Blog

અમેઠી અને વારાણસી : સૌથી મહત્ત્વની આ બે બેઠકોનાં રાજકીય ગણિત શું છે  ?

અમેઠી અને વારાણસી : સૌથી મહત્ત્વની આ બે બેઠકોનાં રાજકીય ગણિત શું છે ?

“આ લખાઈ રહ્યું છે ત્યારે છેલ્લા દિવસનું મતદાન શરૂ થઈ ગયુૂં છે અને વાચકનાં હાથમાં આ અંક આવશે ત્યારે ભારતનાં ભાગ્યવિધાતા એવા મતદારોએ દેશનું સુકાન કોના હાથમાં સોંપ્યું છે, તેની જાણ પણ થઈ ગઈ હશે. લોકસભાની આ વખતની ચૂંટણીમાં પ્રચાર જરા જુદો મળ્યો. દર વખતની જેમ સારા-નરસા પાસાઓ તો હતા જ, પરંતુ કદાચ પ્રથમ વખત લગભગ દરેક રાજ્યોમાં જનતાએ વિકાસનાં મુદ્દાને તથા સુશાસનની જરૂરિયાતને વધુ મહત્ત્વ આપ્યું. રાજકીય પક્ષો પણ ધર્મને ચૂંટણીમાં ખૂલ્લેઆમ લાવી ન શક્યા.”

¿kkríkðkËLke Mkk[e ¾çkh íkku {íkËkLk ÃkAe s Ãkzu, íku{ Aíkkt ¿kkríkðkËLkkt ykÄkhu Úkíkk «[kh Ãkh Ãký ¾kMMkku ½xkzku òuðk {éÞku. ykLkku «Úk{ Þþ økwshkíkLkk {wÏÞ{tºke yLku ¼ksÃkLkkt ðzk«ÄkLkÃkËLkkt W{uËðkh LkhuLÿ {kuËeLku ykÃkðku Ãkzu. fkhýfu ÷øk¼øk [kh-Ãkkt[ ð»kkuoÚke íkuykuyu Mkíkík ðkuxçkUfLke hksLkeríkÚke ÷kufkuLku su heíku «rþrûkík fÞko, íkuLke MkeÄe yMkh hksfeÞ Ãkûkku Ãkh ykðu÷k ËçkkýÚke Mkkrçkík ÚkE. çkeswt, AuÕ÷kt ËkÞfkÚke íku{ýu þY fhu÷k rðfkMk ykÄkrhík yusLzkLku Ãký økwshkíkLke íku{Lke fk{økehe ÃkAe çk¤ {éÞwt. Ãkrhýk{u hk»xÙeÞ Míkhu yLÞ hksfeÞ Ãkûkkuyu Ãký rðfkMkLke ðktMk¤e ðøkkzðe Ãkze.

yk rMkðkÞ [qtxýeÃkt[Lke fzf fk{økehe Ãký ¾kMMkku htøk ÷kðe. Mk{ksðkËe ÃkkxeoLkk ykÍ{¾kLk nkuÞ fu ¼ksÃkLkk røkrhhks®Mkn, øk{u íku{ ÷ðkhk fhíkk LkuíkkykuLku fkLk çkwèe ÃkfzkððkLkwt {¬{ fkÞo fhðk{kt [qtxýeÃkt[u ¾kMMke ®n{ík Ëk¾ðe. ykÚke fw÷ {¤eLku yk [qtxýe yLÞ [qtxýeykuLke Mkh¾k{ýeyu {kuxk¼køku Mkfkhkí{f {wÆkyku Ãkh ÷zkE Au, íkuðwt Mðefkhðk{kt ¾[fkx nkuðku òuEyu Lknª.

