Blog

તામિલનાડુ : કોંગ્રેસ-ભાજપ બંનેને રમાડતું રાજકારણ

તામિલનાડુ : કોંગ્રેસ-ભાજપ બંનેને રમાડતું રાજકારણ

“ભારતની દક્ષિણમાં આવેલા તામિલનાડુ રાજ્યનો ઇતિહાસ ખૂબ પ્રાચીન છે. તે સમયના રાજવંશોમાં મુખ્યત્વે ચેર, ચોલ અને પંડ્યા રાજવંશની આ કર્મભૂમિ રહી છે. સંત કવિ તિરૂવલ્લુવરનું તિરૂક્કુરલ એ પ્રાચીન તામિલનો સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ છે. સંગમ સાહિત્ય એ તામિલના સાહિત્યિક વિકાસનો દસ્તાવેજ છે. નૃત્યમાં ભરતનાટ્યમ આજે પણ આપણે ત્યાં લોકપ્રિય અને પ્રસિદ્ધ છે. તામિલ એ વિશ્વની અત્યંત પ્રાચીન સભ્યતાઓમાંની એક ગણાય છે. અહીંયા ૮૯ ટકા જેટલા લોકો અહીંની અધિકૃત ભાષા તામિલ બોલે છે, જેનો ઇતિહાસ પણ અતિ પ્રાચીન છે. તામિલનાડુની સાંસ્કૃતિક વિશેષતાઓમાં તંજાવુરના ભીંતચિત્રો, ભરતનાટ્યમ, મંદિરનિર્માણ અને અન્ય સ્થાપત્યકલાઓ છે.”

íkkr{÷Lkkzw yu rðMíkkhLke árüyu ¼khíkLkwt 11{wt yLku ðMkíkeLke árüyu 7{k LktçkhLkwt MkkiÚke ðÄw ðMkíke Ähkðíkwt hkßÞ Au. {kLkð Mkq[fktfLke árüyu ¼khíkLkwt yk 6êk LktçkhLkwt hkßÞ ykŠÚkf Mk{]rØLke çkkçkík{kt çkeò Lktçkhu Au, su MkkiÚke ðÄw hkusøkkhe ykÃkíkwt ¼khíkLkwt çkeò LktçkhLkwt hkßÞ Au. ynªLke ðMkíke 7,21,47,030 Au, yLku 80.3 xfk sux÷ku Ÿ[ku rþûký Ëh Ähkðu Au. ynªÞk 88.34 xfk rnLËwyku, 6.08 xfk r¾úMíke yLku 5.57 xfk {wÂM÷{ ðMkík ðMku Au. íkuLke hksÄkLke [uLLkE íkuLkwt MkkiÚke {kuxwt þnuh Au. (MkuLMkMk-2011)

íkkr{÷Lkkzw{kt yíÞkhu yku÷ RÂLzÞk yLLkk ÿrðz {wLkuºk f¤øk{Lkk MkðuoMkðko Mkw©e sÞ÷r÷íkkLkwt yuf[¢e þkMkLk [k÷e hÌkwt Au. yíÞtík [íkwh hksfkhýe íkhefu yku¤¾kíkk sÞ÷r÷íkk hksfkhýLkk y¾kzk{kt ¼÷¼÷k LkuíkkykuLku yuf÷k ¼khu Ãkzu íkuðk Au. AuÕ÷kt fux÷ktf ð»kkuo Ëhr{ÞkLk íÞktLkk MÚkkrLkf hksfkhý{kt {wÏÞíðu çku ÔÞÂõíkykuLkku «¼kð hÌkku Au. yuf sÞ÷r÷íkk yLku çkeò fYýkrLkrÄ. ynªLke «ò Ãký Ãkkt[ ð»ko Ãkqhk ÚkkÞ yux÷u Mk¥kkLkk Mkqºkku rðhkuÄÃkûkLku MkkUÃke ËuðkLkku yr¼øk{ Ähkðu Au. íkkr{÷Lkkzw{kt Ãknu÷k rðÄkLkMk¼k yLku rðÄkLk Ãkrh»kË çktLku níkkt, Ãkhtíkw 1986{kt çkeò hkßÞkuLke {kVf ynªÞk Ãký nðu rðÄkLkMk¼k yuf s Au, su{kt 234 ÄkhkMkÇÞku Au. [k÷w ÷kufMk¼k{kt íkkr{÷LkkzwLke fw÷ 39 çkuXfku{ktÚke zeyu{fu-18, yuykEzeyu{fu-9, fkUøkúuMk-8, MkeÃkeykEyu{-1, yu{zeyu{fu-1, ðeMkefu-1, MkeÃkeykE-1 çkuXfku Ähkðu Au, ßÞkhu hkßÞMk¼k{kt yuykEyuzeyu{fuLkk 7, zeyu{fuLkk 6 yLku yLÞ ÃkûkkuLkk MkktMkËku 6 Au.

