Blog

અભિયાને પહેલાં જ લખી દીધેલું…

અભિયાને પહેલાં જ લખી દીધેલું…

“વિદેશોમાં જમા ભારતીય કાળા નાણાંનો મુદ્દો ફરી એકવાર દેશભરમાં ચર્ચાના કેન્દ્રસ્થાને આવી ગયો છે. તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટની ફટકાર પછી કેન્દ્ર સરકારે ૬૨૭ લોકોના નામ એક બંધ કવરમાં સુપ્રીમ કોર્ટને સોંપી દીધા છે, જેના ખાતાઓ એચએસબીસી બેંકની જીનીવા શાખામાં છે. પહેલા સરકારે માત્ર ત્રણ જ નામ કયા કારણોસર આપેલા તે કોઈ જાણતું નથી. કારણ કે એ જ ત્રણ નામોની વિશેષતા શું હતી તેની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. આનો અર્થ એવો પણ હોઈ શકે કે કેન્દ્ર સરકાર પોતે જ બધા નામો જાહેર કરવા ઇચ્છતી હોય, પરંતુ તેને કોઈ અકળ કારણોસર એવું દર્શાવવું હોય કે તે પોતાની મરજી પ્રમાણે નહીં, પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર વર્તી રહી છે! ” 

ykðwt yux÷k {kxu nkuE þfu fu fux÷ktf Lkk{ku ònuh ÚkðkÚke WíÃkLLk ÚkLkkhe Mk{MÞkÚke Mkhfkh ðkfuV nkuÞ. òu fu, nk÷ Ãkqhíkwt yk Lkk{ku Mkw«e{ fkuxuo Ãký ònuh LkÚke fÞko yLku çktÄ fðh MkeÄwt íkÃkkMk fhíke MkexLku MkkUÃke ËeÄwt Au, Ãkhtíkw MkkÚku MkkÚku yu{ Ãký LkÚke fÌkwt fu íku Lkk{ku økwÃík h¾kþu.

yk ½xLkk çkkË MkhfkhLke rLkÞík Ãkh suðk Mkðk÷ku QXðk ÷køÞk fu rðLkk rð÷tçku ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËeyu ‘{Lkfe çkkík’Lkk ÃkkuíkkLkk hurzÞku «ð[Lk{kt yËk÷íkLku ðå[u ÷kÔÞk ðøkh fne ËeÄwt fu yk Mkuðf Ãkh ¼hkuMkku hk¾ku, rðËuþ{kt hnu÷k LkkýkLke ÃkkEyu ÃkkE ÃkkAe ÷kððk{kt f[kþ Lknª hk¾wt. {n¥ðLkwt yu Au fu yk ð¾íku ðzk«ÄkLku Vkuz Ãkkzâku Au fu rðËuþ{kt ¼khíkeÞkuLkwt fux÷wt fk¤wt Lkkýwt s{k Au íku nwt , ík{u fu fkuE òýíkwt LkÚke. Ëhuf swËk swËk yktfzkyku çkíkkðíkk hnu Au, nwt yktfzkyku{kt Ãkzðk {ktøkíkku LkÚke !  

rðr[ºkíkk yu ðkíkLke Au fu, Mkðk÷ yíÞkhu ðzk«ÄkLk Mkk[wt çkkuÕÞkLkku Au! yr¼ÞkLku íkuLkk 19{e sw÷kELkk ytf{kt yuLkkr÷rMkMk fku÷{{kt yksÚke ºký {rnLkk Ãknu÷kt s ÷¾e ËeÄu÷wt fu rðËuþku{kt ¼khíkeÞkuLkwt fux÷wt fk¤wt Lkkýwt s{k Au íku yks MkwÄe fÕÃkLkkLkku rð»kÞ hÌkku Au. yu ÷u¾{kt 1996{kt ÂMðMk çkUfLkk yuf rzhuõxhu ¼khíkLke {w÷kfkík Ëhr{ÞkLk ÂMðxTÍh÷uLzLke çkuLfkuLkk ¾kíkk{kt 2500 yçks zku÷h s{k Au íkuðk MkLkMkLkkxe¼Þko ¾w÷kMkkÚke ÷ELku þY ÚkÞu÷e [[ko Ëhr{ÞkLk ðirïf yÚkoíktºkLkk ykxkÃkkxk, ø÷kuçk÷ VkELkkÂLMkÞ÷ RÂLxrøkúxe, xuõMk sÂMxMk Lkuxðfo yLku RLxhLkuþLk÷ {kuLkexhe Vtz suðe rðïMíkhLke «ríkrcík MktMÚkkykuLkk swËk sËk ynuðk÷ku yLku rðhkuÄk¼kMke íkkhýkuLke yÇÞkMkÃkqýo {krníke ykÃkeLku ÷¾u÷wt fu rðËuþe çkUfku{kt ¼khíkeÞkuLkk su Lkkýkt s{k Au íkuLkk yktfzkyku økuh{køkuo ËkuhLkkhk Au. yux÷wt s Lknª, {kuxk¼køkLkk ynuðk÷ku Ãký yLkw{kLkku ykÄkheík nkuðkÚke fkuELku Ãký økuh{køkuo ËkuhðkLkwt fk{ fhe hÌkk Au. yr¼ÞkLku fkhýku ykÃkeLku yu Ãký MÃkü ÷¾u÷wt fu, ykðk Mktòuøkku{kt rðËuþku{kt s{k ÚkÞu÷k ¼khíkeÞkuLkk LkkýkLku ÷økíkk ynuðk÷ku øk{u íkuðe «ríkrcík MktMÚkk fu íks¿kkuLkk fu{ Lk nkuÞ, {kuxk ÃkkÞu fÃkku¤ fÂÕÃkík ðkíkkoyku ðnuðzkððkLke þYykík {kxu íku fkhýYÃk çkLku Au.