ykÃkýu ÷øk¼øk çkÄk {n¥ðLkk hkßÞkuLke hksfeÞ ÂMÚkrík, [qtxýeLkkt ykxk-Ãkkxk yLku [qtxýefeÞ Mk{efhýku Ãkh ykøk¤Lkkt ytfku{kt [[ko fhe økÞk Aeyu. yk ytf{kt ËuþLke MkkiÚke {n¥ðLke yuðe çku çkuXfku y{uXe yLku ðkhkýMke Ãkh yux÷k {kxu Lksh Lkk¾ðe Au fu yk çktLku çkuXfku Ãkh ËuþLkk MkkiÚke {kuxk çku hksfeÞ Ãkûkku fkUøkúuMk yLku ¼ksÃkLkk ðzk«ÄkLkÃkËLkkt ËkðuËkhku yLkw¢{u hknw÷ økktÄe yLku LkhuLÿ {kuËe [qtxýestøk{kt Au yLku íkuÚke y®nÞk çktLku Ãkûkku {kxu MkkiÚke {kuxku «ríkckLkku støk çkLke økÞku Au. ºkeò Ãkrhçk¤ yk{ ykË{e ÃkkxeoLkwt ¼÷u çkk¤{hý rLkrùík nkuÞ, Aíkkt íkuLkkt {wÏÞ LkkÞf yh®ðË fusheðk÷ Ãký ðkhkýMke{ktÚke [qtxýe ÷ze hÌkk Au. yk{, su çkuXfLkk Ãkrhýk{ku ËuþLke hksLkerík Ãkh «¼kð Ãkkzðk Mkûk{ Au íkuðe yk çku çkuXfkuLkwt hksfeÞ økrýík fuðwt Au yLku íÞkt AuÕ÷u MkwÄe «[kh Ëhr{ÞkLk fuðk fuðk Ëkð-Ãku[ ¾u÷kÞk íku òýðwt hMk«Ë çkLke hnuþu.

Ãknu÷kt y{uXeLke ðkík fheyu íkku y{uXeLkwt Lkk{ íkku yk¾ku Ëuþ òýu Au, Ãký íku Lkk{ {kºk [qtxýe xkýu s Mk{k[khku{kt ykðu Au. yk çkuXf LknuY-økktÄe ÃkrhðkhLke {kuLkkuÃkku÷e suðe Au. 1977{kt MktsÞ økktÄe y®nÚke yuf ðkh nkhu÷k íku rMkðkÞ yk çkuXf yk Ãkrhðkhu õÞkhuÞ økw{kðe LkÚke. 1999{kt MkkuLkeÞk yLku íÞkhçkkË y®nÚke hknw÷ økktÄe [qtxýe ÷zíkk yLku Síkíkk hÌkk Au. yk ð¾íku òu hknw÷ y®nÞk [qtxýe nkhe òÞ (su yþõÞ LkÚke) íkku ¼khu ¾¤¼¤kx {[e òÞ. ¼ksÃkLke hýLkerík{kt çku {wÏÞ ÷ûÞku Ëu¾kÞ Au. yuf íkku hknw÷ økktÄeLku íkuLkkt rfÕ÷k{kt s nhkðe Ëuðk yLku çkeswt, òu hkn÷w Lk Ãký nkhu íkku íkuLke Sík yux÷e ykuAe MkhMkkEÚke ÚkkÞ fu íku LkhuLÿ {kuËeLke ðkhkýMkeLke Sík Mkk{u ¾qçk Lkçk¤e Ëu¾kÞ. ßÞkhÚke MkkuLkeÞk økktÄe hksLkerík{kt ykÔÞk Au, íÞkhÚke yksMkwÄe hkÞçkhu÷e yLku y{uXeLku {kuxk¼køku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûku Akuze s ËeÄu÷e Au. hkÞçkhu÷e{kt íkku yk ð¾íku Ãký ¼ksÃku ÃkkuíkkLkku W{uËðkh Q¼ku hkÏÞk ÃkAe Ãký rðþu»k æÞkLk LkÚke ykÃÞwt, Ãký hknw÷ økktÄe AuÕ÷k Úkkuzk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk su heíku yk¢{f çkLÞk, íÞkh ÃkAe ¼ksÃku ÃkkuíkkLke [k÷ çkË÷u÷e òuðk {¤e yLku yux÷u s hknw÷ økktÄeLku nhkððk ¼ksÃku M{]rík RhkLke suðk Mkûk{ yLku ÷kufr«Þíkk{kt x¬h ykÃke þfu íkuðk W{uËðkhLku {uËkLk{kt WíkkÞko. M{]rík EhkLkeyu Ãký ½hu ½hu VheLku ÷kufkuLku Mk{òÔÞwt fu ð»kkuoÚke yk rðMíkkh ðzk«ÄkLkLkku {íkrðMíkkh nkuðk Aíkkt fux÷ku yrðfrMkík Au ? M{]ríkyu hknw÷Lkkt MktMkËMkÇÞ íkhefuLkkt ÃkhVku{oLMk MkkÚku ÃkkuíkkLkkt ÃkhVku{oLMkLke Mkh¾k{ýe Ãký yMkhfkhf heíku fhe. yøkkW y{uXe{kt LkhuLÿ {kuËeLke Mk¼k fhðkLkwt ykÞkusLk Lknkuíkwt, íku ÃkkA¤Úke çkË÷eLku {íkËkLkLkkt AuÕ÷k rËðMku økýíkheÃkqðof fhkÞwt, suÚke hknw÷ økktÄeLke {íkçkUf Ãkh rLkýkoÞf «nkh fhe þfkÞ. ÚkÞwt Ãký yuðwt fu y{uXe{kt Auf MkwÄe r«Þtfk ðkZhk hknw÷ {kxu su «[kh fhe hÌkk níkk yLku {kuËeLke Lkerík-herík Mkk{u «nkhku fhe hÌkk níkk, íkuLkku çkÄku rnMkkçk {kuËeyu íku{Lkk y{uXeLkk ¼k»ký{kt rnMkkçk [qfíku fheLku fkUøkúuMkLkkt rfÕ÷kLku n[{[kðe ËeÄku. LkhuLÿ {kuËeLkwt ¼k»ký yux÷wt yk¢{f yLku ÷ktçkwt níkwt fu fkUøkúuMkLkk fuBÃk{kt MkkuÃkku Ãkze økÞku yLku M{]rík íkÚkk ¼ksÃkLkkt fkÞofíkkoykuLkku WíMkkn çkuðzkE økÞku. ¼ksÃku Ãký «Úk{ðkh y{uXe{kt rðïkMkÃkqðof ònuhkík fhe fu y{uXeLke [qtxýe ¼ksÃk Síkðk {kxu ÷ze hÌkku Au.

