Blog

અમેરિકી વિદેશ મંત્રી જ્હોન કેરીની ભારત મુલાકાત” ભારત હવે ગમે તેવી શક્તિશાળી સત્તાની આંગળી પર નાચવા તૈયાર નથી.

અમેરિકી વિદેશ મંત્રી જ્હોન કેરીની ભારત મુલાકાત” ભારત હવે ગમે તેવી શક્તિશાળી સત્તાની આંગળી પર નાચવા તૈયાર નથી.

“નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતના વડાપ્રધાન તરીકે જ્યારથી શપથ લીધા તે ક્ષણથી જ અમેરિકા એક બાબતે ચિંતિત હતું કે ભારતનું તેના પ્રત્યેનું વલણ હવે કેવું હશે. કારણ એ છે કે ૨૦૦૨માં ગુજરાતમાં થયેલા કોમી રમખાણો અંગે નરેન્દ્ર મોદી સામે થઈ રહેલા બેબુનિયાદ આક્ષેપોના અપપ્રચારથી પ્રભાવિત થઈને આ જ અમેરિકાએ તેમને વિઝા આપવા પર નન્નો ભણેલો.” 

yk{ íkku yktíkhhk»xÙeÞ MktçktÄku{kt yLku rðËuþLkerík{kt Mkhfkh çkË÷kÞ yux÷u rðËuþLkerík Ãký çkË÷kÞ íkuðwt nkuíkwt LkÚke, Ãkhtíkw nðu ßÞkhu LkhuLÿ {kuËe s ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk çkLÞk Au íÞkhu ¼khík MkkÚkuLkk ÃkkuíkkLkk MktçktÄku fux÷k Mkq{u¤¼Þko hnuþu íku ytøkuLke Ënuþík ÃkuËk ÚkkÞ íku Mðk¼krðf Ãký Au. y÷çk¥k, y{urhfe rðËuþ {tºke ßnkuLk fuheLke íkksuíkhLke ¼khíkLke {w÷kfkík ÃkAe yuðwt fne þfkÞ fu, LkhuLÿ {kuËeyu ÃkkuíkkLkk «íÞuLkk ËqÔÞoðnkhLkku çkË÷ku ËuþLkk rníkLkk ¼kuøku Lk ÷ELku ÃkkuíkkLke WËkhíkk fhíkkt hksfeÞ ÃkrhÃkfðíkk ðÄkhu Ëk¾ðe çkíkkðe Au.

y{urhfe rðËuþ{tºkeLke ¼khík {w÷kfkík Ãkh yktíkhhk»xÙeÞ rðËuþLkeríkLkk íks¿kkuLke Lksh níke. ßnkuLk fuhe ¼khík ykððk hðkLkk ÚkÞk yLku ynªÚke y{urhfk Ãkhík VÞko íÞkt MkwÄeLkk yuf MkÃíkkn sux÷k Mk{Þ Ëhr{ÞkLk Mkwû{ Lkshu òuEyu íkku ¼khík-y{urhfe MktçktÄkuLku yMkh fhu íkuðe ½ýe çkÄe ½xLkkyku òuE þfkÞ Au. Mkki «Úk{ ßnkuLk fuheyu y{urhfkÚke Lkef¤íkk Ãknu÷kt s {kuËeLke ‘MkkiLkku MkkÚk-MkkiLkku rðfkMk’Lke LkeríkLkk ð¾ký fÞko. ð¤e, ßnkuLk fuheLkk ¼khík ykððkLkk çku rËðMk Ãknu÷kt s y{urhfkLkk rðËuþ {tºkk÷Þu yuf ynuðk÷ «rMkØ fheLku økwshkík{kt ð»ko 2002{kt ÚkÞu÷k fku{e h{¾kýku{kt {kuËeLkku nkÚk nkuðkLke ykþtfkLku {k{÷u ykzfíkhe õ÷eLk [ex ykÃkeLku Lkðk ynuðk÷{kt {kuËeLkk Lkk{Lkku WÕ÷u¾ hË fÞkuo Au, ßÞkhu íkkuVkLkku{kt frÚkík ¼qr{fk Ähkðíkk økwshkík MkhfkhLkk 60 yrÄfkheyku Mkk{u VrhÞkË Ëk¾÷ fhðkLkk 2006Úke «ÞkMk fhe hnu÷k ÍkrfÞk òVheLkku WÕ÷u¾ [k÷w hkÏÞku Au. ¼khík íkhVÚke òuEyu íkku LkkýkfeÞ çksux{kt y{urhfkLku ÃkMktË Ãkzu íku heíku Mkthûký, hu÷ðu, E-fku{Mko yLku ðe{k ûkuºk{kt «íÞûk rðËuþe hkufkýLke {ÞkoËk ðÄkhe Ëuðk{kt ykðe Au. yk{, y{urhfe rðËuþ{tºkeLke ¼khík {w÷kfkík Ãknu÷kt MkkLkwfq¤ ðkíkkðhý çkLkkððkLke íkMËe çktLku Ëuþkuyu ÷eÄu÷e.