¼qíkfk¤{kt Lksh fheyu íkku 1960{kt rnLËe ¼k»kk rðYØ yktËku÷LkLkk fkhýu ÷kufr«Þ çkLku÷k zeyu{fu Ãkûku fkUøkúuMkLku hkßÞ{kt Ãkzfkh ykÃkeLku 1967{kt Mk¥kk nktMk÷ fhu÷e. íkuLkk «Úk{ {wÏÞ{tºke yLLkk ËwhkELkwt çku ð»ko{kt s yðMkkLk Úkíkkt yu{ fYýkrLkrÄyu 1969{kt {wÏÞ{tºke íkÚkk zeyu{fuLkk «{w¾ íkhefuLkku nðk÷ku Mkt¼k¤e ÷eÄku. òu fu yk ze.yu{.fu.ÃkûkLkk çku ¼køk÷k Úkðk{kt ðkh Lk ÷køke.

1972{kt Ãkûk{ktLkk s yu{. S. hk{[tÿLk fu suyku íkkr{÷LkkzwLkk ÷kufr«Þ yr¼Lkuíkk níkk, íkuykuyu fYýkrLkrÄLke Lkerík-herík yLku Mk¥kkLku ÃkzfkheLku ÃkkuíkkLkku Lkðku Ãkûk yku÷ RÂLzÞk yLLkk ÿrðz {wLkuºk f¤øk{ çkLkkÔÞku yLku Ãkûk{ktÚke swËk ÚkE 1977{kt {wÏÞ{tºke çkLÞk yLku 1987{kt yðMkkLk ÚkÞk MkwÄe Mk¥kk Ãkh hÌkk. yk yu{.S.ykh.Lkk yðMkkLk ÃkAe Vhe ÃkkAk íku{Lkk ÃkûkLkk çku ¼køk÷kt Ãkzâk. yuf sqÚk yu{.S.ykh.Lkk ÃkíLke òLkfe hk{[tÿLkLkwt yLku çkeswt sqÚk su. sÞ÷r÷íkkLkwt níkwt, Ãkhtíkw 1989Lke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku{kt ÃkhksÞ «kÃík ÚkÞk çkkË çktLku sqÚkku Vhe yuf ÚkE økÞk yLku íÞkh ÃkAe íkuLkku MktÃkqýo ftxÙku÷ sÞ÷r÷íkkyu yks MkwÄe Mkt¼kéÞu hkÏÞku Au.

íkkr{÷LkkzwLkk þkMkLkíktºk Ãkh Lksh fheyu íkku 1989{kt ze.yu{.fu., 1991{kt yu.ykE.ze.yu{.fu., 1996{kt ze.yu{.fu. þkrMkík økXçktÄLk íkÚkk 2001{kt yuykEzeyu{fu þkrMkík økXçktÄLk, 2006{kt Vhe ze.yu{.fu. þkrMkík økXçktÄLk yLku 2011{kt Vhe yuykEzeyu{fu þkrMkík økXçktÄLkLke  Mk¥kkðk¤e Mkhfkhku þkMkLk{kt hne Au. hkßÞ{kt 1990Úke òrík ykÄkrhík hksfkhý ðÄíkwt økÞwt Au.

