Blog

કેન્દ્રનું બ્જેટ: ઉપાયો કરતાં પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાનો પ્રયાસ વધારે

કેન્દ્રનું બ્જેટ: ઉપાયો કરતાં પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવવાનો પ્રયાસ વધારે

“દેશનાં નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ નરેન્દ્ર મોદી સરકારનું પ્રથમ બજેટ રજૂ કરીને લોકોની આશા-ઉત્સુકતાઓ અને અર્થશાસ્ત્રીઓી જીજ્ઞાસાઓને જવાબ આપી દીધો છે. સામાન્ય રીતે બજેટ બાદની પ્રતિક્રિયાઓ જે આવે તેનાં પરથી સામાન્ય માણસને તેનો પોતાની રીતે અંદાજ આવતો હોય છે. આ બજેટને વખાણવું કે વખોડવું તે નક્કી કરવા માટે સંશોધનશાસ્ત્રીઓ કામે લાગ્યા છે, ત્યારે કઈ પૃષ્ઠભૂમિમાં બજેટ રજૂ થયું છે તે પણ જોવાવું જોઈએ.”

ËuþLkkt yÚkoíktºkLke økkze ÃkkxkÃkhÚke Qíkhe økE Au, íku {wÆu s Lkðe Mkhfkh Mk¥kk Ãkh ykðe nkuðkÚke ‘yåAu rËLk’Lke ykþk SðkzðkLke íkuLke «kÚkr{fíkk MkkiÚke xkuu[u níke, su çksuxLke ònuhkíkku{kt Ëhuf ûkuºkLku fttEfLku ftEf ykÃkðk{kt Ëu¾kÞ Au. LkkýkfeÞ rþMík yLku rðfkMk{kt yðhkuÄ ÃkuËk ÚkkÞ, íkuðe økýíkhe MkkÚku fh Ëhku{kt AqxAkxLke ÷ku¼k{ýe Lkerík-heríkÚke yk çksux Ëqh hÌkwt Au. yuûÃkuLze[h {uLkus{uLx f{eþLkLke h[Lkk MkhfkhLkkt  ‘{uÂõÍ{{ økðLkoLMk – {eLke{{ økðLko{uLx’Lkkt yr¼øk{Lku «rík®çkçkeík fhu Au. fuLÿ Mkhfkh RåAu Au fu ykuAk{kt ykuAk ¾[uo ðÄw{kt ðÄw Mkkhwt Ãkrhýk{ {¤ðwt òuEyu. xeÃku-xeÃku Mkhkuðh ¼hkÞ, íku heíku økheçkkuLkkt ÃkhMkuðkLkkt yuf-yuf YrÃkÞkLkwt síkLk RåALkeÞ Au.

rðfkMk÷ûke sýkíkk yk çksux{kt {k¤¾køkík MkwrðÄkyku íkÚkk {uLÞwVuõ[®høk ûkuºkLku «kÄkLÞ yÃkkÞwt Au. heÞ÷ yuMxux ELðuMx{uLx xÙMxLke h[Lkk fheLku íku ûkuºk{kt rÄhký {kxu çkUfkuLkk MxuåÞwxhe ÷Uzªøk LkkuBMko yLku fuþ heÍðo hurþÞku{kt ðÄkhku fhðk suðe AqxAkx «kuíMkknf íkÚkk ðÄw Mk÷k{ík Mkkrçkík ÚkE þfu Au. {uLÞwVuõ[®høk ûkuºk{kt {qzehkufký ykf»koðk {kxu Lkðk Ã÷kLx yLku {þeLkhe{kt fw÷ hkufký Ãkh 15 xfk ðÄkhkLke Aqx yÃkkE Au. ykðf {ÞkoËk íkÚkk nkWMkªøk ÷kuLk ÔÞks Ãkh ¾kMMke hkník ykÃkeLku {æÞ{ðøkoLku ¾wþ fhðkLkku «ÞkMk fhkÞku Au.

