuLke MktðuËLkk, {rn÷k Wíf»ko, hkusøkkh rLk{koý, yLkwMkqr[ík òrík-sLkòríkyku {kxu ðLkçktÄw fÕÞký ÞkusLkk, yÕÃk MktÏÞfkuLku Mk{kLk yðMkh, E-økðLkoLMk, rþûký Lkerík, Ëhuf hkßÞ{kt ykE.ykE.yu{. íkÚkk ykE.ykE.xe. suðe rþûký MktMÚkkyku, f]r»k Ãkh òuh, {qzehkufkýLku ykf»koðkLkk «ÞkMkku suðe «kÚkr{fíkkyku Ãkh MkhfkhLkku yMkhfkhf y{÷ ykðLkkhk rËðMkku{kt ËuþLke sLkíkk {kxu Mkkhk Mk{k[kh çkLke hnuþu íkuðe ykþk yk íkçk¬u [ku¬Mk hk¾e þfkÞ, Ãkhtíkw yuf s ð»ko {kxu hsq ÚkLkkhk ykøkk{e çksux{kt yk{ktÚke fÞk ûkuºkLku fux÷e «kÚkr{fíkk {¤þu íkuLkk Ãkh rLk»ýkíkkuLke Lksh Au.

Mðk¼krðf Au fu Mkhfkh ÃkkMku fkuE òËwE Aze LkÚke nkuíke fu MkðkMkku fhkuzLke ðMkíke Ähkðíkk ËuþLke hkíkkuhkík fkÞkÃk÷x fhe Lkkt¾u, Ãkhtíkw su heíku MkhfkhLke fMkkuxe Au, íku s heíku «òLku Ãký ÃkkuíkkLkk SðLkLke Mk{MÞkyku MkkÚku ûkýuûký {Úkíkk hnuðkLkwt nkuðkÚke íkuLke Ãký yux÷e s fMkkuxe Au.

nk÷{kt LkhuLÿ {kuËe {kxu «òLkku rðïkMk yu {kuxe {qze Au yLku íkuÚke {kuËe Mkhfkh «íÞu «òLkwt ð÷ý WËkhíkk¼ÞwO Ãký Au. yLku ð¤e nsw íkku þYykík Au íÞkhu «ò Ãký rðhkuÄ fhðkLkwt rð[khþu Lknª. ykLkwt yuf fkhý yu Ãký Au fu «ò òýu Au fu yk su fkuE fzðe Ëðk ÃkeðzkðkE hne Au, íku hkuøkLkwt fkhý ykøk÷e Mkhfkh yLku íkuLkk r¢Þkf÷kÃkku Au. yk{ Aíkkt, fux÷ef Mk{MÞkyku Ãkh xqtfkøkk¤kLkk Wfu÷ku Ãký yux÷k s {n¥ðLkk Au, su «ò {kxu yMkÌk fMkkuxe Mk{kLk Lk çkLke òÞ.

¼khíkLke sLkíkk òýu Au fu {kuËe Mkhfkh sYhe nkuÞ íkuðk fXkuh rLkýoÞku fhðk Mkûk{ Au yLku íku {kxu Úkkuzk Mk{Þ Ãkqhíke ÃkkuíkkLke ÷kufr«Þíkk ykuAe ÚkE òÞ íkku Ãký íkuLke ®[íkk fu Ãkhðk fhu íku{ LkÚke yLku íkuÚke s yíÞkhu ÚkE hnu÷ku økýøkýkx Ãký fkuE {kuxe QÚk÷ÃkkÚk÷ Mksuo íkuðe þõÞíkkyku ÷uþ{kºk LkÚke, Ãkhtíkw hksfeÞ rðhkuÄeykuLku ykðk rLkýoÞku ßÞkhu ‘íkf’ Mk{kLk sýkíkk nkuÞ, íÞkhu MkhfkhLke ÃkhuþkLke{kt ðÄkhku ÚkkÞ Au yLku Auðxu fkÞoûk{íkk Ãkh rðÃkheík yMkh sYh ÚkkÞ Au. yk Mktòuøkku{kt «òLkwt Mk{ÚkoLk Mk{ÞMkhLkk hk{çkký E÷ks íkhefu sYhe çkLke òÞ Au.

yuf ðkík [ku¬Mk Au fu ¼khíkLkk yÚkoíktºkLke øk{u íkuðe rðfx ÂMÚkrík nkuÞ íkku Ãký fuLÿ Mkhfkh{kt fkçku÷ {tºkeyku yLku fwþ¤ íku{s yLkw¼ðe MkLkËe yrÄfkheyku yux÷k Au fu ÃkrhÂMÚkrík{kt fkuEÃký heíku MkwÄkhku ÷kðe þfðk Mkûk{ Au. ðneðxeíktºkLku {kºk ykËuþkuLke Lknª, Ãkhtíkw Mkk[e rËþk{kt fkÞohík hnu íku {kxu «kuíMkknLk íku{s rËþkËþoLkLke sYh Au. ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe Ãknu÷uÚke s ðneðxeíktºkLku ytfwþLku çkË÷u Mðíktºkíkk ykÃkðkLkk rn{kÞíke nkuðkLkwt Ëu¾kE hÌkwt Au yLku ÷kufrník{kt Mkíkík «ÞíLkþe÷ hnuðkLke íkuykuLke íkeðú hksfeÞ RåAkþÂõík òuíkkt yu ykþk yMÚkkLku LkÚke fu ykðLkkhk ð»kkuo{kt íktºkLkk ÃkwY»kkÚkoLkk Mkkhk Ãkrhýk{ku «kÃík Úkþu. òu fu, Mkhfkhu sLkíkkLku rðïkMk yÃkkððku Ãkzþu fu Ãkkuíku ÷eÄu÷k fzðk sýkíkk rLkýoÞku ¼÷u xqtfkøkk¤k {kxu fXkuh sýkíkk nkuÞ, Ãkhtíkw ÷ktçkk økk¤u íku «òLkk rník{kt s Au. yk Mk{økú Mkt˼o{kt òuEyu íkku ÷kufkuLke ykþk Ãký nsw íkqxe LkÚke, íku{ Aíkkt yk{ ykË{eLke Äehs fMkkuxeLke yuhý Ãkh Au, yu Ãký yux÷wt s Mkk[wt Au.

 

Leave a reply

Scroll Up