fuLÿLke ðkík MkkÚku hkßÞLku Mkh¾kðeyu íkku zeyu{fu yÚkðk yuykEyuzeyu{fu yu{ çktLku Ãkûkku fkuLku õÞkhu Mk{ÚkoLk ykÃkþu yLku õÞkhu Mk{ÚkoLk ÃkkAwt ¾U[e ÷uþu, íku Lk¬e fne þfkÞ Lknª íkuðku çktLkuLkku xÙuf hufkuzo hÌkku Au. çktLku Ãkûkku õÞkhu fkUøkúuMkLku h{kzu fu õÞkhu ¼ksÃkLku øk÷økr÷Þk fhkðu, íkuLkwt økrýík hksfeÞ [íkwhku Ãký [ku¬MkÃkýu økýe þfíkk LkÚke. ynªÞkLkk MÚkkrLkf Ãkûkku ðå[u Ãký «kËurþf {wÆkykuLkwt ð¤øký íkuykuLkk ÃkûkLkk yÂMíkíð MkkÚku szkÞu÷wt nkuðkÚke LkkLkk-{kuxk Mk{kÄkLk Ãký MÚkkrLkf Míkhu yíÞtík frXLk çkLku Au. yk{ Aíkkt yk ð¾íku fuLÿ{kt Mkhfkh h[ðkLkk {wÆu rðhkuÄk¼kMke rð[khÄkhk Ähkðíkk Ãkûkku Ãký yuf ÚkÞk nkuðkLkk Mk{k[khku «kÃík ÚkE hÌkk Au.

¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLku Mk{ÚkoLk ykÃkðk {kxu n{ýkt-n{ýkt s Ãkkt[ sux÷k Ãkûkku Mkt{ík ÚkÞk nkuðkLkwt ÃkûkLkk «{w¾ hksLkkÚk®Mknu ònuh fÞwO Au. yk Ãkkt[ Ãkûkku{kt zeyu{zefu, Ãkeyu{fu, yu{zeyu{fu, fuyu{zefu yLku ykEsufu suðk Ãkûkku Au. fYýkrLkrÄLkk Ãkwºk y÷krøkrh Ãký LkhuLÿ {kuËeÚke «¼krðík ÚkELku yuLkzeyu{kt òuzkðk íkíÃkh çkLÞk Au. ¼ksÃkLke þYykík{kt sÞ÷r÷íkk MkkÚku òuzký fhðkLke RåAk níke, Ãkhtíkw sÞ÷r÷íkkLkwt ð÷ý çkË÷kíkkt ¼ksÃku Ãký íkuLkku hMíkku çkË÷e LkkÏÞku.

sÞ÷r÷íkkLkk Ãkûku Ãký yrLkrùíkíkkyku ½ýe Au. ÃkkuíkkLkk hkßÞ{kt MknÞkuøke Ãkûkku MkkÚku økXçktÄLk håÞk çkkË çkuXfkuLke Vk¤ðýe {wÆu Mkt{rík Lk MkÄkíkkt MkeÃkeykE-yu{ yLku MkeÃkeykEyu sÞ÷r÷íkkLkk yuykEyuzeyu{fu MkkÚkuLkk økXçktÄLkLkku ytík ykÔÞkLke ònuhkík fhe ËeÄe Au. sÞ÷r÷íkkyu yuf {rnLkk Ãknu÷kt yk Ãkûkku MkkÚku Mk{sqíke fheLku su-íku W{uËðkhkuLku çkuXfku Ãký Vk¤ðe ËE «[kh [k÷w fhe ËeÄku níkku. zkçkuheykuyu çkkh çkuXfku {ktøkeLku çkuXfkuLke MÃküíkk fhðk yðkh-Lkðkh Ëçkký fhðk Aíkkt sÞ÷r÷íkkLkk Xkøkk-XiÞk ÃkAe yk Mk{sqíke s Ãkze ¼ktøke Au.

