Blog

આખરે સંઘ પરિવારે અટલ સરકારની આરતી ઉતારવાનું શરૂ કર્યું

Lkkýk«ÄkLk Þþðtík®MknkLkwt çksux hsw ÚkðkLkkt çku s rËðMk çkkfe Au, fkìtøkúuMk Mkhfkh h[ðk WíMkkrník çkLkíke sE hne Au. íkuðk Mktòuøkku{kt yks MkwÄe ðzk«ÄkLk yx÷rçknkhe ðksÃkkÞeLke LkeríkLkkt fèh yk÷ku[f hnu÷k yLku ¾wÕ÷uyk{ yx÷Lkku rðhkuÄ fhíkkt Ãknu÷kt Mkt½ ÃkrhðkhLkkt MðËuþe òøkhý {t[Lkkt MkðuoMkðko þÂõíkþk¤e Lkuíkk Ë¥kkuÃktíku y[kLkf þe»kkoMkLk fheLku y®nMkk ytrnþk yx÷ MkhfkhLke ykhíke WíkkhðkLkwt þY fhe ËeÄwt Au. MðËuþe ÷kuçkeLkkt «¾h rn{kÞíke yLku MðËuþeLkku yÚko ÃkkuíkkLke Mkøkðzíkk «{kýu s fhíkk hnuíkkt Ë¥kkuÞtík Xuøkze Lkk{Lkk rËøøksLku hk{÷e÷k {uËkLkLke hu÷e{kt yx÷ MkhfkhLke ¼hÃkqh «þtMkk fhíkk Mkkt¼¤eLku ÷øk¼øk çkÄkt s yðkf çkLke økÞkt níkkt. yu{ýu MðËuþe Lkerík {kxu nðu y{÷ËkhþkneLku Ëku»k ykÃÞku Au. XuøkzeLkkt fnuðkLkwMkkh ¼khík Mkh fkhLkkt y{÷Ëkhku yuðk Au fu suyku MkhfkhLku nt{uþkt økuh{køkuo Ëkuhu Au, MðËuþe òøkhý {t[ Mkrník Mkt½ ÃkrhðkhLkk yzÄku zÍLk sux÷kt MktøkXLkkuyu MktÞwõík heíku yk hu÷eLkwt ykÞkusLk rðï ÔÞkÃkkh MktøkXLk AkuzkuLkk Lkk{u fÞwO níkwt. yk hu÷e{kt Mk{økú Ëuþ{ktÚke yLkuf «ríkrLkrÄyku ykÔÞk níkkt.

Xuøkzeyu yk «ríkrLkrÄykuLku fÌkwt fu ðzk«ÄkLku n{ýkt s s{ifk{kt ÚkÞu÷k S-15 ËuþkuLkkt Mkt{u÷Lk{kt rðfkMkþe÷ ËuþkuLkwt Lkuík]íð Mkkt¼¤ðkLke Ãknu÷ fhe Au. y{urhfk suðk rðfrMkík ËuþkuLke ËkËkøkehe{ktÚke çk[ðk yk çkÄk Ëuþku ¼khík Mkk{u ykþk¼he Lkshu òuE hÌkkt Au. ykðíkkt LkuBçkh {rnLkk{kt rðï ðuÃkkh MktøkXLkLkkt Mkt{u÷LkLke íkiÞkheLkkt ¼køkYÃku ðzk«ÄkLku rðfkMkþe÷ ËuþkuLke MkkÚku hýLkerík íkiÞkh fhðk {kxu ykuøkMx{kt yuf {e®xøk Lkðe rËÕne{kt çkku÷kðe Au. su ¾qçk «þtMkkÃkkºk Ãkøk÷wt Au. yk hu÷e{kt Ãkqhk Mk{Þ MkwÄe økku®ðËk[kÞo nksh hÌkkt níkkt. fw÷ {¤eLku yuðwt ÷køkíkwt níkwt fu Mkt½ Ãkrhðkhu ykŠÚkf rLk»V¤íkkyku {kxu ¼ksÃkLku çkË÷u ykøk¤Lke MkhfkhkuLku Ëkur»kík XhkððkLkwt Lk¬e fÞwO ÷køku Au. fuLÿ{ktÞu Mkt½»ko fhíke ¼ksÃk MkhfkhLku ykLkkÚke ½ýwt çk¤ {¤þu íku Ãkkfwt Au. òu fu Mkt½ÃkrhðkhLkkt MktøkXLkku, MðËuþe òøkhý{t[, yr¾÷¼khíkeÞ rðãkÚkeo Ãkrh»kË, ¼khíkeÞ {sËqh Mkt½, ÷½w Wãkuøk¼khíke íkÚkk ¼khíkeÞ rfMkkLk Mkt½u MkkÚku {¤eLku yuf ykðuËLkÃkºk ðzk«ÄkLkLku ykÃÞwt Au. yu{kt yu{ýu {ktøkýe fhe Au fu rðï ðuÃkkh MktøkXLkLkk {wMkÆkLke ÃkwLk:Mk{eûkk fhðk{kt ykðu yLku íkuLkkt yktíkrhf ðkíkkðhý™u çkË÷ðk{kt ykðu yk ykðuËLkÃkºk ykÃkðk síkkt «ríkrLkrÄ {tz¤Lkwt Lkuík]íð yuMk. økwY{qŠíkyu fÞwO níkwt.