{w÷kfkíkLke V¤©wríkLku LkVk-LkwfMkkLkLke árüyu òuEyu íkku hksfeÞ ðkxk½kxkuLkk ytíku ¼khík yLku y{urhfkyu yuf MktÞwõík rLkðuËLk çknkh Ãkkzâwt Au. yk{ íkku, yu ËMíkkðus{kt çktLku Ëuþku ðå[uLkk MktçktÄku{kt fkuE rðþu»k «fkhLkku Lkðku yæÞkÞ þY Úkíkku nkuÞ íkuðwt ÷køkíkwt LkÚke, Ãkhtíkw ËMíkkðus{kt su þçËku økkuXðkÞu÷k Au íkuLkk ÃkhÚke çktLku Ëuþku yufçkeòLku fE Lkshu swyu Au íkuLkwt íku{kt «rík®çkçk [ku¬Mk Ãkzu Au. ÔÞkÃkkh ûkuºku çktLku Ëuþkuyu WíMkknÃkqðof «økrík fhðkLke íkíÃkhíkk Ëk¾ðe Au, íkku fux÷ef çkkçkíkku{kt  ¼khíku {¬{ ð÷ý Ëk¾ðeLku y{urhfkLku MktËuþ ÃkkXÔÞku Au fu ¼khík nðu øk{u íkuðe þÂõíkþk¤e Mk¥kkLke yktøk¤e Ãkh Lkk[ðk íkiÞkh LkÚke.

 ¼khík-y{urhfkLkk MktÞwõík ËMíkkðus Ãkh ºký çkkçkíkku Ãkh ðÄw {n¥ð yÃkkÞwt Au – ÔÞkÃkkh, MkrnÞkhwt WíÃkkËLk yLku MkrnÞkhku rðfkMk. ¼khíkLku y{urhfkLke Lkðe Mkthûký xufTLkku÷kìS {u¤ððk{kt hMk Au yLku y{urhfkLku þ†kuLkwt WíÃkkËLk ¼khíkLkk MknÞkuøk{kt fhðkLkku ÷k¼ Au. MkthûkýLku ÷økíke çkkçkíkku{kt çktLku Ëuþku ðå[u ÍzÃke «økrík ÚkE hnu÷e Ëu¾kÞ Au. fkhý fu, 10{e ykuøküu y{urhfk Mkthûký {tºke [f nuøk÷ Ãký ¼khíkLkk Mkthûký {tºke MkkÚku [[ko fhðk Lkðe rËÕne ykðe hÌkk nkuðkLkwt [[koE hÌkwt Au. íku{Lke yk {w÷kfkík ÃkAe ¼khík yLku y{urhfk ðå[uLkk Mkthûký ûkuºku MktçktÄku ðÄw {sçkqík çkLkþu íkuðwt ÷køku Au. þõÞ Au fu ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLke ykøkk{e MkÃxuBçkh Ëhr{ÞkLk y{urhfk {w÷kfkík xkýu ftEf {n¥ðLke ònuhkík ÚkkÞ. y{urhfk yk{ íkku AuÕ÷k çku ð»kkuoÚke yk rËþk{kt ykøk¤ ðÄðk {kxu «ÞíLkku fhe hÌkwt níkwt, Ãkhtíkw ÃkkA÷e Mkhfkhu íku{kt çknw WíMkkn Ëk¾ÔÞku Lknkuíkku. Þw.Ãke.yu. Mkhfkh [eLkLku Lkkhks fhðk {ktøkíke Lknkuíke yux÷u íkífk÷eLk Mkthûký «ÄkLk yu. fu. yuLxkuLke y{urhfk MkkÚku yk rð»kÞLke [[ko fhðkLkwt xk¤íkk níkk. nðu Lkðe Mkhfkhu y{urhfkLkku WíMkkn ðÄkÞkuo Au.