hkßÞ{kt ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkwt nsw MkwÄe fkuE ðsqË Lk nkuðkÚke íkuýu ykðk «kËurþf Ãkûkku Ãkh s ykÄkh hk¾ðku Ãkzu íkuðwt Au. òufu yk ð¾íku LkhuLÿ {kuËeLkk fkhýu ÃkûkLkku swMMkku ðÄw Au. zeyu{zefuLkk yæÞûk rðsuÞfktík WVuo fuÃxLk MkkÚku ¼ksÃkLku {u¤ Ãkze økÞku Au. çku ð»ko Ãknu÷kt ÞkuòÞu÷e rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe{kt fuÃxLku 26 çkuXfku Síke níke, ßÞkhu fYýkrLkrÄLkk zeyu{fuyu {kºk 20 çkuXfku Síke níke. yk{, fuÃxLkLke Ãkkxeo rðÄkLkMk¼k{kt {wÏÞ rðhkuÄ Ãkûk Au. fuÃxLkLke MkkÚku s ¼ksÃkLku Ãkeyu{fuLkk zku. hk{ËkuMk, ykEsufu yLku fuyu{zefuLkku MkkÚk {¤e økÞku Au. ¼ksÃku 1988{kt ÷kufMk¼kLke ºký çkuXfku yLku 1999{kt Ãkkt[ çkuXfku Síke níke, Ãký nsw yk hkßÞ{kt ¼ksÃkLkku ÃkkuíkkLkku ykí{rðïkMk ¾kuztøkkÞu÷ku Au. xwS fki¼ktzLkk {wÏÞ ykhkuÃke yu. hkò Mkk{u yks MkwÄe ¼ksÃku Mkíkík çkq{hký {[kðe nkuðk Aíkkt íkuLke Mkk{u ¼ksÃkLkk W{uËðkh [qtxýe ÷zðkLkk LkÚke. ykLkwt fkhý ykùÞo yLku yk½kík Ãk{kzu íkuðwt Au. Mk{k[kh yuðk Au fu ¼ksÃkLkk W{uËðkhu Vku{o ¼hðk{kt rð÷tçk fhíkkt íku{Lke W{uËðkhe hË ÚkE økE Au ! ¼ksÃk suðk hk»xÙeÞ ÃkûkLkk W{uËðkh [qtxýe Vku{o ¼hðk{kt {kuzwt fhu íku ðkík fkuEÃký heíku fkuELku Ãký øk¤u Qíkhu íkuðe LkÚke.

yk{, íkkr{÷LkkzwLkwt r[ºk Ãku[eËwt Au yLku þkMkLkLkk ºký ð»ko ÃkAe íÞktLke sLkíkkLkk ð÷ý ytøku yuLxe RfBçkLMke Vuõxh fux÷wt «çk¤ Au, íkuLku æÞkLk{kt ÷uíkkt sÞ÷r÷íkk, fYýkrLkrÄ fu yLÞ ÃkûkkuLkk LkuíkkykuLke íkkfkík Mk{sðk {kxu [qtxýeLkk Ãkrhýk{ku òýðk rMkðkÞ çkeòu fkuE Mknu÷ku WÃkkÞ LkÚke.

íkkr{÷Lkkzw ÷kufMk¼k [qtxýe fkÞo¢{ (yuf íkçk¬k{kt)

íkk. 24-04-2014

Ãkhþwhk{Lkwt Ãkhþw yLku fuhk÷k

Ãkkihkrýf fÚkkyku yLkwMkkh Ãkhþwhk{u ÃkkuíkkLkwt Ãkhþw Mk{wÿ{kt VUõÞwt yLku íkuLkk fkhýu yu s ykfkhLke su ¼qr{ Mk{wÿÚke çknkh Lkef¤e íku «ËuþLkwt Lkk{ yu yksLkwt fuhk÷k. fuhk÷k íkuLkk «kf]ríkf MkkIËÞo yLku ykÞwðuoË yLku ðLkki»krÄyku {kxu «rMkØ Au. ynªÞk E.Mk.Ãkqðuo 10{e MkËeLkk {kLkð ðMkðkxLkk «{kýku {¤e ykðu÷k Au.  íkkr{÷LkkzwLku yzeLku ykðu÷wt fuhk÷k Ërûký ¼khíkLkwt 20 ÷kufMk¼k çkuXfku yLku 141 rðÄkLkMk¼k çkuXfku Ähkðíkwt hkßÞ rþrûkík hkßÞ íkhefu rðÏÞkík Au. ynªÞkLkku rþûký Ëh 95.5 xfk sux÷ku yux÷u fu ¼khík{kt MkðkorÄf Au. ynªLke ðMkíke (MkuLMkMk-2011) 3,33,87,677 Au, su{kt Ëh 1000 ÃkwY»kkuyu {rn÷kykuLke MktÏÞk 1084 Au. ynªLke {wÏÞ ¼»kk {÷Þk÷{ Au yLku rÚkYðLktíkÃkwh{ íkuLkwt ÃkkxLkøkh Au.