yk ykðuËLkÃkºk{kt ykûkuÃk fhkÞku Au fu rðï ðuÃkkh MktøkXLk rðïLkkt rðfkMkþe÷ ËuþkuLke rðYØ MktøkrXík ÚkÞu÷wt Au. yk¾k rðïLke yÚkoÔÞðMÚkkLku {wXe¼h {qzeðkËe ËuþkuLke [wtøkk÷{ktÚke çk[kððkLkwt sYhe Au, y™u yu {kxu çkÄkÞu rðfkMkþe÷ Ëuþkuyu MktøkXeík ÚkÞkLke íkkíke sYh Au, suLku {kxu ¼khíku Ãknu÷ fhðe òuEyu. ykLke Ãknu÷kt ¼khík Mkhfkhu rðfkMkþe÷ Ëuþku yLku ¼khíkeÞ Mk{ksLke WÃkuûkk fheLku íku{Lku rðïkMk{kt ÷eÄk rMkðkÞ Mk{swíkeyku WÃkh Mkne fhe Au su VheÚke Lk Úkðwt òuEyu.

Mkt½Lke ÔÞkÏÞk{kt yøkkWLke Mkhfkhku ¼khíkeÞ Mk{ksLku çkË÷u fkuLkwt «ríkrLkrÄíð fhíke níke ? íkuLkku WÕ÷u¾ LkÚke, yuLku yk Mkhfkh Ãký òu Mkt½Lkkt MðËuþe {t[Lke ðkík Mðefkhu íkku s ¼khíkeÞ Mk{ksLke ¼kðLkkLku ÷ûk{kt ÷uðkLke Au íkuðwt Mkkrçkík Úkíkwt ½ýwt ðÄkhu ÷¾ký yk ykðuËLkÃkºk{kt Au su ðzk«ÄkLk yx÷rçknkhe ðksÃkkÞeLku yÃkkÞwt Au.