r«ÞtfkLkk LkhuLÿ {kuËe rðYØLkk «[kh{kt {rn÷k òMkwMke «fhý, yËkýeLku s{eLk yLku økwshkíkLkkt rðfkMkLkkt {kuz÷Lku Ãkku÷tÃkku÷ økýkððkLkk {wÆkyku Mkk{u ¼ksÃku hkuçkxo ðkZhkLkk fkh¼kh Ëþkoðíke yuf s ‘Ëk{kË©e’Lke rVÕ{ hsq fheLku økktÄeÃkrhðkhLke hneMkne ®n{ík Ãký íkkuze Lkkt¾e. y{uXe-hkÞçkhu÷eLke yMkh LkSfLke çkuXf Mkw÷íkkLkÃkwh Ãký nkuÞ Au. fkUøkúuMkLku níkkþ fhðk ¼ksÃku yk ð¾íku økktÄe ÃkrhðkhLkkt s MktsÞ økktÄeLkk Ãkwºk ðYý økktÄeLku Mkw÷íkkLkÃkwhÚke ¼ksÃkLke xefex Ãkh [qtxýe ÷zkðe Au. ykLke Ãký fkUøkúuMkLku {kXe yMkh ÚkðkLke ðfe Au. òufu, fkUøkúuMkLkk MkkÚk{kt Mk{ksðkËe Ãkkxeoyu hkÞçkhu÷e yLku y{uXe çktLku çkuXfku Ãkh ÃkkuíkkLkk W{uËðkh Q¼k LkÚke hkÏÞk íkuLkku ÷k¼ fkUøkúuMkLku [ku¬Mk {¤ðkLke ykþk Au, íku{ Aíkkt M{]rík EhkLkeyu sçkËoMík {nuLkík fheLku nkh-Sík ðå[uLkwt ytíkh ½ýwt ½xkze LkkÏÞwt Au.

ðkhkýMke :

