Blog

આઈ.એસ.આઈ. પરનો શ્વેતપત્ર અભરાઈએ

fuLÿeÞ øk]n{tºke ÷k÷f]»ý yzðkýeyu ßÞkhÚke øk]n{tºkk÷Þ Mkt¼kéÞwt Au íÞkhÚke íku{ýu ÃkkrfMíkkLke fwÏÞkík òMkqMke MktMÚkk ykE.yuMk.ykE.Lke ¼khík{ktLke «ð]r¥kyku Ãkh [ktÃkíke Lksh hk¾e Au. fk~{eh{kt ykíktfðkËeykuLku «kuíMkkrník fhíke hnuíke yk ykE.yuMk.ykE. òMkqMke MktMÚkk Ãkh øk]n{tºkk÷Þu ïuíkÃkºk çknkh ÃkkzðkLkwt Lk¬e fhu÷wt. Ãkhtíkw ðzk«ÄkLk Lke ÷knkuh Þkºkk yLku ÷knkuh ½ku»kýkÃkºk çkkË yk íkiÞkh ÚkE [qfu÷k ïuíkÃkºkLku y¼hkEyu [zkðe Ëuðk{kt ykÔÞku nkuÞ yuðwt ÷køku Au. yzðkýeyu yk ïuíkÃkºkLku MktMkËLkk yk s Mkºk{kt hsq fhðkLke ðkík yøkkW ½ýeðkh fhu÷e Au. Ãkhtíkw nk÷{kt su heíku íkuLke [[ko Ãký LkÚke Úkíke íku òuíkkt yk Mkºk{kt s íkuLku hsq fhkÞ íkuðe þõÞíkkyku LkneðíkT sýkÞ Au.

yk ïuíkÃkºkLkku ËMíkkðus ÷øk¼øk ËkuZMkku ÃkkLkkLkku Au. íku{kt ykE.yuMk.ykE.Lke «ð]r¥kyku, ¾kMk fheLku sB{w-fk~{eh, Ãktòçk yLku Ãkqðkuo¥khLkk hkßÞku{kt íkuLke ¼qtze ¼qr{fkLkku rðMíkkhÃkqðof WÕ÷u¾ fhkÞku Au. øk]n{tºkk÷ÞLkk yíÞtík rðïkMkÃkíkkhT ðíkwo¤kuLkk sýkÔÞk «{kýu çkË÷kÞu÷e ÃkrhÂMÚkrík{kt ðzk«ÄkLkLkk fkÞko÷Þ íkÚkk rðËuþ {tºkk÷ÞLkk yr¼øk{Lku æÞkLk{kt hk¾eLku íkuLku hsq fhkÞku LkÚke. y÷çk¥k ykLkku yÚko yu LkÚke fu Mkhfkh ykE.yuMk.ykE. «íÞuLkk íkuLkk ð÷ý{kt õÞktÞ Lkh{e ÷kðþu. ¾wË ðzk«ÄkLku Ãký Ãkkuíku ÷knkuh økÞu÷k íÞkhu hkòihe rðMíkkh{kt ÚkÞu÷e Lk]þtMk níÞkyku ytøku LkðkÍ þheV Mkk{u Lkkhksøke ËþkoðeLku MÃkü fÞwO níkwt fu sB{w fk~{eh{kt ykðwt «kuõMkeÞwØ çktÄ ÚkE sðwt òuEyu.

yºku ÞkË hk¾ðwt sYhe Au fu sB{w-fk~{eh{ktLke ÃkrhÂMÚkrík Úkk¤u Ãkkzðk {kxu þYykík{kt Mkhfkhu «ku. yuõxeð hýLkeríkLke ònuhkík fhe níke íkÚkk íkuLkk ¼køkYÃku ykE.yuMk.ykE.Lke økríkrðrÄyku WÃkh Mkhfkh îkhk òuhËkh «nkh fhíkk hÌkk Au. yk Ëhr{ÞkLk s {tºkk÷ÞLku íkuLkk Ãkh ïuíkÃkºk íkÞkh fhe ËuðkLke Mkq[Lkkyku yÃkkÞu÷e. ¼khíkLke òMkqMke MktMÚkk RLxur÷sLMk çÞwhku yLku rhMk[o yuLz yuLkk÷eMkeMke ®ðøk (ykEçke yLku hku) îkhk yÃkkÞu÷e {krníkeyku WÃkhktík sB{w fk~{eh yLku Ãktòçk Ãkku÷eMku Ãkqhe Ãkkzu÷e {krníke íku{kt ¼hÃkqh Au.