y{urhfkyu s¤-ðkÞw ÃkrhðíkoLk, fkiþÕÞ rðfkMk, çkwrLkÞkËe rð¿kkLk, ytíkrhûk yLkwMktÄkLk suðk ûkuºkku{kt ¼khík MkkÚku ¼køkeËkhe fhðkLke íkíÃkhíkk Ëu¾kze Au. y{urhfk suðe ðirïf {nkMk¥kk ykðe íkiÞkhe çkíkkðu íku ykÃkýLku ÃkMktË Ãkzu íkuðe çkkçkíkku Au. ¼khík Mkhfkh {kxu Ãkzfkh yu Au fu y{urhfkLkku WÃkÞkuøk ¼khíkLkk ÷k¼{kt íku fux÷ku fhe þfu Au.

ykíktfðkËLkk «&™u çktLku Ëuþku ðå[u ¾qçk økt¼ehíkk Ëk¾ððk{kt ykðe hne Au. ¼khíkLku ¾çkh Au fu ºkkMkðkË Mkk{u ÷zðwt nkuÞ íkku y{urhfk fux÷wt {n¥ðLkwt r{ºk Mkkrçkík ÚkE þfu Au. ¼khíkLku rðþu»k hMk yu Au fu y{urhfk MkkÞçkh MkthûkýLke çkkçkík{kt yLku ELxhLkuxLkk ËwYÃkÞkuøk hkufðk{kt ¼khíkLke Mkkhe yuðe {ËË fhe þfu íku{ Au. Ãkh{kýw Ãkqhwt ÃkkzLkkh Ëuþku{kt ¼khík Ãký nðu Mkk{u÷ Au, íku çkkçkík y{urhfk {kxu {n¥ðLke Au. ¼khík nðu Mkthûký ûkuºku ykí{rLk¼ohíkk fu¤ðe þfu Au, íku y{urhfkLku Lk øk{u íkuðe çkkçkík nkuðk Aíkkt ¼khík íku{kt ykøk¤ Lkef¤e økÞwt nkuðkÚke nðu y{urhfk ÃkkMku ðíko{kLk ÂMÚkríkLku Mðefkhe ÷ELku ÃkhMÃkhLkk ÷k¼{kt MknÞkuøk MkkÄðk rMkðkÞ yLÞ fkuE rðfÕÃk LkÚke. y{urhfk RåAu Au fu ¼khík íkuLkk Ãkh{kýwLku ÷økíke sðkçkËkhe ytøkuLkk fkÞËkLke Mk{eûkk fhu. fkhý fu ¼khíkLkku fkÞËku ðÄw Ãkzíkku fXkuh nkuðkLke VrhÞkË hrþÞk suðku Ëuþ Ãký ßÞkhu fhu Au íÞkhu fkÞËku òu n¤ðku çkLkkððk{kt ykðu íkku y{urhfe ftÃkLkeyku {kxu ¼khíkLku Ãkh{kýw rhyuõxh WÃkfhýkuLke rLkfkMk fhðkLkwt Mkh¤ çkLku.

rðËuþLkeríkLkk {k{÷u ßnkuLk fuhe MkkÚku ¼khíkeÞ LkuíkkykuLke su [[ko ÚkE íku{kt Ehkf, MkerhÞk yLku økkÍk{kt çkLke hnu÷e ½xLkkykuLkku WÕ÷u¾ ÚkÞku, Ãkhtíkw ¼khík yLku y{urhfk çktLku Ëuþku {kxu MkkiÚke ðÄw {n¥ðLkku {wÆku yV½krLkMíkkLkLke ÃkrhÂMÚkrík Ãkh Lksh hk¾ðkLkku Au. yV½krLkMíkkLkLkk rð»kÞ Ãkh çktLku Ëuþku ðå[u ÃkkrfMíkkLk çkkçkíku Ãký [[ko ÚkE. ÃkkrfMíkkLk{kt ykíktfeykuLkk yœkLku LkuMíkLkkçkqË fhðk {kxu íkÚkk y÷ fkÞËk yLku ÷~fh-yu-íkkuÞçkk suðk ykíktfðkËe LkuxðfoLkku MkVkÞku fhðkLkku {wÆku y{urhfkLke «kÚkr{fíkkyku{kt yøkúMÚkkLku s Au. çktLku Ëuþkuyu ÃkkrfMíkkLkLku fÌkwt Au fu 2008Lke {wtçkE nw{÷kLkk Ëku»keykuLku ÍzÃkÚke Mkò {¤u íkuðwt fhu. òu fu yk yuf yuðe rðr[ºk yLku ykÃkýk {kxu þh{sLkf ðkík Au fu 125 fhkuzLke ðMkíke Ähkðíkku ¼khík Ëuþ, 36 fhkuzLke ðMkíkeðk¤k y{urhfkLku, 19 fhkuzLke ðMkíke Ähkðíkk ÃkkrfMíkkLkLku Mk{òððkLkwt fnu Au.!! fw÷ {¤eLku òuEyu íkku MktÞwõík ËMíkkðus{kt Vr÷ík ÚkkÞ Au fu y{urhfkLku ¼khík MkkÚku ÔÞkÃkkh{kt ðÄw hMk Au yLku íkuLkwt {kLkðwt Ãký Au fu ¼khíkLkku ykŠÚkf rðfkMk íkuLkk {kxu Ãký ðÄw VkÞËkYÃk Mkkrçkík Úkþu.