su{ hknw÷ {kxu y{uXe Au íku{ ðkhkýMke LkhuLÿ {kuËe yLku ¼ksÃk {kxu MkkiÚke {kuxku «ríkckLkku støk Au. ðkhkýMke{kt LkhuLÿ {kuËeLku nhkððk {kxu fkUøkúuMk Mkrník ÷øk¼øk çkÄk Ãkûkku yuf íkhV ÚkE økÞk Au. Mk{ksðkËe Ãkkxeoyu MkkurLkÞk yLku hknw÷Lku su {kuf¤kþ fhe ykÃke íkuðe ðkhkýMke{kt LkÚke fhe ykÃke. y®nÞk íkuLkk W{uËðkh {kuËeLkk rðsÞhÚkLku hkufðk {uËkLk{kt Au. fkUøkúuMkLkk ysÞ hkÞ Mkkð Lkçk¤k W{uËðkh LkÚke. yk WÃkhktík yk{ ykË{e ÃkkxeoLkk yh®ðË fusheðk÷ Ãký {uËkLk{kt Au, su{Lkwt {wÏÞ fkÞo Ãký {kuËeLku hkufðkLkwt s Au. y®nÞk çknwsLk Mk{ks ÃkkxeoLkk fi÷kMkLkkÚk [kihrMkÞk Ãký ¾kMMkk {íkku ÷E òÞ íkuðwt økrýík Au. LkhuLÿ {kuËe rðYØ {w÷kÞ{®Mkn, {kÞkðíke, fusheðk÷ yLku çkeò fux÷ktÞ Ãkûkku òuh fhe [qõÞk Au. yk WÃkhktík {kuËeLkku {køko ðÄw fÃkhku çkLku íku {kxu fkUøkúuMku íÞkt {wgkhytMkkhe yLku yVÍ÷ ytMkkheLke fku{e yufíkk Ãkkxeo MkkÚku Mk{sqrík fhe ÷eÄe Au. ðkhkýMke{kt yk çkÄkyu ¼uøkk {¤eLk {kuËe rðYØ ¼hÃkqh «ÞíLkku fÞko Au. økwshkík{kt MkËT¼kðLkk r{þLk Ëhr{ÞkLk su {ki÷ðeyu xkuÃke Ãknuhkððk çkkçkíku rððkË søkkðu÷ku íkuLku Ãký íÞkt çkku÷kÔÞk, økw÷k{Lkçke ykÍkËÚke ÷ELku frÃk÷ rMkççk÷ íkÚkk Mk÷{kLk ¾whþeË, ykLktË þ{ko, {wfw÷ ðkMkrLkf yLku MkwçkkuÄfktík MknkÞ suðk fkUøkúuMkLkkt fux÷kÞ Lkuíkkyku ysÞ hkÞLkk Mk{ÚkoLk{kt sux÷wt çk¤ ÚkkÞ íkux÷wt fhe økÞk.

hýLkeríkLke árüyu òuEyu íkku ¼ksÃku su y{uXe{kt fÞwO íku s heíku fkUøkúuMku Ãký ðkhkýMke{kt [qtxýe «[khLkkt AuÕ÷k rËðMku LkhuLÿ {kuËeLku {w~fu÷e{kt {qfðk hknw÷ økktÄeLkku hkuz þku fÞkuo. W¥kh«ËuþLkkt {wÏÞ{tºke yLku Mk{ksðkËe ÃkkxeoLkkt yr¾÷uþ ÞkËðu Ãký íku s rËðMku hkuz þku fheLku ¼ez yufXe fhe íkÚkk fusheðk÷u Ãký ykøk÷k rËðMku hkuz þku fheLku LkhuLÿ {kuËe Mkk{u ÃkkuíkkLke íkkfkíkLkwt «ËþoLk fÞwO. ykLke Mkk{u MkwhûkkLkk çknkLkk nuX¤ {kuËeLku hkuz þku fhðk {kxu [qtxýeÃkt[u su heíku ÃkhðkLkøke Lk ykÃke, íkuLkkÚke ‘{kuËe ðŠMkMk yku÷’Lkku ¾u÷ sLkíkk Mk{ûk ¾qÕ÷ku Ãkze økÞku. yk ½xLkk çkkË yYý sux÷e, yr{ík þkn WÃkhktík LkhuLÿ {kuËeyu Ãký ¾qÕ÷uyk{ [qtxýeÃkt[Lke rLk»Ãkûkíkk Mkk{u Mkðk÷ku ¾zk fÞko. [qtxýe yrÄfkhe «kts÷ ÞkËð MÚkkrLkf MkhfkhLkkt Rþkhu fk{ fhu Au, íkuðk ykûkuÃkku ÃkAe Ãkt[u íÞkt «rðýfw{khLku ¾kMk ykuçÍðoh íkhefu {kuf÷e ykÃÞk.