Mkthûký ûkuºk íkÚkk ðe{k ûkuºk{kt 49 xfk rðËuþe {qze hkufkýLku ykðfkheLku ¼khík Mkhfkhu ykðLkkhk ð»kkuo{kt ÃkkuíkkLke ykŠÚkf Lkerík fE rËþk{kt Au íkuLkku {kuxku Mktfuík ykÃÞku Au. hu÷ðu, yuhÃkkuxo,{køko suðk {k¤¾køkík ûkuºkku{kt Ãký «íÞûk rðËuþe {qzehkufký Ãkh {n¥ð yÃkkÞwt Au. ½hu÷wt yÚkoÔÞðMÚkk{kt {qzehkufkýfkhkuLku ykf»koðkLkkt «ÞkMkku yLku {qzehkufkýfkhku {kxu rðïkMkLkwt ðkíkkðhý çkLkkððkLke sYrhÞkík Ãkh su heíku ¼kh {qõÞku Au, íku òuíkkt yuðwt fne þfkÞ fu ¼÷u Lkðk Lkkýk{tºkeLkkt çksux{kt Lkðk Lkeríkøkík rLkýoÞku fËk[ ðÄw Lk Ëu¾kíkk nkuÞ, íku{ Aíkkt Lkðe MkhfkhLke «ríkçkØíkk íkÚkk «kÚkr{fíkkykuLkku Ãkrh[Þ fhkððk{kt Lkkýk{tºke MkV¤ hÌkk Au.

ÂMÚkh fh{k¤¾kLke þYykík Ëuþ{kt ÚkkÞ íkuðe ykþk sL{kðu íku heíku Mkhfkhu MkuLxÙ÷ çkkuzo ykuV zkÞhuõx xuûkeMkLke Wå[ MíkhLke yuf Mkr{rík çkLkkðeLku MkuLxÙ÷ xuõMk «þkMkLkLku {sçkqík fhðk suðk fux÷kf Ãkøk÷ktyku ¼Þko Au. ¼kíkeÞ yufkWLxªøk MxkLzzoÍLku yktíkhhk»xÙeÞ {kÃkËtzkuLku yLkwYÃk ÃkrhðŠíkík fhðkLke ðkík rðËuþe {qzehkufkýLku ykf»koðk {kxu {níðLkwt Ãkøk÷wt Mkkrçkík ÚkðkLkwt Au.

ËuþLkk ykiãkurøkf WíÃkkËLkLke ÂMÚkrík AuÕ÷k ½ýkt Mk{ÞÚke ftøkk¤ Úkíke hne Au. yk ÂMÚkrík MkwÄhu íku {kxu Ãknu÷ktLke ÞwÃkeyu Mkhfkhu Ãký ½ýk «ÞíLkku fh÷kt, Ãkhtíkw íku fk{Þkçk rLkðzâk Lknkuíkk. Lkðk çksux{kt yYý sux÷eyu yk ÃkrhÂMÚkrík{kt «ký Vqtfðk {kxu fux÷ktf Lk¬h Ãkøk÷ktt ¼Þko Au. {qzehkufkýfkhkuLkku rðïkMk ðÄu íkuðk «ÞkMkku fÞko Au. rðËuþe {qzehkufkýfkhkuLke xuûk ytøkuLke ®[íkkyku sux÷eyu Ëqh fhðk «ÞíLk fÞkuo Au. yk WÃkhktík rðs¤e, Ãkkýe suðk ûkkuºkku{kt hkufký Ãkh xuõMk nkur÷zuLke Ëh¾kMík fheLku Lkðk hkufkýfhkuLku Ãký «kuíMkkrník fhkÞk Au.  ykðe fux÷ef çkkçkíkku yk çksuxLkk Mkfkhkí{f ÃkkMkktyku Au.

 ‘MkkiLkku MkkÚk-MkkiLkku rðfkMk’ MkqºkLke yLkw¼qrík fhkðíkk hnuðkLke {kuËe MkhfkhLke nðu {sçkqhe fnku fu MktfÕÃk, yk çksux{kt íkuLku ÷øk¼øk çkÄu ÔÞõík fhðk{kt ykÔÞku Au. 28 sux÷e ÞkusLkkyku{kt ÷øk¼øk ËhufLku Y. 100-100 fhkuz Vk¤ðkÞk Au. Mk{økú ËuþLkkt Mkt˼o{kt òuEyu íkku 100 fhkuz YrÃkÞk yu ¾qçk LkkLke hf{ A, Ãkhtíkw ‘MkðoMk{kðuþf’ çksuxLkkt Mkt˼o{kt íku {níðLke Au.

ykðk çkÄk fkhýkuÚke yk{ òuEyu íkku yk çksux ¼khíkeÞ yÚkoÔÞðMÚkkLke MkwÄkhýk{kt ykøk¤ síkkt ¾qçk {níðLke þYykík Mk{kLk çkLke hnu íkuðwt Au, íku{ Aíkkt çksux{kt fux÷eÞu yuðe çkkçkíkku Ãký Au, suLkk Ãkh y{÷ Mkh¤ LkÚke. LkkýkfeÞ rþMík {kxu fhfMkh íkÚkk LkkýkLkkt ¾[o {kxu ¾kMk yk[khMktrníkk suðk Ãkøk÷ktyku ykðfkhËkÞf Au, Ãkhtíkw íkuLkkt Ãkrhýk{ku ½ýkt Äe{u Äe{u «kÃík ÚkkÞ Au. {kuxk¼køku ykðe yk[khMktrníkk fu ònuhkíkku Mk{Þ síkkt fkøk¤ Ãkh s hne síke nkuÞ Au.