yk{, y{urhfe rðËuþ{tºkeLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk çktLku ËuþkuLkk MktçktÄku ¾kMk fheLku ÔÞkÃkkh yLku Mkthûký ûkuºku ðÄw {sçkqík çkLku íku {kxu ðÄw {sçkqík ÚkÞk fnuðkÞ. íku{ Aíkkt fux÷ef çkkçkíkku{kt y{urhfk su ykþk hk¾íkwt níkwt íkuðwt ð÷ý ¼khíku Lknª Ëk¾ðeLku y{urhfkLku ykt[fku Ãký ykÃÞku Au. MktÞwõík Ãkºkfkh Ãkrh»kË{kt ¼khíkeÞ rðËuþ{tºke Mkw»{k Mðhksu íkku sçkhsMík ®n{ík Ëk¾ðeLku çkuçkkf þçËku{kt y{urhfe rðËuþ{tºkeLku hkufzwt Ãkh¾kðe ËeÄwt fu y{urhfk ßÞkhu ¼khíkLku r{ºk Ëuþ {kLkíkwt nkuÞ íkku íkuLke òMkqMke fhkðu íku fkuEÃký Mktòuøku [÷kðe ÷uðkÞ Lknª. y{urhfkLke LkuþLk÷ MkeõÞqhexe yusLMke îkhk ¼khíkLke yLku ¾kMk fheLku ¼ksÃkLke fhðk{kt ykðu÷e òMkqMke {wÆu íku{ýu yk¢{f ð÷ý Ëk¾ÔÞwt níkwt yLku y{urhfe rðËuþ{tºkeLku ÃkhMkuðku Aqxe økÞku níkku. yk íkçk¬u ßnkuLk fuhe ÃkkMku Lkh{ ð÷ý yÃkLkkððk rMkðkÞ çkeòu fkuE hMíkku s níkku Lknª, yLku fuheyu fÌkwt fu çkhkf ykuçkk{k òMkqMke {wÆu Lkðe Lkeríkyku íkiÞkh fhe hÌkk Au.

rðï ÔÞkÃkkh MktøkXLk (zçkÕÞw.xe.yku.)Lkk xÙuz VuMke÷exuþLk fhkh Ãkh ¼khíku Mkne fhðkLke Lkk Ãkkze ËeÄe Au. y{urhfkLkk çku ðøkËkh MkktMkËkuLkwt fnuðwt Au fu ykLkkÚke ¼khík MkhfkhLku rðïMkLkeÞíkk Ãkh þtfk WíÃkLLk ÚkE Au. ykLke Mkk{u yYý sux÷eyu fÌkwt Au fu ¼khíkLkwt ð÷ý Lkh{ ÚkðkLke fkuE þõÞíkk LkÚke, fkhý fu y{khk {kxu y{khk ¾uzqíkkuLkwt rník MkðkuoÃkhe Au, ¼÷u ÃkAe rðfrMkík ËuþkuLkwt øk{u íkux÷wt Ëçkký fu{ Lk nkuÞ.

ßnkuLk fuheyu ßÞkhu rðï ÔÞkÃkkh MktøkXLk{kt ¼khíkLkk fkhýu yxfe Ãkzu÷ku yk xÙuz VurMkr÷xuþLk yuøkúe{uLxLkku {wÆku WXkÔÞku íÞkhu yYý sux÷eyu ¼khíkLkwt ð÷ý yVh hnuþu íku{ {¬{íkkÃkqðof sýkðe ËeÄwt. yk ð¾íku Ãký ßnkuLk fuheyu {kºk yux÷wt s fnuðwt Ãkzâwt fu y{Lku ykþk Au fu yk {wÆu fkuE rLkhkfhý þkuÄe þfkþu. yuf íkhV ßÞkhu ykøkk{e MkÃxuBçkh{kt s LkhuLÿ {kuËe y{urhfk sðkLkk nkuÞ íÞkhu ¼khíkLkwt yk «fkhLkwt ®n{ík¼ÞwO MkiØktríkf ð÷ý yu suðeíkuðe ðkík LkÚke. yk {kxu {kuËe MkhfkhLku þkçkkþe ykÃkðe s Ãkzu. yk yøkkW {Lk{kunLk®MknLkwt y{urhfk MkkÚkuLkwt ð÷ý {iºkeÃkqýo níkwt, íkuLke Mkk{u LkhuLÿ {kuËe ðÄkhu «kuVuþLk÷ ð÷ý Ëk¾ðíkk Lkshu Ãkzâk Au.