nk÷ yuðwt sýkE hÌkwt Au fu yk ïuíkÃkºk ònuh fhðkLke [uükLku þktrík «r¢Þk{kt fktfhe[k¤k íkhefu Lk òuðkÞ íku nuíkwÚke Mkhfkhu nk÷ Ãkqhíkwt íkuLku y¼hkEyu [zkððk{kt {wLkkMkeçk Mk{ßÞwt Au. yk{, Aíkkt òu ykðLkkhk Mk{Þ{kt ÃkkrfMíkkLk «kuõMkeðkuhLku ¼qíkfk¤Lke {kVf s òu Ãkku»ký ykÃÞk fhþu íkku yk ïuíkÃkºk íÞkhu ËwrLkÞkLke òý {kxu hsq fhe Ëuðkþu.

ðíko{kLk Ãkºkfkhíð Mkkð zççkw :

RÂLËhk økktÄeLke fxkufxeLku ÞkuøÞ XhkðLkkh íkku õÞkhuf ÃkkuíkkLkk ÃkwMíkf{kt {uLkfk økktÄeLku MkÃkkx Akíkeðk¤k ðýoðeLku rððkË MksoLkkh ykþhu 80 ð»koLkk Aíkkt MVqŠík÷k íku{s htøkeLk r{òS Ãkºkfkh yLku fku÷{ ÷u¾f ¾wþðtík®Mkn ðíko{kLk ÃkºkfkhkuLku zççkkLke fûkk{kt s økýkðu Au. ykðku yk¢kuþ íku{ýu n{ýkt s ynªÞk ÔÞõík fÞkuo Au. yux÷wt s Lknª ÃkkuíkkLke yuf fu÷{{kt yuðwt çkÄwt MkeÄuMkeÄwt ÷ÏÞwt Ãký Au, fÚkkLkku Mkkh ftEf ykðku Au.

Úkkuzktf yXðkrzÞkyku Ãknu÷kt ¼khíkeÞ SðLk{kt ¼úük[kh Ãkh ÷¾kÞu÷k yuf ÃkwMíkfLke rð{ku[Lk rðrÄLkk «Mktøk{kt íku{Lku «{w¾ÃkË MkkUÃkkÞwt níkwt. íku{Lku íkku fkuE çkeòyu AuÕ÷e ½zeyu Ëøkku fhíkkt Mk{kht¼Lkk çku f÷kf Ãknu÷kt s òý fhkE níke. yux÷u yu{ýu íkku ÃkwMíkf ðktåÞwt Ãký Lknkuíkwt. Ãkhtíkw íku{Lku ßÞkhu yu¤e Ãký òý fhkE fu yk «Mktøku ÷k÷f]»ý yzðkýe y™u rðïLkkÚk «íkkÃk®Mkn Ãký ¼k»ký ËuðkLkk Au íkku íkuyku Ãký íkhík s Mkt{ík ÚkE økÞk. yk {kxuLkwt yuf hnMÞ yuðwt níkwt fu íku{ýu rð[khu÷wt fu yk s yuf yuðe ðkík Au su{kt nwt yzðkýeLku {kuZk WÃkh Mkt¼¤kðe þfeþ fu Ãkkuíku yzðkýe{kxu þwt rð[khu Au. ¾wþ®ðík®MknLkk s fnuðk «{kýu yzðkýe {kxu íku{Lkku yr¼«kÞ Ÿ[ku níkku. yuf MðåA, E{kLkËkh yLku ÞkuøÞ ÔÞÂõík. yk s fkhýu ÷kufMk¼kLke [qtxýe{kt yzðkýeLkk Lkk{ {kxu Lkðe rËÕne{kt íku{Lkk Lkk{Lkk «Míkkð {kxu íkuyku Mkt{ík Ãký ÚkÞu÷k. íku{Lkk fkhýu fux÷kÞ rþ¾kuyu yzðkýeLku {íkku ykÃku÷k yLku yzðkýe Síke Ãký økÞu÷k.