ðzk«ÄkLk LkhuLÿ {kuËe yíÞkhu Mkk[wt çkkuÕÞk íÞkhu xefkfkhkuLke yk÷ku[Lkk yu Au fu [qtxýe Ëhr{ÞkLk ðzk«ÄkLku fk¤k Lkkýkt çkkçkíku «òLku fnu÷wt fu, fk¤w Lkkýwt ykðþu íkku Ëhuf økheçkLkk r¾MMkk{kt {Vík{kt 3-3 ÷k¾ YrÃkÞk nþu. (ynªÞk Ãký fux÷kf ynuðk÷ku «{kýu {kuËe 15-15 ÷k¾ çkku÷u÷k.) yux÷wt s Lknª, {kuËeyu yuf ¼k»ký{kt xuõMk [qfðLkkhkykuLku RLkk{ Ãkuxu ÃkkAwt ÷kððk{kt ykðu÷k fk¤k Lkkýk{ktÚke ¼køk ykÃkðkLkwt Ãký fne ËeÄu÷wt.

òufu, yu çkkçkíku çkLke þfu fu íÞkhu {kuËe ÃkkMku su {krníke níke íku Mkhfkh çknkhLke nkuÞ yLku nðu ðzk«ÄkLk çkLÞk ÃkAe íkuykuLke ÃkkMku yrÄf]ík {krníke nkuÞ. íku{Lku ÃkkuíkkLku Ãký nðu yk íkVkðík Mkk{u ykðíkkt Ä{oMktfx ¾zwt ÚkÞwt nkuÞ yLku {Lkfe çkkík{kt nðu Auðxu fne ËeÄwt nkuÞ fu, {khe Mk{s yLku {khe ÃkkMku WÃk÷çÄ {krníkeLkk ykÄkhu fnwt Awt fu y{u ÞkuøÞ rËþk{kt ykøk¤ ðÄe hÌkk Aeyu. 

y÷çk¥k, yuðwt LkÚke fu çkÄwt økÃkøkku¤k fu ytÄuh Au. fuLÿ Mkhfkh su {nuLkík fhe hne Au íkuLkwt ftEf íkku Mkfkhkí{f Ãkrhýk{ {¤þu. òu fu ykx÷e çkÄe [[ko ÃkAe økwLkuøkkhkuyu fnuðkíkk yk Lkkýkt çkUf{kt hk¾e {wõÞk nkuÞ íku þõÞ LkÚke, íku{ Aíkkt økuhfkÞËu WíÃkLLk Úkíkwt fk¤wt Lkkýwt ykðe [[koyku ÃkAe ytfwþ{kt [ku¬Mk ykðe þfu. rðï¼h{kt fk¤k LkkýktLkk fkhýu zÙøÍ, {krVÞkyku fu ykíktfðkË suðk yÃkhkÄe ík¥ðku su heíku þÂõíkþk¤e çkLke [qfÞk Au íku fk¤k Lkkýk rðYØLke Íqtçkuþ{kt Lkçk¤k Ãkzþu íku ykþkMÃkË çkkçkík Au.

yr¼ÞkLku íkuLke yk s fku÷{{kt yu Ãký ÷¾u÷wt fu yÃkhkÄeyku ÃkfzkÞ fu Lk ÃkfzkÞ, íku{Lku Mkò ÚkkÞ fu Lk ÚkkÞ, Ãkhtíkw òu Lkkýk {u¤ððkLke «r¢Þk Äe{u Äe{u Ãký yufðkh òu þY Úkþu íkku ËwrLkÞkLkk Ëuþku{kt ¼khíkLke «ríkckLkku yktf Ÿ[ku sþu. MkhfkhLke «ríkçkØíkkLkku Ãkrh[Þ Úkþu yLku Lkuík]íðLke RåAkþÂõíkLkku rðsÞ Úkþu yLku Ãkhík ÷ðkÞu÷k LkkýkLkku MkËwÃkÞkuøk yíÞkh MkwÄe MknkLkw¼qrík {kxu «[khfkÞo{kt ÚkÞu÷e fÕÃkLkk {wsçk økheçkku {kxu òu fhðk{kt ykðþu, íkku ¼khíkLkk økheçkkuLkk ytík:fhýÃkqðofLkk ykþeðkoË {kºk MkhfkhLku s Lknª, Mkki ¼khíkeÞku Ãkh ðhMkþu. ðzk«ÄkLkLke ‘{Lkfe çkkík’{kt Ãký ËuþðkMkeykuLku yr¼ÞkLkLkk yk ynuðk÷Lkku s Ãkz½ku Mkt¼¤kÞku Au. 

Leave a reply

Scroll Up