nðu, y{urhfkLkk [kh MkuLkuxhku {kfo ðkLkoh, ßnkuLk fkuLkeLk, xe{ fiLku íkÚkk S{ heþ Lkk{Lkk MkuLkuxhkuyu MkuLkux{kt yuf «Míkkð{kt ÂMÚkhíkk, ÷kufþkne yLku ykŠÚkf Mk{]rØ ðÄkhðk {kxu y{urhfk yLku ¼khík ðå[u MkrnÞkhk ÔÞqnkí{f MktçktÄkuLku ðÄw Mkkhk çkLkkððk Ãkh ¼kh {qfeLku ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeLku y{urhfe fkUøkúuMkLkk MktÞwõík MkºkLku MktçkkuÄLk fhðk {kxu çkku÷kððk{kt ykðu íkuðku ykøkún Ãký fÞkuo Au.

¼khík yLku y{urhfk çku yuðk hk»xÙku Au, suýu ÃkkuíkkLkk yðko[eLk RríknkMk Ëhr{ÞkLk ½ýk Wíkkh-[zkð òuÞk Au. çktLku Ëuþku ðå[u Mkk{krsf íku{s rð[khÄkhk ykÄkrhík fkhýkuÚke Mk{Þu-Mk{Þu íkýkðÃkqýo MktçktÄku Ãký hÌkk Au, Ãkhtíkw ÃkrhÂMÚkrík çkË÷kíkkt çktLku Ëuþku yufçkeòLke LkSf Ãký ykÔÞk Au. çkeò rðïÞwØ ÃkAe hrþÞk yLku y{urhfk ðå[uLkk þeíkÞwØLkk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk rðïLkk {kuxk¼køkLkk Ëuþku Ãkqðo fu Ãkrù{ íkhV ðnU[kÞu÷k níkk, íÞkhu ¼khíku MkiØktríkf heíku rLk»Ãkûk hnuðkLkwt ð÷ý ònuh fhu÷wt, íku{ Aíkkt íkuLke r{ºkíkk y{urhfk fhíkkt hrþÞk MkkÚku ðÄw ½rLkc hnu÷e íkuðwt fne þfkÞ. Mk{Þktíkhu ¼khík{kt Ãký Mk{ksðkËLkwt MÚkkLk {qzeðkËu ÷eÄwt yLku AuÕ÷k 20-25 ð»kkuo Ëhr{ÞkLk ¼khík yLku y{urhfkLkk MktçktÄku Ãknu÷k fhíkkt ½ýk ðÄw {sçkqík çkLÞk Au. y{urhfkLkk [kh «{w¾ku ¼khíkLke {w÷kfkík ÷E [qõÞk Au. ð»ko 2000{kt rçk÷ Âõ÷LxLkLke Ãknu÷kt 1978{kt S{e fkxoh, 1969 rh[kzo rLkõMkLk yLku 1959{kt ÔnkEx ykEÍLk nkuðh ykðe [qõÞk Au. {k[o 21, 2000Lkk hkus Lkðe rËÕne ¾kíku ¼khíkLkk íkífk÷eLk ðzk«ÄkLk yx÷ rçknkhe çkksÃkkE íkÚkk y{urhfkLkk íkífk÷eLk «{w¾ rçk÷ Âõ÷LxLku ‘¼khík-y{urhfe MktçktÄku : 21{e MkËe {kxu yuf ÃkrhfÕÃkLkk’ Lkk{Lkk yuf MktÞwõík ËMíkkðus Ãkh nMíkkûkhku fhu÷k. nðu ykøkk{e MkÃxuBçkh{kt ¼khíkLkk ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËe y{urhfk sE hÌkk Au, íÞkhu y{urhfe «{w¾ çkhkf ykuçkk{k yLku LkhuLÿ {kuËe ðå[uLke {w÷kfkíkLke V¤©wrík Ãkh Mk{økú rðïLke Lksh xfu÷e Au.

Leave a reply

Scroll Up