yzðkýeLke Äku÷kE : rçknkhLke [[ko Ëhr{ÞkLk ÷kufMk¼k{kt {w÷kÞ{®Mknu yksu øk]n«ÄkLk ÷k÷f]»ý yzðkýeLke ¾kMMke Äku÷kE fhe níke. ¾qçk íkiÞkhe MkkÚku ykðu÷k {w÷kÞ{®Mknu Mkkrçkík fhðk «ÞíLk fÞkuo níkku fu fkÞËku yLku ÔÞðMÚkk rçknkh fhíkkt ðÄkhu ËuþLkkt çkeò fux÷ktf hkßÞku{kt ðÄkhu fÚk¤u÷k Au. ÃkkuíkkLke Wøkúþi÷e fhíkkt yksu XkÃkfe y™u Lkh{ þi÷e{kt çkku÷íkk íku{ýu yktfzkyku ykÃkeLku sB{w-fk~{eh, {wtçkE, W¥kh«Ëuþ yLku økwshkíkLkkt Ëk¾÷kyku ykÃÞk níkkt. økwshkíkLke ðkík ykðe íÞkhu Mkhfkh ÃkûkuÚke hrík÷k÷ð ð{ko, ¼kðLkkçkuLk r[¾÷eÞk Mkrník ¼ksÃkLkkt fux÷kfMk ktMkËkuyu Wøkú rðhkuÄ fheLku “y{khk økwshkíkLku çkËLkk{ Lk fhku íkuðe ðkík fhíkkt {w÷kÞ{u rxÃÃkýe fheLku” fÌkwt fu {kLkrMkfíkk íkku Ëu¾ku Þu MkktMkËku fe… økwshkík ¼e ¼khík fe r{èe ni, SíkLkk n¬ Þu ÷kuøkkUfk WLk Ãkh ni RíkLkk ne {w÷kÞ{®Mkn fk ni…, økwshkík feMkefe çkÃkkíke Lknª ni… økhçkz{kt yuf ykÃkýk {rn÷k MkktMkË yuðwt Ãký çkku÷e WXu÷k fu, “Ãkqhu Ëuþ {U ®nËwMíkkLk fku çkhçkkË fh rËÞk…”

ðzk«ÄkLkLke çkuXf ÷¾LkkiLke ÃkrhÂMÚkrík Ãký fuðe ¼Þtfh Au. íkuLkkt WËknhýku xktõÞk. ÷knkuh Þkºkk Mk{Þu s sB{w fk~{eh{kt ÚkÞu÷k LkhMktnkh çkkçkíku {w÷kÞ{u fÌkwt fushkf íkku þh{kyku…øk]n{tºke… shk suðe Ãký ík{khk{kt Lkiríkfíkk çk[e nkuÞ íkku ÷ksþh{ ðøkh ík{u su heíku XkfhuLku ½wtxýeÞu Ãkzðk {wtçkE økÞk, fux÷kÞu hkßÞku{kt fÚk¤e økÞu÷ ÂMÚkrík, rçknkh hkßÞÃkk÷ {wÆu ík{u fhu÷k økkuxk¤k suðk {wÆu nswÞu ‘hkSLkk{wt ykÃke Ëku…’ yk Ëhr{ÞkLk yzðkýe íku{Lke çkuXf WÃkh {kiLk çkuMke hÌkk níkkt. [tÿþu¾hu 356{e f÷{Lke sYrhÞkík çktÄkhý{kt nkuðkLke sYrhÞkík WÃkh ¼kh {qfu÷ku.

Lk{oËk «&™u yksu økwshkíkLkkt fkìtøkúuMkLke MkktMkËkuyu MktÞwõík rLkðuËLk çknkh ÃkkzeLku Mkw«e{Lkkt ð[økk¤kLkkt [wfkËkLku ykðfkhðkLke MkkÚku økwshkík{kt ¼ksÃk su heíku yk¾k rfMMkkLku ÃkûkLke rMkrØ{kt ¾ÃkkððkLkku «ÞíLk fhe hÌkku Au, íkuLke ®LkËk fhe níke.

ð¤e, {wÏÞ{tºke©eLke fux÷ef [uükyku Mkk{u ®[íkk ÔÞõík fheLku sýkÔÞwt Au fu ykLkktÚke ¼rð»Þ{kt Ãký yk¾e ÞkusLkkLku yz[ýyku ykÃke þfu Au fkhý fu ykðku {k{÷ku nsw Þu yËk÷ík{kt Au s y™u rðhkuÄeykuLku íkf ykÃkðkLkwt fkÞo ¼ksÃk s fhþu íkku Auðxu hkßÞLku MknLk fhðkLkwt ykðþu.

yksu ÷kufMk¼k{kt rçknkhLke [[ko nswÞu [k÷e hne Au yLku [[ko hkík MkwÄe [kÕÞk çkkË s {íkËkLk Úkþu.

 

Leave a reply

Scroll Up