ðkhkýMke{kt ¼ksÃk {kxu [qtxýeÃkt[ {w~fu÷e MkSo hÌkwt Au íkuðk ykûkuÃkku ¼ksÃkLkkt Lkuíkkykuyu fÞko Au, íku çkuçkwrLkÞkË LkÚke. [qtxýe yrÄfkheyu LkhuLÿ {kuËeLku çkurLkÞkçkkøk{kt hu÷e ÞkusðkLke ÃkhðkLkøke Lk ykÃke íkuLkkt fkhýu AuÕ÷e ½zeyu ¼ksÃku {kuËeLkkt ík{k{ fkÞo¢{ku hË fÞko yLku {kºk Ãkkxeo fkÞko÷Þ Ãkh hkuz þku fÞko rðLkk Mkns heíku s sðkLkku fkÞo¢{ økkuXðe ËeÄku. ¼ksÃkLkku yk {kMxh MxÙkuf Mkkrçkík ÚkÞku. LkhuLÿ {kuËeLku òuðk {kxu su {kLkð {nuhk{ý Q{xe Ãkzâwt, íkuLkkÚke íktºk çkuçkkf¤wt çkLke økÞwt. ¼ksÃkLkkt Lkuíkkyku yYý sux÷e yLku yr{ík þknLkkt ðzÃký nuX¤ ¼ksÃkLkkt yMktÏÞ fkÞofíkkoyku ‘MkíÞkøkún’ {kxu Ähýk Ãkh çkuXk yLku hkuz þku fhíkkt Ãký ðÄkhu MkV¤íkk {u¤ðe økÞk.

LkhuLÿ {kuËeLku hkuz þku Lk fhðk Ëuðk ÃkkA¤Lke hksfeÞ [k÷ yu níke fu íÞkt {wÂM÷{ rðMíkkh Au yLku nßòhku çkwLkfh Ãkrhðkhku íÞkt ðMku Au. yk ÷kufkuLku ykþk Au fu økwshkíkLkkt Ãkíktøk Wãkuøk{kt {kuËeyu su heíku íkuS ykýe ËELku 30 fhkuzLkkt fkhkuçkkhLku 700 fhkuz MkwÄe ÃknkU[kze ËeÄku íku s heíku ðýkxfk{Lkkt ÔÞðMkkÞLku {kuËe òu ykðku s fkuE òËqE x[ ykÃku íkku nßòhku {wÂM÷{ ÃkrhðkhkuLkkt SðLk{kt çkË÷kð ykðe òÞ. ð¤e LkhuLÿ {kuËeyu yøkkW yufðkh fÌkwt níkwt fu nwt ßÞkhu ðkhkýMke{kt {wÂM÷{kuLku {¤eþ yux÷u íkuyku Ãký {khk s ÚkE sþu. yk ðkík ÃkAe {wÂM÷{kuLku ÃkkuíkkLke {íkçkUf Mk{síkk fkUøkúuMk, Mk.Ãkk., çk.Mk.Ãkk. yLku yk{ ykË{e Ãkkxeo çkÄkLku Vk¤ Ãkze níke. ykÚke {kuËe {kºk yuf s rËðMk {kxu ðkhkýMke{kt «[kh fhðk ykððkLkkt nkuðk Aíkkt íkuykuLku hkufðk{kt fu{ yz[ýku Q¼e fhðe íkuLkkt «ÞkMk{kt Mkki yuf ÚkE økÞk.