fuhk÷k{kt [k÷w ÷kufMk¼kLkk MkktMkËku{kt fkUøkúuMkLkk 13 yLku MkeÃkeykEyu{Lkk 4 MkktMkËku Au. yLÞkuLke MktÏÞk 3 Au. fuhk÷kLkk {wÏÞ{tºke yku{kLk [ktze Au, su fkUøkúuMkLkk Au. ynªÞk ºkeò íkçk¬kLkk {íkËkLk{kt 10{e yur«÷u ÷kufMk¼kLke [qtxýe ÞkuòE økE. yk hkßÞ{kt ¼ksÃk yks MkwÄe ÷kufMk¼k fu rðÄkLkMk¼k{kt ¾kíkwt ¾ku÷kðe þõÞwt LkÚke. fuhk÷kLke hksÄkLke rÚkYðLktíkÃkwh{{kt n{ýkt-n{ýkt çknw [Š[ík fuLÿeÞ «ÄkLk þrþ ÚkYh [qtxýe ÷ze hÌkk Au. íku{Lke Mkk{u yuLkzeyu þkMkLk{kt «ÄkLk hnu÷k 85 ð»koLkk yku. hksøkkuÃkk÷ rÚkYðLktíkÃkwh{Lkk ¼ksÃkLkk W{uËðkh Au. yk{ Aíkkt ¼ksÃkLkku fkuE «[kh Ëu¾kÞku Lknkuíkku. fuhk÷kLkwt hksfeÞ r[ºk çku {kuh[k ðå[u VÞko fÞwO Au. yufíkhV fkUøkúuMkLkwt Lkuík]íð Ähkðíkku zu{ku¢urxf £Lx yLku çkeS íkhV fkuBÞwrLkMx Lkuík]íð Ähkðíkku ÷u^x zu{ku¢urxf £Lx. nk÷Lke ÂMÚkrík òuEyu íkku {íkËkhku çktLku £LxÚke Lkkhks Au. fuhk÷kLke ¾kMk ðkík yu Au fu yk hkßÞ{ktÚke ykðíkk MkÇÞku{ktÚke 8 sux÷k fuLÿeÞ {tºkeyku nkuðk Aíkkt ÷kufku ¾wþ LkÚke. fuLÿ MkhfkhLkk fki¼ktzku{kt {wÏÞ{tºke yku{kLk [ktzeLkk Ãký çku LkSfLkk MkkÚkeyku MktzkuðkÞu÷k nkuðkÚke ÷kufku{kt rLkhkþk òuðk {¤u Au. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkwt ynªÞk Ãký òuh Lk nkuðkÚke yLku fkUøkúuMkLkk rMkrLkÞh Lkuíkk yu. fu. yuLxkuLke suðk yk hkßÞ{ktÚke ykðíkk nkuðkÚke fkUøkúuMk {kxu fuhk÷k ykþkLkwt rfhý Au.

íkf÷kËe hksfkhýLkwt Mkkûke Ãktòçk

Ãktòçk yu W¥kh-Ãkrù{ ¼khíkLkwt yuf hkßÞ Au, suLkku çkeòu ¼køk ÃktòçkLkk Lkk{u ÃkkrfMíkkLk{kt Ãký Au. ¼khíkLkwt su Ãktòçk hkßÞ Au íku nrhÞkýk yLku rn{k[÷ «ËuþLku yzeLku ykðu÷wt Au. ÃktòçkLke W¥kh{kt sB{w-fk~{eh, Ërûký-Ãkqðo{kt fuLÿþkrMkík «Ëuþ [tËeøkZ yLku Ërûký-Ãkrù{{kt hksMÚkkLk hkßÞ ykðu÷wt Au. ÃktòçkLke fw÷ ðMkíke 2,77,04,236 (MkuLMkMk-2011) Au. ynªLke yrÄf]ík ¼k»kk Ãktòçke Au. rðÄkLkMk¼kLke fw÷ 117 çkuXfku yLku ÷kufMk¼kLke fw÷ 13 çkuXfku Au. nk÷ ynª rþhku{ýe yfk÷e ˤLkk «fkþ®Mkn çkkË÷Lke Mkhfkh [k÷e hne Au. yk «fkþ®Mkn çkkË÷ ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk ðzk«ÄkLk ÃkËLkk W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLkk r{ºk Au yLku yøkkWLke {kVf ¼ksÃkþkrMkík yuLkzeyu økXçktÄLk MkhfkhLkk Mk{Úkof Au.