yk ¾wþðtík®Mkn ykøk¤ fnu Au fu {khku {kun¼tøk íÞkhu ÚkÞku ßÞkhu yzðkýeyu Mkku{LkkÚkÚke yÞkuæÞk MkwÄeLke hÚkÞkºkk þY fhe. yk xefk ¾wþðtík®Mknu ÃkwMíkfLkk rð{ku[Lk «Mktøku Ãký fhe. yk «Mktøk{kt «{w¾ÃkËuÚke ¾wþðtík®Mknu yzðkýeLke Mkk{u òuELku su su þçËku fnu÷k íku yûkhMk: ykðk níkk, “ík{u s Mkkt«ËkrÞf ÍuhLkk çkes ðkÔÞk níkk, suLkk fkhýu çkkçkhe {ÂMsËLkku Lkkþ ÚkÞku. ík{u çkze [k÷kfeÚke þçËkuLkku WÃkÞkuøk fhku Aku, ík{u çkkçkhe {ÂMsËLku ‘fk[ku yLku rððkËkMÃkË {k¤¾wt’ çkLkkðe ËeÄwt. ík{khku Mkt½ Ãkrhðkh yks MkwÄe yu s þçËLkwt hxý fhu Au. ík{u {khk suðk xefkfkhkuLku Ët¼e rçkLkMkkt«ËkrÞfíkkðkËe fÌkk. ík{khk çkwrØ ðøkhLkk Mk{Úkofku {khk suðk ÷kufku {kxu yksu Ãký yu s þçËLkku WÃkÞkuøk fhu Au.” ÃkkuíkkLke ðkíkLku [k÷w hk¾íkk ¾wþðtík®Mkn ykøk¤ çkkuÕÞu òÞ Au,

“yksu Ãký yuf {kLkðeÞ yLku rLkckðkLk………………… Ãkzâk níkk. ÃkAe ðkík ykøk¤ [k÷e ‘ík{u LkuríkfíkkðkËe Aku, ík{u ËkY LkÚke Ãkeíkk, Äq{úÃkkLk LkÚke fhíkk, †eyku™e ÃkkA¤ LkÚke ¼køkíkk….’ ÃkAe Úkkuzw tyxfeLku yu çkkuÕÞk, ‘ykðk ÷kufku ¾íkhLkkf nkuÞ Au’.

y÷çk¥k {q¤ ðkík nðu ykðu Au. yk «Mktøk{kt «{w¾ MÚkkLkuÚke s ¾wþðtík®Mknu su íkzkVze fhe íkuLkkÚke ykÞkusfku íkku MíkçÄ çkLke økÞu÷k. yzðkýeLku {kXwt Lknkuíkwt ÷køÞwt. Ãký, íku{ýu fÌkwt fu Ãkkuíku ÞkuøÞ Mk{Þu ¾wþðtík®MknLku íkuLkku sðkçk Ãký ÞkuøÞ «Mktøku ykÃkþu. Ãkhtíkw yk¾e ðkíkLkku økwMMkku ¾wþðtík®MknLku çkeò rËðMku ykÔÞku. Mk{kht¼{ktLke ykx÷e {n¥ðLke ðkíkLkku WÕ÷u¾ MkwØkt çkeò rËðMku fkuE y¾çkkh{kt Lk ÚkÞku, íkËwÃkhktík ¾wþðtík®MknLkwt Lkk{ Ãký AkÃku÷e ¾çkhku{ktÚke Wzkðe ËuðkÞwt níkwt. ykLke Mkk{u «ríkr¢Þk ykÃkíkkt ¾wþðtík®Mknu n{ýkt s ynªÞk ykÃkýk ÃkºkfkhíðLku zççkw fÌkwt Au. yksLkwt Ãkºkfkhíð fux÷wt Lknkuh rðkLkwt, rçkLkyMkhfkhf yLku ÷ûÞ rðrnLk Au íkuLke íku{ýu ÷ktçke [[ko fhu÷e.

Leave a reply

Scroll Up