çksuxLke rðr[ºkíkk fnku fu f{LkMkeçke fnku, íku yu Au fu Mkhfkhku çksux{kt ònuhkíkku fhðk{kt ¾qçk WíMkkne nkuÞ Au. Ãký ÃkkA¤Úke y{÷ ¾qçk ykuAku òuðk {¤u Au. yk çksux{kt Ãký yu heíku òuEyu íkku yÚkoíktºkLke Mk{MÞkyku Wfu÷ðkLkkt WÃkkÞkuLku çkË÷u ÷kufku «íÞuLke rLkck íkÚkk yÚkoíktºkLku MkwÄkhðk «íÞuLke MkhfkhLke «ríkçkØíkk ËþkoððkLkku ðÄkhu «ÞkMk ÚkÞku Au.

Lkðe Mkhfkhu fËk[ yk çksux A-ykX {kMkLkwt s nkuðkÚke íkÚkk ÃkkuíkkLku Lkðwt fh{k¤¾wt íkiÞkh fhðk {kxuLkku Mk{Þ s {éÞku Lk nkuðkÚke yk ð»kuo ðÄkhu ®n{ík fheLku VuhVkhku fÞko Lk nkuÞ íkuðwt çkLku, Ãkhtíkw 1991{kt Ãke.ðe. Lkh®MknhkðLke Mkhfkhu ¾¾ze økÞu÷k ykÃkýk yÚkoíktºkLku {sçkqík çkLkkððk {kxu su heíku Lkðk Lkðk «Þkuøkku fhu÷k íkÚkk ykŠÚkf WËkhefhýLke LkeríkLku [ku¬Mk MðYÃku y{÷{kt {qqfeLku yÚkoíktºkLku økríkþe÷ íkÚkk {sçkqík çkLkkðu÷wt, íku heíku yk Mkhfkh Ãký ftEf rðþu»k WÃkkÞ þkuÄe ÷kðe nkuík íkku {sçkqík yÚkoíktºk ½zðk {kxuLkk ÃkkÞkLkwt [ýíkh yux÷wt ðnu÷wt þY fhe þfkÞwt nkuík.

[qtxýeyku Síkðk {kxu ÷kufkuLke yÃkuûkkyku søkkððe, Lkðe Lkðe ykþkyku sL{kððe fu MkkuLkuhe MðÃLkkuLku nfefík{kt çkË÷ðk {kxuLkk ÃkwY»kkÚkoLke frxçkØíkk Ëk¾ððe, íku W¥k{ Au, Ãkhtíkw fuLÿeÞ çksux suðe íkfLku Ãký þkÂçËf ði¼ð {kºk{kt s Mker{ík fhe Ëuðe íku Ãký «òLkk rðïkMkLku ykzfíkhe heíku ¾trzík fhðk çkhkçkh s Au. yktfzkykuLke {kÞkò¤{kt Mkk{kLÞ sýLku çknw ykuAe Mk{s fu hMk nkuÞ Au. {kuxk {kuxk ykŠÚkf MkðuoûkýkuLkkt yktfzkykuLke {kÞkò¤ Äkhe ÷ku fu økw÷kçke nkuÞ, Ãký ½hu þkf¼kS-ËqÄ fu yLkks ÷kððk{kt {kýMkLku {kU½ðkhe rLkÞtºký{kt ykðu÷e sýkíke Lk nkuÞ, íkku ykt¾ku yktS Ëu íkuðku ¼ÔÞ rðfkMk Ãký Mkk{kLÞ {kýMk {kxu y¤¾k{ýku s çkLke hnuðkLkku Au.

LkhuLÿ {kuËeLke Lkðe Mkhfkh ÃkkMku ÷kufku nðu ðkÞËkyku ykuAk Ãkhtíkw y{÷ ðÄkhuLke yÃkuûkk hk¾u Au.

Leave a reply

Scroll Up