ÃktòçkLkku hksfeÞ RríknkMk òuEyu íkku 1992{kt rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku{kt fkUøkúuMk Mk¥kk Ãkh ykðu÷e yLku 1997{kt yfk÷e ˤLke Mkhfkh çkLke níke. 2002{kt Vhe ÃkkAe fkUøkúuMku òuhËkh Víkun {u¤ðu÷e yLku 2007{kt yu s heíku Vhe ÃkrhðíkoLk ÚkÞwt yLku rþhku{ýe yfk÷e ˤu 75.42 xfkLkk xLko-ykWxÚke 48 çkuXfku {u¤ðe yLku ¼ksÃk MkkÚku {¤eLku fw÷ 67 çkuXfku îkhk Mkhfkh h[eLku Mk¥kk Ãkh ykÔÞku. 2012Lke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýeyku{kt rðsÞ {u¤ðeLku yksu Ãký «fkþ®Mkn çkkË÷Lke Mkhfkh [k÷w Au.  

Ãktòçk{kt yk{ òuðk òuEyu íkku {wÏÞ hksfeÞ Ãkûkku{kt fkUøkúuMk yLku ¼ksÃk WÃkhktík rþhku{ýe yfk÷e ˤ, çknwsLk Mk{ks Ãkkxeo, MkeÃkeykE yLku MkeÃkeykEyu{Lke nkshe økýe þfkÞ. yøkkW 1984{kt ¾kr÷MíkkLkLke [¤ð¤Lkk fkhýu Ãktòçk{kt yþktrík ÚkE yLku RÂLËhk økktÄe îkhk ykuÃkhuþLk çÕÞw MxkhLke fk{økehe yLku íÞkhçkkË RÂLËhk økktÄeLke níÞk ÚkÞk MkwÄe Ãktòçk çknw fÃkhk fk¤{ktÚke ÃkMkkh ÚkE hÌkwt níkwt íÞkhu íkífk÷eLk ðzk«ÄkLk hkSð økktÄeyu þe¾ Lkuíkk ÷kUøkkuðk÷ MkkÚku Mk{sqíke fhe yLku 1991 çkkË ¼khíkLkk íku Mk{ÞLkk ðzk«ÄkLk Ãke. ðe. Lkh®MknhkðLke fqLkun Úkfe ÃktòçkLke økkze þktrík yLku Mk{]rØLke rËþk{kt Mkíkík ykøk¤ ðÄíke hne Au. økÞk ð»kuo ÃkkrfMíkkLk{kt MkhçkSík®Mk½Lkk yðMkkLkLke ½xLkkyu hk»xÙÔÞkÃke [[koyku søkkðe níke yLku ÃktòçkLkk hksfkhý{kt íkuLke ½uhe yMkh LkkUÄkðk Ãkk{e níke.

Ãktòçk{kt þe¾ Mk{wËkÞLke ykøkðe rðþu»kíkkyku Au. ÃkkuíkkLkk r{òsÚke ¾kMk Ãkrhr[ík yuðk þe¾ ÷kufkuLkwt hksfkhý {kuxu¼køku íkf÷kËe òuðk {éÞwt Au. Mk{wËkÞLke yufíkkLkku y¼kð Ãký þe¾ hksfkhý Ãkh ½uhe yMkh fhíkku hÌkku Au. ¼khíkeÞ sLkíkk ÃkûkLkk [qtxýe MxÙuxuSMx yLku òuhËkh ðõíkk yuðk ÄqhtÄh Lkuíkk yYý sux÷e yk ð¾íku Ãktòçk{ktÚke [qtxýe ÷ze hÌkk Au. íku{Lke Mkk{u ÃktòçkLkk ¼qíkÃkqðo {wÏÞ «ÄkLk yLku fkUøkúuMkLkk Lkuíkk fuÃxLk y{®hËh®Mk½ [qtxýe ÷ze hÌkk Au. [k÷w ÷kufMk¼k{kt fkUøkúuMkLkk 8, ¼ksÃkLkk 1 yLku rþhku{ýe yfk÷e ˤLkk 4 MkktMkËku Au.