ðkhkýMke{kt çkwLkfhku ðå[u nwt VÞkuo Awt yLku íkuykuLke {kLkrMkfíkk, hnuýe-fhýe, hksfeÞ Mk{sý íkÚkk yLÞ çkkçkíkkuLku Mk{sðkLke fkurþ»k fhe Au. íÞkt yh®ðË fusheðk÷u yk ðkuxçkUf Ãkh «ík¼kð Ãkkzðk zkuh xw zkuh fuBÃkuELk fÞkuo Au yLku ¼ksÃku Ãký çkwLkfhkuLkkt Wíf»ko {kxuLke «ríkçkØíkk Ëk¾ðe Au. nk÷ ºký ÷k¾ sux÷k çkwLkfhku{kt çku ÷k¾Úke ðÄw {íkËkíkkyku Au. yuðwt Mk{òÞ Au fu yk Mk{ksu fkuLku {ík ykÃkðku íku {kxu íÞktLkk ‘rçkhkËhkLkk íktS{Lkkt MkhËkhku’Lkku rLkýoÞ {n¥ðLkku nkuÞ Au. yk MkhËkh swËe swËe çkuXfku fheLku su W{uËðkhLku Mk{ÚkoLk ykÃkðkLkku rLkýoÞ fhu íkuLku {íkËkLkLkkt 12-15 f÷kf Ãknu÷kt sýkðe Ëuðk{kt ykðu Au. yøkkWLke [qtxýeyku{kt òuðk {éÞwt Au fu íku{Lkkt MkhËkhLkkt ykðk rLkýoÞÚke çkze çkkòh, Ãke÷e fkuXe, rA¥kLkÃkwhk, ÃkXkLkexku÷k, MkhiÞk, s÷k÷eÃkwhk, çkshzkunk, {ËLkÃkwhk, huðze íkk÷kçk, fkux÷kt yLku ÷kuníkk suðk rðMíkkhkuLkkt çkwLkfhku «¼krðík ÚkkÞ Au. òu fu yksfk÷ ykðk rLkýoÞkuLkku «¼kð ykuAku Úkíkku òÞ Au yLku ½ýkt çkwLkfhku íkku ÃkkuíkkLkku Mðíktºk rLkýoÞ Ãkrhðkh MkkÚku ¾wÕ÷uyk{ Ãký fhðk ÷køÞk Au. yk{ Aíkkt yufsqx{kt Úkíkk ykðk {íkËkLkLke ykþk yLku ®[íkk çkÄk ÃkûkkuLku hnu Au.

W¥kh«Ëuþ{kt òríkðkË WÃkh ¾qçk hksfkhý ¾u÷kÞ Au yux÷u íku heíku rð[kheyu íkku ðkhkýMke{kt Wå[ òríkLkkt 46%, ykuçkeMke 25%, Ër÷ík 13%, {wÂM÷{ 15% íkÚkk yLÞ 1% Au. {íkËkhkuLke MktÏÞkLke árüyu r[ºk yuðwt Au fu íÞkt çkúkñý çku ÷k¾, {wÂM÷{ 2.90 ÷k¾, ði~Þ 3.50 ÷k¾, ¼qr{nkh 1.75 ÷k¾, fw{eo 1.25 ÷k¾, ÞkËð 1.25 ÷k¾, Ër÷ík-1.20 ÷k¾ yLku yLÞ 1.30 ÷k¾ Au. ykðk yktfzkyku 100 xfk rðïMkLkeÞ õÞkhuÞ LkÚke nkuíkk, Ãkhtíkw swËk-swËk Mkúkuíkku ÃkhÚke ytËks sYh ÷økkðe þfkÞ Au.

ðkhkýMke yLku y{uXe{kt MkkBÞíkk yu Au fu çktLku rðMíkkhku yrðfrMkík yLku yMðåA Au. ÷kufku{kt rðfkMkLkkt {eXk V¤kuLke ykþk {he Ãkhðkhe Au. y{uXe fkUøkúuMkLkku økZ Au íkku ðkhkýMke ¼ksÃkLkku økZ Au. çktLku rðMíkkhkuLkkt {wÏÞ W{uËðkh ðzk«ÄkLkÃkËLkkt ËkðuËkhku Au. çktLku ÃkkuíkkLke ÃkkxeoLkkt {wÏÞ Lkuíkk Au. çktLku W{uËðkhku «[kh {kxu ÃkkuíkkLke çkuXf fhíkkt çknkh ðÄkhu hÌkk Au. çktLku çkuXfku W¥kh«Ëuþ hkßÞ{kt s Au. çktLku çkuXfku yuðe Au fu íÞktLkkt Ãkrhýk{Lke fu W{uËðkhLke MkeÄe yMkh íkuLke ykMkÃkkMkLke çkuXfku Ãkh Ãký ÚkkÞ Au. r¼LLkíkk yuðe Au fu y{uXe yuf yrðfrMkík yLku õÞktÞ òýeíkwt Lk nkuÞ íkuðku «Ëuþ Au, ßÞkhu ðkhkýMke ®nËwykuLkwt íkeÚko Au yLku Ëuþ yLku ËwrLkÞk{ktÚke íÞkt ÷kufku ykMÚkk MkkÚku ÃkÞoxfku íkhefu ykðíkk nkuÞ Au.