ynªÞk Mk¥kkÄkhe rþhku{ýe yfk÷e ˤLkk LkuíkkykuLke MkkÚku n{ýkt yuf Víkun hu÷e{kt çkku÷íkkt LkhuLÿ {kuËeyu ¼khíkeÞ ÷~fh{ktLkk rLkð]¥k f{o[kheyku {kxuLke ‘ðLk huLf, ðLk ÃkuLþLk’ ÞkusLkkLkku y{÷ fhðk{kt rð÷tçk fhðk çkË÷ fkUøkúuMkLke xefk fheLku fÌkwt níkwt fu yk Mkwhûkk ˤku MkkÚkuLke fkUøkúuMkLke AuíkhÃkªze Au. økwshkíkLkk fåA rðMíkkh{kt þe¾ ¾uzqíkkuLke rnshík MktçktrÄík rððkËLku íku{ýu Lkfkhe fkZâku níkku yLku ð[Lk ykÃÞwt níkwt fu fkuEÃký þe¾ ¾uzqíkLku økwshkík Akuzðwt Ãkzþu Lknª. LkhuLÿ {kuËeyu Ãktòçk{kt ¼ksÃk yLku rþhku{ýe yfk÷e ˤLkk òuzkýLku rnLËw-þe¾ yufíkkLkwt «ríkf økýkÔÞwt níkwt. yk{, Ãktòçk{kt ¼ksÃk yLku yfk÷e ˤLke swøk÷çktÄe yLÞ ÃkûkkuLkk «{ký{kt ðÄkhu Mkçk¤ Ëu¾kÞ Au.

 Ãktòçk LkkLkwt hkßÞ nkuðkÚke íkuLkk Ãkrhýk{ku {kuxk hkßÞLkk «{ký{kt ¼÷u ðÄw WíftXk sL{kðLkkhk Lk nkuÞ Aíkkt 272Lkk yktfzkLku ÃknkU[ðk {kxu ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk yLku yuLkzeyu {kxu Ãktòçk ½ýwt {n¥ðLkwt hkßÞ Au.

Ãktòçk ÷kufMk¼k [qtxýe fkÞo¢{ (yuf íkçk¬k{kt)

íkk. 30-04-2014

nðu ÃkAeLkk 30{e yur«÷Lkk hkus ykX{k íkçk¬kLkwt su {íkËkLk ÚkðkLkwt Au íku{kt yktÄú«ËuþLke 17 çkuXfku, rçknkhLke 7, ËkËhk Lkøkh nðu÷e 1, rËð yLku Ë{ý 1, økwshkík 26, sB{w yLku fk~{ehLke 1, ÃktòçkLke 13, W¥kh «ËuþLke 14 yLku Ãkrù{ çktøkk¤Lke 9 yu{ fw÷ {¤eLku ÷kufMk¼kLke 89 çkuXfku WÃkh {íkËkLk ÚkLkkh Au. yk WÃkhktík yktÄú «ËuþLke rðÄkLkMk¼kLke [qtxýe Ãký nkuðkÚke íÞktLke 119 çkuXfku, rçknkh rðÄkLkMk¼kLke 1, økwshkík rðÄkLkMk¼kLke 7, W¥kh «Ëuþ rðÄkLkMk¼kLke 2 yLku Ãkrù{ çktøkk¤Lke 1 çkuXf WÃkh Ãkuxk [qtxýeyku ÞkuòLkkh Au. yíÞkh MkwÄeLkk [qtxýeLkk sux÷k íkçk¬kku{kt {íkËkLk ÚkÞwt íku þktríkÃkqýo hÌkwt íku ¼khíkeÞ ÷kufíktºkLke íkkfkík Ëþkoðu Au. økwshkík{kt Mkrðþu»k {íkËkLkLke yÃkuûkk Au. 

Leave a reply

Scroll Up