ðk[fkuLk òý {kxu y®nÞk yuf ðkík ¾kMk LkkUÄðe Au fu ðkhkýMke{kt ®nËw yLku {wMk÷{kLk Mk{wËkÞ ðå[u ¾kMMkku MkËT¼kð òuðk {éÞku Au. hksfeÞ Ãkûkku ¼÷u øk{u íku heíku Mk{wËkÞLku y÷øk íkkhðíkk nkuÞ, Ãkhtíkw y®nÞk çktLku Mk{wËkÞku ðå[u ÃkuZeykuÚke yhMk-ÃkhMkLkku ÷økkð òuðk {éÞku Au. fux÷kÞ Ãkrhðkhku ðå[u ykÂí{Þíkk ½rLkc Au. ÷kufku økkihð¼uh fnu Au fu,

fkþe {U fkçkk ¼e, hk{ ¼e, hrn{ ¼e.., {qíkoÍkfe çkktMkqhe, f]»ý fe ÄqLk.., MkkzeÞkU fe çkwLkkðx {U rh~íkkU fk ni íkkLkkçkkLkk.., çkLkkhMk fk hMk, çkLkk hnu çkLkkhMk.. yLku nk, fý fý {U ni ÃkkhMk, Þn þnh ni çkLkkhMk..

yLku AuÕ÷u,

yk ð¾íku Mk{økú Ëþ{kt yuf {kºk LkhuLÿ {kuËe yuðk Au suyku ÄqtykÄkh «[kh MkheLku yk¾ku Ëuþ ÷øk¼øk ¾qtËe ðéÞk Au. yktfzkyku{kt òuEyu íkku AuÕ÷k A – ykX {rnLkk Ãknu÷kt yux÷u fu ßÞkhÚke ¼khík ¼ú{ý þY fÞwO íÞkhÚke yíÞkh MkwÄe{kt 437 ÃkÂç÷f hu÷eyku fhe Au, Ëuþ¼h{kt 3 ÷k¾ rf.{e. sux÷wt VÞko Au, 25 hkßÞkuLke {w÷kfkík ÷eÄe Au. 1350 3ze Mk¼kyku fhe Au, su{kt 600 sux÷e 3ze Mk¼k íkku 1÷e {uÚke 10{e {uLkkt Mk{Þøkk¤k Ëhr{ÞkLk s fhe Au. [kÞ Ãku [[koLke 400 sux÷e çkuXfku fhe Au. 196 ¼khík rðsÞ hu÷eyku, ðzkuËhk yLku ðkhkýMke{kt ¼ÔÞ hkuz þku fÞko Au. ykLkku Mkhðk¤ku fheyu íkku fw÷ 5827 hu÷eyku, fkÞo¢{ku, hkuz-þku ÚkkÞ…. !  ð¤e, 10 ¼k»kkyku{kt çkkuÕÞk Au yLku {kuxk¼køku Ëhuf hu÷e{kt Mkhuhkþ ÷k¾kuLke {uËLke s yufXe ÚkE Au…. ! yk{, LkhuLÿ {kuËeyu 30{e yur«÷u fÌkwt níkwt íku yux÷k {kxu Mkk[wt Ãkzu íku{ Au fu yk¾k ËuþLke sLkíkkLkku {qz þku Au íkuLkku MkkiÚke «Úk{ heÃkkuxo {kºk nwt ykÃke þfwt íku{ Awt, su{kt íku{ýu ‘{k-çkuxufe Mkhfkh økE’ yu{ rðïkMkÃkqðof fÌkwt níkwt.

Mk{økúíkÞk òuEyu íkku yk ð¾íku [qtxýe Ãkrhýk{ku ¼khíkeÞ sLkíkk Ãkûk yLku íkuLkk MkkÚkeykuLke íkhVuý{kt ðÄw ykðþu íku MÃkü Au. ¼khíkLke sLkíkkyu ‘yçkfe çkkh {kuËe Mkhfkh’Lkk LkkhkLku Mk{ÚkoLk ykÃkíkwt {íkËkLk fÞwO nkuÞ íkuÚke Lkiríkf heíku Ãký ðzk«ÄkLk íkhefu LkhuLÿ {kuËeLkku rðfÕÃk fkuE rð[khe þfu íku{ Lk nkuðkÚke ykøkk{e Mkhfkh{kt ÃkrhðíkoLk rLkrùík sýkÞ Au íÞkhu hkn òuEyu 16{e {uLke, suLkuu nðu f÷kfkuLke s ðkh Au.

Leave a reply

Scroll Up